výhody registrácie

Kniha Genezis - 1. Mojžišova

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Gn 46, 1-34

1 Izrael sa vydal na cestu so všetkým, čo mal. Po príchode do Beér-Šeby priniesol obety Bohu svojho otca Izáka. 2 Boh oslovil Izraela v nočnom videní: Jákob! Jákob! On odpovedal: Tu som! 3 Povedal mu: Ja som Boh, Boh tvojho otca. Neboj sa odísť do Egypta, lebo tam z teba urobím veľký národ. 4 Ja sám pôjdem s tebou do Egypta a ja ťa odtiaľ privediem aj späť. Jozef ti vlastnou rukou zatlačí oči. 5 Jákob sa teda pohol z Beér-Šeby. Izraelovi synovia naložili svojho otca Jákoba, svoje deti a ženy na vozy, ktoré poslal faraón, aby ho odviezli. 6 Vzali so sebou stáda a majetok, ktorý nadobudli v Kanaáne a prišli do Egypta — Jákob i všetko jeho potomstvo. 7 Do Egypta priviedol celé svoje potomstvo — svojich synov a vnukov, svoje dcéry a vnučky. 8 Toto sú mená Izraelových synov, ktorí prišli do Egypta — teda Jákoba a jeho synov: Jákobov prvorodený syn bol Rúben. 9 Rúbenovi synovia: Chanók, Pallú, Checrón a Karmí. 10 Šimeónovi synovia: Jemúel, Jámin, Óhad, Jákin, Cóchar a Šául, syn Kanaánčanky. 11 Léviho synovia: Geršón, Kehát a Merári. 12 Júdovi synovia: Ér, Ónan, Šéla, Perec a Zerach. Ér a Ónan však zomreli v Kanaáne. Perecovi synovia boli Checrón a Chámul. 13 Jissákarovi synovia: Tóla, Puvva, Jób a Šimrón. 14 Zebúlunovi synovia: Sered, Elón a Jachleel. 15 Toto sú Leini synovia, ktorých porodila Jákobovi v Paddan Arame. Tam mu porodila aj dcéru Dínu. Všetkých jeho synov a dcér bolo tridsaťtri. 16 Gádovi synovia: Cifjón, Chaggi, Šúni, Ecbón, Éri, Aródi a Aréli. 17 Ašérovi synovia: Jimna, Jišva, Jišvi, Bería a ich sestra Serach. Beríovi synovia: Cheber a Malkíel. 18 Toto sú synovia Zilpy, ktorú dal Lában svojej dcére Lei a ona ich porodila Jákobovi. Spolu ich bolo šestnásť. 19 Synovia Jákobovej manželky Ráchel: Jozef a Benjamín. 20 Jozefovi sa v Egypte narodil Menašše a Efrajim, ktorých mu porodila Ásenat, dcéra ónskeho kňaza Pótifera. 21 Benjamínovi synovia: Bela, Beker, Ašbél, Géra, Naáman, Échi, Róš, Muppím, Chuppím a Ard. 22 Toto sú Ráchelini synovia, ktorých porodila Jákobovi, spolu ich bolo štrnásť. 23 Dánovi synovia: Chuším. 24 Naftáliho synovia: Jachceel, Gúni, Jécer a Šillém. 25 Toto sú synovia Bilhy, ktorú dal Lában svojej dcére Ráchel a ona ich porodila Jákobovi, spolu ich bolo sedem. 26 Celkový počet tých, čo prišli s Jákobom do Egypta a pochádzali z jeho bedier, bol šesťdesiatšesť okrem žien Jákobových synov. 27 Jozefovi sa v Egypte narodili dvaja synovia. Všetkých osôb v Jákobovom dome, ktoré prišli do Egypta, bolo sedemdesiat. 28 Jákob poslal pred sebou k Jozefovi Júdu, aby vopred oznámil otcov príchod do Góšena. Tak prišli do kraja Góšen. 29 Jozef dal zapriahnuť do svojho voza a vyšiel v ústrety svojmu otcovi Izraelovi do Góšena. Keď sa stretli, padol mu okolo krku a rozplakal sa. 30 Izrael povedal Jozefovi: Teraz už môžem zomrieť, keď som uzrel tvoju tvár a viem, že ešte žiješ. 31 Jozef povedal svojim bratom a rodine svojho otca: Pôjdem to oznámiť faraónovi. Poviem mu: Prišli ku mne z Kanaánu moji bratia a rodina môjho otca. 32 Sú to pastieri oviec, chovatelia stád, a prišli so svojimi stádami, dobytkom a s celým majetkom. 33 Keď vás faraón zavolá a spýta sa: Čím sa zamestnávate?, 34 odpovedzte mu: Tvoji sluhovia sú chovatelia stád od svojej mladosti až dodnes, ako boli naši otcovia. Poviete to preto, aby ste mohli zostať v kraji Góšen, lebo Egypťania majú odpor voči každému pastierovi oviec.

