výhody registrácie

Skutky apoštolov

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Sk 2, 1-47

1 Keď nadišiel deň Turíc, všetci boli na tom istom mieste. 2 Tu sa odrazu strhol z neba hukot, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom sedeli. 3 Ukázali sa im ohnivé jazyky rozdelené tak, že na každom z nich spočinul jeden. 4 Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť. 5 V Jeruzaleme sa práve zdržiavali Židia, zbožní ľudia zo všetkých národov pod nebom. 6 Keď zaznel ten zvuk, zbehol sa veľký dav. Boli zmätení, lebo každý ich počul hovoriť svojou vlastnou rečou. 7 Celí bez seba a v údive si medzi sebou hovorili: Vari nie sú všetci títo, čo hovoria, Galilejčania? 8 Ako je možné, že každý z nás ich počuje hovoriť vo svojej materinskej reči? 9 My Parti, Médi a Elamčania, obyvatelia Mezopotámie, Judska a Kapadócie, Pontu a Ázie, 10 Frýgie a Pamfýlie, Egypta a oblasti Líbye okolo Cyrény, prisťahovaní Rimania, 11 Židia aj prozelyti, Kréťania aj Arabi, my všetci ich počujeme rozprávať o veľkých Božích veciach svojím jazykom. 12 Všetci žasli a v rozpakoch hovorili jeden druhému: Čo to má znamenať? 13 Iní si však robili posmešky a hovorili: Opití sú z mladého vína. 14 Tu sa Peter spolu s Jedenástimi postavil a zvýšeným hlasom ich oslovil: Judskí muži a všetci obyvatelia Jeruzalema! Pozorne počúvajte moje slová a uvedomte si: 15 Títo ľudia nie sú opití, ako sa domnievate; veď je iba tretia denná hodina. 16 Ide však o to, čo povedal prorok Joel: 17 V posledných dňoch, hovorí Boh, vylejem svojho Ducha na každé telo. Vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať, vaši mladíci budú mať videnia a vašim starcom sa budú snívať sny. 18 V tých dňoch vylejem svojho Ducha aj na svojich služobníkov a svoje služobnice a budú prorokovať. 19 Urobím divy hore na nebi a znamenia dolu na zemi, krv, oheň a kúdoly dymu. 20 Slnko sa premení na tmu a Mesiac na krv, skôr ako príde Pánov deň, veľký a slávny. 21 Vtedy bude zachránený každý, kto bude vzývať Pánovo meno. 22 Muži Izraela, počujte tieto slová: Ježiša Nazaretského Boh medzi vami potvrdil mocnými činmi, divmi a znameniami, ktoré uprostred vás, ako sami viete, vykonal Boh skrze neho. 23 A tohto muža, vydaného na základe určeného Božieho zámeru a predvídania, ste rukou zločincov pribili na kríž a zabili. 24 Boh ho však vzkriesil a zbavil múk smrti, lebo ho nemohla držať vo svojej moci. 25 Dávid o ňom totiž hovorí: Pána som videl ustavične pred sebou, pretože je po mojej pravici, aby som nezakolísal. 26 Preto sa potešilo moje srdce a môj jazyk zaplesal, ešte aj moje telo bude odpočívať v nádeji, 27 lebo nenecháš moju dušu v podsvetí a nedopustíš, aby tvoj svätý videl porušenie. 28 Dal si mi spoznať cesty života a naplníš ma radosťou pred svojou tvárou. 29 Muži, bratia! Môžem vám smelo povedať aj toto: Patriarcha Dávid zomrel a bol pochovaný; jeho hrob sa až do dnešného dňa nachádza u nás. 30 Keďže bol prorokom a vedel, že Boh sa mu prísahou zaviazal, že posadí na jeho trón potomka z jeho krvi, 31 videl dopredu a Kristovo vzkriesenie ohlásil výrokom: Ani nebol ponechaný napospas podsvetiu, ani jeho telo nevidelo porušenie. 32 Tohto Ježiša Boh vzkriesil a svedkami toho sme my všetci. 33 Bol vyvýšený Božou pravicou a prijal od Otca prisľúbeného Ducha Svätého, vylial ho a vy to teraz vidíte a počujete. 34 Veď Dávid nevstúpil na nebesia, a predsa sám hovorí: Pán povedal môjmu Pánovi: Seď po mojej pravici, 35 kým nepoložím tvojich nepriateľovza podnožku tvojim nohám. 36 Nech teda celý dom Izraela s istotou vie, že Boh toho Ježiša, ktorého ste vy ukrižovali, urobil Pánom aj Mesiášom. 37 Keď to počuli, boli zasiahnutí v srdci a oslovili Petra a ostatných apoštolov: Muži, bratia, čo máme robiť? 38 Peter im povedal: Kajajte sa a každý z vás nech sa nechá pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha. 39 Veď tento prísľub patrí vám a vašim deťom, ako aj všetkým vzdialeným, ktorých si povolá Pán, náš Boh. 40 A ešte mnohými inými slovami ich zaprisahával a napomínal: Zachráňte sa z tohto zvráteného pokolenia! 41 Tí, čo prijali jeho slovo, boli pokrstení a v ten deň sa pridalo k nim asi tritisíc duší. 42 Neustále sa venovali učeniu apoštolov, bratskému spoločenstvu, lámaniu chleba a modlitbám. 43 Všetkých sa zmocňovala bázeň, lebo prostredníctvom apoštolov sa dialo veľa zázrakov a znamení. 44 Všetci, čo uverili, boli pospolu a mali všetko spoločné. 45 Predávali svoje pozemky a majetky a rozdeľovali z toho všetkým podľa toho, koľko kto potreboval. 46 Deň čo deň spoločne zotrvávali v chráme, po domoch lámali chlieb a spoločne jedávali pokrm s radosťou a úprimným srdcom. 47 Chválili Boha a tešili sa priazni celého ľudu. A Pán deň čo deň pridával k ich spoločenstvu tých, čo povolával na spásu.

