výhody registrácie

Kniha Genezis

Biblia - Sväté písmo

(CPDV - Anglický - Catholic PD)

Gn 10, 1-32

1 These are the generations of the sons of Noah: Shem, Ham, and Japheth, and of the sons who were born to them after the great flood. 2 The sons of Japheth were Gomer, and Magog, and Madai, and Javan, and Tubal, and Meshech, and Tiras. 3 And then the sons of Gomer were Ashkenaz, and Riphath, and Togarmah. 4 And the sons of Javan were Elishah, and Tarshish, Kittim, and Rodanim. 5 The islands of the Gentiles were divided by these into their regions, each one according to his tongue, and their families in their nations. 6 And the Sons of Ham were Cush, and Mizraim, and Put, and Canaan. 7 And the sons of Cush were Seba, and Havilah, and Sabtah, and Raamah, and Sabteca. The sons of Raamah were Sheba and Dadan. 8 And then Cush conceived Nimrod; he began to be powerful on the earth. 9 And he was an able hunter before the Lord. From this, a proverb came forth: ‘Just like Nimrod, an able hunter before the Lord.’ 10 And so, the beginning of his kingdom was Babylon, and Erech, and Accad, and Chalanne, in the land of Shinar. 11 From that land, Assur came forth, and he built Nineveh, and the streets of the city, and Calah, 12 and also Resen, between Nineveh and Calah. This is a great city. 13 And truly, Mizraim conceived Ludim, and Anamim, and Lehabim, Naphtuhim, 14 and Pathrusim, and Casluhim, from whom came forth the Philistines and the Caphtorim. 15 Then Canaan conceived Sidon his firstborn, the Hittite, 16 and the Jebusite, and the Amorite, the Girgashite, 17 the Hivite, and the Arkite: the Sinite, 18 and the Arvadian, the Samarite, and the Hamathite. And after this, the peoples of the Canaanites became widespread. 19 And the borders of Chanaan went, as one travels, from Sidon to Gerar, even to Gaza, until one enters Sodom and Gomorrah, and from Admah and Zeboiim, even to Lesa. 20 These are the sons of Ham in their kindred, and tongues, and generations, and lands, and nations. 21 Likewise, from Shem, the father of all the sons of Heber, the elder brother of Japheth, sons were born. 22 The sons of Shem were Elam, and Asshur, and Arphaxad, and Lud, and Aram. 23 The sons of Aram were Uz, and Hul, and Gether, and Mash. 24 But truly, Arphaxad conceived Shelah, from whom was born Eber. 25 And to Eber were born two sons: the name of the one was Peleg, for in his days the earth became divided, and his brother’s name was Joktan. 26 This Joktan conceived Almodad, and Sheleph, and Hazarmaveth, Jerah 27 and Hadoram, and Uzal and Diklah, 28 and Obal and Abimael, Sheba 29 and Ophir, and Havilah and Jobab. All these were the sons of Joktan. 30 And their habitation extended from Messa, as one sojourns, even to Sephar, a mountain in the east. 31 These are the sons of Shem according to their kindred, and tongues, and the regions within their nations. 32 These are the families of Noah, according to their peoples and nations. The nations became divided according to these, on the earth after the great flood.

Gn 10, 1-32

Verš 1
These are the generations of the sons of Noah: Shem, Ham, and Japheth, and of the sons who were born to them after the great flood.
1Krn 1:4 - Noah, Shem, Ham, and Japheth.

Verš 2
The sons of Japheth were Gomer, and Magog, and Madai, and Javan, and Tubal, and Meshech, and Tiras.
1Krn 1:5 - The sons of Japheth: Gomer, and Magog, and Madai, and Javan, Tubal, Meshech, Tiras.

Verš 6
And the Sons of Ham were Cush, and Mizraim, and Put, and Canaan.
1Krn 1:8 - The sons of Ham: Cush, and Mizraim, and Put, and Canaan.

Verš 8
And then Cush conceived Nimrod; he began to be powerful on the earth.
1Krn 1:10 - Then Cush conceived Nimrod, and he began to be powerful upon the earth.

Verš 22
The sons of Shem were Elam, and Asshur, and Arphaxad, and Lud, and Aram.
1Krn 1:17 - The sons of Shem: Elam, and Asshur, and Arphaxad, and Lud, and Aram, and Uz, and Hul, and Gether, and Meshech.
Gn 11:10 - These are the generations of Shem. Shem was one hundred years old when he conceived Arphaxad, two years after the great flood.

Verš 24
But truly, Arphaxad conceived Shelah, from whom was born Eber.
1Krn 1:18 - Then Arphaxad conceived Shelah, who also himself conceived Eber.