Gn 46, 1-34

Verš 34
odpovedzte mu: Tvoji sluhovia sú chovatelia stád od svojej mladosti až dodnes, ako boli naši otcovia. Poviete to preto, aby ste mohli zostať v kraji Góšen, lebo Egypťania majú odpor voči každému pastierovi oviec.
Gn 43:22 - Priniesli sme si peniaze aj na ďalší nákup potravín. Nevieme, kto nám vložil peniaze do vriec.
Ex 8:26 - Potom Mojžiš odišiel od faraóna a prosil Hospodina.

Verš 3
Povedal mu: Ja som Boh, Boh tvojho otca. Neboj sa odísť do Egypta, lebo tam z teba urobím veľký národ.
Gn 26:24 - Tam sa mu v noci zjavil Hospodin a povedal: Ja som Boh tvojho otca Abraháma. Neboj sa, lebo som s tebou! Požehnám ťa a rozmnožím tvoje potomstvo pre Abraháma, svojho služobníka.
Gn 28:13 - Nad ním stál Hospodin a hovoril: Ja som Hospodin, Boh tvojho otca Abraháma a Boh Izáka. Zem, na ktorej ležíš, dám tebe a tvojmu potomstvu.
Gn 32:9 - Povedal: Keď Ézav príde k jednému táboru a porazí ho, druhý tábor zostane a zachráni sa.
Gn 13:16 - Rozmnožím tvoje potomstvo a bude ho ako prachu zeme. Ak niekto bude môcť spočítať prach zeme, potom spočíta aj tvoje potomstvo.
Gn 16:10 - Hospodinov anjel jej ďalej oznámil: Rozmnožím tvoje potomstvo tak, že ho nebude možné spočítať.
Gn 17:2 - Uzavriem zmluvu medzi mnou a tebou a veľmi ťa rozmnožím.
Gn 22:17 - určite ťa požehnám a rozmnožím tvoje potomstvo ako hviezdy na nebi a ako piesok na morskom brehu; tvoje potomstvo sa zmocní brány svojich nepriateľov.
Gn 26:24 - Tam sa mu v noci zjavil Hospodin a povedal: Ja som Boh tvojho otca Abraháma. Neboj sa, lebo som s tebou! Požehnám ťa a rozmnožím tvoje potomstvo pre Abraháma, svojho služobníka.
Gn 35:11 - a dodal: Som Boh Všemohúci. Ploď a množ sa! Z teba povstane národ, ba spoločenstvo národov. Aj králi vzídu z tvojich bedier.
Gn 48:4 - Povedal mi: Urobím ťa plodným a rozmnožím ťa, urobím z teba spoločenstvo národov. Túto krajinu dávam tvojmu potomstvu do večného vlastníctva.

