výhody registrácie

Kniha Genezis - 1. Mojžišova

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Gn 11, 1-32

1 Na celej zemi bola jednotná reč a jednotné slová. 2 Keď sa ľudia pohli od východu, našli rovinu v krajine Šineár a usadili sa tam. 3 Povedali si medzi sebou: Poďme, narobme si tehál a vypáľme ich. Tehly používali namiesto kameňa a asfalt namiesto malty. 4 Potom povedali: Poďme, vybudujme si mesto a vežu, ktorá svojím vrcholom bude siahať do neba. Tak sa preslávime a nerozptýlime sa po celej zemi. 5 Hospodin však zostúpil, aby sa pozrel na mesto a vežu, ktorú stavali ľudia. 6 Hospodin povedal: Sú jeden národ a všetci hovoria jednou rečou. Toto je iba začiatok ich výčinov; teraz im už nič nezabráni uskutočniť všetko, čo si zaumienia. 7 Poďme, zostúpme a zmäťme im reč, aby sa medzi sebou nedorozumeli. 8 Tak ich Hospodin odtiaľ rozptýlil po celej zemi a prestali stavať mesto. 9 Preto dostalo meno Bábel, lebo tam zmiatol Hospodin reč celej zeme. Hospodin ich odtiaľ rozptýlil po celej zemi. 10 Toto je Šémov rodokmeň: Dva roky po potope, keď mal Šém sto rokov, narodil sa mu Arpakšad. 11 Po Arpakšadovom narodení žil Šém päťsto rokov a narodili sa mu synovia a dcéry. 12 Keď mal Arpakšad tridsaťpäť rokov, narodil sa mu Šelach. 13 Po Šelachovom narodení žil Arpakšad štyristotri rokov a narodili sa mu synovia a dcéry. 14 Keď mal Šelach tridsať rokov, narodil sa mu Éber. 15 Po Éberovom narodení žil Šelach štyristotri rokov a narodili sa mu synovia a dcéry. 16 Keď mal Éber tridsaťštyri rokov, narodil sa mu Peleg. 17 Po Pelegovom narodení žil Éber štyristotridsať rokov a narodili sa mu synovia a dcéry. 18 Keď mal Peleg tridsať rokov, narodil sa mu Reu. 19 Po Reuovom narodení žil Peleg dvestodeväť rokov a narodili sa mu synovia a dcéry. 20 Keď mal Reu tridsaťdva rokov, narodil sa mu Serúg. 21 Po Serúgovom narodení žil Reu dvestosedem rokov a narodili sa mu synovia a dcéry. 22 Keď mal Serúg tridsať rokov, narodil sa mu Náchor. 23 Po Náchorovom narodení žil Serúg dvesto rokov a narodili sa mu synovia a dcéry. 24 Keď mal Náchor dvadsaťdeväť rokov, narodil sa mu Terach. 25 Po Terachovom narodení žil Náchor stodevätnásť rokov a narodili sa mu synovia a dcéry. 26 Keď mal Terach sedemdesiat rokov, narodil sa mu Abrám, Náchor a Háran. 27 Toto je Terachov rodokmeň: Terachovi sa narodil Abrám, Náchor a Háran. Háranovi sa narodil Lót. 28 Háran zomrel ešte za života svojho otca Teracha vo svojej rodnej zemi, v Chaldejskom Úre. 29 Abrám a Náchor sa oženili. Abrámova žena sa volala Sáraj a Náchorova žena sa volala Milka. Bola to dcéra Hárana, ktorý bol otcom Milky a Jisky. 30 Sáraj bola neplodná, nemala deti. 31 Terach vzal svojho syna Abráma a svojho vnuka Lóta, Háranovho syna, a Sáraj, svoju nevestu, ženu svojho syna Abráma, a vyviedol ich z Chaldejského Úru, aby sa nasťahovali do Kanaánu. Prišli do Cháranu a usadili sa tam. 32 Celý vek Terachovho života bol dvestopäť rokov. Potom Terach v Chárane zomrel.

Gn 11, 1-32

Verš 2
Keď sa ľudia pohli od východu, našli rovinu v krajine Šineár a usadili sa tam.
Gn 10:10 - Jeho kráľovstvo bolo od počiatku Bábel, Erek, Akkad a Kalne v krajine Šineár.

Verš 8
Tak ich Hospodin odtiaľ rozptýlil po celej zemi a prestali stavať mesto.
Dt 32:8 - kedy Najvyšší určoval národom dedičstvo, kedy rozdeľoval ľudských synov, vyznačoval hranice národom a Izraelitom podľa ich počtu.
Sk 17:26 - On z jedného stvoril celé ľudské pokolenie, aby obývalo celý povrch zeme, vymedzil ľuďom čas a hranice bývania,

Verš 10
Toto je Šémov rodokmeň: Dva roky po potope, keď mal Šém sto rokov, narodil sa mu Arpakšad.
Gn 10:22 - Šémovi synovia sú: Élam, Aššúr, Arpakšad, Lúd a Aram.
1Krn 1:17 - Šémovi synovia: Élam, Aššúr, Arpakšad, Lúd, Aram, Úc, Chúl, Geter a Mešek.

