výhody registrácie

1. Kniha Mojžišova

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

1Moj 46, 1-34

1 Vybral sa teda Izrael so všetkým, čo mal, a keď prišiel do Beér-Šeby, priniesol obete Bohu svojho otca Izáka. 2 Vtedy hovoril Boh s Izraelom v nočnom videní a oslovil ho: Jákob, Jákob! A on odpovedal: Tu som. 3 Potom riekol: Ja som Boh, Boh tvojho otca. Neboj sa odísť do Egypta, lebo tam urobím z teba veľký národ. 4 Ja pôjdem s tebou do Egypta a privediem ťa zase sem; a Jozef ti zatlačí oči. 5 Pobral sa teda Jákob z Beér-Šeby; Izraelovi synovia vyložili svojho otca Jákoba, svoje deti i svoje ženy na vozy, ktoré poslal faraón, aby ho doviezli. 6 Vzali si aj stáda a imanie, čo si nadobudli v Kanaáne, a prišli do Egypta: Jákob i všetko jeho potomstvo s ním. 7 Svojich synov, synov svojich synov, svoje dcéry a dcéry svojich synov, a vôbec všetko svoje potomstvo priviedol do Egypta so sebou. 8 Toto sú mená Izraelových synov, ktorí prišli do Egypta: Jákob a jeho synovia: prvorodený Jákobov Rúben. 9 Synovia Rúbenovi: Chanóch, Pallú, Checrón a Karmí. 10 Synovia Šimeónovi: Jemúél, Jámín, Óhad, Jáchín, Cóhar a Šáúl, syn Kanaánky. 11 Synovia Lévího: Géršón, Kehat a Merárí. 12 Synovia Júdovi: Er, Ónán, Šélá, Perec a Zerach. Ér a Ónán však zomreli v Kanaáne. Synovia Perecovi boli Checrón a Chámúl. 13 Synovia Jissáchárovi: Tóla, Puvvá, Jášúb a Šimrón. 14 Synovia Zebulúnovi: Sered, Élón a Jachleél. 15 Toto sú synovia Leini; tých porodila Jákobovi v Paddan-Arame, aj jeho dcéru Dínu. Všetkých jeho synov a dcér bolo 33. 16 Synovia Gádovi: Cifjón, Chaggí, Šúní, Ecbón, Éri, Aródí a Arélí. 17 Synovia Ašérovi: Jimná, Jišvá, Jišví, Bería a ich sestra Serach. Synovia Béríovi: Cheber a Malkiél. 18 Toto sú synovia Zilpy, ktorú dal Lábán svojej dcére Lee; a týchto porodila Jákobovi, spolu šestnásť osôb. 19 Synovia Jákobovej ženy Ráchel: Jozef a Benjamín. 20 Jozefovi sa však narodili v Egypte Menašše a Efrajim, ktorých mu porodila Asenat, dcéra ónskeho kňaza Pótifera. 21 Synovia Benjamínovi: Bela, Becher, Ašbél, Gérá, Naamán, Échí, Róš, Muppím, Chuppím a Ard. 22 Toto sú synovia Ráchelini, ktorých porodila Jákobovi, spolu štrnásť. 23 Syn Dánov: Chuším. 24 Synovia Naftálího: Jachceél, Gúní, Jécer a Šillém. 25 Toto sú synovia Bilhy, ktorú dal Lábán svojej dcére Ráchel; týchto porodila Jákobovi, spolu sedem osôb. 26 Všetkých osôb, ktoré prišli s Jákobom do Egypta a pochádzali z jeho tela, okrem žien synov Jákobových, bolo spolu šesťdesiat šesť. 27 Synovia Jozefovi, ktorí sa mu narodili v Egypte, boli dvaja. Všetkých osôb Jákobovho domu, ktorí prišli s ním do Egypta, je spolu sedemdesiat. 28 Júdu však poslal pred sebou k Jozefovi, aby mu ukázal cestu do Góšenu. 29 Jozef dal zapriahnuť do svojho voza a vyšiel naproti svojmu otcovi Izraelovi do Góšenu. Keď ho uvidel, padol mu okolo hrdla a plakal mu ešte aj na hrudi. 30 Vtedy povedal Izrael Jozefovi: Teraz môžem umrieť, lebo som videl tvoju tvár a že ešte žiješ. 31 Nato Jozef povedal svojim bratom i rodine svojho otca: Pôjdem to oznámiť faraónovi a poviem mu: Prišli moji bratia a rodina môjho otca, ktorý bol v Kanaáne. 32 Títo mužovia sú však pastiermi oviec, lebo sú chovateľmi dobytka, dohnali aj svoje ovce a dobytok a všetko, čo mali. 33 Ak vás zavolá faraón a povie: Čo je vaše zamestnanie? 34 povedzte: Tvoji služobníci boli chovateľmi dobytka od mladosti až doteraz, a to my, aj naši otcovia. Tak budete môcť bývať v krajine Góšen. Všetci pastieri oviec sú totiž opovrhnutí Egypťanmi.

