výhody registrácie

Skutky apoštolov

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Sk 9, 1-43

1 Šavol sa ešte stále vyhrážal Pánovým učeníkom a dychtil po ich vyvraždení. Prišiel k veľkňazovi 2 a vyžiadal si od neho listy pre synagógy v Damasku, aby mohol vyhľadať mužov i ženy, stúpencov tej cesty, a priviesť ich v putách do Jeruzalema. 3 Ako tak išiel a blížil sa k Damasku, ožiarilo ho svetlo z neba. 4 Padol na zem a počul hlas: Šavol! Šavol! Prečo ma prenasleduješ? 5 Odpovedal: Kto si, Pane? A on povedal: Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. 6 No vstaň a choď do mesta, tam ti povedia, čo máš robiť. 7 Muži, ktorí šli s ním, ostali stáť nemí od úžasu, lebo počuli hlas, ale nikoho nevideli. 8 Potom Šavol vstal zo zeme, no keď otvoril oči, nič nevidel. Vzali ho teda za ruku a zaviedli do Damasku. 9 Tri dni nevidel, nejedol ani nepil. 10 V Damasku žil učeník, menom Ananiáš. Toho Pán oslovil vo videní: Ananiáš! A on sa ohlásil: Tu som, Pane. 11 Pán mu povedal: Vstaň a zájdi do ulice, ktorá sa volá Rovná. V Júdovom dome vyhľadaj muža menom Šavol z Tarzu. Práve sa modlí a 12 mal videnie, že k nemu prišiel muž menom Ananiáš a položil naňho ruky, aby znova videl. 13 No Ananiáš odpovedal: Pane, od mnohých som počul o tomto mužovi, koľko zla narobil tvojim svätým v Jeruzaleme. 14 Aj tu má od veľkňazov moc zviazať všetkých, čo vzývajú tvoje meno. 15 Pán mu však odpovedal: Choď, lebo on je mojou vyvolenou nádobou, aby zaniesol moje meno pohanom, kráľom i synom Izraela. 16 A ja mu ukážem, čo všetko musí vytrpieť pre moje meno. 17 Ananiáš teda odišiel, vošiel do domu, položil naňho ruky a povedal: Brat Šavol, poslal ma Pán Ježiš, ktorý sa ti zjavil na ceste, ktorou si prišiel, aby si znova videl a bol naplnený Duchom Svätým. 18 Tu mu spadli z očí akoby šupiny, zasa videl, vstal a dal sa pokrstiť. 19 Potom prijal pokrm a zmocnel. Niekoľko dní zotrval medzi učeníkmi v Damasku 20 a hneď hlásal v synagógach, že tento Ježiš je Boží Syn. 21 Tu všetci, ktorí ho počúvali, žasli a hovorili: Či to nie je ten, čo v Jeruzaleme prenasledoval ľudí, ktorí vzývali toto meno? Aj sem iste prišiel nato, aby ich v putách odviedol k veľkňazom. 22 No Šavol pôsobil čoraz mocnejšie a miatol Židov bývajúcich v Damasku dokazovaním, že Ježiš je Mesiáš. 23 Keď prešlo mnoho dní, Židia sa uzniesli, že ho zabijú. 24 Šavol sa však o ich úkladoch dozvedel. Hoci brány strážili vo dne v noci, aby ho mohli usmrtiť, 25 učeníci ho v noci vzali a spustili v koši dolu z hradieb. 26 Keď prišiel do Jeruzalema, pokúšal sa pripojiť k učeníkom, ale všetci sa ho báli, lebo neverili, že aj on je učeníkom. 27 Ujal sa ho však Barnabáš, priviedol ho k apoštolom a vyrozprával im, ako na ceste uvidel Pána, porozprával im, ako smelo si počínal v Damasku v Ježišovom mene. 28 Potom žil s nimi v Jeruzaleme a neohrozene kázal v Pánovom mene. 29 Rozprával a hádal sa s helenistami, no oni sa ho pokúšali zabiť. 30 Keď sa to dozvedeli bratia, zaviedli ho do Cézarey a poslali do Tarzu. 31 Cirkev mala pokoj v celom Judsku, Galilei a Samárii. Vnútorne i navonok rástla, žila v bázni pred Pánom a povzbudzovaná Svätým Duchom vzrastala počtom. 32 Pri svojich návštevách prišiel Peter aj k svätým, čo žili v Lydde. 33 Našiel tam istého človeka menom Eneáš, ktorý bol ochrnutý a už osem rokov ležal v posteli. 34 Peter mu povedal: Eneáš, uzdravuje ťa Ježiš Kristus. Vstaň, a sám si usteľ. Eneáš hneď vstal. 35 Videli ho všetci, čo bývali v Lydde a na rovine Šáron, a obrátili sa k Pánovi. 36 V Joppe žila učeníčka menom Tabita, čo v preklade znamená Srnka. Robila mnohé dobré skutky a štedro dávala almužny. 37 Práve v tých dňoch však ochorela a zomrela. Poumývali ju a vystreli ju v sieni na poschodí. 38 Pretože Lydda je blízko Joppy a učeníci sa dopočuli, že je tam Peter, poslali k nemu dvoch mužov so žiadosťou: Bez meškania príď k nám! 39 Peter teda vstal a šiel s nimi. Keď ta prišiel, zaviedli ho do siene na poschodí. Tu ho obstúpili všetky vdovy, plakali a ukazovali mu sukne a šaty, ktoré im urobila Srnka, kým bola medzi nimi. 40 Peter poslal všetkých von, kľakol si a pomodlil sa. Potom sa obrátil k mŕtvej a povedal: Tabita, vstaň! Ona otvorila oči a keď uvidela Petra, posadila sa. 41 Peter jej podal ruku a pomohol jej vstať. Potom zavolal svätých a vdovy a postavil ju pred nich živú. 42 Dozvedela sa to celá Joppa a mnohí uverili v Pána. 43 Peter ostal v Joppe u istého garbiara Šimona dlhší čas.

