výhody registrácie

1. Kniha Mojžišova

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

1Moj 11, 1-32

1 Vtedy celý svet používal jedinú reč a rovnaké slová. 2 Keď sa na východe ľudia pohli, našli rovinu v krajine Šineár a usadili sa tam. 3 Povedali si: Poďme, narobme si tehál a dobre ich vypáľme. Tak im tehly slúžili za kameň a asfalt za maltu. 4 Potom si povedali: Poďme, vystavme si mesto a vežu, ktorej vrch by siahal po nebesá; tak si urobíme meno, aby sme neboli roztratení po celej zemi. 5 Nato zostúpil Hospodin, aby videl mesto i vežu, ktorú stavali ľudskí synovia. 6 Hospodin riekol: Je tu jeden ľud a všetci majú jednu reč; a to je len začiatok ich výčinov; teraz im už nič neznemožní vykonať, čo si zaumienia. 7 Poďme, zostúpme a zmäťme im tam reč, aby ani jeden nerozumel reči druhého. 8 Tak ich Hospodin rozptýlil po celej zemi a prestali stavať mesto. 9 Preto ho pomenovali Bábelom, lebo tam Hospodin zmiatol reč celému svetu a odtiaľ ich Hospodin rozptýlil po celej zemi. 10 Toto je Šémov rodokmeň: Dva roky po potope, keď mal Šém sto rokov, splodil Arpachšada. 11 Šém žil ešte päťsto rokov odvtedy, ako splodil Arpachšada, a mal ešte synov i dcéry, 12 Keď mal Arpachšad tridsaťpäť rokov, splodil Šelacha. 13 Arpachšad žil ešte štyristotri rokov po tom, ako splodil Šelacha; mal synov i dcéry. 14 Keď mal Šelach tridsať rokov, splodil Ébera. 15 Šelach žil ešte štyristotri rokov po tom, ako splodil Ébera; mal synov i dcéry. 16 Keď mal Éber tridsaťštyri rokov, splodil Pelega. 17 Éber žil ešte štyristotridsať rokov po tom, ako splodil Pelega; mal synov i dcéry. 18 Keď mal Peleg tridsať rokov, splodil Reúa. 19 Peleg žil ešte dvestodeväť rokov po tom, ako splodil Reúa, a mal synov i dcéry. 20 Keď mal Reú tridsaťdva rokov, splodil Serúga. 21 Reú žil ešte dvestosedem rokov po tom, ako splodil Serúga; mal synov i dcéry. 22 Keď mal Serúg tridsať rokov, splodil Náchóra. 23 Serúg žil ešte dvesto rokov po tom, ako splodil Náchóra; mal synov i dcéry. 24 Keď mal Náchór dvadsaťdeväť rokov, splodil Teracha. 25 Náchór žil ešte stodevätnásť rokov po tom, ako splodil Teracha; mal synov i dcéry. 26 Keď mal Terach sedemdesiat rokov splodil Abráma, Náchora a Hárána. 27 Toto je rodokmeň Terachov: Terach splodil Abráma, Náchóra a Hárána; Hárán splodil Lóta. 28 Hárán zomrel za života svojho otca Teracha vo svojej rodnej krajine, v Chaldejskom Úre. 29 Abrám a Náchór sa oženili. Abrámova žena sa volala Sáraj a Náchórova žena sa volala Milká, dcéra Hárána, otca Milky a Jisky. 30 Sáraj však bola neplodná, nemala deti. 31 Vtedy vzal Terach svojho syna Abráma a vnuka Lóta, syna Háránovho, i svoju nevestu Sáraj, ženu svojho syna Abráma, a vyšli spolu z Chaldejského Úru, aby putovali do krajiny Kanaán. Došli až po Chárán a usadili sa tam. 32 Terach žil celkom dvestopäť rokov; potom Terach zomrel v Cháráne.

1Moj 11, 1-32

Verš 2
Keď sa na východe ľudia pohli, našli rovinu v krajine Šineár a usadili sa tam.
Gn 10:10 - Jeho prvou ríšou bol: Bábel, Erech, Akkad, všetko v krajine Šineár.

Verš 8
Tak ich Hospodin rozptýlil po celej zemi a prestali stavať mesto.
Dt 32:8 - Keď Najvyšší prideľoval dedičstvo národom, keď rozdeľoval synov ľudských, určoval hranice národom podľa počtu Izraelcov.
Sk 17:26 - On urobil z jednej krvi všetky pokolenia ľudské, aby obývali celý povrch zeme; stanovil určité časy a hranice ich prebývania,

Verš 10
Toto je Šémov rodokmeň: Dva roky po potope, keď mal Šém sto rokov, splodil Arpachšada.
Gn 10:22 - Šémovi synovia sú: Élám, Aššúr, Arpachšad, Lúd a Arám.
1Krn 1:17 - Synovia Semovi: Élám, Aššúr, Arpachšad, Lúd, Aram, Úc, Chúl, Jeter a Mešech.

