výhody registrácie

Žalmy

Biblia - Sväté písmo

(KAT - Katolícky preklad)

Ž 112, 1-10

1 ALELUJA. Blažený muž, ktorý sa bojí Pána a má veľkú záľubu v jeho príkazoch. 2 Jeho potomstvo bude mocné na zemi; pokolenie spravodlivých bude požehnané. 3 V jeho dome bude úspech a bohatstvo, jeho spravodlivosť ostane naveky. 4 Spravodlivým žiari svetlo v temnotách, milosrdný, milostivý a spravodlivý. 5 V obľube je človek, čo sa zľutúva a rád pomáha, čo svoj majetok čestne spravuje; 6 nikdy nezakolíše. Vo večnej pamäti bude spravodlivý, 7 nebude sa báť zlej zvesti. Jeho srdce je pevné, dôveruje v Pána, 8 bezpečné je jeho srdce, nebojí sa, kým nepokorí svojich nepriateľov. 9 Rozdeľuje a dáva chudobným; jeho dobročinnosť potrvá naveky a jeho moc a sláva budú stále rásť. 10 Hriešnik to uvidí a zanevrie, zubami bude škrípať a hynúť závisťou. Želanie hriešnikov vyjde nazmar.

Ž 112, 1-10

Verš 1
ALELUJA. Blažený muž, ktorý sa bojí Pána a má veľkú záľubu v jeho príkazoch.
Ž 1:1 - Blažený človek, čo nekráča podľa rady bezbožných a nechodí cestou hriešnikov, ani nevysedáva v kruhu rúhačov,

Z 112 - Alfabetický žalm. Boh spravodlivého človeka podporuje, chráni pred zlou povesťou, dáva mu nad nepriateľmi víťaziť a bohato ho odmeňuje.