Sk 9, 1-43

Verš 1
Šavol sa ešte stále vyhrážal Pánovým učeníkom a dychtil po ich vyvraždení. Prišiel k veľkňazovi
Sk 8:3 - Šavol však ničil cirkev; chodil po domoch, odvláčal mužov i ženy a vrhal ich do žalára.
Sk 22:4 - Nasledovníkov tohto učenia som prenasledoval až na smrť. Sputnával som mužov i ženy a dával som ich do väzenia.
Sk 26:9 - Ja som si myslel, že sa musím všemožne protiviť menu Ježiša Nazaretského.
1Kor 15:9 - Veď ja som najmenší z apoštolov, ba nie som hoden volať sa apoštolom, pretože som prenasledoval Božiu cirkev.
Gal 1:13 - Veď ste počuli, ako som si kedysi počínal v židovstve; že som nadmieru prenasledoval a ničil Božiu cirkev.
1Tim 1:13 - mňa, ktorý som sa predtým rúhal, bol som prenasledovateľ a násilník. Dostalo sa mi však milosrdenstva, lebo som konal z nevedomosti v neviere.

Verš 3
Ako tak išiel a blížil sa k Damasku, ožiarilo ho svetlo z neba.
Sk 22:6 - No ako som sa okolo poludnia na svojej ceste blížil k Damasku, znenazdania ma obklopilo prenikavé svetlo z neba.
1Kor 15:8 - Nakoniec zo všetkých, ako nedochôdčaťu, sa zjavil aj mne.
2Kor 12:2 - Viem o človeku v Kristovi, ktorý bol pred štrnástimi rokmi — či už v tele, neviem, či mimo tela, neviem, Boh vie — uchvátený až do tretieho neba.
Sk 26:13 - Kráľ môj, cestou som na pravé poludnie videl svetlo z neba, jasnejšie ako slnko; a to svetlo ožiarilo mňa i všetkých mojich spolucestujúcich.

