výhody registrácie

1. Kniha Mojžišova

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

1Moj 36, 1-43

1 A toto sú rody Ezavove, ktorý je Edom. 2 Ezav vzal svoje ženy zo dcér Kanaána, Adu, dcéru Elona Hetejského, a Aholibámu, dcéru Anovu, dcéru, vnučku Cibona Hevejského, 3 a Bazematu, dcéru Izmaelovu, sestru Nebajotovu. 4 A Ada porodila Ezavovi Elifaza, a Bazemata porodila Reuela. 5 A Aholibáma porodila Jeúša, Jalama a Kóracha. Toto sú synovia Ezavovi, ktorí sa mu narodili v zemi Kanaána. 6 Potom vzal Ezav svoje ženy, svojich synov a svoje dcéry jako i všetky duše svojho domu i svoj dobytok i všetky svoje hovädá i všetok svoj majetok, ktorý nadobudol v zemi Kanaána, a odišiel zo zeme Seira pred Jakobom svojím bratom. 7 Lebo mali primnoho imania, než aby boli mohli bývať spolu, ani nemohla zem, v ktorej pohostínili, uniesť ich pre ich mnohý dobytok. 8 A tak býval Ezav na vrchu Seire, Ezav, to je Edom. 9 A toto sú rody Ezava, otca Edomcov, na vrchu Seire. 10 Toto sú mená synov Ezavových: Elifaz, syn Ady, ženy Ezavovej; Reuel, syn Bazematy, ženy Ezavovej. 11 A synovia Elifazovi boli: Téman, Omár, Cefo a Gátam a Kenaz. 12 A Timna bola ženina Elifaza, syna Ezavovho, a porodila Elifazovi Amalecha. To sú synovia Ady, ženy Ezavovej. 13 A toto sú synovia Reuelovi: Nachat a Zárach, Šamma a Mizza. To boli synovia Bazematy, ženy Ezavovej. 14 A toto boli synovia Aholibámy, dcéry Anovej, dcéry Cibonovej, ženy Ezavovej, ktorá porodila Ezavovi Jeúša, Jalama a Kóracha. 15 Toto boly kniežatá synov Ezavových. Synovia Elifaza, prvorodeného Ezavovho: knieža Téman, knieža Omár, knieža Cefo, knieža Kenaz, 16 knieža Kórach, knieža Gátam, knieža Amalech. Toto boly kniežatá, pošlé z Elifaza, v zemi Edomovej. Toto boli synovia Adini. 17 A toto boli synovia Reuela, syna Ezavovho: knieža Nachat, knieža Zárach, knieža Šamma, knieža Mizza. Toto boly kniežatá, ktoré pošly z Reuela v zemi Edomovej. To boli synovia Bazematy, ženy Ezavovej. 18 A toto boli synovia Aholibámy, ženy Ezavovej: knieža Jeúš, knieža Jalam, knieža Kórach. Toto boly kniežatá Aholibámy, dcéry Anu, ženy Ezavovej. 19 To sú synovia Ezavovi a to ich kniežatá. On je Edom. 20 Toto sú synovia Seira Chorejského, obyvatelia tej zeme: Lotán, Šobál, Cibon a Ana, 21 Dišon, Écer a Díšan. To sú kniežatá Chorejov, synov Seira, v zemi Edomovej. 22 A synovia Lotánovi boli: Chori a Hémam, a sestra Lotánova bola Timna. 23 A toto boli synovia Šobálovi: Alván, Manachat a Ébal, Šefo a Onám. 24 A toto sú synovia Cibonovi, i Aja i Ana. To je ten Ana, ktorý našiel teplé pramene na pustine, keď pásol oslov Cibona, svojho otca. 25 A toto sú deti Anove: Dišon a Aholibáma, dcéra Anova. 26 A toto synovia Dišánovi: Chemdán, Ešbán, Jitrán a Cherán. 27 Títo synovia Écerovi: Bilhán, Zaván a Akán. 28 Títo synovia Dišánovi: Úc a Arán. 29 Toto boly kniežatá Chorejov: knieža Lotán, knieža Šobál, knieža Cibon, knieža Ana, 30 knieža Dišon, knieža Écer, knieža Dišán. To boly kniežatá Chorejov po svojich kniežatstvách v zemi Seira.- 31 A toto sú kráľovia, ktorí kraľovali v zemi Edomovej, prv než kraľoval kráľ synov Izraelových. 32 A tedy kraľoval v Edomovi Béla, syn Beorov, a meno jeho mesta bolo Dinhaba. 33 A keď zomrel Béla, kraľoval miesto neho Jobáb, syn Zárachov z Bocry. 34 A keď zomrel Jobáb, kraľoval miesto neho Chušam z Témanskej zeme. 35 A keď zomrel Chušam, kraľoval miesto neho Hadad, syn Bedadov, ktorý zbil Madiana na moábskom poli, a meno jeho mesta bolo Avit. 36 A keď zomrel Hadad, kraľoval miesto neho Samla z Masréky. 37 A keď zomrel Samla, kraľoval miesto neho Saul z Rechobota nad riekou. 38 A keď zomrel Saul, kraľoval miesto neho Bál-chanán, syn Achborov. 39 A keď zomrel Bál-chanán, syn Achborov, kraľoval miesto neho Hadar, a meno jeho mesta bolo Pahu a meno jeho ženy Mehetabeľ, dcéra Matrédy, dcéry Me-zahába. 40 Toto sú tedy mená kniežat Ezavových po ich čeľadiach, po ich miestach a podľa ich mien: knieža Timna, knieža Alva, knieža Jetet, 41 knieža Aholibáma, knieža Ela, knieža Pínon, 42 knieža Kenaz, knieža Téman, knieža Mibcár, 43 knieža Magdiel, knieža Íram. Toto boly kniežatá Edomove po svojich sídlach v zemi svojho državia. To je Ezav, otec Edomcov.

