výhody registrácie

Kniha Genezis - 1. Mojžišova

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Gn 5, 1-32

1 Toto je rodokmeň Adama. Keď Boh stvoril človeka, utvoril ho na Božiu podobu. 2 Ako muža a ženu ich stvoril, požehnal ich a dal im meno človek, keď ich stvoril. 3 Keď mal Adam stotridsať rokov, narodil sa mu syn na jeho obraz a podobu a dal mu meno Šét. 4 Po Šétovom narodení žil Adam osemsto rokov a narodili sa mu synovia a dcéry. 5 Celý vek Adamovho života bol deväťstotridsať rokov, potom zomrel. 6 Keď mal Šét stopäť rokov, narodil sa mu Enóš. 7 Po Enóšovom narodení žil Šét osemstosedem rokov a narodili sa mu synovia a dcéry. 8 Celý vek Šétovho života bol deväťstodvanásť rokov, potom zomrel. 9 Keď mal Enóš deväťdesiat rokov, narodil sa mu Kénan. 10 Po Kénanovom narodení žil Enóš osemstopätnásť rokov a narodili sa mu synovia a dcéry. 11 Celý vek Enóšovho života bol deväťstopäť rokov, potom zomrel. 12 Keď mal Kénan sedemdesiat rokov, narodil sa mu Mahalalel. 13 Po Mahalalelovom narodení žil Kénan osemstoštyridsať rokov a narodili sa mu synovia a dcéry. 14 Celý vek Kénanovho života bol deväťstodesať rokov, potom zomrel. 15 Keď mal Mahalalel šesťdesiatpäť rokov, narodil sa mu Jered. 16 Po Jeredovom narodení žil Mahalalel osemstotridsať rokov a narodili sa mu synovia a dcéry. 17 Celý vek Mahalalelovho života bol osemstodeväťdesiatpäť rokov, potom zomrel. 18 Keď mal Jered stošesťdesiatdva rokov, narodil sa mu Henoch. 19 Po Henochovom narodení žil Jered osemsto rokov a narodili sa mu synovia a dcéry. 20 Celý vek Jeredovho života bol deväťstošesťdesiatdva rokov, potom zomrel. 21 Keď mal Henoch šesťdesiatpäť rokov, narodil sa mu Matuzalem. 22 Po Matuzalemovom narodení žil Henoch tristo rokov, chodil s Bohom a narodili sa mu synovia a dcéry. 23 Celý vek Henochovho života bol tristošesťdesiatpäť rokov. 24 Henoch chodil s Bohom a nebolo ho, lebo ho Boh vzal. 25 Keď mal Matuzalem stoosemdesiatsedem rokov, narodil sa mu Lemech. 26 Po Lemechovom narodení žil Matuzalem sedemstoosemdesiatdva rokov a narodili sa mu synovia a dcéry. 27 Celý vek Matuzalemovho života bol deväťstošesťdesiatdeväť rokov, potom zomrel. 28 Keď mal Lemech stoosemdesiatdva rokov, narodil sa mu syn, 29 ktorému dal meno Noach a povedal: Tento nás poteší pri našej práci a námahe našich rúk s pôdou, ktorú Hospodin preklial. 30 Po Noachovom narodení žil Lemech päťstodeväťdesiatpäť rokov a narodili sa mu synovia a dcéry. 31 Celý vek Lemechovho života bol sedemstosedemdesiatsedem rokov, potom zomrel. 32 Keď mal Noach päťsto rokov, narodil sa mu Šém, Chám a Jefet.

Gn 5, 1-32

Verš 1
Toto je rodokmeň Adama. Keď Boh stvoril človeka, utvoril ho na Božiu podobu.
Gn 1:26 - Boh povedal: Utvorme človeka na svoj obraz, na svoju podobu. Nech ľudia vládnu nad morskými rybami, nebeským vtáctvom, dobytkom, nad celou zemou a nad všetkými plazmi, čo sa hýbu po zemi.
Gn 9:6 - Ak niekto preleje krv človeka, nech jeho krv preleje človek, lebo Boh utvoril človeka na Boží obraz.
1Kor 11:7 - Muž si však nemá zahaliť hlavu, pretože je Božím obrazom a Božou slávou, kým žena je slávou muža.

