výhody registrácie

1. Kniha Mojžišova

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

1Moj 16, 1-16

1 Ale Abrámovi jeho žena Sáraj nerodila. Mala však egyptskú slúžku menom Hagar. 2 Sáraj povedala Abrámovi: Hľa, Hospodin mi zabránil rodiť. Vojdi teda k mojej slúžke, azda by som sa z nej mohla dožiť syna. A Abrám poslúchol Sáraju. 3 Vtedy Sáraj, žena Abrámova, vzala svoju slúžku, Egypťanku Hagaru - bolo to desať rokov po tom, čo sa Abrám usadil v Kanaáne - a dala ju svojmu mužovi Abrámovi za ženu. 4 Vošiel teda k Hagare, a tá počala. Keď zbadala, že počala, s opovrhnutím hľadela na svoju paniu. 5 Vtedy Sáraj povedala Abrámovi: Zodpovednosť za moju krivdu padá na teba. Sama som ti dala svoju slúžku do náručia, ale teraz, keď vidí, že počala, som opovrhnutá v jej očiach. Nech Hospodin rozsúdi medzi mnou a tebou! 6 Abrám však povedal Sáraji: Svoju slúžku máš vo svojej moci, urob s ňou, čo sa ti páči. Keď potom Sáraj s ňou tvrdo nakladala, tá ušla od nej. 7 Tu ju stretol anjel Hospodinov pri žriedle vody na púšti, pri žriedle na ceste do Šúru, 8 a riekol: Hagar, slúžka Sárajina, odkiaľ prichádzaš a kam ideš? Ona povedala: Utekám pred svojou paňou Sárajou. 9 Vtedy jej riekol anjel Hospodinov: Vráť sa ku svojej panej a pokor sa pod jej ruku! 10 A ďalej jej anjel Hospodinov hovoril: Veľmi rozmnožím tvoje potomstvo, takže ho pre množstvo nebude možné ani spočítať. 11 A anjel Hospodinov pokračoval v reči: Ajhľa, počala si i porodíš syna a dáš mu meno Izmael. lebo počul Hospodin o tvojom trápení. 12 Bude to človek ako divý osol; jeho ruka bude proti všetkým a ruky všetkých budú proti nemu; bude naprotiveň všetkým bratom. 13 Vtedy nazvala Hospodina, ktorý s ňou hovorí: Ty si Él Róí, lebo povedala: Vskutku som sa dívala na toho, ktorý ma vidí. 14 Preto sa táto studňa volá Beér Lachaj Róí; leží medzi Kádešom a Beredom. 15 Hagar porodila Abrámovi syna a Abrám pomenoval syna, ktorého mu Hagar porodila, Izmaelom. 16 Abrám bol osemdesiatšesťročný, keď mu Hagar porodila Izmaela.

1Moj 16, 1-16

Verš 12
Bude to človek ako divý osol; jeho ruka bude proti všetkým a ruky všetkých budú proti nemu; bude naprotiveň všetkým bratom.
Gn 25:18 - Izmaelci bývali od Chavíly až po Šúr, východne od Egypta, smerom k Asýrii. Usadili sa východne od všetkých svojich bratov.

Verš 14
Preto sa táto studňa volá Beér Lachaj Róí; leží medzi Kádešom a Beredom.
Gn 24:62 - Izák práve prichádzal od studne Lachaj Róí; býval totiž v krajine Negeb.
Gn 25:11 - Po smrti Abrahámovej Boh požehnával jeho syna Izáka; a Izák býval pri studni Lachaj Róí.

Verš 15
Hagar porodila Abrámovi syna a Abrám pomenoval syna, ktorého mu Hagar porodila, Izmaelom.
Gal 4:22 - Lebo je napísané, že Abrahám mal dvoch synov: jedného od služobnej, druhého od slobodnej.

Gn 16,1-7 - Podľa platných zákonov v Chaldejsku a neskoršie aj v Izraeli žena, ktorá bola bezdetná, mohla dať svoju otrokyňu mužovi a deti, ktoré sa z nej narodili, považovali sa za zákonité potomstvo panej.

Gn 16,8-11 - Pánov anjel – tieto slová označujú niekedy samého Boha, ktorý sa zjavuje vo viditeľnej podobe (Gn 16,13; 18,1 n.; Ex 3,2 n.), inokedy anjela, posla Božieho. Zmysel výroku treba vždy určiť zo súvislosti textu. V tomto prípade je jasné, že označuje Boha. – Izmael ,Boh vyslyší' (,El Boh' ,jišma' ,počuje, slyší'). Boh vypočul Agar a pomohol jej v ťažkostiach a utrpení (v. 6).

Gn 16,12 - O Izmaelovi predpovedá Boh, že "bude to človek ako divý osol" (Vulgáta slovo osol vynecháva). Prirovnanie je prevzaté zo života beduínskeho, aký život viedol Abram a jeho najbližší potomci. Povahy bude neskrotnej, milovať bude slobodu a kočovnícky život. Arabskí beduíni dodnes považujú Izmaela za svojho praotca.