1Moj 36, 1-43

Verš 1
A toto sú rody Ezavove, ktorý je Edom.
1Krn 1:35 - Synovia Ezavovi: Elifaz, Reguel, Jeuš, Jalam a Kórach.

Verš 7
Lebo mali primnoho imania, než aby boli mohli bývať spolu, ani nemohla zem, v ktorej pohostínili, uniesť ich pre ich mnohý dobytok.
Gn 13:6 - A nemohla ich uniesť zem, tak aby boli mohli bývať spolu, lebo mali mnoho majetku a nemohli bývať spolu.

Verš 8
A tak býval Ezav na vrchu Seire, Ezav, to je Edom.
Joz 24:4 - Potom som dal Izákovi Jakoba a Ezava a Ezavovi som dal vrch Seir, aby ho zaujal do dedičstva, a Jakob a jeho synovia odišli do Egypta.

Verš 40
Toto sú tedy mená kniežat Ezavových po ich čeľadiach, po ich miestach a podľa ich mien: knieža Timna, knieža Alva, knieža Jetet,
1Krn 1:51 - A keď zomrel Hadad, boli vojvodami Edomska: vojvoda Timna, vojvoda Alia, vojvoda Jetet,

Verš 20
Toto sú synovia Seira Chorejského, obyvatelia tej zeme: Lotán, Šobál, Cibon a Ana,
1Krn 1:38 - Synovia Seirovi: Lotán, Šobál, Cibeon, Ana, Dišon, Écer a Díšan.

Verš 31
A toto sú kráľovia, ktorí kraľovali v zemi Edomovej, prv než kraľoval kráľ synov Izraelových.
1Krn 1:43 - A toto boli kráľovia, ktorí kraľovali v zemi Edomovej, prv ako kraľoval kráľ synov Izraelových: Béla, syn Beorov. A meno jeho mesta bolo Dinhaba.

Gn 36,1 - O totožnosti mena Ezaua a Edoma porov. 25,24 n. a 1 Krn 1,35–54.

Gn 36,6 - Kňazský prameň-dokument, ktorý prechádza mlčaním rozpor medzi Jakubom a Ezauom (35,27–28), opisuje tu ich rozchod tak, ako to urobil pri Abrahámovi a Lotovi a takmer tými istými slovami.

Gn 36,12 - Amalekiti boli už za časov Abrahámových (14,7). Títo Amalekiti bývali na juh od Júdskych vrchov v Skalnatej Arábii, niektorí z nich osadili sa aj v Kanaáne (Sdc 12,15).

Gn 36,16 - Meno Kore nepatrí do tohto verša, lebo Kore nie je synom Elifaza, ale Ólibamy (v. 5).

Gn 36,20-21 - V týchto veršoch uvádza autor praobyvateľov Seiru, ktorých vytlačia potomci Ezauovi. Horejci obývali jaskyne idumejských vrchov – trogloditi, pozri aj 14,6.