výhody registrácie

1. Kniha Mojžišova

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

1Moj 23, 1-20

1 A Sárinho života bolo sto dvadsať sedem rokov. To sú roky života Sárinho. 2 A Sára zomrela v Kirjat-arbe, to je Hebron, v Kananejskej zemi. A Abrahám prišiel, aby smútil za Sárou a aby ju oplakal. 3 Potom vstal Abrahám od svojho mŕtveho a hovoril synom Hetovým a vravel: 4 Som tu u vás pohostín a cudzinec. Dajte mi u vás vlastníctva, čo mi bude na hrob, aby som pochoval svojho mŕtveho zpred svojej tvári. 5 A synovia Hetovi odpovedali Abrahámovi a riekli mu: 6 Počuj nás, pane. Ty si knieža Božie medzi nami. Pochovaj svojho mŕtveho v niektorom z našich najlepších hrobov. Nikto z nás ti neodoprie svojho hrobu, aby si tam nepochoval svojho mŕtveho. 7 Vtedy vstal Abrahám a poklonil sa ľudu zeme, synom Hetovým. 8 A hovoril s nimi a riekol: Ak myslíte, aby som pochoval svojho mŕtveho zpred svojej tvári, počujte ma a prihovorte sa za mňa u Efrona, syna Cochárovho. 9 aby mi dal jaskyňu Machpelu, ktorá patrí jemu a ktorá je na konci jeho poľa; nech mi ju dá za toľko striebra, koľko je hodna, aby mi bola vlastníctvom na pohrabište medzi vami. 10 A Efron sedel medzi synmi Hetovými. A tak povedal Hetej Efron Abrahámovi v prítomnosti synov Hetových, pred všetkými, ktorí vchádzali do brány jeho mesta, a riekol: 11 Nie tak, môj pane, ale počuj ma; pole ti dávam, i jaskyňu, ktorá je na ňom, ti dávam, pred očami synov svojho ľudu ti ju dávam. Len pochovaj svojho mŕtveho. 12 Vtedy sa zase poklonil Abrahám pred ľudom zeme. 13 A hovoril Efronovi pred ľudom zeme a riekol: Len keď ty tedy chceš; avšak nože ma počuj, prosím! Dám striebro za pole, vezmi odo mňa, a vtedy ta pochovám svojho mŕtveho. 14 A Efron odpovedal Abrahámovi a riekol mu: 15 Môj pane, nože ma počuj; zem je za štyristo šeklov; ale čože je to medzi mnou a medzi tebou? Len pochovaj svojho mŕtveho. 16 A Abrahám poslúchol Efrona. A tak odvážil Abrahám Efronovi toľko šeklov striebra, koľko povedal, v prítomnosti synov Hetových: štyristo šeklov striebra, bežných medzi kupcami. 17 A tak prešlo pole Efronovo, ktoré je v Machpele, ktoré je naproti Mamremu, pole i jaskyňa, ktorá je na ňom, i všetky stromy, ktoré boly na poli, ktoré boly na celom jeho chotári na okolo, 18 v majetok Abrahámovi pred očami synov Hetových so všetkými, ktorí vchádzajú do brány jeho mesta. 19 A potom pochoval Abrahám Sáru, svoju ženu, do jaskyne poľa Machpela, naproti Mamremu, to je Hebron, v Kananejskej zemi. 20 A tak stálo pole i jaskyňa, ktorá je na ňom, Abrahámovi za vlastníctvo na pohrabište od synov Hetových.

1Moj 23, 1-20

Verš 16
A Abrahám poslúchol Efrona. A tak odvážil Abrahám Efronovi toľko šeklov striebra, koľko povedal, v prítomnosti synov Hetových: štyristo šeklov striebra, bežných medzi kupcami.
Gn 50:13 - totiž jeho synovia ho zaniesli do Kananejskej zeme a pochovali ho v jaskyni na poli Machpela, ktorú kúpil Abrahám i s tým poľom za vlastníctvo na pohrabište od Efrona Hetejského, naproti Mamremu.

Verš 17
A tak prešlo pole Efronovo, ktoré je v Machpele, ktoré je naproti Mamremu, pole i jaskyňa, ktorá je na ňom, i všetky stromy, ktoré boly na poli, ktoré boly na celom jeho chotári na okolo,
Sk 7:16 - a preniesli ich do Sichema a pochovali v hrobe, ktorý bol kúpil Abrahám za cenu striebra od synov Emora, otca Sichemovho.

Verš 4
Som tu u vás pohostín a cudzinec. Dajte mi u vás vlastníctva, čo mi bude na hrob, aby som pochoval svojho mŕtveho zpred svojej tvári.
Sk 7:5 - A nedal mu v nej dedičstva ani na stopu nohy a zasľúbil, že mu ju dá do vlastníctva i jeho semenu po ňom, vtedy, keď ešte nemal dieťaťa.

Gn 23,5 - O Hetejcoch sa donedávna veľa nevedelo, a preto viacerí popierali, že by boli v Abrahámovom čase osadení v Hebrone. Dnes už vieme zaručene, že okolo roku 2000 pred Kr. tento kmeň bol v Palestíne roztratený po celej jej dĺžke až ku hraniciam Egypta. Moderné vykopávky tento náhľad potvrdili s veľkou presnosťou.

Gn 23,10 - "Tých, čo prišli k bráne mesta": pri mestskej bráne sa konali porady a súdy; myslí sa tu teda na obyvateľov, ktorí pri bráne zasadali a vybavovali verejné záležitosti.

Gn 23,16 - O šekli pozri poznámku k 20,2–18. Dnes jaskyňa, v ktorej je pochovaná Sára s Abrahámom, je pod mešitou východne od Hebrona. Do nej je prísne zakázaný prístup všetkým, čo nie sú mohamedánmi. Tým, že Abrahám kúpil pre seba a svoju ženu hrobku v cudzej zemi, dal najavo, že je presvedčený o Božej vernosti, ktorý mu túto krajinu prisľúbil. A krajina sa stala vlastníctvom jeho potomkov.