1Moj 46, 1-34

Verš 34
povedzte: Tvoji služobníci boli chovateľmi dobytka od mladosti až doteraz, a to my, aj naši otcovia. Tak budete môcť bývať v krajine Góšen. Všetci pastieri oviec sú totiž opovrhnutí Egypťanmi.
Gn 43:22 - Priniesli sme so sebou aj iné peniaze, aby sme nakúpili potravín. Nevieme, kto nám vložil naše peniaze do vriec.
Ex 8:26 - I vyšiel Mojžiš od faraóna a modlil sa k Hospodinovi.

Verš 3
Potom riekol: Ja som Boh, Boh tvojho otca. Neboj sa odísť do Egypta, lebo tam urobím z teba veľký národ.
Gn 26:24 - Tej noci sa mu zjavil Hospodin a riekol: Ja som Boh tvojho otca Abraháma; neboj sa, lebo ja som s tebou. Požehnám ťa a rozmnožím tvoje potomstvo kvôli svojmu sluhovi Abrahámovi.
Gn 28:13 - A hľa, Hospodin stál nad ním a hovoril: Ja som Hospodin Boh tvojho otca Abraháma a Boh Izákov; zem, na ktorej ležíš, dám tebe a tvojim potomkom.
Gn 32:9 - a povedal: Ak Ézav príde k prvému táboru a porazí ho, druhý tábor môže uniknúť.
Gn 13:16 - Rozmnožím tvoje potomstvo ako prach na zemi: ak niekto vládze spočítať prach na zemi, tak bude možné spočítať aj tvoje potomstvo.
Gn 16:10 - A ďalej jej anjel Hospodinov hovoril: Veľmi rozmnožím tvoje potomstvo, takže ho pre množstvo nebude možné ani spočítať.
Gn 17:2 - urobím zmluvu medzi sebou a tebou a preveľmi ťa rozmnožím.
Gn 22:17 - veľmi ťa požehnám, a tak veľmi rozmnožím tvoje potomstvo, že ho bude ako hviezd na nebi a ako piesku na brehu morskom, tvoje potomstvo zaujme mestá svojich nepriateľov.
Gn 26:24 - Tej noci sa mu zjavil Hospodin a riekol: Ja som Boh tvojho otca Abraháma; neboj sa, lebo ja som s tebou. Požehnám ťa a rozmnožím tvoje potomstvo kvôli svojmu sluhovi Abrahámovi.
Gn 35:11 - Potom mu riekol Boh: Ja som Boh všemohúci; rozploď sa a rozmnož, nech povstane z teba národ, ba zbor národov, i králi nech vzídu z tvojich bedier.
Gn 48:4 - riekol mi: Hľa, učiním ťa plodným a rozmnožím ťa na spoločenstvo národov, a túto krajinu dám tvojmu potomstvu po tebe do večného vlastníctva.

