výhody registrácie

Kniha Genezis

Biblia - Sväté písmo

(HEM - Hebrejský - Moderný)

Gn 21, 1-34

1 ויהוה פקד את שרה כאשר אמר ויעש יהוה לשרה כאשר דבר׃ 2 ותהר ותלד שרה לאברהם בן לזקניו למועד אשר דבר אתו אלהים׃ 3 ויקרא אברהם את שם בנו הנולד לו אשר ילדה לו שרה יצחק׃ 4 וימל אברהם את יצחק בנו בן שמנת ימים כאשר צוה אתו אלהים׃ 5 ואברהם בן מאת שנה בהולד לו את יצחק בנו׃ 6 ותאמר שרה צחק עשה לי אלהים כל השמע יצחק לי׃ 7 ותאמר מי מלל לאברהם היניקה בנים שרה כי ילדתי בן לזקניו׃ 8 ויגדל הילד ויגמל ויעש אברהם משתה גדול ביום הגמל את יצחק׃ 9 ותרא שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם מצחק׃ 10 ותאמר לאברהם גרש האמה הזאת ואת בנה כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק׃ 11 וירע הדבר מאד בעיני אברהם על אודת בנו׃ 12 ויאמר אלהים אל אברהם אל ירע בעיניך על הנער ועל אמתך כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקלה כי ביצחק יקרא לך זרע׃ 13 וגם את בן האמה לגוי אשימנו כי זרעך הוא׃ 14 וישכם אברהם בבקר ויקח לחם וחמת מים ויתן אל הגר שם על שכמה ואת הילד וישלחה ותלך ותתע במדבר באר שבע׃ 15 ויכלו המים מן החמת ותשלך את הילד תחת אחד השיחם׃ 16 ותלך ותשב לה מנגד הרחק כמטחוי קשת כי אמרה אל אראה במות הילד ותשב מנגד ותשא את קלה ותבך׃ 17 וישמע אלהים את קול הנער ויקרא מלאך אלהים אל הגר מן השמים ויאמר לה מה לך הגר אל תיראי כי שמע אלהים אל קול הנער באשר הוא שם׃ 18 קומי שאי את הנער והחזיקי את ידך בו כי לגוי גדול אשימנו׃ 19 ויפקח אלהים את עיניה ותרא באר מים ותלך ותמלא את החמת מים ותשק את הנער׃ 20 ויהי אלהים את הנער ויגדל וישב במדבר ויהי רבה קשת׃ 21 וישב במדבר פארן ותקח לו אמו אשה מארץ מצרים׃ 22 ויהי בעת ההוא ויאמר אבימלך ופיכל שר צבאו אל אברהם לאמר אלהים עמך בכל אשר אתה עשה׃ 23 ועתה השבעה לי באלהים הנה אם תשקר לי ולניני ולנכדי כחסד אשר עשיתי עמך תעשה עמדי ועם הארץ אשר גרתה בה׃ 24 ויאמר אברהם אנכי אשבע׃ 25 והוכח אברהם את אבימלך על אדות באר המים אשר גזלו עבדי אבימלך׃ 26 ויאמר אבימלך לא ידעתי מי עשה את הדבר הזה וגם אתה לא הגדת לי וגם אנכי לא שמעתי בלתי היום׃ 27 ויקח אברהם צאן ובקר ויתן לאבימלך ויכרתו שניהם ברית׃ 28 ויצב אברהם את שבע כבשת הצאן לבדהן׃ 29 ויאמר אבימלך אל אברהם מה הנה שבע כבשת האלה אשר הצבת לבדנה׃ 30 ויאמר כי את שבע כבשת תקח מידי בעבור תהיה לי לעדה כי חפרתי את הבאר הזאת׃ 31 על כן קרא למקום ההוא באר שבע כי שם נשבעו שניהם׃ 32 ויכרתו ברית בבאר שבע ויקם אבימלך ופיכל שר צבאו וישבו אל ארץ פלשתים׃ 33 ויטע אשל בבאר שבע ויקרא שם בשם יהוה אל עולם׃ 34 ויגר אברהם בארץ פלשתים ימים רבים׃

Gn 21, 1-34

Verš 1
ויהוה פקד את שרה כאשר אמר ויעש יהוה לשרה כאשר דבר׃
Gn 17:19 - ויאמר אלהים אבל שרה אשתך ילדת לך בן וקראת את שמו יצחק והקמתי את בריתי אתו לברית עולם לזרעו אחריו׃
Gn 18:10 - ויאמר שוב אשוב אליך כעת חיה והנה בן לשרה אשתך ושרה שמעת פתח האהל והוא אחריו׃

