výhody registrácie

1. Kniha Mojžišova

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

1Moj 36, 1-43

1 Toto je rodokmeň Ézavov, to jest Edómov. 2 Ézav si vzal ženy z Kanaániek: Adu, dcéru Chetejca Élóna, Oholíbámu, dcéru Anaovu, vnučku Chivijca Cibóna, 3 a Basematu, dcéru Izmaelovu, sestru Nebájótovu. 4 Ada porodila Ézavovi Elifáza, Basemat porodila Reúéla 5 a Oholíbáma porodila Jeúša, Jaláma a Kóracha. Toto sú synovia Ézavovi, ktorí sa mu narodili v Kanaáne. 6 Potom Ézav vzal svoje ženy, synov a dcéry i všetky osoby svojho domu, aj svoj majetok, všetok svoj dobytok a všetko svoje vlastníctvo, ktoré si nadobudol v Kanaáne, a odišiel od svojho brata Jákoba do krajiny Séíru. 7 Ich imanie bolo totiž priveľké na to, aby mohli bývať spolu, a krajina, v ktorej sa zdržovali ako cudzinci, im nestačila pre množstvo ich stád. 8 Tak býval Ézav na Séírskom pohorí. Ézav je Edóm. 9 Toto je rodokmeň Ézava, praotca Edómcov na Séírskom pohorí. 10 A toto sú mená Ézavových synov: Elifáz, syn Ézavovej ženy Ady, Reúél, syn Ézavovej ženy Basematy. 11 Synovia Elifáza boli: Témán, Ómár, Cefó, Gatám a Kenaz. 12 Timna však bola vedľajšou ženou Ézavovho syna Elifáza a Elifázovi porodila Amáléka. To sú vnuci Ézavovej ženy Ady. 13 Toto sú zase synovia Reúélovi: Nachat, Zerach, Šamná a Mizzá. To boli vnuci Ézavovej ženy Basematy. 14 A toto boli synovia Ézavovej ženy Oholibámy, dcéry Anaovej, vnučky Cibeónovej: Ézavovi porodila Jeúša, Jálama a Kóracha. 15 Toto sú vodcovia Ézavových synov: zo synov Elifáza Ézavovho prvorodeného: vodca Téman, vodca Ómar, vodca Cefó, vodca Kenaz, 16 vodca Kórach, vodca Gatám, vodca Amálék. To sú vodcovia Elifázovi v krajine Edómu; to sú vnuci Ady. 17 Toto sú synovia Ézavovho syna Reúéla: vodca Nachat, vodca Zerach, vodca Šammá, vodca Mizzá. To sú vodcovia Reúéla v Edómsku; to sú vnuci Ézavovej ženy Basematy. 18 Toto sú synovia Ézavovej ženy Oholibámy: vodca Jeúš, vodca Jálam, vodca Kórach. To sú vodcovia Oholibámy, dcéry Anaovej, ženy Ézavovej. 19 To sú Ézavovi potomci a ich vodcovia. To je Edóm. 20 Toto sú synovia Chórijca Séíra, praobyvateľa krajiny: Lótán, Šóbál, Cibeón, Aná, 21 Dišón, Écer a Díšán. To sú vodcovia Chórijcov, Séírovi synovia v krajine Edómu. 22 Lótánovi synovia boli: Chóri a Hémám; sestra Lótánova bola Timna. 23 Toto sú Šóbálovi synovia: Alván, Mánachat, Ébál, Šefó a Onán. 24 A toto sú Cibeónovi synovia: Ajjá a Aná. To je ten Aná, ktorý našiel horúce žriedla na púšti, keď pásol osly svojmu otcovi Cibeónovi. 25 A toto sú Anáove deti: Dišón a Oholibáma, dcéra Anaova. 26 Toto sú zasa Dišónovi synovia: Chemdán a Ešbán, Jitrán a Kerán. 27 Toto sú Écerovi synovia: Bilhán, Zaaván a Akán. 28 Toto sú Díšánovi synovia: Úc a Arán. 29 Toto sú vodcovia Chórijcov: vodca Lótán, vodca Šóbál, vodca Cibeón, vodca Aná, 30 vodca Dišón, vodca Écer a vodca Díšán. To sú vodcovia Chórijcov podľa svojich rodov v krajine Séír. 31 Toto sú králi, ktorí panovali v Edómsku skôr, ako vládol u Izraelcov kráľ. 32 Bela syn Beórov, kraľoval nad Edómom; jeho mesto sa volalo Dinhábá. 33 Keď zomrel Bela, kraľoval po ňom Zerachov syn Jóbáb z Bocry. 34 Keď zomrel Jóbáb, kraľoval po ňom Chušám z krajiny Témáncov. 35 Keď zomrel Chušám, kraľoval po ňom Bedadov syn Hadad, ktorý porazil Midjáncov na Moábskej pláni; jeho mesto sa volalo Avít. 36 Keď zomrel Hadad, kraľoval po ňom Samlá z Masréky. 37 Keď zomrel Samlá, kraľoval po ňom Šáúl z Rechobótu pri Veľrieke. 38 Keď zomrel Šáúl, kraľoval po ňom Achbórov syn Baal-Chánán. 39 Keď zomrel Achbórov syn Baal-Chánán, kraľoval po ňom Hadar; jeho mesto sa volalo Páú a jeho žena sa volala Mehétabél, dcéra Matréda, vnučka Mé-Záhába. 40 Toto sú mená Ézavových vodcov podľa rodov, miest a mien: vodca Timná, vodca Alvá, vodca Jetét, 41 vodca Oholibáma, vodca Élá, vodca Pínón, 42 vodca Kenaz, vodca Témán, vodca Mibcár, 43 vodca Magdiél, vodca Irám. To sú vodcovia Edómu podľa sídiel v krajine, ktorú obsadili. To je Ézav, Edómov praotec.

