výhody registrácie

Kniha Genezis

Biblia - Sväté písmo

(HEM - Hebrejský - Moderný)

Gn 36, 1-43

1 ואלה תלדות עשו הוא אדום׃ 2 עשו לקח את נשיו מבנות כנען את עדה בת אילון החתי ואת אהליבמה בת ענה בת צבעון החוי׃ 3 ואת בשמת בת ישמעאל אחות נביות׃ 4 ותלד עדה לעשו את אליפז ובשמת ילדה את רעואל׃ 5 ואהליבמה ילדה את יעיש ואת יעלם ואת קרח אלה בני עשו אשר ילדו לו בארץ כנען׃ 6 ויקח עשו את נשיו ואת בניו ואת בנתיו ואת כל נפשות ביתו ואת מקנהו ואת כל בהמתו ואת כל קנינו אשר רכש בארץ כנען וילך אל ארץ מפני יעקב אחיו׃ 7 כי היה רכושם רב משבת יחדו ולא יכלה ארץ מגוריהם לשאת אתם מפני מקניהם׃ 8 וישב עשו בהר שעיר עשו הוא אדום׃ 9 ואלה תלדות עשו אבי אדום בהר שעיר׃ 10 אלה שמות בני עשו אליפז בן עדה אשת עשו רעואל בן בשמת אשת עשו׃ 11 ויהיו בני אליפז תימן אומר צפו וגעתם וקנז׃ 12 ותמנע היתה פילגש לאליפז בן עשו ותלד לאליפז את עמלק אלה בני עדה אשת עשו׃ 13 ואלה בני רעואל נחת וזרח שמה ומזה אלה היו בני בשמת אשת עשו׃ 14 ואלה היו בני אהליבמה בת ענה בת צבעון אשת עשו ותלד לעשו את יעיש ואת יעלם ואת קרח׃ 15 אלה אלופי בני עשו בני אליפז בכור עשו אלוף תימן אלוף אומר אלוף צפו אלוף קנז׃ 16 אלוף קרח אלוף געתם אלוף עמלק אלה אלופי אליפז בארץ אדום אלה בני עדה׃ 17 ואלה בני רעואל בן עשו אלוף נחת אלוף זרח אלוף שמה אלוף מזה אלה אלופי רעואל בארץ אדום אלה בני בשמת אשת עשו׃ 18 ואלה בני אהליבמה אשת עשו אלוף יעוש אלוף יעלם אלוף קרח אלה אלופי אהליבמה בת ענה אשת עשו׃ 19 אלה בני עשו ואלה אלופיהם הוא אדום׃ 20 אלה בני שעיר החרי ישבי הארץ לוטן ושובל וצבעון וענה׃ 21 ודשון ואצר ודישן אלה אלופי החרי בני שעיר בארץ אדום׃ 22 ויהיו בני לוטן חרי והימם ואחות לוטן תמנע׃ 23 ואלה בני שובל עלון ומנחת ועיבל שפו ואונם׃ 24 ואלה בני צבעון ואיה וענה הוא ענה אשר מצא את הימם במדבר ברעתו את החמרים לצבעון אביו׃ 25 ואלה בני ענה דשן ואהליבמה בת ענה׃ 26 ואלה בני דישן חמדן ואשבן ויתרן וכרן׃ 27 אלה בני אצר בלהן וזעון ועקן׃ 28 אלה בני דישן עוץ וארן׃ 29 אלה אלופי החרי אלוף לוטן אלוף שובל אלוף צבעון אלוף ענה׃ 30 אלוף דשן אלוף אצר אלוף דישן אלה אלופי החרי לאלפיהם בארץ שעיר׃ 31 ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלך מלך לבני ישראל׃ 32 וימלך באדום בלע בן בעור ושם עירו דנהבה׃ 33 וימת בלע וימלך תחתיו יובב בן זרח מבצרה׃ 34 וימת יובב וימלך תחתיו חשם מארץ התימני׃ 35 וימת חשם וימלך תחתיו הדד בן בדד המכה את מדין בשדה מואב ושם עירו עוית׃ 36 וימת הדד וימלך תחתיו שמלה ממשרקה׃ 37 וימת שמלה וימלך תחתיו שאול מרחבות הנהר׃ 38 וימת שאול וימלך תחתיו בעל חנן בן עכבור׃ 39 וימת בעל חנן בן עכבור וימלך תחתיו הדר ושם עירו פעו ושם אשתו מהיטבאל בת מטרד בת מי זהב׃ 40 ואלה שמות אלופי עשו למשפחתם למקמתם בשמתם אלוף תמנע אלוף עלוה אלוף יתת׃ 41 אלוף אהליבמה אלוף אלה אלוף פינן׃ 42 אלוף קנז אלוף תימן אלוף מבצר׃ 43 אלוף מגדיאל אלוף עירם אלה אלופי אדום למשבתם בארץ אחזתם הוא עשו אבי אדום׃

Gn 36, 1-43

Verš 1
ואלה תלדות עשו הוא אדום׃
1Krn 1:35 - בני עשו אליפז רעואל ויעוש ויעלם וקרח׃

Verš 7
כי היה רכושם רב משבת יחדו ולא יכלה ארץ מגוריהם לשאת אתם מפני מקניהם׃
Gn 13:6 - ולא נשא אתם הארץ לשבת יחדו כי היה רכושם רב ולא יכלו לשבת יחדו׃

Verš 8
וישב עשו בהר שעיר עשו הוא אדום׃
Joz 24:4 - ואתן ליצחק את יעקב ואת עשו ואתן לעשו את הר שעיר לרשת אותו ויעקב ובניו ירדו מצרים׃

Verš 40
ואלה שמות אלופי עשו למשפחתם למקמתם בשמתם אלוף תמנע אלוף עלוה אלוף יתת׃
1Krn 1:51 - וימת הדד ויהיו אלופי אדום אלוף תמנע אלוף עליה אלוף יתת׃

Verš 20
אלה בני שעיר החרי ישבי הארץ לוטן ושובל וצבעון וענה׃
1Krn 1:38 - ובני שעיר לוטן ושובל וצבעון וענה ודישן ואצר ודישן׃

Verš 31
ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלך מלך לבני ישראל׃
1Krn 1:43 - ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלך מלך לבני ישראל בלע בן בעור ושם עירו דנהבה׃

Gn 36,1 - O totožnosti mena Ezaua a Edoma porov. 25,24 n. a 1 Krn 1,35–54.

Gn 36,6 - Kňazský prameň-dokument, ktorý prechádza mlčaním rozpor medzi Jakubom a Ezauom (35,27–28), opisuje tu ich rozchod tak, ako to urobil pri Abrahámovi a Lotovi a takmer tými istými slovami.

Gn 36,12 - Amalekiti boli už za časov Abrahámových (14,7). Títo Amalekiti bývali na juh od Júdskych vrchov v Skalnatej Arábii, niektorí z nich osadili sa aj v Kanaáne (Sdc 12,15).

Gn 36,16 - Meno Kore nepatrí do tohto verša, lebo Kore nie je synom Elifaza, ale Ólibamy (v. 5).

Gn 36,20-21 - V týchto veršoch uvádza autor praobyvateľov Seiru, ktorých vytlačia potomci Ezauovi. Horejci obývali jaskyne idumejských vrchov – trogloditi, pozri aj 14,6.