výhody registrácie

1. Kniha Mojžišova

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

1Moj 23, 1-20

1 Keď sa Sára dožila stodvadsaťsedem rokov - toľko rokov Sára žila - 2 zomrela v Kirjat-Arbe, to znamená Chebrón v Kanaáne; i šiel Abrahám, aby trúchlil za Sárou a oplakával ju. 3 Potom vstal Abrahám od svojej mŕtvej a takto sa prihovoril Chetejcom: 4 Som cudzincom a prišelcom u vás; dajte mi u vás miesto na dedičnú hrobku, aby som mohol vyniesť a pochovať svoju mŕtvu. 5 Nato Chetejci odpovedali Abrahámovi: 6 Čuj nás, pane: ty si medzi nami Božím kniežaťom; pochovaj si teda mŕtvu v najlepšom z našich hrobov. Nikto spomedzi nás ti neodoprie svoj hrob, aby si v ňom pochoval svoju mŕtvu. 7 Nato Abrahám vstal, poklonil sa ľudu krajiny, Chetejcom, 8 a hovoril im: Ak je vašou vôľou, aby som vyniesol a pochoval svoju mŕtvu, počujte ma a zakročte u Efróna, syna Cócharovho, 9 aby mi dal jaskyňu Machpéla, ktorá je na konci jeho poľa. Nech mi ju dá za plnú cenu na dedičnú hrobku medzi vami. 10 Efrón sedel práve medzi Chetejcami. Chetejec Efrón takto odpovedal Abrahámovi verejne pred Chetejcami i pred všetkými, ktorí vchádzali bránou do jeho mesta: 11 Nie, pane! Počuj ma; dávam ti pole a dávam ti i jaskyňu, ktorá je na ňom. Pred očami svojich krajanov ti ju dávam; pochovaj svoju mŕtvu. 12 Abrahám sa poklonil pred obyvateľmi krajiny 13 a hovoril Efrónovi verejne pred obyvateľmi krajiny: Len ma poslúchni! Za pole ti zaplatím plnú cenu; prijmi ju odo mňa: a potom tam pochovám svoju mŕtvu. 14 Nato Efrón odpovedal Abrahámovi: 15 Pane, počuj ma! Poľa je za štyristo šekelov striebra, čo je to pre mňa a pre teba? Len tam pochovaj svoju mŕtvu. 16 Abrahám poslúchol Efróna; odvážil mu toľko striebra, koľko on verejne pred Chetejcami spomenul, štyristo šekelov striebra bežnej kupeckej váhy. 17 Tak Efrónovo pole v Machpéle, ktoré je naproti Mamré, pole aj jaskyňa na ňom, i so všetkými stromami na poli a na všetkých okolitých medziach, prešli 18 do Abrahámovho vlastníctva pred zrakom Chetejcov i pred všetkými, ktorí vchádzali bránou do jeho mesta. 19 Potom Abrahám pochoval svoju ženu Sáru do jaskyne na poli Machpéla, naproti Mamré, čo znamená Chebrón v Kanaáne. 20 A pole i s jaskyňou na ňom prešlo z Chetejcov na Abraháma ako dedičná hrobka.

1Moj 23, 1-20

Verš 16
Abrahám poslúchol Efróna; odvážil mu toľko striebra, koľko on verejne pred Chetejcami spomenul, štyristo šekelov striebra bežnej kupeckej váhy.
Gn 50:13 - Odniesli ho jeho synovia do Kanaánu a pochovali ho naproti Mamré v jaskyni na poli Machpéla, ktorú aj s poľom kúpil Abrahám od Chetejca Efróna na dedičné pohrebisko.

Verš 17
Tak Efrónovo pole v Machpéle, ktoré je naproti Mamré, pole aj jaskyňa na ňom, i so všetkými stromami na poli a na všetkých okolitých medziach, prešli
Sk 7:16 - I preniesli ich do Síchemu a pochovali v hrobe, ktorý kúpil Abrahám za zjednané striebro od synov Emorových v Sícheme.

Verš 4
Som cudzincom a prišelcom u vás; dajte mi u vás miesto na dedičnú hrobku, aby som mohol vyniesť a pochovať svoju mŕtvu.
Sk 7:5 - Ale nedal mu v nej dedičstvo ani na stopu nohy; sľúbil mu však, že mu ju dá do vlastníctva, aj jeho potomstvu po ňom, hoci nemal dieťa.

Gn 23,5 - O Hetejcoch sa donedávna veľa nevedelo, a preto viacerí popierali, že by boli v Abrahámovom čase osadení v Hebrone. Dnes už vieme zaručene, že okolo roku 2000 pred Kr. tento kmeň bol v Palestíne roztratený po celej jej dĺžke až ku hraniciam Egypta. Moderné vykopávky tento náhľad potvrdili s veľkou presnosťou.

Gn 23,10 - "Tých, čo prišli k bráne mesta": pri mestskej bráne sa konali porady a súdy; myslí sa tu teda na obyvateľov, ktorí pri bráne zasadali a vybavovali verejné záležitosti.

Gn 23,16 - O šekli pozri poznámku k 20,2–18. Dnes jaskyňa, v ktorej je pochovaná Sára s Abrahámom, je pod mešitou východne od Hebrona. Do nej je prísne zakázaný prístup všetkým, čo nie sú mohamedánmi. Tým, že Abrahám kúpil pre seba a svoju ženu hrobku v cudzej zemi, dal najavo, že je presvedčený o Božej vernosti, ktorý mu túto krajinu prisľúbil. A krajina sa stala vlastníctvom jeho potomkov.