Verš 18
Keď mal Peleg tridsať rokov, splodil Reúa.
1Krn 1:25 - Éber, Peleg, Reú,

Verš 27
Toto je rodokmeň Terachov: Terach splodil Abráma, Náchóra a Hárána; Hárán splodil Lóta.
Joz 24:2 - prehovoril Józua ku všetkému ľudu: Takto hovorí Hospodin, Boh Izraela: Vaši otcovia, Terach, otec Abrahámov a Náchórov, bývali kedysi za Veľriekou a slúžili iným bohom.
1Krn 1:26 - Serúg, Náchór, Terach,

Verš 29
Abrám a Náchór sa oženili. Abrámova žena sa volala Sáraj a Náchórova žena sa volala Milká, dcéra Hárána, otca Milky a Jisky.
Gn 22:20 - Po týchto udalostiach oznámili Abrahámovi: Aj Milká porodila synov tvojmu bratovi Náchórovi:

Verš 30
Sáraj však bola neplodná, nemala deti.
Gn 16:1 - Ale Abrámovi jeho žena Sáraj nerodila. Mala však egyptskú slúžku menom Hagar.
Gn 18:11 - Abrahám a Sára boli starí, v rokoch, a Sára bola už po prechode.

Verš 31
Vtedy vzal Terach svojho syna Abráma a vnuka Lóta, syna Háránovho, i svoju nevestu Sáraj, ženu svojho syna Abráma, a vyšli spolu z Chaldejského Úru, aby putovali do krajiny Kanaán. Došli až po Chárán a usadili sa tam.
Joz 24:2 - prehovoril Józua ku všetkému ľudu: Takto hovorí Hospodin, Boh Izraela: Vaši otcovia, Terach, otec Abrahámov a Náchórov, bývali kedysi za Veľriekou a slúžili iným bohom.
Neh 9:7 - Ty, Hospodine, si Boh, ktorý si vyvolil Abráma, vyviedol si ho z Chaldejského Úru a dal mu meno Abrahám.
Sk 7:4 - Vyšiel teda z Chaldejska a býval v Chárane. Keď mu otec umrel, presťahoval ho (Boh) odtiaľ do tejto zeme, v ktorej teraz vy bývate.

Gn 11,1-9 - Na starej tradícii z Bábelu, ako na pozadí pomätenia jazykov, ukazuje svätopisec, že ani vyspelá civilizácia bez spojenia s Bohom nespája a nezbližuje vnútorne ani ľudí, ale ich odcudzuje navzájom, takže si nakoniec vôbec nerozumejú.

Gn 11,2 - Krajina Senaár bol Babylon (porov. 10,10; Iz 11,11; Dan 1,2).

Gn 11,9 - "Bábel" (Babíl, Bábílu v klinovom písme) značí ,Božiu bránu'. Hebrejské slovo na označenie "zmätku" mohlo by sa odvodzovať od slovesa bálal ,zmiasť, pomútiť'.

Gn 11,10-26 - V týchto veršoch svätopisec ukazuje, že Abrahám, o ktorom bude písať, je Semovým potomkom. Abrahám je praotcom izraelského národa, z ktorého sa narodí Mesiáš. Odteraz zanechá dejiny ostatných národov a bude sa venovať iba osudom Semovho potomka Abraháma. Rodostrom Semových potomkov je podobný ako rodostrom od Adama po Noema. Rozdiel je len v tom, že sa neudáva celkový počet rokov jednotlivých patriarchov.

Gn 11,27-32 - "Abram" je skrátená forma Abirámu "môj otec je vznešený". Abram je teda z rodiny Táreho (hebr. Terach), čiže Terachovcov, ktorá rodina v Písme je označovaná za modloslužobnú (Joz 24,2; Jdt 5,6 atď.). Terach býval v Chaldejskom Ure, v strede kultu mesiaca, v meste, ktoré ležalo neďaleko Perzského zálivu. Tu zomrel jeho syn Aran. Po jeho smrti vysťahoval sa Táre so svojím synom Abramom, s nevestou, ženou Abramovou Sarai, a s vnukom Lotom do Haranu, ktorý leží hodne na severovýchod, na riečke Balíkh, prítoku Eufratu. Vysťahovanie Táreho rodiny do Haranu mohlo mať politický dôvod. Neslobodno však zabúdať na hlavný moment, na moment náboženský, ktorý sa zračí v povolaní Abramovom. Mnohobožstvo sa tak rozmohlo, že ani rodina Táreho neostala ním nedotknutá. Preto Boh odďaľuje Abrama z tohto prostredia a prikazuje mu odísť do novej zeme, v ktorej jeho potomstvo bude ako veľký národ. Boh ho bude požehnávať, ba jeho osoba (Abramova) stane sa požehnaním pre všetky národy. Takto Boh nadprirodzeným spôsobom zachraňuje vieru v jedného Boha, tú vieru, ktorá od počiatku sveta bola prarodičom Bohom zjavená a ktorú postupom času ľudia zamenili za svoj vlastný výtvor, za mnohobožstvo. Sväté písmo nepozná teda náboženský vývoj od nedokonalého náboženstva (mnohobožstva) k dokonalému (jednobožstvu), ono pozná len zjavené náboženstvo, vieru v jediného Boha, a ostatné náboženstvá považuje za odpad od pôvodnej viery.