Verš 4
Ja pôjdem s tebou do Egypta a privediem ťa zase sem; a Jozef ti zatlačí oči.
Nm 20:15 - Naši otcovia zostúpili do Egypta a my sme bývali v Egypte mnoho dní. Avšak Egypťania zle robili nám i našim otcom.
Dt 10:22 - Tvojich otcov bolo len sedemdesiat, keď došli do Egypta, a teraz ťa Hospodin, tvoj Boh, rozmnožil ako hviezdy nebeské.
Joz 24:4 - Izákovi som dal Jákoba a Ézava; Ézavovi som dal pohorie Seír do vlastníctva. Jákob a jeho synovia zostúpili do Egypta.
Ž 105:23 - Tak prišiel Izrael do Egypta a Jákob bol hosťom v krajine Chámovej,
Iz 52:4 - Lebo takto vraví Hospodin, Pán: Môj ľud na počiatku zostúpil do Egypta, aby tam býval, a napokon ho Aššúr utláčal.
Oz 11:1 - Keď bol Izrael mladý, zamiloval som si ho; z Egypta som povolal svojho syna.

Verš 5
Pobral sa teda Jákob z Beér-Šeby; Izraelovi synovia vyložili svojho otca Jákoba, svoje deti i svoje ženy na vozy, ktoré poslal faraón, aby ho doviezli.
Sk 7:15 - A šiel Jákob do Egypta a skonal on aj naši otcovia.

Verš 8
Toto sú mená Izraelových synov, ktorí prišli do Egypta: Jákob a jeho synovia: prvorodený Jákobov Rúben.
Ex 1:2 - Rúben, Šimeon, Lévi a Júda,
Ex 6:13 - Hospodin však rozkázal Mojžišovi a Áronovi ísť k Izraelcom a k faraónovi, egyptskému kráľovi a vyviesť Izraelcov z Egypta.
Nm 26:5 - Rúben, prvorodený Izraelov. Rúbenovci: podľa Chanócha chanóchovská čeľaď, podľa Pallúa pallúovská čeľaď,
1Krn 5:1 - Synovia Rúbena, prvorodenca Izraelovho. On bol totiž prvorodencom. Keď zneuctil lôžko svojho otca, bolo dané jeho prvorodenectvo synom Jozefa, syna Izraelovho. V rodovom zozname však nebol vedený ako prvorodený.
1Krn 6:1 - Synovia Lévího: Géršóm, Kehát a Merárí.
1Krn 7:1 - Synovia Jissáchárovi: Tóla, Púa, Jášúb a Šimróm, štyria.
1Krn 8:1 - Benjamín splodil svojho prvorodeného Belu, Ašbéla druhého, Achracha tretieho,

Verš 10
Synovia Šimeónovi: Jemúél, Jámín, Óhad, Jáchín, Cóhar a Šáúl, syn Kanaánky.
Ex 6:15 - Synovia Šimeónovi: Jemuél, Jámin, Óhad, Jáchín, Cóchar a Šaul, syn Kanaánky; to sú čeľade Šimeónove.
1Krn 4:24 - Synovia Šimónovi: Nemúél, Jámín, Járíb, Zerach, Šáúl.

Verš 11
Synovia Lévího: Géršón, Kehat a Merárí.
1Krn 6:1 - Synovia Lévího: Géršóm, Kehát a Merárí.

Verš 12
Synovia Júdovi: Er, Ónán, Šélá, Perec a Zerach. Ér a Ónán však zomreli v Kanaáne. Synovia Perecovi boli Checrón a Chámúl.
Gn 38:3 - I počala a porodila syna a on mu dal meno Ér.
1Krn 2:5 - Synovia Perecovi: Checrón a Chámúl.

Verš 16
Synovia Gádovi: Cifjón, Chaggí, Šúní, Ecbón, Éri, Aródí a Arélí.
1Krn 5:11 - Synovia Gádovi bývali oproti nim v Bášáne až po Salchu.

