výhody registrácie

1. Kniha Mojžišova

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

1Moj 13, 1-18

1 Tak odišiel Abrám so svojou ženou a so všetkým, čo mal, a s ním aj Lót, z Egypta hore do Negebu. 2 Abrám bol veľmi bohatý, mal stáda, striebro a zlato. 3 Potom putoval po úsekoch z Negebu až do Bételu, k miestu, kde mal sprvoti svoj stan, medzi Bételom a Ajom, 4 k miestu oltára, ktorý tam postavil na počiatku; Abrám tam vzýval meno Hospodinovo. 5 Aj Lót, ktorý putoval s Abrámom, mal ovce, dobytok i stany; 6 ale územie im nestačilo, aby mohli bývať spolu, lebo ich imanie bolo veľké, takže nemohli spolu bývať. 7 I vznikol spor medzi pastiermi Abrámových a Lótových stád. V tom čase bývali v krajine aj Kanaánci a Perizejci. 8 Vtedy povedal Abrám Lótovi: Nech nieto sváru medzi mnou a tebou ani medzi tvojimi a mojimi pastiermi, veď sme príbuzní. 9 Či nemáš pred sebou celú krajinu? Oddeľ sa teda odo mňa! Ak pôjdeš naľavo, ja sa budem držať napravo; ak ty pôjdeš napravo, ja sa budem držať naľavo. 10 Keď Lót pozdvihol oči, videl, že celé Okolie jordánske až po Cóar malo hojnosť vlahy ako Hospodinov raj, ako Egypt. Bolo to skôr, ako Hospodin skazil Sodomu a Gomoru. 11 Lót si vybral celé Okolie Jordánu a pobral sa na východ. Tak sa oddelili jeden od druhého. 12 Abrám býval v Kanaáne, ale Lót býval v mestách Okolia jordánskeho a posunul si stany až po Sodomu. 13 Mužovia Sodomy však boli veľmi zlí a hrešili proti Hospodinovi. 14 Hospodin riekol Abrámovi potom, keď sa Lót odlúčil od neho: Pozdvihni oči a z miesta, na ktorom si, zahľaď sa na sever i na juh, na východ i na západ. 15 Lebo celú krajinu, ktorú vidíš, dám tebe a tvojmu potomstvu naveky. 16 Rozmnožím tvoje potomstvo ako prach na zemi: ak niekto vládze spočítať prach na zemi, tak bude možné spočítať aj tvoje potomstvo. 17 Vstaň, prejdi krajinou po dĺžke i šírke, lebo ju dám tebe. 18 Nato posunul Abrám stany, prišiel a ostal býval v dubine Mamreho, ktorá je v Chebróne; i postavil tam oltár Hospodinovi.

1Moj 13, 1-18

Verš 3
Potom putoval po úsekoch z Negebu až do Bételu, k miestu, kde mal sprvoti svoj stan, medzi Bételom a Ajom,
Gn 12:8 - Odtiaľ sa pobral do pohoria východne od Bételu a rozložil si stan; Bétel mu padol na západ a Aj na východ. Tam postavil Hospodinovi oltár a vzýval meno Hospodinovo.

Verš 4
k miestu oltára, ktorý tam postavil na počiatku; Abrám tam vzýval meno Hospodinovo.
Gn 4:26 - Aj Šétovi sa narodil syn; dal mu meno Enóš. Vtedy sa začalo vzývať meno Hospodinovo.
Gn 12:8 - Odtiaľ sa pobral do pohoria východne od Bételu a rozložil si stan; Bétel mu padol na západ a Aj na východ. Tam postavil Hospodinovi oltár a vzýval meno Hospodinovo.

Verš 6
ale územie im nestačilo, aby mohli bývať spolu, lebo ich imanie bolo veľké, takže nemohli spolu bývať.
Gn 36:7 - Ich imanie bolo totiž priveľké na to, aby mohli bývať spolu, a krajina, v ktorej sa zdržovali ako cudzinci, im nestačila pre množstvo ich stád.

Verš 7
I vznikol spor medzi pastiermi Abrámových a Lótových stád. V tom čase bývali v krajine aj Kanaánci a Perizejci.
Gn 12:6 - Abrám prešiel krajinou až po posvätné miesto v Sícheme, totiž k dubu Móreho. V tom čase boli v krajine Kanaánci.

Verš 9
Či nemáš pred sebou celú krajinu? Oddeľ sa teda odo mňa! Ak pôjdeš naľavo, ja sa budem držať napravo; ak ty pôjdeš napravo, ja sa budem držať naľavo.
Gn 20:15 - Potom Abímelech povedal: Hľa, moja krajina ti je otvorená, bývaj, kde sa ti zapáči.
Gn 34:10 - ostaňte bývať s nami a krajina vám bude otvorená. Ostaňte, voľne sa v nej pohybujte a usaďte sa v nej.