Sk 2, 1-47

Verš 32
Tohto Ježiša Boh vzkriesil a svedkami toho sme my všetci.
Jn 15:27 - Aj vy budete svedčiť, pretože ste od začiatku so mnou.
Sk 1:8 - Teraz však na vás zostúpi Svätý Duch, vy dostanete jeho moc a budete mi svedkami v Jeruzaleme, v celom Judsku i Samárii, až po kraj zeme.

Verš 1
Keď nadišiel deň Turíc, všetci boli na tom istom mieste.
Lv 23:15 - Od prvého dňa po dni sobotného odpočinku, totiž odo dňa, keď ste priniesli snop na podávanú obetu, odpočítajte sedem týždňov,
Dt 16:9 - Odpočítaj sedem týždňov. Od chvíle, keď priložíš kosák k obiliu, začni počítať sedem týždňov.
Sk 1:14 - Všetci títo sa jednomyseľne a vytrvalo modlili spolu so ženami, s Máriou, Ježišovou matkou a s jeho bratmi.

Verš 34
Veď Dávid nevstúpil na nebesia, a predsa sám hovorí: Pán povedal môjmu Pánovi: Seď po mojej pravici,
Ž 110:1 - Dávidov. Žalm. Výrok Hospodina môjmu Pánovi: Seď po mojej pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám.
1Kor 15:25 - Lebo on musí kraľovať, kým mu nepoloží pod nohy všetkých nepriateľov.
Ef 1:20 - Tú dokázal na Kristovi, keď ho vzkriesil z mŕtvych a posadil v nebi po svojej pravici
Heb 1:13 - A kedy ktorému z anjelov povedal: Seď po mojej pravici,kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám?

Verš 43
Všetkých sa zmocňovala bázeň, lebo prostredníctvom apoštolov sa dialo veľa zázrakov a znamení.
Mk 16:17 - Tých, čo veria, budú sprevádzať tieto znamenia: V mojom mene budú vyháňať zlých duchov a hovoriť novými jazykmi.
Sk 5:12 - Medzi ľudom sa rukami apoštolov dialo veľa znamení a zázrakov. Všetci sa svorne zdržiavali v Šalamúnovom stĺporadí.