Gn 10,1-32 - V tejto hlave rozpráva svätopisec, ako sa z potomkov Noemových, Sema, Chama a Jafeta, opäť rozrástlo ľudské pokolenie. Takto Mojžiš poukazuje na pôvod Semitov, a teda aj izraelského národa, skrze Noema k Setovi, a tým sa viaže s Adamom. Pretože potomci Jafetovi budú najďalej bývať od Izraela, potomka Semovho, autor hovorí najprv o nich a až nakoniec o Semových potomkoch, lebo ich dejiny bude aj naďalej zaznačovať. Rodostromy troch synov Noemových sú známe aj pod menom "tabula gentium", čiže "listina národov". Je to najstarší doklad o rozdelení a pôvode národov. Tento cenný záznam prevzal Mojžiš zo starých dokumentov azda celý alebo aspoň sčiastky, zostavil ho podľa podania, ktoré treba hľadať u Abraháma. On ho mohol priniesť, keď sa vysťahoval z Chaldejska. Dôkazom toho by bola aj tá okolnosť, že stredom v tejto rozprave je nie Egypt, ale Chaldejsko. "Listina národov", ako sa všeobecne pripúšťa, nie je úplná.

Gn 10,6-7 - Vo veršoch 6–21 uvádzajú sa národy, ktoré pochádzajú od Chama. Je ich tridsať. – Je osobitosťou takýchto starých zoznamov, že sa v nich aj mestá a krajiny uvádzajú ako osoby. Podľa hebrejského spôsobu myslenia majú aj mestá a krajiny svojich "praotcov".

Gn 10,8-12 - V pravlasti všetkých národov, niekde pri Tigrise a Eufrate, vznikli najstaršie štáty. Tu vyniká známa postava, Nimród. On sa postupne stal hrdinom Mezopotámie, ktorú však ťažko identifikovať.

Gn 10,16-20 - Potomstvo Kanaánovo sa rozvetvilo na tieto národy: "Sidon", ktoré bolo síce slávne mesto, lež týmto menom označovala sa aj krajina, neskoršie južná Fenícia. "Hetejci" – o týchto sa donedávna nevedelo skoro nič. Dnes vieme, že pôvodne sídlili v Malej Ázii, oni rozbili niekdajšiu ríšu Hamurapiho. Po r. 1500 tiahli až do Egypta a cestou sa osadzovali aj v dnešnej Palestíne (Hebron, Jeruzalem atď.). "Jebuzejci" obývali okolie dnešného Jeruzalema. Meno "Amorejčania" – Amuri označovalo pôvodne východné národy, neskoršie je to vlastné meno ná rodov, čo sa osadili v južnej a východnej Palestíne, kam prišli od severu. "Gergezejčania" bývali možno v Palestíne, no presnejšie určiť to nevieme. "Hevejci" sa zmocnili kraja v okolí Hermonu, severne od Genezaretského jazera, blízko nich boli "Arachejčania" a "Sinijci". Aj ostatné tri národy osadili sa vo Fenícii. Ako vieme, všetky tieto národy sa prisťahovali zo severovýchodu, teda z územia, kde sa naznačuje miesto biblického raja. – Svätopisec určuje aj hranice Kanaánu, zaiste preto, aby naznačil už teraz tú zem, ktorú Boh prisľúbil patriarchom.

Gn 10,21-30 - Sem bol starším bratom Jafetovým, ale svätopisec ho uvádza posledného, lebo ďalej v Písme bude reč skoro výhradne o jeho potomkoch, pretože Sem bol "praotcom všetkých Heberových synov" – čiže Hebrejov, a tým aj Abrahámovým, z ktorého prostredníctvom Izáka, Jakuba a jeho synov vyvinul sa v Egypte izraelský národ. Teda Hebreji pochádzajú zo Sema. Ako sa zdá, "Hebreji" – Habiru boli pôvodne osobitný národ, meno je známe už v 3. tisícročí pr. Kr. aj z mimobiblických pamiatok. Kmene, známe pod týmto menom, prišli z Malej Ázie do Amorejska a aj do Kanaánu. V Písme sa menuje i Abrahám od Kanaánčanov "Hebrejom" a napokon i všetci Izraeliti, ktorí prišli za Jozueho do Kanaánu, ba niekedy týmto menom sa označujú všetky nasťahované národy do Kanaánu. "Heber" odvádzajú od slovesa ,abar' čo značí ,prejsť' (pravdepodobne cez Eufrat do Západnej Sýrie alebo cez Jordán do Palestíny). V Nm 24,24 pod menom Heber rozumie sa časť Mezopotámie na oboch brehoch Eufratu. A odtiaľ prišiel Abrahám, z Uru Chaldejského.