výhody registrácie

Kniha Genezis - 1. Mojžišova

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Gn 36, 1-43

1 Toto je Ézavov čiže Edómov rodokmeň: 2 Ézav si vzal ženy Kanaánčanky: Adu, dcéru Chetitu Elóna, Oholíbamu, Anovu dcéru, vnučku Chivvija Cibeóna, 3 ďalej Básemat, dcéru Izmaela, sestru Nebajóta. 4 Ada porodila Ézavovi Elífaza a Básemat porodila Reúela. 5 Oholíbama porodila Jeúša, Jaeláma a Kóracha. Toto sú Ézavovi synovia, ktorí sa mu narodili v Kanaáne. 6 Potom vzal Ézav svoje ženy, synov a dcéry i všetkých príslušníkov svojho domu, ako aj stádo, dobytok a všetok majetok, čo nadobudol v Kanaáne, a odišiel od svojho brata Jákoba do Seíra. 7 Boli totiž bohatí a nemohli bývať spolu. Krajina, v ktorej bývali, ich už pre množstvo stád nemohla uživiť. 8 Ézav sa usadil v Seírskom pohorí. Ézav je Edóm. 9 Toto sú pokolenia Ézava, praotca Edómčanov na Seírskom pohorí. 10 Toto sú mená Ézavových synov: Elífaz, syn Ézavovej ženy Ady, Reúel, syn Ézavovej ženy Básemat. 11 Elífazovi synovia boli: Téman, Ómar, Cefó, Gatám a Kenaz. 12 Vedľajšia žena Ézavovho syna Elífaza bola Timna, ktorá mu porodila Amáleka. To sú vnuci Ézavovej ženy Ady. 13 Reúelovi synovia boli: Nachat, Zerach, Šamma a Mizza. Toto sú vnuci Ézavovej ženy Básemat. 14 Synovia Ézavovej ženy Oholíbamy, Anovej dcéry a Cibeónovej vnučky, ktorých mu porodila, boli: Jeúš, Jaelám a Kórach. 15 Toto sú vodcovia Ézavových synov: synovia Elífaza, Ézavovho prvorodeného sú: vodca Téman, vodca Ómar, vodca Cefó, vodca Kenaz, 16 vodca Kórach, vodca Gatám, vodca Amálek. Toto sú Elífazovi vodcovia v Edómsku. Sú to Adini vnuci. 17 Toto sú synovia Ézavovho syna Reúela: vodca Nachat, vodca Zerach, vodca Šamma, vodca Mizza. To sú Reúelovi vodcovia v Edómsku; sú to vnuci Ézavovej ženy Básemat. 18 Toto sú synovia Ézavovej ženy Oholíbamy: vodca Jeúš, vodca Jaelám, vodca Kórach. To sú vodcovia Ézavovej ženy Oholíbamy, Anovej dcéry. 19 Toto sú Ézavovi synovia a ich vodcovia. To je Edóm. 20 Toto sú synovia Chóra Seíra, praobyvateľa krajiny: Lótan a Šóbal, Cibeón a Ana, 21 Díšon, Écer a Díšan. To sú vodcovia Chórijov, synovia Seíra v Edómsku. 22 Lótanovi synovia sú: Chóri a Hémam. Lótanova sestra bola Timna. 23 Šóbalovi synovia sú: Alván, Mánachat, Ébal, Šefo a Ónam. 24 Cibeónovi synovia sú: Ajja a Ana To je ten Ana, ktorý našiel horúce žriedla na stepi, keď pásol osly svojho otca Cibeóna. 25 Toto sú Anove deti: syn Díšon a dcéra Oholíbama. 26 Díšonovi synovia sú: Chemdán a Ešbán, Jitrán a Kerán. 27 Écerovi synovia sú: Bilhán, Zaaván a Akán. 28 Díšonovi synovia sú: Úc a Arán. 29 Toto sú vodcovia Chórijov: vodca Lótan, vodca Šóbal, vodca Cibeón, vodca Ana, 30 vodca Díšon, vodca Écer, vodca Díšan. Toto sú vodcovia Chórijov podľa svojich rodov v Seírsku. 31 Toto sú králi, ktorí panovali v Edómsku, predtým než mali kráľa Izraeliti: 32 v Edómsku panoval Bela, syn Beóra a jeho mesto sa nazývalo Dinhába. 33 Po Belovej smrti kraľoval Zerachov syn Jóbab z Bocry. 34 Po Jóbabovej smrti kraľoval Chušám z Témanska. 35 Po Chušámovej smrti kraľoval Bedadov syn Hadad, ktorý porazil Midjánčanov na Moábskom poli. Jeho mesto sa nazývalo Avít. 36 Po Hadadovej smrti kraľoval Samla z Masréky. 37 Po Samlovej smrti kraľoval Šául z Rechobótu pri Veľrieke. 38 Po Šáulovej smrti kraľoval Akbórov syn Baál-Chánan. 39 Po smrti Akbórovho syna Baál-Chánana kraľoval Hadar. Jeho sídlo sa nazývalo Pau a jeho žena, dcéra Matréda a vnučka Mé-Záhaba, sa volala Mehétabel. 40 Toto sú mená Ézavových vodcov podľa rodov, miest a mien: vodca Timna, vodca Alva, vodca Jetét, 41 vodca Oholíbama, vodca Éla, vodca Pínon, 42 vodca Kenaz, vodca Téman, vodca Mibcár, 43 vodca Magdíel, vodca Íram. Toto sú edómski vodcovia podľa sídel v krajine, ktorú ovládli. To je Ézav, praotec Edómčanov.