Verš 4
Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť.
Mt 3:11 - Ja vás síce krstím vodou na pokánie, ale ten, čo prichádza po mne, je mocnejší ako ja. Nie som hoden ani len nosiť mu sandále. On vás bude krstiť Duchom svätým a ohňom.
Mk 1:8 - Ja som vás krstil vodou, no on vás bude krstiť Duchom Svätým.
Lk 3:16 - Ale Ján všetkým odpovedal: Ja vás krstím vodou. Prichádza však mocnejší ako ja. Ja nie som hoden rozviazať mu ani remienok na obuvi. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom.
Jn 14:26 - No Tešiteľ, Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, ten vás naučí všetko a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril.
Jn 15:26 - Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, ten bude vydávať o mne svedectvo.
Jn 16:13 - Keď však príde on, Duch pravdy, uvedie vás do celej pravdy, lebo nebude hovoriť sám od seba, ale bude hovoriť, čo počuje. A zvestuje vám aj to, čo príde.
Sk 11:15 - Len čo som potom začal hovoriť, zostúpil na nich Duch Svätý, a to tak, ako zostúpil na začiatku aj na nás.
Sk 19:6 - Keď na nich Pavol položil ruky, zostúpil na nich Duch Svätý a hovorili jazykmi i prorokovali.
Mk 16:17 - Tých, čo veria, budú sprevádzať tieto znamenia: V mojom mene budú vyháňať zlých duchov a hovoriť novými jazykmi.
Sk 10:46 - Počuli ich totiž hovoriť jazykmi a zvelebovať Boha. Vtedy im Peter povedal:

Verš 37
Keď to počuli, boli zasiahnutí v srdci a oslovili Petra a ostatných apoštolov: Muži, bratia, čo máme robiť?
Za 12:10 - No na Dávidov dom a na obyvateľov Jeruzalema vylejem Ducha milosti a úpenlivých prosieb. Potom budú hľadieť na mňa, ktorého prebodli. Budú nad ním nariekať, ako sa narieka nad jedináčikom, a bedákať, ako sa bedáka nad prvorodeným.
Lk 3:10 - Zástupy sa ho spýtali: Čo teda máme robiť?
Sk 9:6 - No vstaň a choď do mesta, tam ti povedia, čo máš robiť.
Sk 16:30 - Keď ich vyviedol von, povedal: Páni, čo mám robiť, aby som bol spasený?

Verš 33
Bol vyvýšený Božou pravicou a prijal od Otca prisľúbeného Ducha Svätého, vylial ho a vy to teraz vidíte a počujete.
Sk 5:31 - Boh ho však svojou pravicou povýšil za Vodcu a Spasiteľa, aby daroval Izraelu pokánie a odpustenie hriechov.
Flp 2:9 - Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno nad každé meno,
Sk 1:4 - Raz, keď s nimi stoloval, prikázal im: Z Jeruzalema neodchádzajte, ale očakávajte splnenie Otcovho prísľubu, o ktorom ste odo mňa počuli:
Sk 10:45 - Veriaci spomedzi obrezaných, ktorí prišli spolu s Petrom, žasli, že dar Ducha Svätého bol vyliaty aj na pohanov.

Verš 39
Veď tento prísľub patrí vám a vašim deťom, ako aj všetkým vzdialeným, ktorých si povolá Pán, náš Boh.
Joe 2:28 -
Ef 2:13 - No vy, čo ste boli niekedy ďalekí, stali ste sa teraz v Ježišovi Kristovi blízkymi skrze Kristovu krv.

Verš 44
Všetci, čo uverili, boli pospolu a mali všetko spoločné.
Dt 15:4 - Nebude u teba núdzneho, lebo Hospodin ťa štedro požehná v krajine, ktorú ti dá Hospodin, tvoj Boh, aby si ju dedične obsadil,
Sk 4:32 - Množstvo tých, čo uverili, bolo jedno srdce a duša a nikto nepokladal za svoje nič z toho, čo mu patrilo, ale všetko mali spoločné.