1Moj 36, 1-43

Verš 1
Toto je rodokmeň Ézavov, to jest Edómov.
1Krn 1:35 - Synovia Ézavovi: Elífaz, Reúél, Jeúš, Jalám a Kórach.

Verš 7
Ich imanie bolo totiž priveľké na to, aby mohli bývať spolu, a krajina, v ktorej sa zdržovali ako cudzinci, im nestačila pre množstvo ich stád.
Gn 13:6 - ale územie im nestačilo, aby mohli bývať spolu, lebo ich imanie bolo veľké, takže nemohli spolu bývať.

Verš 8
Tak býval Ézav na Séírskom pohorí. Ézav je Edóm.
Joz 24:4 - Izákovi som dal Jákoba a Ézava; Ézavovi som dal pohorie Seír do vlastníctva. Jákob a jeho synovia zostúpili do Egypta.

Verš 40
Toto sú mená Ézavových vodcov podľa rodov, miest a mien: vodca Timná, vodca Alvá, vodca Jetét,
1Krn 1:51 - Hadad zomrel. Edómski náčelníci boli: náčelník Timna, náčelník Alja, náčelník Jetét,

Verš 20
Toto sú synovia Chórijca Séíra, praobyvateľa krajiny: Lótán, Šóbál, Cibeón, Aná,
1Krn 1:38 - Synovia Séírovi: Lótán, Šóbál, Cibón, Aná, Díšón, Écer a Díšán.

Verš 31
Toto sú králi, ktorí panovali v Edómsku skôr, ako vládol u Izraelcov kráľ.
1Krn 1:43 - Toto sú králi, ktorí vládli v Edómsku skôr, ako vládol nad Izraelcami kráľ: Bela, syn Beórov. Jeho mesto sa volalo Dinhába.

Gn 36,1 - O totožnosti mena Ezaua a Edoma porov. 25,24 n. a 1 Krn 1,35–54.

Gn 36,6 - Kňazský prameň-dokument, ktorý prechádza mlčaním rozpor medzi Jakubom a Ezauom (35,27–28), opisuje tu ich rozchod tak, ako to urobil pri Abrahámovi a Lotovi a takmer tými istými slovami.

Gn 36,12 - Amalekiti boli už za časov Abrahámových (14,7). Títo Amalekiti bývali na juh od Júdskych vrchov v Skalnatej Arábii, niektorí z nich osadili sa aj v Kanaáne (Sdc 12,15).

Gn 36,16 - Meno Kore nepatrí do tohto verša, lebo Kore nie je synom Elifaza, ale Ólibamy (v. 5).

Gn 36,20-21 - V týchto veršoch uvádza autor praobyvateľov Seiru, ktorých vytlačia potomci Ezauovi. Horejci obývali jaskyne idumejských vrchov – trogloditi, pozri aj 14,6.