Hľadaný výraz: Mt 9,1-8, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 On nastúpil na loďku, preplavil sa na druhý breh a prišiel do svojho mesta. 2 Tu mu priniesli ochrnutého človeka, ktorý ležal na lôžku. Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: „Dúfaj, synu, odpúšťajú sa ti hriechy.“ 3 Vtedy si niektorí zákonníci povedali: „Tento sa rúha.“ 4 Keďže Ježiš poznal ich myšlienky, povedal: „Prečo myslíte zlé vo svojich srdciach? 5 Čo je ľahšie - povedať: »Odpúšťajú sa ti hriechy,« alebo povedať: »Vstaň a choď«? 6 Ale aby ste vedeli, že Syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy“ - povedal ochrnutému: „Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov!“ 7 A on vstal a odišiel domov. 8 Keď to zástupy videli, s bázňou oslavovali Boha, ktorý dal takú moc ľuďom.

1

mail   print   facebook   twitter