Hľadaný výraz: Mt 21,10-17, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
10 Keď vošiel do Jeruzalema, rozvírilo sa celé mesto; vypytovali sa: „Kto je to?“ 11 A zástupy hovorili: „To je ten prorok, Ježiš z galilejského Nazareta.“ 12 Ježiš vošiel do chrámu a vyhnal všetkých predavačov a kupujúcich v chráme. Peňazomencom poprevracal stoly a predavačom holubov stolice 13 a povedal im: „Napísané je: »Môj dom sa bude volať domom modlitby.« A vy z neho robíte lotrovský pelech.“ 14 V chráme k nemu pristúpili slepí a chromí a on ich uzdravil. 15 Keď veľkňazi a zákonníci videli divy, ktoré robil, a deti, čo v chráme volali: „Hosanna synovi Dávidovmu!“, nahnevali sa 16 a povedali mu: „Počuješ, čo títo hovoria?“ Ježiš im odvetil: „Pravdaže. Nikdy ste nečítali: »Z úst nemluvniat a dojčeniec pripravil si si chválu«?“ 17 I nechal ich, vyšiel von z mesta do Betánie a tam zostal.

1

mail   print   facebook   twitter