výhody registrácie

1. Kniha Mojžišova

Biblia - Sväté písmo

(ROH - Roháčkov preklad)

1Moj 5, 1-32

1 Toto je kniha rodov Adamových. V deň, v ktorý stvoril Bôh Adama, učinil ho na podobu Boha. 2 Muža a ženu ich stvoril a požehnal ich a nazval ich meno Adam , v deň, v ktorý boli stvorení. 3 Adam žil sto tridsať rokov a splodil syna na svoju podobu a podľa svojho obrazu a nazval jeho meno Set. 4 A bolo dní Adamových po splodení Seta osemsto rokov, a splodil synov a dcéry. 5 A bolo všetkých dní Adamových, ktoré žil, deväťsto tridsať rokov, a zomrel. 6 A Set žil sto päť rokov a splodil Enoša. 7 A Set žil po splodení Enoša osemsto sedem rokov a splodil synov a dcéry. 8 A bolo všetkých dní Setových deväťsto dvanásť rokov, a zomrel. 9 A Enoš žil deväťdesiat rokov a splodil Kénana. 10 A Enoš žil po splodení Kénana osemsto pätnásť a splodil synov a dcéry. 11 A bolo všetkých dní Enošových deväťsto päť rokov, a zomrel. 12 A Kénan žil sedemdesiat rokov a splodil Mahalaléla. 13 A Kénan žil po splodení Mahalaléla osemsto štyridsať rokov a splodil synov a dcéry. 14 A bolo všetkých dní Kénanových deväťsto desať rokov, a zomrel. 15 A Mahalalél žil šesťdesiatpäť rokov a splodil Jareda. 16 A Mahalalél žil po splodení Jareda osemsto tridsať rokov, a splodil synov a dcéry. 17 A bolo všetkých dní Mahalalélových osemsto deväťdesiatpäť rokov, a zomrel. 18 A Jared žil sto šesťdesiatdva rokov a splodil Enocha. 19 A Jared žil po splodení Enocha osemsto rokov a splodil synov a dcéry. 20 A bolo všetkých dní Jaredových deväťsto šesťdesiatdva rokov, a zomrel. 21 A Enoch žil šesťdesiatpäť rokov a splodil Matuzalema. 22 A Enoch chodil s Bohom po splodení Matuzalema tristo rokov a splodil synov a dcéry. 23 A bolo všetkých dní Enochových tristo šesťdesiatpäť rokov. 24 A Enoch chodil s Bohom, a nebolo ho, lebo ho vzal Bôh. 25 A Matuzalem žil sto osemdesiatsedem rokov a splodil Lámecha. 26 A Matuzalem žil po splodení Lámecha sedemsto osemdesiatdva rokov a splodil synov a dcéry. 27 A bolo všetkých dní Matuzalemových deväťsto šesťdesiatdeväť rokov, a zomrel. 28 A Lámech žil sto osemdesiatdva rokov a splodil syna. 29 A nazval jeho meno Noach povediac: Tento nás poteší a oddýchneme si od svojho diela a od bolestí práce svojich rúk, od zeme, ktorej zlorečil Hospodin. 30 A Lámech žil po splodení Noacha päťsto deväťdesiatpäť rokov a splodil synov a dcéry. 31 A bolo všetkých dní Lámechových sedemsto sedemdesiatsedem rokov, a zomrel. 32 A Noachových bolo päťsto rokov, a Noach splodil Sema, Chama a Jafeta.

1Moj 5, 1-32

Verš 1
Toto je kniha rodov Adamových. V deň, v ktorý stvoril Bôh Adama, učinil ho na podobu Boha.
Gn 1:26 - A Bôh riekol: Učiňme človeka na svoj obraz a podľa svojej podoby, a nech vládnu nad morskými rybami a nad nebeským vtáctvom a nad hovädami a nad celou zemou a nad každým plazom, ktorý sa plazí na zemi.
Gn 9:6 - Kto vyleje krv človeka, toho krv bude vyliata človekom, lebo na obraz Boží učinil Bôh človeka.
1Kor 11:7 - Lebo muž nie je povinný pokrývať si hlavu súc obrazom Boha a jeho slávou, ale žena je slávou mužovou.

