výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ž 115, 1-18

1 Nie nás, Pane, nie nás, ale svoje meno osláv pre svoje milosrdenstvo a pre svoju vernosť. 2 Prečo majú hovoriť pohania: „Kdeže je ten ich Boh?“ 3 Veď náš Boh je v nebi a stvoril všetko, čo chcel. 4 Pohanské modly, hoc sú zo striebra a zo zlata, sú dielom ľudských rúk. 5 Majú ústa, ale nehovoria, majú oči, a nevidia. 6 Majú uši, ale nepočujú, majú nozdry, a nečuchajú. 7 Majú ruky, ale nehmatajú; majú nohy, a nechodia, z hrdla nevydajú hlas. 8 Im budú podobní ich tvorcovia a všetci, čo v ne veria. 9 Dom Izraelov dúfa v Pána, on je ich pomoc a záštita. 10 Dom Áronov dúfa v Pána, on je ich pomoc a záštita. 11 Všetci bohabojní dúfajú v Pána, on je ich pomoc a záštita. 12 Pán na nás pamätá a žehná nás. Požehnáva dom Izraelov, požehnáva dom Áronov. 13 Požehnáva všetkých, čo si ctia Pána, malých i veľkých. 14 Nech Pán aj vás zveľadí, vás i vaše deti. 15 Nech vás požehnáva Pán, ktorý stvoril nebo i zem. 16 Nebesia si Pán vyhradil pre seba, ale zem dal synom človeka. 17 Mŕtvi ťa, Pane, chváliť nemôžu, ani tí, čo zostupujú do ríše mlčania. 18 Lež my, živí, velebíme Pána odteraz až naveky. ALELUJA.

Ž 115, 1-18

Verš 5
Majú ústa, ale nehovoria, majú oči, a nevidia.
Dt 4:28 - Tam budete slúžiť bohom, čo sú dielom ľudských rúk, drevu a kameňu, ktoré nevidia, ktoré nepočujú a ktoré nejedia a nevoňajú.
Jer 10:3 - Veď zákony národov sú nič, je to drevo zoťaté v hore, dielo rúk umelca sekerou.
Jer 10:9 - striebro kované, donesené z Taršišu, a zlato z Ofíru; dielo umelca a rúk zlievača. Červený a fialový purpur je ich odev, všetko je to dielo umelcov.

Z 115,17-18 - Izraeliti sa domnievali, že po smrti sa ani Pán nestará o mŕtvych, ani mŕtvi nemôžu nijako osláviť Boha. "V šeóle", v podsvetí sa ani nežilo, ani nehynulo, bol to život veľmi malátny, tam sa nedal vykonať nijaký záslužný skutok (Ž 6,6; 30,10; 88,11).