Verš 2
ותהר ותלד שרה לאברהם בן לזקניו למועד אשר דבר אתו אלהים׃
Gal 4:23 - ואשר לאמה הוא נולד לפי הבשר ואשר לחפשיה על פי ההבטחה׃
Heb 11:11 - באמונה שרה גם היא קבלה הכח להזריע ותלד אחרי בלתה כי חשבה לנאמן את המבטיח׃
Gn 18:10 - ויאמר שוב אשוב אליך כעת חיה והנה בן לשרה אשתך ושרה שמעת פתח האהל והוא אחריו׃
Gn 18:14 - היפלא מיהוה דבר למועד אשוב אליך כעת חיה ולשרה בן׃

Verš 4
וימל אברהם את יצחק בנו בן שמנת ימים כאשר צוה אתו אלהים׃
Gn 17:10 - זאת בריתי אשר תשמרו ביני וביניכם ובין זרעך אחריך המול לכם כל זכר׃

Verš 33
ויטע אשל בבאר שבע ויקרא שם בשם יהוה אל עולם׃
Gn 4:26 - ולשת גם הוא ילד בן ויקרא את שמו אנוש אז הוחל לקרא בשם יהוה׃

Verš 10
ותאמר לאברהם גרש האמה הזאת ואת בנה כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק׃
Gal 4:30 - אבל הכתוב מה הוא אמר גרש האמה ואת בנה כי לא יירש בן האמה עם בן החפשיה׃

Verš 12
ויאמר אלהים אל אברהם אל ירע בעיניך על הנער ועל אמתך כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקלה כי ביצחק יקרא לך זרע׃
Rim 9:7 - ולא על היותם זרע אברהם כלם בנים הם כי ביצחק יקרא לך זרע׃
Heb 11:18 - אשר נאמר לו כי ביצחק יקרא לך זרע׃

Verš 13
וגם את בן האמה לגוי אשימנו כי זרעך הוא׃
Gn 16:10 - ויאמר לה מלאך יהוה הרבה ארבה את זרעך ולא יספר מרב׃
Gn 17:20 - ולישמעאל שמעתיך הנה ברכתי אתו והפריתי אתו והרביתי אתו במאד מאד שנים עשר נשיאם יוליד ונתתיו לגוי גדול׃

Verš 18
קומי שאי את הנער והחזיקי את ידך בו כי לגוי גדול אשימנו׃
Gn 16:10 - ויאמר לה מלאך יהוה הרבה ארבה את זרעך ולא יספר מרב׃
Gn 17:20 - ולישמעאל שמעתיך הנה ברכתי אתו והפריתי אתו והרביתי אתו במאד מאד שנים עשר נשיאם יוליד ונתתיו לגוי גדול׃

Verš 23
ועתה השבעה לי באלהים הנה אם תשקר לי ולניני ולנכדי כחסד אשר עשיתי עמך תעשה עמדי ועם הארץ אשר גרתה בה׃
Gn 14:23 - אם מחוט ועד שרוך נעל ואם אקח מכל אשר לך ולא תאמר אני העשרתי את אברם׃

Gn 21,3 - Izák-jischaq – ,smial sa', pomenovanie Izáka je pripomienkou na Sárin smiech (18,12).

Gn 21,6 - Opäť slovná hračka s menom Izák (ako 17,17 a 18,12–15).

Gn 21,8 - Čas dojčenia trval dva-tri roky (2 Krn 31,16; 2 Mach 7,27). Na východe sa aj dnes odstavenie dieťaťa oslavuje hostinou.

Gn 21,9 - Posmieval sa – doslovne hral sa, teda robil žarty: nová narážka na Izákovo meno (17,17).

Gn 21,14 - Keď sa zákonitej manželke narodili deti, mohol muž podľa obyčají starého Orientu otrokyňu a jej deti obdariť a poslať ich z domu preč. Otrokyňu však pri tom musel prepustiť na slobodu. Agar sa dáva na cestu do svojej vlasti, do Egypta, ale na ceste zablúdi a anjel Boží ju nachodí pri Bersabe, ktorá je na juhozápad od Mŕtveho mora.

Gn 21,17 - Narážka na meno Izmael (pozri 16,11).

Gn 21,21 - Púšť Fáran je severnou časťou Sinajského polostrova.

Gn 21,31 - Bersabe, hebr. Be ,er-šába', čo značí jednak ,studňa prísahy', jednak ,studňa siedmich'.