Verš 4
Ja sám pôjdem s tebou do Egypta a ja ťa odtiaľ privediem aj späť. Jozef ti vlastnou rukou zatlačí oči.
Nm 20:15 - Naši otcovia zostúpili do Egypta, kde dlhý čas bývali. Egypťania však s nami a s našimi otcami zle zaobchádzali,
Dt 10:22 - Tvojich otcov bolo len sedemdesiat, keď šli do Egypta, a teraz ťa Hospodin, tvoj Boh, rozmnožil ako nebeské hviezdy.
Joz 24:4 - Izákovi som dal Jákoba a Ézava, Ézavovi som dal do vlastníctva pohorie Seír. Jákob a jeho synovia zišli do Egypta.
Ž 105:23 - Potom prišiel do Egypta Izrael, Jákob bol hosťom v Chámovej krajine.
Iz 52:4 - Lebo takto hovorí Pán, Hospodin: Do Egypta, do cudziny šiel kedysi bývať môj ľud a napokon ho utláčala Asýria.
Oz 11:1 - Keď bol Izrael mladý, miloval som ho, z Egypta som povolal svojho syna.

Verš 5
Jákob sa teda pohol z Beér-Šeby. Izraelovi synovia naložili svojho otca Jákoba, svoje deti a ženy na vozy, ktoré poslal faraón, aby ho odviezli.
Sk 7:15 - Jákob teda prišiel do Egypta; zomrel tam on aj naši otcovia.

Verš 8
Toto sú mená Izraelových synov, ktorí prišli do Egypta — teda Jákoba a jeho synov: Jákobov prvorodený syn bol Rúben.
Ex 1:2 - Rúben, Šimeón, Lévi a Júda;
Ex 6:13 - Hospodin prehovoril k Mojžišovi a Áronovi. Dal im pokyny pre Izraelitov a pre faraóna, egyptského kráľa, ktoré mali umožniť odchod Izraelitov z Egypta.
Nm 26:5 - Rúben, Izraelov prvorodený. Rúbenovci: Chanók s celým chanókovským rodom, Pallú a pallúovský rod,
1Krn 5:1 - Synovia Rúbena, prvorodeného Izraelovho. Bol síce prvorodený, no keď poškvrnil lôžko svojho otca, právo prvorodeného prešlo na synov Jozefa, syna Izraelovho, takže v rodovom zozname nevystupoval ako prvorodený.
1Krn 6:1 - Synovia Léviho: Geršóm, Kehát, Merári.
1Krn 7:1 - Synovia Jissákarovi: Tóla, Púa, Jášub a Šimrón, štyria.
1Krn 8:1 - Benjamín splodil Belu, svojho prvorodenca, Ašbéla druhého, Achracha tretieho,

Verš 10
Šimeónovi synovia: Jemúel, Jámin, Óhad, Jákin, Cóchar a Šául, syn Kanaánčanky.
Ex 6:15 - Synovia Šimeóna: Jemúel, Jámin, Óhad, Jákin, Cóchar a Šául, syn Kanaánčanky; to sú Šimeónove rody.
1Krn 4:24 - Synovia Šimeónovi: Nemúel, Jámin, Jaríb, Zerach, Šául.

Verš 11
Léviho synovia: Geršón, Kehát a Merári.
1Krn 6:1 - Synovia Léviho: Geršóm, Kehát, Merári.

Verš 12
Júdovi synovia: Ér, Ónan, Šéla, Perec a Zerach. Ér a Ónan však zomreli v Kanaáne. Perecovi synovia boli Checrón a Chámul.
Gn 38:3 - Ona počala, porodila syna a Júda mu dal meno Ér.
1Krn 2:5 - Perecovi synovia: Checrón a Chámul.

Verš 16
Gádovi synovia: Cifjón, Chaggi, Šúni, Ecbón, Éri, Aródi a Aréli.
1Krn 5:11 - Synovia Gádovi obývali oproti nim bášanský kraj až po Salchu.