Verš 5
Odpovedal: Kto si, Pane? A on povedal: Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ.
Sk 5:39 - no ak je od Boha, nebudete ich môcť vyhubiť; aby sa neukázalo, že bojujete aj proti Bohu. Tak sa mu dali presvedčiť.

Verš 6
No vstaň a choď do mesta, tam ti povedia, čo máš robiť.
Lk 3:10 - Zástupy sa ho spýtali: Čo teda máme robiť?
Sk 2:37 - Keď to počuli, boli zasiahnutí v srdci a oslovili Petra a ostatných apoštolov: Muži, bratia, čo máme robiť?
Sk 16:30 - Keď ich vyviedol von, povedal: Páni, čo mám robiť, aby som bol spasený?

Verš 7
Muži, ktorí šli s ním, ostali stáť nemí od úžasu, lebo počuli hlas, ale nikoho nevideli.
Dan 10:7 - Len ja sám, Daniel, som mal to videnie. Muži, ktorí boli so mnou, ho nevideli, ale prepadla ich veľká hrôza a dali sa na útek do úkrytu.

Verš 11
Pán mu povedal: Vstaň a zájdi do ulice, ktorá sa volá Rovná. V Júdovom dome vyhľadaj muža menom Šavol z Tarzu. Práve sa modlí a
Sk 21:39 - Pavol odpovedal: Ja som Žid z cilícijského Tarzu, občan z nie bezvýznamného mesta. Prosím ťa, dovoľ mi prehovoriť k ľudu.
Sk 22:3 - Ja som Žid, narodený v cilícijskom Tarze, ale vychovaný tu, v tomto meste. Vzdelával som sa pri Gamalielových nohách, presne podľa zákona otcov, horlil som za Boha, tak ako aj vy všetci dnes.

Verš 13
No Ananiáš odpovedal: Pane, od mnohých som počul o tomto mužovi, koľko zla narobil tvojim svätým v Jeruzaleme.
Sk 9:1 - Šavol sa ešte stále vyhrážal Pánovým učeníkom a dychtil po ich vyvraždení. Prišiel k veľkňazovi
1Kor 15:9 - Veď ja som najmenší z apoštolov, ba nie som hoden volať sa apoštolom, pretože som prenasledoval Božiu cirkev.
Gal 1:13 - Veď ste počuli, ako som si kedysi počínal v židovstve; že som nadmieru prenasledoval a ničil Božiu cirkev.
1Tim 1:13 - mňa, ktorý som sa predtým rúhal, bol som prenasledovateľ a násilník. Dostalo sa mi však milosrdenstva, lebo som konal z nevedomosti v neviere.

Verš 15
Pán mu však odpovedal: Choď, lebo on je mojou vyvolenou nádobou, aby zaniesol moje meno pohanom, kráľom i synom Izraela.
Sk 13:2 - Keď slúžili Pánovi a postili sa, povedal im Duch Svätý: Oddeľte mi Barnabáša a Šavla na dielo, na ktoré som ich povolal.
Sk 22:21 - On mi však povedal: Choď, pretože ja ťa vyšlem ďaleko medzi pohanov.
Rim 1:1 - Pavol, služobník Ježiša Krista, povolaný apoštol, vybraný pre Božie evanjelium,
Gal 1:15 - Keď sa však tomu, ktorý si ma vybral od lona matky a svojou milosťou povolal, zapáčilo
Gal 2:8 - veď ten, ktorý dával Petrovi silu na apoštolskú prácu medzi obrezanými, dával silu aj mne medzi pohanmi —,
Ef 3:8 - Ja, najmenší zo všetkých svätých som dostal tú milosť, aby som pohanom ohlasoval nevyspytateľné Kristovo bohatstvo
1Tim 2:7 - Preto som bol ustanovený za ohlasovateľa a apoštola — pravdu hovorím, neklamem —, za učiteľa pohanov vo viere a pravde.
2Tim 1:11 - Ja som bol ustanovený za hlásateľa, apoštola a učiteľa tohto evanjelia.