Verš 13
Mužovia Sodomy však boli veľmi zlí a hrešili proti Hospodinovi.
Gn 18:20 - Tu riekol Hospodin: Pretože je veľká ponosa na Sodomu a Gomoru a ich hriech je veľmi ťažký,
Ez 16:49 - Hľa, toto bola vina tvojej sestry Sodomy: mala pýchu, presýtenosť chlebom a bezprostredný pokoj i so svojimi dcérami, ale biednemu a chudobnému ruku nepodala.

Verš 15
Lebo celú krajinu, ktorú vidíš, dám tebe a tvojmu potomstvu naveky.
Gn 12:7 - Tu sa Abrámovi zjavil Hospodin a riekol: Tvojmu potomstvu dám túto krajinu. Nato postavil tam oltár Hospodinovi, ktorý sa mu zjavil.
Gn 15:7 - Potom mu riekol: Ja som Hospodin, ktorý ťa vyviedol z Chaldejského Úru, aby som ti dal túto krajinu do vlastníctva.
Gn 15:18 - V onen deň uzavrel Hospodin zmluvu s Abrámom slovami: Tvojmu potomstvu dávam túto krajinu od Egyptskej rieky až po Veľkú rieku, po veľtok Eufrat:
Gn 17:8 - A tebe i tvojmu potomstvu dám do večného vlastníctva celý Kanaán, krajinu, v ktorej žiješ ako cudzinec; a budem im Bohom.
Gn 26:4 - Rozmnožím tvoje potomstvo ako nebeské hviezdy; tvojmu potomstvu dám všetky tieto krajiny a požehnané budú v tvojom potomstve všetky národy zeme,
Dt 34:4 - A Hospodin mu riekol: Toto je krajina, ktorú som prísahou zasľúbil Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi, keď som povedal: Tvojmu potomstvu ju dám. Dovolil som ti uvidieť ju na vlastné oči, avšak do nej nevojdeš.
Sk 7:5 - Ale nedal mu v nej dedičstvo ani na stopu nohy; sľúbil mu však, že mu ju dá do vlastníctva, aj jeho potomstvu po ňom, hoci nemal dieťa.

Verš 16
Rozmnožím tvoje potomstvo ako prach na zemi: ak niekto vládze spočítať prach na zemi, tak bude možné spočítať aj tvoje potomstvo.
Gn 15:5 - Potom ho vyviedol von a riekol: Pohliadni na nebesá a spočítaj hviezdy, ak ich môžeš spočítať. Nato mu riekol: Toľko bude tvojho potomstva.
Gn 17:4 - Hľa, toto je moja zmluva s tebou: Staneš sa otcom mnohých národov.
Dt 10:22 - Tvojich otcov bolo len sedemdesiat, keď došli do Egypta, a teraz ťa Hospodin, tvoj Boh, rozmnožil ako hviezdy nebeské.
Jer 33:22 - Ako nemožno spočítať vojsko nebies a nemožno zmerať piesok mora, tak rozmnožím potomstvo môjho služobníka Dávida i lévijcov, ktorí mi slúžia.
Rim 4:17 - ako je napísané: Učinil som ťa otcom mnohých národov! - je otcom všetkých nás pred Tým, ktorému uveril, pred Bohom, ktorý oživuje mŕtvych, a to, čoho nieto, povoláva, ako by bolo.
Heb 11:12 - Preto z jedného človeka, a to už neplodného, rozmnožilo sa ľudstvo ako hviezdy na nebi a piesok na morskom pobreží, ktorý nemožno spočítať.

Verš 18
Nato posunul Abrám stany, prišiel a ostal býval v dubine Mamreho, ktorá je v Chebróne; i postavil tam oltár Hospodinovi.
Gn 14:13 - Vtedy prišiel istý utečenec a oznámil to Hebrejcovi Abrámovi - býval totiž v dubine Amorejca Mamreho, brata Eškólovho a Anérovho; tí boli Abrámovými zmluvnými spojencami.

Gn 13,9-12 - Bratia v širšom zmysle slova, teda príbuzní. Lot si volí Jordánske údolie medzi Genezaretským jazerom a Mŕtvym morom. Segor bolo jedno z piatich miest južne od Mŕtveho mora v tzv. údolí Sidim. V tom čase Mŕtve more nesiahalo na juh tak ďaleko ako po zničení Sodomy a Gomory, ktoré Mŕtve more zalialo.

Gn 13,14-18 - Abram ostal v Kanaáne a Boh ho odmeňuje za jeho pokojamilovnosť a veľkodušnosť. Pán mu opakuje prísľub z 12,7 a dodáva, že túto krajinu dá jeho potomstvu, ak ostanú verní. Mamre by bol podľa Gn 14,13.24 Amorejčan, Abramov spojenec. Hebron je známe palestínske mesto asi 70 km na juh od Jeruzalema.