Hľadaný výraz: Mt 4,1-11; Mk 1,12-13; Lk 4,1-13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 3
1 Potom Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby ho diabol pokúšal. 2 A keď sa štyridsať dní a štyridsať nocí postil, napokon vyhladol. 3 Tu pristúpil pokušiteľ a povedal mu: „Ak si Boží Syn, povedz, nech sa z týchto kameňov stanú chleby.“ 4 On odvetil: „Napísané je: »Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.«“ 5 Potom ho diabol vzal do svätého mesta, postavil ho na vrchol chrámu 6 a vravel mu: „Ak si Boží Syn, vrhni sa dolu, veď je napísané: »Svojim anjelom dá príkaz o tebe a vezmú ťa na ruky, aby si si neuderil nohu o kameň.«“ 7 Ježiš mu povedal: „Ale je aj napísané: »Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha.«“ 8 A zasa ho diabol vzal na veľmi vysoký vrch, ukázal mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu 9 a vravel mu: „Toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi klaňať.“ 10 Vtedy mu Ježiš povedal: „Odíď, satan, lebo je napísané: »Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť.«“ 11 Tu ho diabol opustil a prišli anjeli a posluhovali mu.

12 A hneď ho Duch hnal na púšť. 13 Na púšti bol štyridsať dní a satan ho pokúšal. Bol medzi divou zverou a anjeli mu posluhovali.

1 Ježiš sa vrátil od Jordánu plný Ducha Svätého. Duch ho vodil štyridsať dní po púšti 2 a diabol ho pokúšal. V tých dňoch nič nejedol. A keď sa skončili, vyhladol. 3 Tu mu diabol povedal: „Ak si Boží Syn, povedz tomuto kameňu, aby sa stal chlebom.“ 4 Ježiš mu odvetil: „Napísané je: »Nielen z chleba žije človek.«“ 5 Potom ho diabol vyzdvihol, v jedinom okamihu mu ukázal všetky kráľovstvá sveta 6 a vravel mu: „Dám ti všetku ich moc a slávu, lebo som ju dostal a dám ju komu chcem. 7 Ak sa mi teda budeš klaňať, všetka bude tvoja.“ 8 Ježiš mu povedal: „Je napísané: »Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jedine jemu budeš slúžiť.«“ 9 Potom ho zaviedol do Jeruzalema, postavil ho na vrchol chrámu a povedal mu: „Ak si Boží Syn, vrhni sa stadeto dolu, 10 veď je napísané: »Svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa chránili,« 11 a »vezmú ťa na ruky, aby si si neuderil nohu o kameň«.“ 12 Ježiš mu odvetil: „Je povedané: »Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha.«“ 13 Keď diabol skončil všetko pokúšanie, na čas od neho odišiel.

1

mail   print   facebook   twitter