Verš 45
Predávali svoje pozemky a majetky a rozdeľovali z toho všetkým podľa toho, koľko kto potreboval.
Iz 58:7 - lámať svoj chlieb hladujúcemu, zaviesť do domu biednych tulákov. Preto, keď uvidíš nahého, zaodej ho a pred svojím príbuzným sa neskrývaj.
Sk 4:35 - a kládli k nohám apoštolov a každý dostal podľa toho, koľko potreboval.

Verš 46
Deň čo deň spoločne zotrvávali v chráme, po domoch lámali chlieb a spoločne jedávali pokrm s radosťou a úprimným srdcom.
Sk 1:14 - Všetci títo sa jednomyseľne a vytrvalo modlili spolu so ženami, s Máriou, Ježišovou matkou a s jeho bratmi.
Sk 20:7 - Keď sme sa prvý deň po sobote zišli na lámanie chleba, Pavol sa s nimi rozprával, lebo na druhý deň chcel odcestovať. Reč pretiahol až do polnoci.

Verš 47
Chválili Boha a tešili sa priazni celého ľudu. A Pán deň čo deň pridával k ich spoločenstvu tých, čo povolával na spásu.
Sk 5:14 - a ustavične pribúdalo mnoho mužov i žien, čo uverili v Pána.
Sk 11:21 - Pánova ruka bola s nimi a veľa ich uverilo a obrátilo sa k Pánovi.

Verš 17
V posledných dňoch, hovorí Boh, vylejem svojho Ducha na každé telo. Vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať, vaši mladíci budú mať videnia a vašim starcom sa budú snívať sny.
Iz 44:3 - Lebo vylejem vodu na smädnú pôdu a vodné toky na súš. Vylejem svojho ducha na tvoje potomstvo a svoje požehnanie na tvojich potomkov.
Ez 11:19 - Potom im dám jedno srdce a nového ducha vložím do ich vnútra. Odstránim kamenné srdce z ich tela a vložím im srdce z mäsa,
Ez 36:27 - Dám svojho ducha do vášho vnútra a spôsobím, aby ste chodili podľa mojich ustanovení, zachovávali a plnili moje nariadenia.
Joe 2:28 -
Za 12:10 - No na Dávidov dom a na obyvateľov Jeruzalema vylejem Ducha milosti a úpenlivých prosieb. Potom budú hľadieť na mňa, ktorého prebodli. Budú nad ním nariekať, ako sa narieka nad jedináčikom, a bedákať, ako sa bedáka nad prvorodeným.
Jn 7:38 - kto verí vo mňa. Ako hovorí Písmo: Prúdy živej vody budú tiecť z jeho vnútra.
Sk 10:45 - Veriaci spomedzi obrezaných, ktorí prišli spolu s Petrom, žasli, že dar Ducha Svätého bol vyliaty aj na pohanov.
Lk 2:36 - Vtedy žila aj prorokyňa Anna, dcéra Fanuelova z Ašérovho kmeňa. Mala už pokročilý vek. Keď sa vydala, žila s mužom sedem rokov,
Sk 21:9 - Mal štyri dcéry, panny, ktoré prorokovali.

Verš 21
Vtedy bude zachránený každý, kto bude vzývať Pánovo meno.
Joe 2:32 -
Rim 10:13 - Veď každý, kto by vzýval Pánovo meno, bude spasený.

Verš 23
A tohto muža, vydaného na základe určeného Božieho zámeru a predvídania, ste rukou zločincov pribili na kríž a zabili.
Sk 4:28 - aby vykonali všetko to, čo tvoja ruka a tvoj zámer vopred určil, že sa má stať.
Sk 5:30 - Boh našich otcov vzkriesil Ježiša, ktorého ste vy zavesili na drevo a zabili.

Verš 24
Boh ho však vzkriesil a zbavil múk smrti, lebo ho nemohla držať vo svojej moci.
Sk 10:40 - Boh ho na tretí deň vzkriesil a umožnil mu zjavovať sa,

Verš 25
Dávid o ňom totiž hovorí: Pána som videl ustavične pred sebou, pretože je po mojej pravici, aby som nezakolísal.
Ž 16:8 - Stále si predstavujem Hospodina, akoby mi bol po pravici; nesklátim sa.

