výhody registrácie

1. Kniha Mojžišova

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

1Moj 21, 1-34

1 Hospodin navštívil Sáru, ako sľúbil, a splnil, čo bol Sáre zasľúbil. 2 Sára počala a porodila Abrahámovi v jeho starobe syna v určenom čase, o ktorom mu Boh hovoril. 3 Abrahám dal svojmu synovi, ktorý sa mu narodil, a ktorého mu porodila Sára, meno Izák. 4 Abrahám obrezal svojho syna Izáka, keď mal osem dní, ako mu Boh prikázal. 5 Abrahám mal sto rokov, keď sa mu narodil syn Izák. 6 Vtedy Sára povedala: Boh ma urobil predmetom smiechu; každý, kto o tom počuje, bude sa mi smiať. 7 A dodala: Kto by bol povedal Abrahámovi, že Sára bude kojiť deti? A predsa som mu v jeho starobe porodila syna. 8 Chlapec rástol a odlúčila ho od pŕs. V ten deň, keď bol Izák odlúčený, Abrahám vystrojil veľkú hostinu. 9 Keď Sára videla, že sa syn Egypťanky Hagary, ktorého porodila Abrahámovi, vysmieva z jej syna Izáka, 10 povedala Abrahámovi: Zažeň túto dievku i jej syna, lebo syn tejto dievky nesmie dediť s mojím synom Izákom. 11 Abraháma však táto reč o jeho synovi veľmi zamrzela. 12 Boh riekol Abrahámovi: Nebuď namrzený pre chlapca a pre svoju dievku! Poslúchni Sáru vo všetkom, čo ti povie, lebo tvoje potomstvo sa bude volať po Izákovi. 13 Ale aj zo syna dievky učiním národ, lebo je tvojím potomkom. 14 Nato Abrahám včas ráno vzal chlieb a kožený mech s vodou, dal to Hagare, naložil jej chlapca na chrbát a poslal ju preč. Ona odišla a blúdila po púšti Beér-Šeba. 15 Keď sa jej minula voda z mecha, pohodila dieťa pod jeden z kríkov, 16 odišla a sadla si opodiaľ naproti, asi na dostrel z luku. Lebo povedala: Nemôžem sa dívať na smrť dieťaťa. Sadla si naproti nemu a dieťa začalo nahlas plakať. 17 Boh však začul chlapcov hlas; anjel Boží zavolal z neba na Hagaru a riekol jej: Čo ti je, Hagar? Neboj sa, lebo Boh začul chlapcov hlas tam, kde bol. 18 Vstaň, vezmi chlapca a drž ho pevnou rukou, lebo z neho utvorím veľký národ. 19 Tu jej Boh otvoril oči a ona zazrela prameň vody. Vstala, naplnila mech vodou a napojila chlapca. 20 A Boh bol s chlapcom; ten rástol, býval na púšti a stal sa z neho lukostrelec. 21 Býval na púšti Párán a matka mu vybrala ženu z Egypta. 22 V tom čase povedal Abímelech a jeho vojvodca Píchól Abrahámovi: Boh je s tebou vo všetkom, čo konáš. 23 Tak mi teraz prisahaj na Boha, že neoklameš ani mňa, ani moje deti, ani mojich vnukov, ale ako som ja preukazoval priazeň tebe, tak ju preukazuj aj ty mne i krajine, v ktorej sa zdržuješ ako cudzinec. 24 Abrahám odpovedal: Prisahám. 25 Potom Abrahám dohováral Abímelechovi pre studňu, ktorej sa Abímelechovi sluhovia násilne zmocnili. 26 Nato Abímelech odpovedal: Neviem, kto to urobil; ani ty si mi o tom nedal vedieť, ani som o tom dodnes nepočul. 27 Vtedy Abrahám vzal ovce aj dobytok a dal ich Abímelechovi; tak títo dvaja uzavreli zmluvu. 28 Abrahám však postavil nabok sedem jahniat zo stáda. 29 Abímelech sa opýtal Abraháma: Čo s tými siedmimi jahňatami, ktoré si postavil nabok? 30 A ten odpovedal: Prijmi odo mňa týchto sedem jahniat, aby mi to bolo na svedectvo, že som vykopal túto studňu. 31 Preto dostalo to miesto meno Beér-Šeba, lebo tam obaja prisahali. 32 Tak uzavreli zmluvu v Beér-Šebe. Potom vstal Abímelech a jeho vojvodca Píchól a vrátili sa do krajiny Filištíncov. 33 Abrahám zasadil v Beér-Šebe tamarišku a vzýval tam meno Hospodina, večného Boha. 34 Abrahám býval dlhý čas ako cudzinec v krajine Filištíncov.

1Moj 21, 1-34

Verš 1
Hospodin navštívil Sáru, ako sľúbil, a splnil, čo bol Sáre zasľúbil.
Gn 17:19 - Boh však riekol: Nie. Ale tvoja žena Sára ti porodí syna; dáš mu meno Izák a ja ustanovím svoju zmluvu s ním ako večnú zmluvu pre jeho potomstvo.
Gn 18:10 - Nato hosť riekol: Určite sa vrátim k tebe o rok na jar a vtedy bude mať tvoja žena Sára syna. A Sára počúvala pri vchode do stanu, ktorý bol za ním.

