výhody registrácie

Kniha Genezis

Biblia - Sväté písmo

(UKJV - Anglický - Updated King James)

Gn 11, 1-32

1 And the whole earth was of one language, and of one speech. 2 "And it came to pass, as they journeyed from the east, that they found a plain in the land of Shinar; and they dwelt there. " 3 And they said one to another, Go to, let us make brick, and burn them thoroughly. And they had brick for stone, and bitumen had they for mortar. 4 "And they said, Go to, let us build us a city and a tower, whose top may reach unto heaven; and let us make us a name, lest we be scattered abroad upon the face of the whole earth. " 5 And the LORD came down to see the city and the tower, which the children of men built. 6 "And the LORD said, Behold, the people is one, and they have all one language; and this they begin to do: and now nothing will be restrained from them, which they have imagined to do. " 7 Go to, let us go down, and there confound their language, that they may not understand one another's speech. 8 So the LORD scattered them abroad from thence upon the face of all the earth: and they left off to build the city. 9 "Therefore is the name of it called Babel; because the LORD did there confound the language of all the earth: and from thence did the LORD scatter them abroad upon the face of all the earth. " 10 These are the generations of Shem: Shem was an hundred years old, and brings forth Arphaxad two years after the flood: 11 And Shem lived after he brings forth Arphaxad five hundred years, and brings forth sons and daughters. 12 And Arphaxad lived five and thirty years, and brings forth Salah: 13 And Arphaxad lived after he brings forth Salah four hundred and three years, and brings forth sons and daughters. 14 And Salah lived thirty years, and brings forth Eber: 15 And Salah lived after he brings forth Eber four hundred and three years, and brings forth sons and daughters. 16 And Eber lived four and thirty years, and brings forth Peleg: 17 And Eber lived after he brings forth Peleg four hundred and thirty years, and brings forth sons and daughters. 18 And Peleg lived thirty years, and brings forth Reu: 19 And Peleg lived after he brings forth Reu two hundred and nine years, and brings forth sons and daughters. 20 And Reu lived two and thirty years, and brings forth Serug: 21 And Reu lived after he brings forth Serug two hundred and seven years, and brings forth sons and daughters. 22 And Serug lived thirty years, and brings forth Nahor: 23 And Serug lived after he brings forth Nahor two hundred years, and brings forth sons and daughters. 24 And Nahor lived nine and twenty years, and brings forth Terah: 25 And Nahor lived after he brings forth Terah an hundred and nineteen years, and brings forth sons and daughters. 26 And Terah lived seventy years, and brings forth Abram, Nahor, and Haran. 27 "Now these are the generations of Terah: Terah brings forth Abram, Nahor, and Haran; and Haran brings forth Lot. " 28 And Haran died before his father Terah in the land of his nativity, in Ur of the Chaldees. 29 "And Abram and Nahor took them wives: the name of Abram's wife was Sarai; and the name of Nahor's wife, Milcah, the daughter of Haran, the father of Milcah, and the father of Iscah. " 30 "But Sarai was barren; she had no child. " 31 "And Terah took Abram his son, and Lot the son of Haran his son's son, and Sarai his daughter in law, his son Abram's wife; and they went forth with them from Ur of the Chaldees, to go into the land of Canaan; and they came unto Haran, and dwelt there. " 32 And the days of Terah were two hundred and five years: and Terah died in Haran.

Gn 11, 1-32

Verš 2
"And it came to pass, as they journeyed from the east, that they found a plain in the land of Shinar; and they dwelt there. "
Gn 10:10 - And the beginning of his kingdom was Babel, and Erech, and Accad, and Calneh, in the land of Shinar.

Verš 8
So the LORD scattered them abroad from thence upon the face of all the earth: and they left off to build the city.
Dt 32:8 - When the Most High divided to the nations their inheritance, when he separated the sons of Adam, he set the bounds of the people according to the number of the children of Israel.
Sk 17:26 - "And has made of one blood all nations of men in order to dwell on all the face of the earth, and has determined the times before appointed, and the bounds of their habitation; "

Verš 10
These are the generations of Shem: Shem was an hundred years old, and brings forth Arphaxad two years after the flood:
Gn 10:22 - "The children of Shem; Elam, and Asshur, and Arphaxad, and Lud, and Aram. "
1Krn 1:17 - "The sons of Shem; Elam, and Asshur, and Arphaxad, and Lud, and Aram, and Uz, and Hul, and Gether, and Meshech. "

Verš 18
And Peleg lived thirty years, and brings forth Reu:
1Krn 1:25 - Eber, Peleg, Reu,

Verš 27
"Now these are the generations of Terah: Terah brings forth Abram, Nahor, and Haran; and Haran brings forth Lot. "
Joz 24:2 - And Joshua said unto all the people, Thus says the LORD God of Israel, Your fathers dwelt on the other side of the flood in old time, even Terah, the father of Abraham, and the father of Nachor: and they served other gods.
1Krn 1:26 - Serug, Nahor, Terah,

