výhody registrácie

Kniha Genezis

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Gn 6, 1-22

1 Když se lidstvo na zemi začalo množit a rodily se jim dcery, 2 Boží synové viděli, jak jsou lidské dcery krásné, a brali si za ženy všechny, jichž se jim zachtělo. 3 Tehdy si Hospodin řekl: "Můj Duch nezůstane v člověku navěky - je to koneckonců smrtelník! Ať jeho život trvá jen sto dvacet let." 4 (V oněch dnech, a také později, se na zemi vyskytovali zrůdní obři. Boží synové totiž přicházeli k lidským dcerám a ty jim je rodily. To jsou ti dávní hrdinové, ti muži slavné pověsti.) 5 Hospodin viděl, jak se na zemi množí lidské zlo a že všechny myšlenky, jež spřádají v srdcích, jsou den co den jen zlé. 6 Hospodin litoval, že vůbec učinil člověka, a trápil se v srdci. 7 Tehdy si řekl: "Člověka, jehož jsem stvořil, smetu z povrchu země a s ním i dobytek, drobnou havěť a nebeské ptactvo! Je mi líto, že jsem je učinil." 8 Noe však u Hospodina nalezl milost. 9 Toto je Noemův příběh. Noe byl mezi svými současníky spravedlivý a poctivý člověk. Noe žil s Bohem. 10 Noe zplodil tři syny: Sema, Chama a Jáfeta. 11 Země však byla v Božích očích zkažená a plná násilí. 12 Bůh pohlédl na zemi a hle, byla zkažená! Každý smrtelník na zemi žil zkaženě. 13 Bůh Noemovi řekl: "Se všemi smrtelníky je konec. Země je plná jejich násilí, a tak je zničím i se zemí. 14 Postav si archu z cypřišového dřeva. Archu propleteš rákosím a zevnitř i zvenčí ji vymažeš smolou. 15 Uděláš ji takto: archa bude 300 loktů dlouhá, 50 loktů široká a 30 loktů vysoká. 16 V arše necháš průzor a o loket výše ji zastřešíš; do boku archy také vsadíš dveře. Uděláš v ní spodní, druhé a třetí patro. 17 Hle, já sám způsobím na zemi záplavu vody, jež zničí všechny živé tvory pod nebem. Vše, co je na zemi, zahyne. 18 S tebou však uzavřu smlouvu, a tak vejdeš do archy - ty a s tebou tví synové, tvá žena a ženy tvých synů. 19 Ze všeho živého, z veškerého tvorstva, přivedeš do archy po páru od každého druhu, aby přežili s tebou. Bude to samec a samice 20 z různých druhů ptáků, z různých druhů dobytka i z všemožných druhů zemské havěti. Z toho všeho k tobě přijde po páru, abys je zachoval naživu. 21 Proto si opatři veškerou potravu, která se jí, a připrav zásoby jídla pro sebe i pro ně." 22 Noe tak učinil; učinil všechno přesně tak, jak mu Bůh přikázal.

Gn 6, 1-22

Verš 9
Toto je Noemův příběh. Noe byl mezi svými současníky spravedlivý a poctivý člověk. Noe žil s Bohem.
Gn 5:22 - Po zplození Metuzaléma žil Enoch s Bohem ještě 300 let a plodil syny a dcery.

Verš 18
S tebou však uzavřu smlouvu, a tak vejdeš do archy - ty a s tebou tví synové, tvá žena a ženy tvých synů.
1Pt 3:20 - těm, kteří kdysi za Noemových dnů nechtěli uposlechnout, zatímco Bůh trpělivě čekal, než se postaví archa, v níž se skrze vodu zachránilo jen několik (totiž osm) duší.
2Pt 2:5 - Neušetřil ani ten starý bezbožný svět, když jej zaplavil potopou, ale kazatele spravedlnosti Noema a sedm lidí s ním zachránil.

Verš 5
Hospodin viděl, jak se na zemi množí lidské zlo a že všechny myšlenky, jež spřádají v srdcích, jsou den co den jen zlé.
Gn 8:21 - Když Hospodin ucítil příjemnou vůni, řekl si v srdci: "Už nikdy kvůli člověku neprokleji zem, i když jsou myšlenky lidského srdce už od mládí zlé. Nikdy už nepobiji vše živé, jako jsem to učinil.
Jób 15:16 - Co potom člověk zlý a zkažený, jenž hřeší, jako by vodu pil!
Prís 6:14 - Ve falešném srdci zlé věci chystá, neustále sváry rozsévá.
Jer 17:9 - Lidské srdce je ze všeho nejzrádnější, je nenapravitelné - kdo mu rozumí?
Mt 15:19 - Ze srdce totiž vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilnění, krádeže, křivá svědectví, urážky.
Rim 3:10 - Jak je psáno: "Nikdo není spravedlivý, není ani jediný;
Rim 8:6 - Tělesné smýšlení vede ke smrti, ale smýšlení Ducha k životu a pokoji.

Verš 22
Noe tak učinil; učinil všechno přesně tak, jak mu Bůh přikázal.
Gn 7:5 - A Noe učinil všechno tak, jak mu Hospodin přikázal.
Heb 11:7 - Vírou Noe, varován o tom, co ještě nebylo vidět, v Boží bázni postavil archu, v níž se zachránila jeho rodina. Tak zahanbil svět a stal se dědicem spravedlnosti, která je z víry.

Gn 6,1-7 - Príčinou, prečo Boh tresce ľudstvo potopou, je ľudská zloba, najmä skaza mravov. Biblický text sa vracia k naratívnemu rozprávaniu najprv o Božích synoch a o obroch, aby podčiarkol tému rozvíjajúceho sa zla. Ide tu zrejme o spomienku na prastarý mýtus o jednote božských a ľudských bytostí a ich potomkov (porov. Nm 13,33). "Boží synovia" sú pravdepodobne Setiti, medzi ktorými sa zbožnosť udržala za dlhší čas ako u iných potomkov Adamových. Ľudské dcéry zasa Kainovo potomstvo. – "Pán oľutoval, že stvoril človeka na zemi". Tento výraz o ľútosti Božej neslobodno brať v pravom slova zmysle, veď Boh nič nemôže ľutovať, lebo sa nemôže meniť. Písmo veľa ráz hovorí o Bohu ako o ľuďoch.

Gn 6,9-11 - Noe značí "pokoj" alebo prinášajúci pokoj, potechu, radosť. Noe bol muž spravodlivý a zbožný, žil podľa vôle Božej a "chodil s Bohom" ako Henoch (5,22).

Gn 6,18 - "S tebou však uzavriem zmluvu." Nie dvojstrannú dohodu, ale láskavú záruku, ktorou sa Boh zaviaže voči tým, ktorých si vyvolil. Neskôr prídu takéto zmluvy s Abrahámom (Gn 15,17), s celým národom (Ex 19,1) v očakávaní novej zmluvy, ktorú Boh uzavrie v plnosti času (Mt 26,28; Hebr 9,15).