Hľadaný výraz: Mt 22,23-33, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
23 V ten deň prišli k nemu saduceji, ktorí tvrdia, že niet zmŕtvychvstania, a pýtali sa ho: 24 „Učiteľ, Mojžiš povedal, že ak niekto zomrie a nemal deti, jeho brat si má vziať jeho manželku a splodiť svojmu bratovi potomka. 25 Bolo u nás sedem bratov. Prvý sa oženil a umrel. A pretože nemal potomka, zanechal svoju ženu svojmu bratovi. 26 Takisto aj druhý a tretí až po siedmeho. 27 Napokon po všetkých zomrela aj žena. 28 Nuž ktorému zo siedmich bude manželkou pri vzkriesení? Veď ju mali všetci.“ 29 Ježiš im povedal: „Mýlite sa, lebo nepoznáte Písmo ani Božiu moc. 30 Pri vzkriesení sa ľudia neženia, ani nevydávajú, ale sú ako anjeli v nebi. 31 A o vzkriesení mŕtvych ste nečítali, čo vám povedal Boh, keď vravel: 32 »Ja som Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba«? A on nie je Bohom mŕtvych, ale živých.“ 33 Keď to počuli zástupy, žasli nad jeho učením.

1

mail   print   facebook   twitter