výhody registrácie

Kniha Genezis

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Gn 5, 1-32

1 Toto je kniha Adamova příběhu. Tenkrát, když Bůh stvořil člověka, učinil jej podle své podoby. 2 Stvořil je jako muže a ženu, požehnal jim a v den, kdy byli stvořeni, jim dal jméno Adam, Člověk. 3 Když bylo Adamovi 130 let, zplodil syna podle své podoby, ke svému obrazu, a dal mu jméno Set. 4 Po zplození Seta žil Adam ještě 800 let a plodil syny a dcery. 5 Adam žil celkem 930 let a potom zemřel. 6 Když bylo Setovi 105 let, zplodil Enoše. 7 Po zplození Enoše žil Set ještě 807 let a plodil syny a dcery. 8 Set žil celkem 912 let a potom zemřel. 9 Když bylo Enošovi 90 let, zplodil Kénana. 10 Po zplození Kénana žil Enoš ještě 815 let a plodil syny a dcery. 11 Enoš žil celkem 905 let a potom zemřel. 12 Když bylo Kénanovi 70 let, zplodil Mahalalela. 13 Po zplození Mahalalela žil Kénan ještě 840 let a plodil syny a dcery. 14 Kénan žil celkem 910 let a potom zemřel. 15 Když bylo Mahalalelovi 65 let, zplodil Járeda. 16 Po zplození Járeda žil Mahalalel ještě 830 let a plodil syny a dcery. 17 Mahalalel žil celkem 895 let a potom zemřel. 18 Když bylo Járedovi 162 let, zplodil Enocha. 19 Po zplození Enocha žil Járed ještě 800 let a plodil syny a dcery. 20 Járed žil celkem 962 let a potom zemřel. 21 Když bylo Enochovi 65 let, zplodil Metuzaléma. 22 Po zplození Metuzaléma žil Enoch s Bohem ještě 300 let a plodil syny a dcery. 23 Enoch žil celkem 365 let. 24 Enoch žil s Bohem, až jednou zmizel, neboť ho Bůh vzal. 25 Když bylo Metuzalémovi 187 let, zplodil Lámecha. 26 Po zplození Lámecha žil Metuzalém 782 let a plodil syny a dcery. 27 Metuzalém žil celkem 969 let a potom zemřel. 28 Když bylo Lámechovi 182 let, zplodil syna 29 a dal mu jméno Noe, Úleva, neboť řekl: "Ten nám přinese úlevu od těžké dřiny našich rukou, kterou máme se zemí, jíž Hospodin zlořečil." 30 Po zplození Noema žil Lámech 595 let a plodil syny a dcery. 31 Lámech žil celkem 777 let a potom zemřel. 32 A když bylo Noemovi 500 let, zplodil Sema, Chama a Jáfeta.

Gn 5, 1-32

Verš 1
Toto je kniha Adamova příběhu. Tenkrát, když Bůh stvořil člověka, učinil jej podle své podoby.
Gn 1:26 - Tehdy Bůh řekl: "Učiňme člověka k našemu obrazu, podle naší podoby! Ať panují nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad dobytkem, nade vší zemí i nad veškerou havětí lezoucí po zemi."
Gn 9:6 - Kdo prolije krev člověka, toho krev bude člověkem prolita, neboť k obrazu Božímu učinil Bůh člověka.
1Kor 11:7 - Muž si nemá zahalovat hlavu, neboť je obrazem a slávou Boží. Žena je ale slávou svého muže.

Verš 2
Stvořil je jako muže a ženu, požehnal jim a v den, kdy byli stvořeni, jim dal jméno Adam, Člověk.
Gn 1:26 - Tehdy Bůh řekl: "Učiňme člověka k našemu obrazu, podle naší podoby! Ať panují nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad dobytkem, nade vší zemí i nad veškerou havětí lezoucí po zemi."
Mt 19:4 - "Copak jste nečetli," odpověděl jim, "že Stvořitel je od počátku ‚učinil jako muže a ženu'
Mk 10:6 - "Od počátku stvoření je ale Bůh ‚učinil jako muže a ženu'.