Verš 2
Ako muža a ženu ich stvoril, požehnal ich a dal im meno človek, keď ich stvoril.
Gn 1:26 - Boh povedal: Utvorme človeka na svoj obraz, na svoju podobu. Nech ľudia vládnu nad morskými rybami, nebeským vtáctvom, dobytkom, nad celou zemou a nad všetkými plazmi, čo sa hýbu po zemi.
Mt 19:4 - Odpovedal im: Či ste nečítali, že od počiatku ich Stvoriteľ stvoril ako muža a ženu?
Mk 10:6 - No už na začiatku ich Boh stvoril ako muža a ženu.

Verš 4
Po Šétovom narodení žil Adam osemsto rokov a narodili sa mu synovia a dcéry.
1Krn 1:1 - Adam, Šét, Enóš,

Verš 6
Keď mal Šét stopäť rokov, narodil sa mu Enóš.
Gn 4:26 - Aj Šétovi sa narodil syn a dal mu meno Enóš. Vtedy sa začalo vzývať meno Hospodina.

Verš 9
Keď mal Enóš deväťdesiat rokov, narodil sa mu Kénan.
1Krn 1:2 - Kénan, Mahalalel, Jered,

Verš 18
Keď mal Jered stošesťdesiatdva rokov, narodil sa mu Henoch.
1Krn 1:3 - Henoch, Matuzalem, Lemech,

Verš 21
Keď mal Henoch šesťdesiatpäť rokov, narodil sa mu Matuzalem.
Júd 1:14 - Aj o nich prorokoval Henoch, siedmy po Adamovi, keď povedal: Hľa, prišiel Pán s desaťtisícmi svojich svätých,

Verš 22
Po Matuzalemovom narodení žil Henoch tristo rokov, chodil s Bohom a narodili sa mu synovia a dcéry.
Heb 11:5 - Pre vieru bol Henoch prenesený, aby neuzrel smrť, a nenašli ho, lebo Boh ho preniesol.Ešte pred prenesením dostal svedectvo, že sa páči Bohu.

Verš 24
Henoch chodil s Bohom a nebolo ho, lebo ho Boh vzal.
2Kr 2:11 - Ako sa tak prechádzali a zhovárali, objavil sa zrazu ohnivý voz a ohnivé kone. Tie oddelili oboch od seba a Eliáš sa vo víchrici vznášal do neba.
Heb 11:5 - Pre vieru bol Henoch prenesený, aby neuzrel smrť, a nenašli ho, lebo Boh ho preniesol.Ešte pred prenesením dostal svedectvo, že sa páči Bohu.

Gn 5,1 - "Zoznam", hebr. séfer, značí síce v prvom rade ,knihu', ale aj akýkoľvek ,menší spis, záznam', teda aj ,zoznam'.

Gn 5,2-32 - V rodostrome Setitovcov od Adama až po Lamecha, otca Noemovho, je desať generácií. Udané sú roky tých mužov, čo predstavovali jednotlivé generácie. Na prvý pohľad by sa teda zdalo, že ľahko možno určiť čas od stvorenia sveta do potopy sveta, od Adama po Noema. Stačilo by sčítať celkové roky desiatich predstaviteľov spomenutých generácii a došli by sme k presnému poznaniu času od stvorenia prvého človeka až po potopu sveta. Treba si však uvedomiť, že svätopiscovi nešlo tak o určenie času, o chronológiu, ako skôr o to, aby poukázal na pôvod jednotlivých rodín od Adama po Noema, potom od Noema po Abraháma a napokon od Abraháma po Jakuba a izraelský národ; v tomto národe sa vyplní protoevanjelium, ktoré sa medzičasom znova a znova prísľubom Božím potvrdzuje. Na dokázanie tohto faktu stačí uviesť, že v Svätom písme sú genealógie na niektorých miestach neúplné, nezhodujú sa ani v menách (Mt 1,8 n.; 1 Krn 3,10 n. atď.). Preto právom možno predpokladať, že v rodostrome sú vynechané niektoré generácie, ako keby v reťazi vypadli niektoré ohnivká. – O mimoriadne dlhom veku patriarchov možno povedať iba toľko, že ho nachádzame len v najstaršej vrstve Pentateuchu, kde sa s obľubou narába so symbolickými číslami, ktoré my už dnes nerozriešime. Babylonské záznamy uvádzajú pri starých kráľoch ešte oveľa vyšší vek.

Gn 5,21-24 - Henoch sa líši od ostatných patriarchov tým, že jeho život je znateľne kratší, počet jeho rokov sa dokonale zhoduje s počtom dní slnečného roku, Písmo o ňom hovorí, že "chodil s Bohom", ako neskôr o Noemovi a "Boh ho vzal", ako Eliáša. Preto je veľkou postavou židovskej tradície, ktorá ho stavia za príklad svojej nábožnosti.