Verš 29
Muži, bratia! Môžem vám smelo povedať aj toto: Patriarcha Dávid zomrel a bol pochovaný; jeho hrob sa až do dnešného dňa nachádza u nás.
1Kr 2:10 - Potom sa Dávid uložil k svojim otcom a pochovali ho v Dávidovom meste.
Sk 13:36 - Dávid vo vlastnom pokolení poslušne splnil Boží zámer, zosnul, bol pripojený k svojim otcom a uvidel porušenie.

Verš 30
Keďže bol prorokom a vedel, že Boh sa mu prísahou zaviazal, že posadí na jeho trón potomka z jeho krvi,
2Sam 7:12 - Keď nadíde tvoj čas a ty sa pripojíš k tvojim otcom, vzbudím ti potomka, čo vzíde z teba, a upevním jeho kráľovskú moc.
Ž 132:11 - Hospodin prisahal vernosť Dávidovi, neodstúpi od nej: Jedného potomka z tvojho rodu posadím po tebe na trón.
Lk 1:32 - On sa bude volať synom Najvyššieho a Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida.
Sk 13:23 - Z jeho potomstva dal Boh Izraelu podľa prisľúbenia Spasiteľa, Ježiša.
Rim 1:3 - evanjelium o jeho Synovi, ktorý sa podľa tela narodil z Dávidovho potomstva
2Tim 2:8 - Maj na pamäti Ježiša Krista, vzkrieseného z mŕtvych, z Dávidovho potomstva, podľa môjho evanjelia,

Verš 31
videl dopredu a Kristovo vzkriesenie ohlásil výrokom: Ani nebol ponechaný napospas podsvetiu, ani jeho telo nevidelo porušenie.
Ž 16:10 - lebo ma nenecháš v ríši smrti a svojmu zbožnému nedáš uzrieť porušenie.
Sk 13:35 - Preto aj na inom mieste hovorí: Nedopustíš, aby tvoj svätý uvidel porušenie.

Sk 2,1 - Turíce sa slávili v päťdesiaty deň po Veľkej noci (gr. pentekostés).

Sk 2,9-11 - Jednotlivé národy sa uvádzajú v geografickom poradí od východu smerom na západ. Prozelyti sú pohania, čo sa pridali k židovstvu, prijali obriezku a židovský zákon. Okrem prozelytov boli aj tzv "sebómenoi ten Theón" alebo "foboúmenoi ten Theón" – čiže "bohabojní" – teda pohania, čo uctievali Boha Izraelitov, chodili do synagógy, ale neprijali obriezku (porov. Sk 10, 2; 10, 22; 13, 16; 13, 26; 16, 14; 17, 4; 17, 17; 18, 7).

Sk 2,17-21 - Joel 3, 1–5; "posledné dni" označujú čas Mesiáša od jeho narodenia až po jeho príchod na konci sveta.

Sk 2,22-36 - Je to jedna z najstarších schém prvokresťanskej katechézy: nadviazanie na konkrétne okolnosti, ohlásenie zmŕtvychvstania, dôkazy zo Starého zákona, výzva na pokánie.

Sk 2,25-28 - Ž 16, 8–11.

Sk 2,34-35 - Ž 110, 1. Pretože sa žalm nepotvrdil na Dávidovi, proroctvo sa (v. 30) splnilo na Mesiášovi, o ktorom hovorí žalm.

Sk 2,39 - Výraz "čo sú ďaleko" je prevzatý z Izaiáša (57, 19) a označuje pohanov.

Sk 2,42 - Lámanie chleba označuje slávenie Eucharistie, ktoré zvyčajne nasledovalo po "hodoch lásky".

Sk 2,46 - Veriaci sa iba pomaly oddeľovali od židovských obradov. Navštevovali ešte chrám, ale Eucharistiu už slávili po domoch.