výhody registrácie

Kniha Genezis

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Gn 10, 1-32

1 Toto jsou rody Noemových synů Sema, Chama a Jáfeta. Po potopě se jim narodili synové. 2 Synové Jáfetovi jsou: Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Mešek a Tiras. 3 Synové Gomerovi: Aškenáz, Rifat a Togarma. 4 Synové Javanovi: Eliša a Taršiš, Kitejští a Rodanští. 5 Z nich se rozdělily přímořské národy podle svých zemí, jazyků, rodů a národností. 6 Synové Chamovi jsou: Habeš, Egypt, Put a Kanaán. 7 Synové Habeše: Seba, Chavíla, Sabta, Raema a Sabteka. Synové Raemovi: Šeba a Dedan. 8 Habeš také zplodil Nimroda, jenž se stal prvním bojovníkem na zemi. 9 Byl to před Hospodinem udatný lovec, a proto se říká: "Jako Nimrod, udatný lovec před Hospodinem." 10 Hlavními městy v jeho království byly Bábel, Uruk, Akkad a Kalne v zemi Šineár. 11 Z té země pak šel do Asýrie, kde vystavěl Ninive, Rechobot-ír, Kelach 12 a Resen, jež leží mezi Ninive a Kelachem, oním velikým městem. 13 Egypt zplodil Ludské, Anamské, Lehabské, Naftuchské, 14 Patruské, Kasluchské (z nichž pocházejí Filištíni) a Kaftorské. 15 Kanaán zplodil Sidona, svého prvorozeného, dále Cheta, 16 Jebusejce, Emorejce, Girgašejce, 17 Hivejce, Arkejce, Sinejce, 18 Arvadejce, Semarejce a Chamatejce. Kanaánské rody se později rozšířily, 19 takže hranice Kanaánu vedly od Sidonu směrem přes Gerar až ke Gaze a směrem přes Sodomu, Gomoru, Admu a Cebojim až k Leše. 20 To jsou synové Chamovi podle svých rodů, jazyků, zemí a národností. 21 Semovi, otci všech Heberových synů, bratru staršího Jáfeta, se také rodili potomci. 22 Semovi synové jsou: Elam, Ašur, Arpakšad, Lud a Aram. 23 Synové Aramovi: Úc, Chul, Geter a Mešek. 24 Arpakšad zplodil Šelacha a Šelach zplodil Hebera. 25 Heberovi se narodili dva synové: jeden se jmenoval Peleg, Rozdělení, neboť za jeho dnů byla země rozdělena, a jeho bratr se jmenoval Joktan. 26 Joktan zplodil Almodada, Šelefa, Chasarmaveta, Jeracha, 27 Hadorama, Uzala, Diklu, 28 Obala, Abimaele, Šebu, 29 Ofira, Chavílu a Jobaba; všichni tito jsou synové Joktanovi. 30 Jejich bydliště se prostíralo od Mešy směrem k hoře Sefar na východě. 31 To jsou synové Semovi podle svých rodů, jazyků, zemí a národností. 32 To jsou rody Noemových synů podle svých pokolení a národností; z nich se po potopě rozdělily národy země.

Gn 10, 1-32

Verš 1
Toto jsou rody Noemových synů Sema, Chama a Jáfeta. Po potopě se jim narodili synové.
1Krn 1:4 - Noe, Sem, Cham a Jáfet.

Verš 2
Synové Jáfetovi jsou: Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Mešek a Tiras.
1Krn 1:5 - Synové Jáfetovi: Gomer, Magog, Madaj, Javan, Tubal, Mešek a Tiras.

Verš 6
Synové Chamovi jsou: Habeš, Egypt, Put a Kanaán.
1Krn 1:8 - Synové Chamovi: Habeš, Egypt, Put a Kanaán.

Verš 8
Habeš také zplodil Nimroda, jenž se stal prvním bojovníkem na zemi.
1Krn 1:10 - Habeš zplodil Nimroda, který se stal prvním hrdinou země.

Verš 22
Semovi synové jsou: Elam, Ašur, Arpakšad, Lud a Aram.
1Krn 1:17 - Synové Semovi: Elam, Ašur, Arpakšad, Lud a Aram. Synové Aramovi: Úc, Chul, Geter a Mešek.
Gn 11:10 - Toto je Semův rod. Dva roky po potopě zplodil Sem ve věku 100 let Arpakšada.

Verš 24
Arpakšad zplodil Šelacha a Šelach zplodil Hebera.
1Krn 1:18 - Arpakšad zplodil Šelacha a Šelach zplodil Hebera.