Gn 36, 1-43

Verš 1
Toto je Ézavov čiže Edómov rodokmeň:
1Krn 1:35 - Ézavovi synovia: Elífaz, Reúel, Jeúš, Jaelám a Kórach.

Verš 7
Boli totiž bohatí a nemohli bývať spolu. Krajina, v ktorej bývali, ich už pre množstvo stád nemohla uživiť.
Gn 13:6 - Krajina však nestačila na to, aby mohli bývať spolu; majetku mali toľko, že už nemohli zostať pri sebe.

Verš 8
Ézav sa usadil v Seírskom pohorí. Ézav je Edóm.
Joz 24:4 - Izákovi som dal Jákoba a Ézava, Ézavovi som dal do vlastníctva pohorie Seír. Jákob a jeho synovia zišli do Egypta.

Verš 40
Toto sú mená Ézavových vodcov podľa rodov, miest a mien: vodca Timna, vodca Alva, vodca Jetét,
1Krn 1:51 - Po Hadadovej smrti vládli v Edóme náčelníci: náčelník Timna, náčelník Alja, náčelník Jetét,

Verš 20
Toto sú synovia Chóra Seíra, praobyvateľa krajiny: Lótan a Šóbal, Cibeón a Ana,
1Krn 1:38 - Seírovi synovia: Lótan, Šóbal, Cibeón, Ana, Díšon, Écer a Díšan.

Verš 31
Toto sú králi, ktorí panovali v Edómsku, predtým než mali kráľa Izraeliti:
1Krn 1:43 - Toto sú králi, ktorí panovali v Edómsku, prv než mali kráľa Izraeliti: Bela, syn Beórov. Jeho sídlo sa volalo Dinhába.

Gn 36,1 - O totožnosti mena Ezaua a Edoma porov. 25,24 n. a 1 Krn 1,35–54.

Gn 36,6 - Kňazský prameň-dokument, ktorý prechádza mlčaním rozpor medzi Jakubom a Ezauom (35,27–28), opisuje tu ich rozchod tak, ako to urobil pri Abrahámovi a Lotovi a takmer tými istými slovami.

Gn 36,12 - Amalekiti boli už za časov Abrahámových (14,7). Títo Amalekiti bývali na juh od Júdskych vrchov v Skalnatej Arábii, niektorí z nich osadili sa aj v Kanaáne (Sdc 12,15).

Gn 36,16 - Meno Kore nepatrí do tohto verša, lebo Kore nie je synom Elifaza, ale Ólibamy (v. 5).

Gn 36,20-21 - V týchto veršoch uvádza autor praobyvateľov Seiru, ktorých vytlačia potomci Ezauovi. Horejci obývali jaskyne idumejských vrchov – trogloditi, pozri aj 14,6.