výhody registrácie

1. Kniha Mojžišova

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

1Moj 45, 1-28

1 Tu sa už Jozef nemohol zdržať pred všetkými, čo stáli okolo neho, a zavolal: Pošlite všetkých von odo mňa. A tak nikto nestál pri Jozefovi, keď sa dal poznať svojim bratom. 2 Dal sa do hlasitého plaču, takže to počuli aj Egypťania; i dopočul sa o tom aj dom faraónov. 3 Vtedy povedal Jozef svojim bratom: Ja som Jozef. Či ešte žije môj otec? Ale bratia mu nemohli odpovedať, lebo boli zmätení jeho prítomnosťou. 4 Potom Jozef povedal svojim bratom: Pristúpte bližšie ku mne! Keď pristúpili bližšie, povedal: Ja som Jozef, váš brat, ktorého ste predali do Egypta. 5 Teraz sa však netrápte, a nech vás to nemrzí, že ste ma predali, lebo Boh ma poslal pred vami, aby som vás zachoval nažive. 6 Lebo už dva roky trvá hlad v krajine, a ešte päť rokov nebude ani orby ani žatvy. 7 Boh ma poslal zachovať vás ako zvyšok na zemi a udržať vás nažive pre veľké vyslobodenie. 8 Teda nie vy ste ma sem poslali, ale Boh; On ma urobil faraónovi otcom a pánom jeho celého domu i panovníkom nad celým Egyptom. 9 Chytro choďte domov k môjmu otcovi a povedzte mu: Tak hovorí tvoj syn Jozef: Boh ma urobil pánom nad celým Egyptom; poď ku mne a nemeškaj! 10 Budeš bývať v krajine Góšen a budeš blízko mňa, ty aj tvoji synovia, aj synovia tvojich synov, tvoje ovce i tvoj dobytok, i všetko, čo máš. 11 Budem ťa živiť - lebo ešte päť rokov potrvá hlad - aby si nevyšiel na mizinu ani ty, ani tvoja domácnosť so všetkým, čo máš. 12 Hľa, na vlastné oči vidíte, i môj brat Benjamín vidí, že sám osobne hovorím s vami. 13 Dajte správu môjmu otcovi o celej mojej sláve v Egypte i o všetkom, čo ste videli, a potom rýchlo priveďte sem môjho otca. 14 Nato padol okolo krku svojmu bratovi Benjamínovi a plakal; aj Benjamín plakal na jeho pleciach. 15 I pobozkal všetkých svojich bratov a plakal v ich objatí. Potom sa bratia rozprávali s ním. 16 Po faraónovom dome sa rozniesla zvesť: Prišli Jozefovi bratia. Zapáčilo sa to faraónovi aj jeho sluhom. 17 Tu povedal faraón Jozefovi: Povedz svojim bratom: Takto urobte: Naložte náklad na svoje zvieratá a choďte domov do Kanaánu. 18 Potom vezmite svojho otca i svoje rodiny a príďte ku mne; dám vám najlepšiu časť Egypta, aby ste jedávali z najlepších plodín krajiny. 19 A ty im vydaj rozkaz: Toto urobte: Vezmite si z Egypta vozy pre svoje deti a ženy, naložte na ne aj otca a príďte! 20 Nebanujte za svojím zariadením, lebo najlepšia časť celého Egypta bude vaša. 21 A Izraelovi synovi tak urobili. Jozef im dal vozy podľa faraónovho príkazu a dal im stravu na cestu. 22 Každému z nich dal sviatočné šaty, Benjamínovi však dal 300 šekelov striebra a pätoro sviatočných šiat. 23 Svojmu otcovi poslal toto: desať oslov, ktoré niesli najlepšie veci z Egypta, desať oslíc, čo niesli obilie, chlieb a jedlo pre otca na cestu. 24 Tak prepustil svojich bratov; keď odchádzali, povedal im: Nevaďte sa po ceste! 25 Bratia odišli z Egypta a prišli do Kanaánu k svojmu otcovi Jákobovi. 26 A oznámili mu: Jozef ešte žije, ba panuje nad celým Egyptom. No otcovo srdce ostalo chladné, lebo im neveril. 27 Keď mu však vyrozprávali všetko, čo im hovoril Jozef, a keď videl vozy, ktoré Jozef poslal, aby ho odviezli, ich otec Jákob pookrial na duchu. 28 Vtedy povedal Izrael: Stačí mi, že môj syn Jozef ešte žije! Pôjdem a uvidím ho skôr, ako umriem.

1Moj 45, 1-28

Verš 4
Potom Jozef povedal svojim bratom: Pristúpte bližšie ku mne! Keď pristúpili bližšie, povedal: Ja som Jozef, váš brat, ktorého ste predali do Egypta.
Sk 7:13 - Na druhom raze dal sa Jozef poznať svojim bratom a faraón sa dozvedel o rode Jozefovom.
Gn 37:28 - Keď popri nich prechádzali midjánski kupci, bratia vytiahli Jozefa z cisterny a predali ho Izmaelcom za dvadsať strieborných; kupci odviedli Jozefa do Egypta.
Ž 105:17 - poslal pred nimi muža, Jozefa, ktorého predali za otroka.
Sk 7:9 - Patriarchovia žiarlili však na Jozefa a predali ho do Egypta. Ale Boh bol s ním,

Verš 5
Teraz sa však netrápte, a nech vás to nemrzí, že ste ma predali, lebo Boh ma poslal pred vami, aby som vás zachoval nažive.
Gn 50:19 - Ale Jozef im odpovedal: Nebojte sa! Či ja tu stojím namiesto Boha?

Verš 13
Dajte správu môjmu otcovi o celej mojej sláve v Egypte i o všetkom, čo ste videli, a potom rýchlo priveďte sem môjho otca.
Sk 7:14 - Vtedy Jozef dal zavolať k sebe otca Jákoba a celú jeho rodinu, počtom sedemdesiatpäť duší.

Gn 45,1 - Bratia sa zhrozili nad novinou. Predaný brat stojí pred nimi v takej hodnosti. Je pánom ich života a smrti. Jozef sa im prihovára, netreba sa im báť a kormútiť. Verše 5–8 a 50,20 sú kľúčom Jozefovho príbehu.

Gn 45,10 - Gesen (Gessen alebo Gossen) označuje mesto Kes Kesem a aj priliehajúci kraj v severovýchodnom Egypte, medzi Heliopolisom a tanitským ramenom Nílu, medzi jazerom Menzaleh a východnými jazerami.