výhody registrácie

1. Kniha Mojžišova

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

1Moj 10, 1-32

1 A toto sú rody synov Noachových, Sema, Chama a Jafeta, ktorým sa po potope narodili títo synovia. 2 Synovia Jafetovi: Gomer, Magog, Madaj, Javán, Túbal, Mešech a Tíras. 3 A synovia Gomerovi boli: Aškenaz, Rífat a Togarma. 4 A synovia Javánovi: Elíša, a Taršíš, Kittím a Dodaním. 5 Od týchto, keď sa porozchodili, obsadené boly ostrovy národov po ich zemiach, každý podľa svojho jazyka, všetci podľa svojich čeľadí vo svojich národoch. 6 Synovia Chamovi: Kúš, Micraim, Pút a Kanaán. 7 A synovia Kúšovi: Seba, Chavila, Sabta, Raáma a Sabtecha. - A synovia Raámovi: Šeba a Dedan. 8 A Kúš splodil Nimroda. Ten začal byť mocným hrdinom na zemi. 9 To bol hrdina lovu pred Hospodinom. Preto sa hovorí: Jako Nimrod, hrdina lovu pred Hospodinom. 10 A počiatkom jeho kráľovstva bol Babylon, a potom Erech, Akkad a Kalné v zemi Sineáre. 11 Z tej zeme vyšiel do Assúra a vystavil Ninive a mesto Rechobót a Kálach 12 i Rézen medzi Ninivem a medzi Kálachom. To je to veľké mesto. 13 A Micraim splodil Lúdim, Anámim, Lehábim a Naftuchím, 14 Patrusím a Kasluchím, odkiaľ vyšli Filištíni, a Kaftorím. 15 A Kanaán splodil Sidona, svojho prvorodeného, a Heta, 16 Jebuzeja, Amoreja a Gergezeja, 17 Heveja, Arakeja, a Sineja, 18 Arvadeja, Cemareja a Chamateja, a potom sa rozptýlily čeľade Kananejov. 19 A hranica Kananejov bola od Sidona, jako ideš do Gerára, až do Gazy a odtiaľ ako ideš do Sodomy a do Gomory, do Adny a do Cebojima až po Lašu. 20 To sú synovia Chamovi po svojich čeľadiach, po svojich jazykoch, vo svojich zemiach, vo svojich národoch. 21 A Semovi sa tiež narodili synovia, otcovi všetkých synov Héberových, staršiemu bratovi Jafetovmu. 22 Synovia Semovi boli: Elam a Assúr, Arfaxad, Lúd a Aram. 23 A synovia Aramovi: Úc, Chúl, Geter a Maš. 24 Potom Arfaxad splodil Šélacha, a Šélach splodil Hébera. 25 A Héberovi sa narodili dvaja synovia; jednému bolo meno Péleg , lebo za jeho dní rozdelená bola zem, a meno jeho brata bolo Joktán. 26 A Joktán splodil Almodáda a Šálefa, Chacarmáveta a Jarecha, 27 Hadoráma, Úzala a Diklu, 28 Obála, Abimaéla a Šebu, 29 Ofíra, Chavilu a Jobába. Títo všetci boli synovi Joktánovi. 30 A ich bydlisko bolo od Meše, jako ideš k Sefaru, vrchu to na východ slnca. 31 Toto boli synovia Semovi po svojich čeľadiach, po svojich jazykoch, vo svojich zemiach, po svojich národoch. 32 Toto sú tedy čeľade synov Noachových po svojich rodoch, vo svojich národoch, a od týchto sa rozšírily národy na zemi po potope.

1Moj 10, 1-32

Verš 1
A toto sú rody synov Noachových, Sema, Chama a Jafeta, ktorým sa po potope narodili títo synovia.
1Krn 1:4 - Noach, Sem, Chám a Jafet.

Verš 2
Synovia Jafetovi: Gomer, Magog, Madaj, Javán, Túbal, Mešech a Tíras.
1Krn 1:5 - Synovia Jafetovi: Gomer, Magog, Madaj, Javán, Túbal, Mešech a Tíras.

Verš 6
Synovia Chamovi: Kúš, Micraim, Pút a Kanaán.
1Krn 1:8 - A synovia Chámovi: Kúš a Micraim, Pút a Kanaán.

Verš 8
A Kúš splodil Nimroda. Ten začal byť mocným hrdinom na zemi.
1Krn 1:10 - A Kúš splodil Nimroda. Ten započal byť mocným mužom na zemi.

Verš 22
Synovia Semovi boli: Elam a Assúr, Arfaxad, Lúd a Aram.
1Krn 1:17 - Synovia Semovi: Élam, Assúr, Arfaxad, Lúd, Aram, Úc, Chúl, Geter a Mešech.
Gn 11:10 - Toto sú rody Semove. Semovi bolo sto rokov a splodil Arfaxada, dva roky po potope.