Verš 4
Po zplození Seta žil Adam ještě 800 let a plodil syny a dcery.
1Krn 1:1 - Adam, Set, Enoš,

Verš 6
Když bylo Setovi 105 let, zplodil Enoše.
Gn 4:26 - Také Setovi se pak narodil syn a dostal jméno Enoš, Člověk. Tehdy začalo vzývání Hospodinova jména.

Verš 9
Když bylo Enošovi 90 let, zplodil Kénana.
1Krn 1:2 - Kénan, Mahalalel, Járed,

Verš 18
Když bylo Járedovi 162 let, zplodil Enocha.
1Krn 1:3 - Enoch, Metuzalém, Lámech,

Verš 21
Když bylo Enochovi 65 let, zplodil Metuzaléma.
Júd 1:14 - V sedmé generaci od Adama o nich prorokoval Enoch, když řekl: "Hle, Pán přichází s nesčíslnými tisíci svých svatých,

Verš 22
Po zplození Metuzaléma žil Enoch s Bohem ještě 300 let a plodil syny a dcery.
Heb 11:5 - Vírou byl Enoch odsud vzat, aby nespatřil smrt: "zmizel, neboť ho Bůh vzal." Ještě než byl vzat, měl pověst Božího oblíbence

Verš 24
Enoch žil s Bohem, až jednou zmizel, neboť ho Bůh vzal.
2Kr 2:11 - Šli tedy spolu dál a rozmlouvali, když vtom je náhle rozdělil ohnivý vůz s ohnivými koni - Eliáš ve vichru vystoupil do nebe!
Heb 11:5 - Vírou byl Enoch odsud vzat, aby nespatřil smrt: "zmizel, neboť ho Bůh vzal." Ještě než byl vzat, měl pověst Božího oblíbence

Gn 5,1 - "Zoznam", hebr. séfer, značí síce v prvom rade ,knihu', ale aj akýkoľvek ,menší spis, záznam', teda aj ,zoznam'.

Gn 5,2-32 - V rodostrome Setitovcov od Adama až po Lamecha, otca Noemovho, je desať generácií. Udané sú roky tých mužov, čo predstavovali jednotlivé generácie. Na prvý pohľad by sa teda zdalo, že ľahko možno určiť čas od stvorenia sveta do potopy sveta, od Adama po Noema. Stačilo by sčítať celkové roky desiatich predstaviteľov spomenutých generácii a došli by sme k presnému poznaniu času od stvorenia prvého človeka až po potopu sveta. Treba si však uvedomiť, že svätopiscovi nešlo tak o určenie času, o chronológiu, ako skôr o to, aby poukázal na pôvod jednotlivých rodín od Adama po Noema, potom od Noema po Abraháma a napokon od Abraháma po Jakuba a izraelský národ; v tomto národe sa vyplní protoevanjelium, ktoré sa medzičasom znova a znova prísľubom Božím potvrdzuje. Na dokázanie tohto faktu stačí uviesť, že v Svätom písme sú genealógie na niektorých miestach neúplné, nezhodujú sa ani v menách (Mt 1,8 n.; 1 Krn 3,10 n. atď.). Preto právom možno predpokladať, že v rodostrome sú vynechané niektoré generácie, ako keby v reťazi vypadli niektoré ohnivká. – O mimoriadne dlhom veku patriarchov možno povedať iba toľko, že ho nachádzame len v najstaršej vrstve Pentateuchu, kde sa s obľubou narába so symbolickými číslami, ktoré my už dnes nerozriešime. Babylonské záznamy uvádzajú pri starých kráľoch ešte oveľa vyšší vek.

Gn 5,21-24 - Henoch sa líši od ostatných patriarchov tým, že jeho život je znateľne kratší, počet jeho rokov sa dokonale zhoduje s počtom dní slnečného roku, Písmo o ňom hovorí, že "chodil s Bohom", ako neskôr o Noemovi a "Boh ho vzal", ako Eliáša. Preto je veľkou postavou židovskej tradície, ktorá ho stavia za príklad svojej nábožnosti.