Verš 17
Synovia Ašérovi: Jimná, Jišvá, Jišví, Bería a ich sestra Serach. Synovia Béríovi: Cheber a Malkiél.
1Krn 7:30 - Synovia Ášérovi: Jimná, Jíšvá, Jišví a Bería. Serach bola ich sestrou.

Verš 18
Toto sú synovia Zilpy, ktorú dal Lábán svojej dcére Lee; a týchto porodila Jákobovi, spolu šestnásť osôb.
Gn 29:24 - Lábán dal svojej dcére Lei za slúžku svoju slúžku Zilpu.

Verš 20
Jozefovi sa však narodili v Egypte Menašše a Efrajim, ktorých mu porodila Asenat, dcéra ónskeho kňaza Pótifera.
Gn 41:50 - Skôr ako sa dostavili roky hladu, narodili sa Jozefovi dvaja synovia, ktorých mu porodila Asenat, dcéra Pótiferu, ónskeho kňaza.
Gn 48:5 - Preto tvoji dvaja synovia, ktorí sa ti narodili v Egypte pred mojím príchodom k tebe do Egypta, totiž Efrajim a Menašše, budú moji, budú mi teraz ako Rúben a Šimeón.

Verš 21
Synovia Benjamínovi: Bela, Becher, Ašbél, Gérá, Naamán, Échí, Róš, Muppím, Chuppím a Ard.
1Krn 7:6 - Synovia Benjamínovi: Bela, Becher a Jedíaél, traja.
1Krn 8:1 - Benjamín splodil svojho prvorodeného Belu, Ašbéla druhého, Achracha tretieho,

Verš 24
Synovia Naftálího: Jachceél, Gúní, Jécer a Šillém.
1Krn 7:13 - Synovia Naftálího: Jachaciél, Gúní, Jécer a Šallum, vnukovia Bilhy.

Verš 25
Toto sú synovia Bilhy, ktorú dal Lábán svojej dcére Ráchel; týchto porodila Jákobovi, spolu sedem osôb.
Gn 29:29 - A Lábán dal svoju slúžku Bilhu dcére Ráchel za slúžku.

Verš 27
Synovia Jozefovi, ktorí sa mu narodili v Egypte, boli dvaja. Všetkých osôb Jákobovho domu, ktorí prišli s ním do Egypta, je spolu sedemdesiat.
Dt 10:22 - Tvojich otcov bolo len sedemdesiat, keď došli do Egypta, a teraz ťa Hospodin, tvoj Boh, rozmnožil ako hviezdy nebeské.
Sk 7:14 - Vtedy Jozef dal zavolať k sebe otca Jákoba a celú jeho rodinu, počtom sedemdesiatpäť duší.

Gn 46,1-7 - Bersabe – pozri 21,33; 26,23. Cesta do Egypta viedla práve cez Bersabu. Je to miesto, kde predtým Abrahám a Izák priniesli Pánovi obetu. Jakub prináša obetu, jednak aby sa poďakoval za zvesť o synovi, jednak aby sa vyzvedel, či je to vôľa Božia, žeby šiel do Egypta. Boh, ktorý bol zakázal jeho otcovi Izákovi ísť do Egypta (26,2), teraz prikazuje Jakubovi opustiť Kanaán a ísť do Egypta tak, ako kázal ísť Abrahámovi do krajiny Kanaán. Toto je posledná teofánia v epoche Patriarchov.

Gn 46,8-27 - Osôb, ktoré išli s Jakubom do Egypta, bolo podľa tu uvedeného údaja sedemdesiat (Ex 1,5; Dt 10,22). Ženy a služobníctvo sa do toho nepočítajú. Sedem a sedemdesiat sú posvätné čísla a značia úplnosť. Karavána Jakubova bola teda veľká.

Gn 46,28-34 - Jozef naúča svojich bratov, ako sa majú správať na audiencii u faraóna. Jozef mohol sám osadiť svojich bratov, kam chcel, jeho postavenie dávalo mu na to právo. Lenže išlo o príbuzných, preto Jozef chce, aby vec rozriešil sám faraón.