Verš 17
Ašérovi synovia: Jimna, Jišva, Jišvi, Bería a ich sestra Serach. Beríovi synovia: Cheber a Malkíel.
1Krn 7:30 - Synovia Ašérovi: Jimna, Jišva, Jišvi a Bería. Serach bola ich sestrou.

Verš 18
Toto sú synovia Zilpy, ktorú dal Lában svojej dcére Lei a ona ich porodila Jákobovi. Spolu ich bolo šestnásť.
Gn 29:24 - Lában dal svoju slúžku Zilpu do služby svojej dcére Lei.

Verš 20
Jozefovi sa v Egypte narodil Menašše a Efrajim, ktorých mu porodila Ásenat, dcéra ónskeho kňaza Pótifera.
Gn 41:50 - Skôr ako nastal rok hladu, Jozefovi sa narodili dvaja synovia, ktorých mu porodila Ásenat, dcéra ónskeho kňaza Pótifera.
Gn 48:5 - Tvoji dvaja synovia, ktorí sa ti narodili v Egypte ešte pred mojím príchodom k tebe do Egypta, budú odteraz moji, Efrajim a Menašše sú moji ako Rúben a Šimeón.

Verš 21
Benjamínovi synovia: Bela, Beker, Ašbél, Géra, Naáman, Échi, Róš, Muppím, Chuppím a Ard.
1Krn 7:6 - Synovia Benjamínovi: Bela, Beker a Jedíael, traja.
1Krn 8:1 - Benjamín splodil Belu, svojho prvorodenca, Ašbéla druhého, Achracha tretieho,

Verš 24
Naftáliho synovia: Jachceel, Gúni, Jécer a Šillém.
1Krn 7:13 - Synovia Naftáliho: Jachacíel, Gúni, Jécer a Šallúm, vnuci Bilhy.

Verš 25
Toto sú synovia Bilhy, ktorú dal Lában svojej dcére Ráchel a ona ich porodila Jákobovi, spolu ich bolo sedem.
Gn 29:29 - Lában dal Ráchel za slúžku otrokyňu Bilhu.

Verš 27
Jozefovi sa v Egypte narodili dvaja synovia. Všetkých osôb v Jákobovom dome, ktoré prišli do Egypta, bolo sedemdesiat.
Dt 10:22 - Tvojich otcov bolo len sedemdesiat, keď šli do Egypta, a teraz ťa Hospodin, tvoj Boh, rozmnožil ako nebeské hviezdy.
Sk 7:14 - Jozef poslal po svojho otca Jákoba a pozval jeho i celé príbuzenstvo k sebe — sedemdesiatpäť ľudí.

Gn 46,1-7 - Bersabe – pozri 21,33; 26,23. Cesta do Egypta viedla práve cez Bersabu. Je to miesto, kde predtým Abrahám a Izák priniesli Pánovi obetu. Jakub prináša obetu, jednak aby sa poďakoval za zvesť o synovi, jednak aby sa vyzvedel, či je to vôľa Božia, žeby šiel do Egypta. Boh, ktorý bol zakázal jeho otcovi Izákovi ísť do Egypta (26,2), teraz prikazuje Jakubovi opustiť Kanaán a ísť do Egypta tak, ako kázal ísť Abrahámovi do krajiny Kanaán. Toto je posledná teofánia v epoche Patriarchov.

Gn 46,8-27 - Osôb, ktoré išli s Jakubom do Egypta, bolo podľa tu uvedeného údaja sedemdesiat (Ex 1,5; Dt 10,22). Ženy a služobníctvo sa do toho nepočítajú. Sedem a sedemdesiat sú posvätné čísla a značia úplnosť. Karavána Jakubova bola teda veľká.

Gn 46,28-34 - Jozef naúča svojich bratov, ako sa majú správať na audiencii u faraóna. Jozef mohol sám osadiť svojich bratov, kam chcel, jeho postavenie dávalo mu na to právo. Lenže išlo o príbuzných, preto Jozef chce, aby vec rozriešil sám faraón.