Verš 2
Muža a ženu ich stvoril a požehnal ich a nazval ich meno Adam , v deň, v ktorý boli stvorení.
Gn 1:26 - A Bôh riekol: Učiňme človeka na svoj obraz a podľa svojej podoby, a nech vládnu nad morskými rybami a nad nebeským vtáctvom a nad hovädami a nad celou zemou a nad každým plazom, ktorý sa plazí na zemi.
Mt 19:4 - A on odpovedal a riekol im: Či ste nečítali, že ten, ktorý ich učinil, od počiatku učinil ich muža a ženu
Mk 10:6 - ale od počiatku stvorenia ich učinil Bôh mužom a ženou.

Verš 4
A bolo dní Adamových po splodení Seta osemsto rokov, a splodil synov a dcéry.
1Krn 1:1 - Adam, Set, Enos,

Verš 6
A Set žil sto päť rokov a splodil Enoša.
Gn 4:26 - I Setovi sa narodil syn, a nazval jeho meno Enoš. Vtedy začali vzývať meno Hospodinovo.

Verš 9
A Enoš žil deväťdesiat rokov a splodil Kénana.
1Krn 1:2 - Kénan, Mahalaleel, Jared,

Verš 18
A Jared žil sto šesťdesiatdva rokov a splodil Enocha.
1Krn 1:3 - Enoch, Matuzalem, Lámech,

Verš 21
A Enoch žil šesťdesiatpäť rokov a splodil Matuzalema.
Júd 1:14 - A prorokoval aj o nich siedmy od Adama Enoch, keď povedal: Hľa prišiel Pán so svojimi svätými myriadami

Verš 22
A Enoch chodil s Bohom po splodení Matuzalema tristo rokov a splodil synov a dcéry.
Heb 11:5 - Vierou bol Enoch prenesený, aby nevidel smrti. A nenašli ho, pretože ho preniesol Bôh. Lebo pred svojím prenesením dostal svedoctvo, že sa ľúbi Bohu.

Verš 24
A Enoch chodil s Bohom, a nebolo ho, lebo ho vzal Bôh.
2Kr 2:11 - A stalo sa, jako tak išli pozvoľna a shovárali sa, že hľa, ohnivý voz a ohnivé kone ich oddelily jedného od druhého, a tak vystúpil Eliáš vo víchrici hore do neba.
Heb 11:5 - Vierou bol Enoch prenesený, aby nevidel smrti. A nenašli ho, pretože ho preniesol Bôh. Lebo pred svojím prenesením dostal svedoctvo, že sa ľúbi Bohu.

Gn 5,1 - "Zoznam", hebr. séfer, značí síce v prvom rade ,knihu', ale aj akýkoľvek ,menší spis, záznam', teda aj ,zoznam'.

Gn 5,2-32 - V rodostrome Setitovcov od Adama až po Lamecha, otca Noemovho, je desať generácií. Udané sú roky tých mužov, čo predstavovali jednotlivé generácie. Na prvý pohľad by sa teda zdalo, že ľahko možno určiť čas od stvorenia sveta do potopy sveta, od Adama po Noema. Stačilo by sčítať celkové roky desiatich predstaviteľov spomenutých generácii a došli by sme k presnému poznaniu času od stvorenia prvého človeka až po potopu sveta. Treba si však uvedomiť, že svätopiscovi nešlo tak o určenie času, o chronológiu, ako skôr o to, aby poukázal na pôvod jednotlivých rodín od Adama po Noema, potom od Noema po Abraháma a napokon od Abraháma po Jakuba a izraelský národ; v tomto národe sa vyplní protoevanjelium, ktoré sa medzičasom znova a znova prísľubom Božím potvrdzuje. Na dokázanie tohto faktu stačí uviesť, že v Svätom písme sú genealógie na niektorých miestach neúplné, nezhodujú sa ani v menách (Mt 1,8 n.; 1 Krn 3,10 n. atď.). Preto právom možno predpokladať, že v rodostrome sú vynechané niektoré generácie, ako keby v reťazi vypadli niektoré ohnivká. – O mimoriadne dlhom veku patriarchov možno povedať iba toľko, že ho nachádzame len v najstaršej vrstve Pentateuchu, kde sa s obľubou narába so symbolickými číslami, ktoré my už dnes nerozriešime. Babylonské záznamy uvádzajú pri starých kráľoch ešte oveľa vyšší vek.

Gn 5,21-24 - Henoch sa líši od ostatných patriarchov tým, že jeho život je znateľne kratší, počet jeho rokov sa dokonale zhoduje s počtom dní slnečného roku, Písmo o ňom hovorí, že "chodil s Bohom", ako neskôr o Noemovi a "Boh ho vzal", ako Eliáša. Preto je veľkou postavou židovskej tradície, ktorá ho stavia za príklad svojej nábožnosti.