Verš 29
"And Abram and Nahor took them wives: the name of Abram's wife was Sarai; and the name of Nahor's wife, Milcah, the daughter of Haran, the father of Milcah, and the father of Iscah. "
Gn 22:20 - "And it came to pass after these things, that it was told Abraham, saying, Behold, Milcah, she has also born children unto your brother Nahor; "

Verš 30
"But Sarai was barren; she had no child. "
Gn 16:1 - Now Sarai Abram's wife bare him no children: and she had an handmaid, an Egyptian, whose name was Hagar.
Gn 18:11 - "Now Abraham and Sarah were old and well stricken in age; and it ceased to be with Sarah after the manner of women. "

Verš 31
"And Terah took Abram his son, and Lot the son of Haran his son's son, and Sarai his daughter in law, his son Abram's wife; and they went forth with them from Ur of the Chaldees, to go into the land of Canaan; and they came unto Haran, and dwelt there. "
Joz 24:2 - And Joshua said unto all the people, Thus says the LORD God of Israel, Your fathers dwelt on the other side of the flood in old time, even Terah, the father of Abraham, and the father of Nachor: and they served other gods.
Neh 9:7 - "You are the LORD the God, who did choose Abram, and brought him forth out of Ur of the Chaldees, and gave him the name of Abraham; "
Sk 7:4 - Then came he out of the land of the Chaldaeans, and dwelt in Charran: and from thence, when his father was dead, he removed him into this land, wherein all of you now dwell.

Gn 11,1-9 - Na starej tradícii z Bábelu, ako na pozadí pomätenia jazykov, ukazuje svätopisec, že ani vyspelá civilizácia bez spojenia s Bohom nespája a nezbližuje vnútorne ani ľudí, ale ich odcudzuje navzájom, takže si nakoniec vôbec nerozumejú.

Gn 11,2 - Krajina Senaár bol Babylon (porov. 10,10; Iz 11,11; Dan 1,2).

Gn 11,9 - "Bábel" (Babíl, Bábílu v klinovom písme) značí ,Božiu bránu'. Hebrejské slovo na označenie "zmätku" mohlo by sa odvodzovať od slovesa bálal ,zmiasť, pomútiť'.

Gn 11,10-26 - V týchto veršoch svätopisec ukazuje, že Abrahám, o ktorom bude písať, je Semovým potomkom. Abrahám je praotcom izraelského národa, z ktorého sa narodí Mesiáš. Odteraz zanechá dejiny ostatných národov a bude sa venovať iba osudom Semovho potomka Abraháma. Rodostrom Semových potomkov je podobný ako rodostrom od Adama po Noema. Rozdiel je len v tom, že sa neudáva celkový počet rokov jednotlivých patriarchov.

Gn 11,27-32 - "Abram" je skrátená forma Abirámu "môj otec je vznešený". Abram je teda z rodiny Táreho (hebr. Terach), čiže Terachovcov, ktorá rodina v Písme je označovaná za modloslužobnú (Joz 24,2; Jdt 5,6 atď.). Terach býval v Chaldejskom Ure, v strede kultu mesiaca, v meste, ktoré ležalo neďaleko Perzského zálivu. Tu zomrel jeho syn Aran. Po jeho smrti vysťahoval sa Táre so svojím synom Abramom, s nevestou, ženou Abramovou Sarai, a s vnukom Lotom do Haranu, ktorý leží hodne na severovýchod, na riečke Balíkh, prítoku Eufratu. Vysťahovanie Táreho rodiny do Haranu mohlo mať politický dôvod. Neslobodno však zabúdať na hlavný moment, na moment náboženský, ktorý sa zračí v povolaní Abramovom. Mnohobožstvo sa tak rozmohlo, že ani rodina Táreho neostala ním nedotknutá. Preto Boh odďaľuje Abrama z tohto prostredia a prikazuje mu odísť do novej zeme, v ktorej jeho potomstvo bude ako veľký národ. Boh ho bude požehnávať, ba jeho osoba (Abramova) stane sa požehnaním pre všetky národy. Takto Boh nadprirodzeným spôsobom zachraňuje vieru v jedného Boha, tú vieru, ktorá od počiatku sveta bola prarodičom Bohom zjavená a ktorú postupom času ľudia zamenili za svoj vlastný výtvor, za mnohobožstvo. Sväté písmo nepozná teda náboženský vývoj od nedokonalého náboženstva (mnohobožstva) k dokonalému (jednobožstvu), ono pozná len zjavené náboženstvo, vieru v jediného Boha, a ostatné náboženstvá považuje za odpad od pôvodnej viery.