Verš 16
A ja mu ukážem, čo všetko musí vytrpieť pre moje meno.
Sk 21:11 - Prišiel k nám, vzal Pavlov opasok, zviazal si nohy aj ruky a povedal: Duch Svätý hovorí toto: Muža, ktorému patrí tento opasok, takto zviažu Židia v Jeruzaleme a vydajú ho do rúk pohanov.
2Kor 11:23 - Sú služobníci Krista? Hovorím ako nerozumný. Tým viac som ja! Prežil som viac námah, viac väzení, oveľa viac bitiek, veľakrát som bol na dosah smrti.

Verš 17
Ananiáš teda odišiel, vošiel do domu, položil naňho ruky a povedal: Brat Šavol, poslal ma Pán Ježiš, ktorý sa ti zjavil na ceste, ktorou si prišiel, aby si znova videl a bol naplnený Duchom Svätým.
Sk 22:12 - Tu istý Ananiáš, zbožný muž podľa zákona, o ktorom vydávajú svedectvo všetci tamojší Židia,

Verš 24
Šavol sa však o ich úkladoch dozvedel. Hoci brány strážili vo dne v noci, aby ho mohli usmrtiť,
2Kor 11:32 - V Damasku miestodržiteľ kráľa Aretasa dal strážiť mesto Damask, aby ma uväznil,

Verš 25
učeníci ho v noci vzali a spustili v koši dolu z hradieb.
Joz 2:15 - Potom ich spustila po povraze cez oblok, lebo dom mala na hradbách. Bývala totiž na hradbách.
1Sam 19:12 - Míkal spustila Dávida oknom von a ten sa útekom zachránil.

Verš 26
Keď prišiel do Jeruzalema, pokúšal sa pripojiť k učeníkom, ale všetci sa ho báli, lebo neverili, že aj on je učeníkom.
Sk 22:17 - Keď som sa vrátil do Jeruzalema a modlil sa v chráme, dostal som sa do vytrženia

Verš 27
Ujal sa ho však Barnabáš, priviedol ho k apoštolom a vyrozprával im, ako na ceste uvidel Pána, porozprával im, ako smelo si počínal v Damasku v Ježišovom mene.
Sk 11:25 - Barnabáš preto odišiel do Tarzu vyhľadať Šavla,

Sk 9,2 - Právomoc veľkňaza sa v náboženských otázkach rozprestierala aj na Židov, ktorí žili za hranicami Palestíny. Výraz "Cesta" tu znamená cestu spásy, život podľa Kristovho učenia (porov. 24, 22). Preto výraz píšeme s veľkým C.

Sk 9,11 - Rovná ulica je jedna z dvoch hlavných ulíc v Damasku a viedla z východu na západ.

Sk 9,13 - "Svätí" sú kresťania (9, 32. 41; 26, 10); podobne aj "posvätení" (20, 32; 26, 18).

Sk 9,20 - Pavol je presvedčený, že sa mu na ceste zjavil sám Ježiš, a to osobne, a svoje videnie zaraďuje medzi ostatné zjavenia Vzkrieseného, keď tvrdí: "Poslednému zjavil sa aj mne" (1 Kor 15, 8). Nejde teda u Pavla o nejaký vnútorný, duchovný zážitok na ceste do Damasku, ale o skutočné videnie (1 Kor 9, 1), ktoré Pavol dobre rozoznáva (porov. 2 Kor 12, 1–4).

Sk 9,23 - Pavol sa v Damasku zdržal iba krátko a potom odišiel na púšť do Arábie, aby sa tam v samote pripravil na svoje budúce poslanie. Potom sa vrátil znova do Damasku (Gal 1, 17) a vtedy sa prihodilo, čo sa spomína vo vv. 23–25.

Sk 9,28 - "Žil s nimi"; doslovne: vchádzal a vychádzal (porov. 1, 21).

Sk 9,35 - Sáron je rovina pozdĺž palestínskeho pobrežia pri Stredozemnom mori; tiahne sa od mesta Joppe po Cézareu.

Sk 9,36 - "Dorkas" (gr.) znamená "Srnka".