Verš 24
Potom Arfaxad splodil Šélacha, a Šélach splodil Hébera.
1Krn 1:18 - Arfaxad splodil Šelacha, a Šelach splodil Hébera.

Gn 10,1-32 - V tejto hlave rozpráva svätopisec, ako sa z potomkov Noemových, Sema, Chama a Jafeta, opäť rozrástlo ľudské pokolenie. Takto Mojžiš poukazuje na pôvod Semitov, a teda aj izraelského národa, skrze Noema k Setovi, a tým sa viaže s Adamom. Pretože potomci Jafetovi budú najďalej bývať od Izraela, potomka Semovho, autor hovorí najprv o nich a až nakoniec o Semových potomkoch, lebo ich dejiny bude aj naďalej zaznačovať. Rodostromy troch synov Noemových sú známe aj pod menom "tabula gentium", čiže "listina národov". Je to najstarší doklad o rozdelení a pôvode národov. Tento cenný záznam prevzal Mojžiš zo starých dokumentov azda celý alebo aspoň sčiastky, zostavil ho podľa podania, ktoré treba hľadať u Abraháma. On ho mohol priniesť, keď sa vysťahoval z Chaldejska. Dôkazom toho by bola aj tá okolnosť, že stredom v tejto rozprave je nie Egypt, ale Chaldejsko. "Listina národov", ako sa všeobecne pripúšťa, nie je úplná.

Gn 10,6-7 - Vo veršoch 6–21 uvádzajú sa národy, ktoré pochádzajú od Chama. Je ich tridsať. – Je osobitosťou takýchto starých zoznamov, že sa v nich aj mestá a krajiny uvádzajú ako osoby. Podľa hebrejského spôsobu myslenia majú aj mestá a krajiny svojich "praotcov".

Gn 10,8-12 - V pravlasti všetkých národov, niekde pri Tigrise a Eufrate, vznikli najstaršie štáty. Tu vyniká známa postava, Nimród. On sa postupne stal hrdinom Mezopotámie, ktorú však ťažko identifikovať.

Gn 10,16-20 - Potomstvo Kanaánovo sa rozvetvilo na tieto národy: "Sidon", ktoré bolo síce slávne mesto, lež týmto menom označovala sa aj krajina, neskoršie južná Fenícia. "Hetejci" – o týchto sa donedávna nevedelo skoro nič. Dnes vieme, že pôvodne sídlili v Malej Ázii, oni rozbili niekdajšiu ríšu Hamurapiho. Po r. 1500 tiahli až do Egypta a cestou sa osadzovali aj v dnešnej Palestíne (Hebron, Jeruzalem atď.). "Jebuzejci" obývali okolie dnešného Jeruzalema. Meno "Amorejčania" – Amuri označovalo pôvodne východné národy, neskoršie je to vlastné meno ná rodov, čo sa osadili v južnej a východnej Palestíne, kam prišli od severu. "Gergezejčania" bývali možno v Palestíne, no presnejšie určiť to nevieme. "Hevejci" sa zmocnili kraja v okolí Hermonu, severne od Genezaretského jazera, blízko nich boli "Arachejčania" a "Sinijci". Aj ostatné tri národy osadili sa vo Fenícii. Ako vieme, všetky tieto národy sa prisťahovali zo severovýchodu, teda z územia, kde sa naznačuje miesto biblického raja. – Svätopisec určuje aj hranice Kanaánu, zaiste preto, aby naznačil už teraz tú zem, ktorú Boh prisľúbil patriarchom.

Gn 10,21-30 - Sem bol starším bratom Jafetovým, ale svätopisec ho uvádza posledného, lebo ďalej v Písme bude reč skoro výhradne o jeho potomkoch, pretože Sem bol "praotcom všetkých Heberových synov" – čiže Hebrejov, a tým aj Abrahámovým, z ktorého prostredníctvom Izáka, Jakuba a jeho synov vyvinul sa v Egypte izraelský národ. Teda Hebreji pochádzajú zo Sema. Ako sa zdá, "Hebreji" – Habiru boli pôvodne osobitný národ, meno je známe už v 3. tisícročí pr. Kr. aj z mimobiblických pamiatok. Kmene, známe pod týmto menom, prišli z Malej Ázie do Amorejska a aj do Kanaánu. V Písme sa menuje i Abrahám od Kanaánčanov "Hebrejom" a napokon i všetci Izraeliti, ktorí prišli za Jozueho do Kanaánu, ba niekedy týmto menom sa označujú všetky nasťahované národy do Kanaánu. "Heber" odvádzajú od slovesa ,abar' čo značí ,prejsť' (pravdepodobne cez Eufrat do Západnej Sýrie alebo cez Jordán do Palestíny). V Nm 24,24 pod menom Heber rozumie sa časť Mezopotámie na oboch brehoch Eufratu. A odtiaľ prišiel Abrahám, z Uru Chaldejského.