Verš 18
Keď mal Peleg tridsať rokov, narodil sa mu Reu.
1Krn 1:25 - Éber, Peleg, Reu,

Verš 27
Toto je Terachov rodokmeň: Terachovi sa narodil Abrám, Náchor a Háran. Háranovi sa narodil Lót.
Joz 24:2 - Jozua povedal všetkému ľudu: Takto hovorí Hospodin, Boh Izraela: Vaši otcovia, Terach, otec Abrahámov a Náchorov, kedysi bývali za Veľriekou a slúžili iným bohom.
1Krn 1:26 - Serúg, Náchor, Terach,

Verš 29
Abrám a Náchor sa oženili. Abrámova žena sa volala Sáraj a Náchorova žena sa volala Milka. Bola to dcéra Hárana, ktorý bol otcom Milky a Jisky.
Gn 22:20 - Po týchto udalostiach oznámili Abrahámovi: Milka porodila synov tvojmu bratovi Náchorovi:

Verš 30
Sáraj bola neplodná, nemala deti.
Gn 16:1 - Abrámova žena Sáraj nerodila. Mala však slúžku, Egypťanku menom Hagar.
Gn 18:11 - Abrahám a Sára boli starí, mali vysoký vek, a Sára už bola dávno po prechode.

Verš 31
Terach vzal svojho syna Abráma a svojho vnuka Lóta, Háranovho syna, a Sáraj, svoju nevestu, ženu svojho syna Abráma, a vyviedol ich z Chaldejského Úru, aby sa nasťahovali do Kanaánu. Prišli do Cháranu a usadili sa tam.
Joz 24:2 - Jozua povedal všetkému ľudu: Takto hovorí Hospodin, Boh Izraela: Vaši otcovia, Terach, otec Abrahámov a Náchorov, kedysi bývali za Veľriekou a slúžili iným bohom.
Neh 9:7 - Ty, Hospodin, si Boh, ktorý si vyvolil Abráma, vyviedol si ho z Úru Chaldejov a dal si mu meno Abrahám.
Sk 7:4 - Potom odišiel z Chaldejskej krajiny a usadil sa v Chárane. Boh ho po otcovej smrti vyzval, aby sa presťahoval do tejto krajiny, v ktorej teraz vy bývate.

Gn 11,1-9 - Na starej tradícii z Bábelu, ako na pozadí pomätenia jazykov, ukazuje svätopisec, že ani vyspelá civilizácia bez spojenia s Bohom nespája a nezbližuje vnútorne ani ľudí, ale ich odcudzuje navzájom, takže si nakoniec vôbec nerozumejú.

Gn 11,2 - Krajina Senaár bol Babylon (porov. 10,10; Iz 11,11; Dan 1,2).

Gn 11,9 - "Bábel" (Babíl, Bábílu v klinovom písme) značí ,Božiu bránu'. Hebrejské slovo na označenie "zmätku" mohlo by sa odvodzovať od slovesa bálal ,zmiasť, pomútiť'.

Gn 11,10-26 - V týchto veršoch svätopisec ukazuje, že Abrahám, o ktorom bude písať, je Semovým potomkom. Abrahám je praotcom izraelského národa, z ktorého sa narodí Mesiáš. Odteraz zanechá dejiny ostatných národov a bude sa venovať iba osudom Semovho potomka Abraháma. Rodostrom Semových potomkov je podobný ako rodostrom od Adama po Noema. Rozdiel je len v tom, že sa neudáva celkový počet rokov jednotlivých patriarchov.

Gn 11,27-32 - "Abram" je skrátená forma Abirámu "môj otec je vznešený". Abram je teda z rodiny Táreho (hebr. Terach), čiže Terachovcov, ktorá rodina v Písme je označovaná za modloslužobnú (Joz 24,2; Jdt 5,6 atď.). Terach býval v Chaldejskom Ure, v strede kultu mesiaca, v meste, ktoré ležalo neďaleko Perzského zálivu. Tu zomrel jeho syn Aran. Po jeho smrti vysťahoval sa Táre so svojím synom Abramom, s nevestou, ženou Abramovou Sarai, a s vnukom Lotom do Haranu, ktorý leží hodne na severovýchod, na riečke Balíkh, prítoku Eufratu. Vysťahovanie Táreho rodiny do Haranu mohlo mať politický dôvod. Neslobodno však zabúdať na hlavný moment, na moment náboženský, ktorý sa zračí v povolaní Abramovom. Mnohobožstvo sa tak rozmohlo, že ani rodina Táreho neostala ním nedotknutá. Preto Boh odďaľuje Abrama z tohto prostredia a prikazuje mu odísť do novej zeme, v ktorej jeho potomstvo bude ako veľký národ. Boh ho bude požehnávať, ba jeho osoba (Abramova) stane sa požehnaním pre všetky národy. Takto Boh nadprirodzeným spôsobom zachraňuje vieru v jedného Boha, tú vieru, ktorá od počiatku sveta bola prarodičom Bohom zjavená a ktorú postupom času ľudia zamenili za svoj vlastný výtvor, za mnohobožstvo. Sväté písmo nepozná teda náboženský vývoj od nedokonalého náboženstva (mnohobožstva) k dokonalému (jednobožstvu), ono pozná len zjavené náboženstvo, vieru v jediného Boha, a ostatné náboženstvá považuje za odpad od pôvodnej viery.