Gn 10,1-32 - V tejto hlave rozpráva svätopisec, ako sa z potomkov Noemových, Sema, Chama a Jafeta, opäť rozrástlo ľudské pokolenie. Takto Mojžiš poukazuje na pôvod Semitov, a teda aj izraelského národa, skrze Noema k Setovi, a tým sa viaže s Adamom. Pretože potomci Jafetovi budú najďalej bývať od Izraela, potomka Semovho, autor hovorí najprv o nich a až nakoniec o Semových potomkoch, lebo ich dejiny bude aj naďalej zaznačovať. Rodostromy troch synov Noemových sú známe aj pod menom "tabula gentium", čiže "listina národov". Je to najstarší doklad o rozdelení a pôvode národov. Tento cenný záznam prevzal Mojžiš zo starých dokumentov azda celý alebo aspoň sčiastky, zostavil ho podľa podania, ktoré treba hľadať u Abraháma. On ho mohol priniesť, keď sa vysťahoval z Chaldejska. Dôkazom toho by bola aj tá okolnosť, že stredom v tejto rozprave je nie Egypt, ale Chaldejsko. "Listina národov", ako sa všeobecne pripúšťa, nie je úplná.

Gn 10,6-7 - Vo veršoch 6–21 uvádzajú sa národy, ktoré pochádzajú od Chama. Je ich tridsať. – Je osobitosťou takýchto starých zoznamov, že sa v nich aj mestá a krajiny uvádzajú ako osoby. Podľa hebrejského spôsobu myslenia majú aj mestá a krajiny svojich "praotcov".

Gn 10,8-12 - V pravlasti všetkých národov, niekde pri Tigrise a Eufrate, vznikli najstaršie štáty. Tu vyniká známa postava, Nimród. On sa postupne stal hrdinom Mezopotámie, ktorú však ťažko identifikovať.

Gn 10,16-20 - Potomstvo Kanaánovo sa rozvetvilo na tieto národy: "Sidon", ktoré bolo síce slávne mesto, lež týmto menom označovala sa aj krajina, neskoršie južná Fenícia. "Hetejci" – o týchto sa donedávna nevedelo skoro nič. Dnes vieme, že pôvodne sídlili v Malej Ázii, oni rozbili niekdajšiu ríšu Hamurapiho. Po r. 1500 tiahli až do Egypta a cestou sa osadzovali aj v dnešnej Palestíne (Hebron, Jeruzalem atď.). "Jebuzejci" obývali okolie dnešného Jeruzalema. Meno "Amorejčania" – Amuri označovalo pôvodne východné národy, neskoršie je to vlastné meno ná rodov, čo sa osadili v južnej a východnej Palestíne, kam prišli od severu. "Gergezejčania" bývali možno v Palestíne, no presnejšie určiť to nevieme. "Hevejci" sa zmocnili kraja v okolí Hermonu, severne od Genezaretského jazera, blízko nich boli "Arachejčania" a "Sinijci". Aj ostatné tri národy osadili sa vo Fenícii. Ako vieme, všetky tieto národy sa prisťahovali zo severovýchodu, teda z územia, kde sa naznačuje miesto biblického raja. – Svätopisec určuje aj hranice Kanaánu, zaiste preto, aby naznačil už teraz tú zem, ktorú Boh prisľúbil patriarchom.

Gn 10,21-30 - Sem bol starším bratom Jafetovým, ale svätopisec ho uvádza posledného, lebo ďalej v Písme bude reč skoro výhradne o jeho potomkoch, pretože Sem bol "praotcom všetkých Heberových synov" – čiže Hebrejov, a tým aj Abrahámovým, z ktorého prostredníctvom Izáka, Jakuba a jeho synov vyvinul sa v Egypte izraelský národ. Teda Hebreji pochádzajú zo Sema. Ako sa zdá, "Hebreji" – Habiru boli pôvodne osobitný národ, meno je známe už v 3. tisícročí pr. Kr. aj z mimobiblických pamiatok. Kmene, známe pod týmto menom, prišli z Malej Ázie do Amorejska a aj do Kanaánu. V Písme sa menuje i Abrahám od Kanaánčanov "Hebrejom" a napokon i všetci Izraeliti, ktorí prišli za Jozueho do Kanaánu, ba niekedy týmto menom sa označujú všetky nasťahované národy do Kanaánu. "Heber" odvádzajú od slovesa ,abar' čo značí ,prejsť' (pravdepodobne cez Eufrat do Západnej Sýrie alebo cez Jordán do Palestíny). V Nm 24,24 pod menom Heber rozumie sa časť Mezopotámie na oboch brehoch Eufratu. A odtiaľ prišiel Abrahám, z Uru Chaldejského.