výhody registrácie

Kniha Genezis

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Gn 38, 1-30

1 Někdy v té době se Juda oddělil od svých bratrů a uchýlil se k adulamskému muži jménem Chíra. 2 Tam Juda uviděl dceru jistého Kananejce jménem Šua; vzal si ji tedy a spal s ní. 3 Ona počala, porodila syna a dala mu jméno Er. 4 Počala znovu, porodila syna a dala mu jméno Onan. 5 Potom porodila ještě dalšího syna a dala mu jméno Šela. A když ho porodila, byl Juda v Kezíbu. 6 Juda pak svému prvorozenému Erovi vybral manželku jménem Támar. 7 Er, Judův prvorozený, však byl Hospodinu odporný a Hospodin ho nechal zemřít. 8 Juda tedy řekl Onanovi: "Spi s manželkou svého bratra. Splň švagrovskou povinnost a vzbuď svému bratru potomka." 9 Onan však věděl, že by ten potomek nebyl jeho. Kdykoli proto spal s manželkou svého bratra, vypouštěl semeno na zem, aby svému bratrovi nedal potomka. 10 To, co dělal, však bylo Hospodinu odporné, a tak nechal zemřít i jeho. 11 Tehdy Juda řekl své snaše Támar: "Zůstaň jako vdova v domě svého otce, dokud nedospěje můj syn Šela." (Řekl si totiž: "Aby snad nezemřel jako jeho bratři.") Támar tedy odešla a zůstala v domě svého otce. 12 Po dlouhé době Judova manželka, dcera Šuova, zemřela. Když se Juda po její smrti utěšil, odešel se svým adulamským přítelem Chírou na slavnost stříhání svých ovcí do Timny. 13 Támar bylo oznámeno: "Hle, tvůj tchán jde vzhůru do Timny stříhat své ovce." 14 Odložila tedy své vdovské šaty, vzala si závoj a zahalila se. Potom si sedla u vstupu do Enajim, což je po cestě do Timny. (Viděla totiž, že Šela je dospělý a že za něj nebyla provdána.) 15 A když ji Juda uviděl, považoval ji za nevěstku, neboť měla zahalenou tvář. 16 Uchýlil se tedy cestou k ní a řekl: "Chci se s tebou vyspat." (Nevěděl totiž, že je to jeho snacha.) Zeptala se: "Co mi za to dáš?" 17 Odpověděl: "Pošlu ti kůzle ze svého stáda." Ona na to: "Než je pošleš, musíš dát něco do zástavy." 18 Zeptal se: "Co ti mám dát do zástavy?" Odpověděla: "Své pečetidlo, šňůru a hůl, co máš v ruce." Dal jí to, vyspal se s ní a ona otěhotněla. 19 Potom vstala a odešla, odložila závoj a oblékla si své vdovské šaty. 20 Juda poslal to kůzle po svém adulamském příteli. Měl od té ženy vyzvednout zástavu, ale nemohl ji najít. 21 Vyptával se místních mužů: "Kde je ta prostitutka, co seděla v Enajim u cesty?" Řekli mu ale: "Tady žádná prostitutka nikdy nebyla." 22 A tak se vrátil k Judovi se slovy: "Nemohl jsem ji najít. Místní muži mi navíc řekli, že tam žádná prostitutka nikdy nebyla." 23 Juda odpověděl: "Ať si to tedy nechá, abychom neměli ostudu. To kůzle jsem jí přece poslal, ale tys ji nemohl najít." 24 Asi za tři měsíce bylo Judovi oznámeno: "Tvoje snacha Támar se zachovala jako nevěstka! Dokonce už je z toho smilstva těhotná!" Juda řekl: "Vyveďte ji ven, ať je upálena!" 25 Už ji vedli, když vtom poslala svému tchánovi vzkaz: "Jsem těhotná s mužem, jemuž patří tyto věci!" Dodala: "Poznej prosím, čí je toto pečetidlo, šňůra a hůl." 26 Když Juda ty věci poznal, zvolal: "Ona je spravedlivější než já - vždyť jsem ji nechtěl provdat za svého syna Šelu!" A víckrát s ní už nespal. 27 Když pak přišel čas jejího porodu, hle, v jejím lůnu byla dvojčata. 28 Během porodu jeden syn vystrčil ruku. Porodní bába ho za ni chytila a uvázala na ni červenou nit se slovy: "Tento vyšel první." 29 On ji však zase vtáhl zpět a hle, ven vyšel jeho bratr. Řekla tedy: "Jakou trhlinou ses prodral?" A tak dostal jméno Peres, Průlom. 30 Když potom vyšel jeho bratr s onou červenou nití na ruce, dostal jméno Zerach, Červánek.

Gn 38, 1-30

Verš 2
Tam Juda uviděl dceru jistého Kananejce jménem Šua; vzal si ji tedy a spal s ní.
1Krn 2:3 - Synové Judovi: Er, Onan a Šela - tito tři se mu narodili z dcery Šuy Kanaánského. Er, Judův prvorozený, byl ale Hospodinu odporný, a tak ho nechal zemřít.

Verš 27
Když pak přišel čas jejího porodu, hle, v jejím lůnu byla dvojčata.
1Krn 2:4 - Jeho snacha Támar mu pak porodila Perese a Zeracha. Judových synů tedy bylo celkem pět.

Verš 5
Potom porodila ještě dalšího syna a dala mu jméno Šela. A když ho porodila, byl Juda v Kezíbu.
Nm 26:20 - Synové Judovi po svých rodech: Šela a z něj rod šelský, Peres a z něj rod pereský, Zerach a z něj rod zerašský.

Verš 29
On ji však zase vtáhl zpět a hle, ven vyšel jeho bratr. Řekla tedy: "Jakou trhlinou ses prodral?" A tak dostal jméno Peres, Průlom.
Mt 1:3 - Juda zplodil Perese a Zeracha z Támar, Peres zplodil Checrona, Checron zplodil Rama,

Gn 38,6-10 - Tamar značí palmu. – U Izraelitov platil tzv. levirátny zákon (lat. levir - švagor), podľa ktorého, ak zomrel ženatý muž, a nezanechal potomstvo, mal si pozostalú vdovu, teda švagrinú, vziať najbližší príbuzný nebohého manžela a prvý syn z tohto manželstva bol zákonitým potomkom zomrelého. Júda sa previnil tým, že sa vyhýbal tejto povinnosti. Onan sa previnil predovšetkým tým, že zo sebectva odmietal splniť hebrejský levirátny zákon. Júda tým, že sa vyhýbal tejto povinnosti a nedal Tamare svojho syna Selu.

Gn 38,12-26 - V Kanaáne jestvovala modloslužba, pri ktorej uctievali bohov (Aštartu) "obetovaním sa", nemravným obcovaním. Také ženy sa volali kedeš - zasvätené; miesto "zasvätená" prekladáme "neviestka". Tak Tamar ako Júda prehrešili sa ťažko a ich konanie Písmo dáva nám na výstrahu. Tamarino konanie však ospravedlňuje, že ju nehnala žiadostivosť, ale túžba zaistiť svojmu nebohému manželovi potomka. Preto ju Júda nazýva spravodlivou a jej potomstvo ju velebí (Rút 4,12).

Gn 38,29 - Fáres (hebr. Peres) značí trhlinu, pretrhnutie. Teda: Prečo si pretrhol blanu a tak si sa zmocnil práva prvorodeného? Zara (Zerach) značí ,zažiaril, zasvietil'. Príhoda má istú obdobu s Ezauom a Jakubom.