výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ž 107, 1-43

1 Oslavujte Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky. 2 Tak nech hovoria tí, ktorých Pán vykúpil, ktorých vykúpil z rúk protivníkových 3 a zhromaždil z rozličných krajín od východu i západu, od severu i od mora. 4 Blúdili pustatinou a po vyprahnutej stepi, nenachádzali cestu k trvalému bydlisku. 5 Mali hlad a smäd, ubúdalo v nich života. 6 V súžení volali k Pánovi a on ich vyslobodil z úzkostí. 7 Na správnu cestu ich priviedol, aby šli po nej k trvalému bydlisku. 8 Nech oslavujú Pána za jeho milosrdenstvo a za zázraky v prospech ľudí, 9 lebo smädného napojil a hladného nakŕmil dobrotami. 10 V temnotách a v tieni smrti sedeli, sputnaní biedou a železom, 11 lebo sa vzopreli Božím výrokom a zámery Najvyššieho zavrhli. 12 Preto ich srdce útrapami pokoril, ostali nevládni a bez pomoci. 13 V súžení volali k Pánovi a on ich vyslobodil z úzkostí. 14 Z temnôt a z tône smrti ich vyviedol a ich putá rozlomil. 15 Nech oslavujú Pána za jeho milosrdenstvo a za zázraky v prospech ľudí, 16 lebo rozdrvil brány bronzové a rozlomil závory zo železa. 17 Na ceste neprávosti rozum stratili a trpeli za svoje priestupky. 18 Každý pokrm sa im sprotivil a priblížili sa až k bránam smrti. 19 V súžení volali k Pánovi a on ich vyslobodil z úzkostí. 20 Zoslal im svoje slovo a uzdravil ich a vyslobodil ich zo záhuby. 21 Nech oslavujú Pána za jeho milosrdenstvo a za zázraky v prospech ľudí. 22 Obetu chvály nech mu prinesú, o jeho skutkoch nech hovoria s plesaním. 23 Púšťali sa na lodiach po mori a na veľkých vodách robili obchody. 24 Tam videli diela Pánove a na hlbočinách jeho zázraky. 25 Prehovoril a vyvolal búrku úžasnú, až sa morské vlny vzdúvali; 26 priam k nebu stúpali a vzápätí sa prepadali do hlbín; duša im hrôzou zmierala. 27 Knísali sa a tackali ako opití; boli v koncoch so všetkou svojou múdrosťou. 28 V súžení volali k Pánovi a on ich vyslobodil z úzkostí. 29 Búrku premenil na vánok a morské vlny umĺkli. 30 Tešili sa, že vlny utíchli, a priviedol ich do prístavu, za ktorým túžili. 31 Nech oslavujú Pána za jeho milosrdenstvo a za zázraky v prospech ľudí. 32 V zhromaždeniach ľudu nech ho velebia a nech ho chvália v zbore starších. 33 Potoky na púšť premenil a na súš vodné pramene, 34 úrodnú zem na soľnú step pre zlobu jej obyvateľov. 35 A z púšte zasa urobil jazerá, z vyschnutej zeme vodné pramene. 36 Hladujúcich tam usadil i založili si trvalé bydlisko. 37 Obsiali polia a vysadili vinice a získali bohatú úrodu. 38 I požehnal ich a rozmnožili sa preveľmi a nezmenšil im ani počet dobytka. 39 A zasa ich málo zostalo a dostali sa do biedy pod ťarchou nešťastia a bolesti. 40 Opovrhnutím zahrnul kniežatá a dal im blúdiť po stepi neschodnej. 41 Chudákov však z biedy povzniesol, ich rody ako stáda rozmnožil. 42 Spravodliví to uvidia a potešia sa, ničomníci všetci stratia reč. 43 Kto je dosť múdry, že sa nad tým zamyslí a pochopí milosrdenstvo Pánovo?

Ž 107, 1-43

Verš 41
Chudákov však z biedy povzniesol, ich rody ako stáda rozmnožil.
1Sam 2:8 - Bedára pozdvihne z prachu, žobráka zo špiny dvíha, s kniežatami posadiť ho chce a dá mu stolicu čestnú.
Ž 113:7 - Z prachu dvíha chudobného a zo smetiska povyšuje bedára

Verš 42
Spravodliví to uvidia a potešia sa, ničomníci všetci stratia reč.
Jób 22:19 - Spravodliví vidia to a radujú sa, môže sa im vysmiať nevinný:
Jób 5:16 - takže človek ubitý môže dúfať, ničomnosť však ústa zavrie si.

Verš 35
A z púšte zasa urobil jazerá, z vyschnutej zeme vodné pramene.
Iz 41:18 - Otvorím v pustinách rieky a vprostred údolí pramene, obrátim púšť na vodné studienky a suchú zem na žriedla vôd.

Verš 22
Obetu chvály nech mu prinesú, o jeho skutkoch nech hovoria s plesaním.
Lv 7:12 - Ak ju niekto prinesie na poďakovanie, k ďakovnej obete prinesie nekvasené, na oleji zapravené oblátky, nekvasené, olejom natreté pagáče a jemnú, s olejom zmiešanú, na pečenie pripravenú múku.
Ž 50:14 - Obetuj Bohu obetu chvály a Najvyššiemu svoje sľuby splň.

Verš 23
Púšťali sa na lodiach po mori a na veľkých vodách robili obchody.
Zjv 18:17 - lebo v jedinú hodinu bolo spustošené toľké bohatstvo!“ Všetci kormidelníci a všetci, čo sa tadiaľ plavili, námorníci a všetci, čo pracujú na mori, zastali obďaleč,

Z 107 - Žalm, ako badať hneď z úvodných veršov, je z časov návratu z babylonského zajatia.

Z 107,4 - Ako kedysi za Mojžišových časov Izraeliti blúdili na púšti, podobne aj teraz v časoch vyhnanstva.

Z 107,7 - "Na správnu cestu ich priviedol" - nedal im odpadnúť od pravej viery, "aby šli k trvalému bydlisku" - do Palestíny, kde boli doma.

Z 107,10 - Babylonské zajatie opisuje ako väzenie.

Z 107,32 - Oslava má byť verejná v "zhromaždeniach… v zbore starších", t.j. na verejnom mieste pri bránach mesta, kde sa schádzavali starší mesta a kde obyčajne rozsudzovali sporné otázky (Rút 4,1 n.).

Z 107,33-41 - V tejto druhej časti žalmu pevec oslavuje diela a skutky Božej prozreteľnosti a poukazuje na Božiu všemohúcnosť. Žalmista preberá obrazy z Izaiáša (napr. Iz 50,2; 34,7; 41,18; 42,15), ktorými veľký prorok znázornil návrat pozostalých z babylonského zajatia.