Verš 2
Sára počala a porodila Abrahámovi v jeho starobe syna v určenom čase, o ktorom mu Boh hovoril.
Gal 4:23 - A ten, čo bol od služobnej, narodil sa podľa tela, ale ten od slobodnej mocou zasľúbenia.
Heb 11:11 - A tiež Sára vierou nadobudla silu počať, hoci sa jej čas už minul. Pokladala totiž za verného Toho, ktorý dal zasľúbenie.
Gn 18:10 - Nato hosť riekol: Určite sa vrátim k tebe o rok na jar a vtedy bude mať tvoja žena Sára syna. A Sára počúvala pri vchode do stanu, ktorý bol za ním.
Gn 18:14 - Či je Hospodinovi niečo nemožné? V určený čas, o rok na jar, sa vrátim k tebe a vtedy Sára bude mať syna.

Verš 4
Abrahám obrezal svojho syna Izáka, keď mal osem dní, ako mu Boh prikázal.
Gn 17:10 - Toto bude moja zmluva medzi mnou a vami aj medzi tvojím potomstvom, ktorú máte zachovávať: Všetci mužovia medzi vami nech sú obrezaní.

Verš 33
Abrahám zasadil v Beér-Šebe tamarišku a vzýval tam meno Hospodina, večného Boha.
Gn 4:26 - Aj Šétovi sa narodil syn; dal mu meno Enóš. Vtedy sa začalo vzývať meno Hospodinovo.

Verš 10
povedala Abrahámovi: Zažeň túto dievku i jej syna, lebo syn tejto dievky nesmie dediť s mojím synom Izákom.
Gal 4:30 - Čo však hovorí Písmo? Vyžeň služobnú a jej syna, lebo syn služobnej nebude dedičom so synom slobodnej.

Verš 12
Boh riekol Abrahámovi: Nebuď namrzený pre chlapca a pre svoju dievku! Poslúchni Sáru vo všetkom, čo ti povie, lebo tvoje potomstvo sa bude volať po Izákovi.
Rim 9:7 - ani deťmi nie sú všetci, pretože sú potomstvom Abrahámovým; ale: Tí, čo sú z Izáka, budú sa volať tvojím potomstvom.
Heb 11:18 - a bolo mu povedané: Po Izákovi bude sa volať tvoje potomstvo.

Verš 13
Ale aj zo syna dievky učiním národ, lebo je tvojím potomkom.
Gn 16:10 - A ďalej jej anjel Hospodinov hovoril: Veľmi rozmnožím tvoje potomstvo, takže ho pre množstvo nebude možné ani spočítať.
Gn 17:20 - Ale aj ohľadom Izmaela som ťa vypočul. Požehnal som ho, urobím ho plodným a preveľmi ho rozmnožím; splodí dvanásť kniežat; vytvorím z neho veľký národ.

Verš 18
Vstaň, vezmi chlapca a drž ho pevnou rukou, lebo z neho utvorím veľký národ.
Gn 16:10 - A ďalej jej anjel Hospodinov hovoril: Veľmi rozmnožím tvoje potomstvo, takže ho pre množstvo nebude možné ani spočítať.
Gn 17:20 - Ale aj ohľadom Izmaela som ťa vypočul. Požehnal som ho, urobím ho plodným a preveľmi ho rozmnožím; splodí dvanásť kniežat; vytvorím z neho veľký národ.

Verš 23
Tak mi teraz prisahaj na Boha, že neoklameš ani mňa, ani moje deti, ani mojich vnukov, ale ako som ja preukazoval priazeň tebe, tak ju preukazuj aj ty mne i krajine, v ktorej sa zdržuješ ako cudzinec.
Gn 14:23 - že nevezmem ani nitky, ani sandálového remienka, ani ničoho, čo je tvoje, aby si nepovedal: Ja som obohatil Abráma.

Gn 21,3 - Izák-jischaq – ,smial sa', pomenovanie Izáka je pripomienkou na Sárin smiech (18,12).

Gn 21,6 - Opäť slovná hračka s menom Izák (ako 17,17 a 18,12–15).

Gn 21,8 - Čas dojčenia trval dva-tri roky (2 Krn 31,16; 2 Mach 7,27). Na východe sa aj dnes odstavenie dieťaťa oslavuje hostinou.

Gn 21,9 - Posmieval sa – doslovne hral sa, teda robil žarty: nová narážka na Izákovo meno (17,17).

Gn 21,14 - Keď sa zákonitej manželke narodili deti, mohol muž podľa obyčají starého Orientu otrokyňu a jej deti obdariť a poslať ich z domu preč. Otrokyňu však pri tom musel prepustiť na slobodu. Agar sa dáva na cestu do svojej vlasti, do Egypta, ale na ceste zablúdi a anjel Boží ju nachodí pri Bersabe, ktorá je na juhozápad od Mŕtveho mora.

Gn 21,17 - Narážka na meno Izmael (pozri 16,11).

Gn 21,21 - Púšť Fáran je severnou časťou Sinajského polostrova.

Gn 21,31 - Bersabe, hebr. Be ,er-šába', čo značí jednak ,studňa prísahy', jednak ,studňa siedmich'.