výhody registrácie

Kniha Genezis

Biblia - Sväté písmo

(UKJV - Anglický - Updated King James)

Gn 6, 1-22

1 And it came to pass, when men began to multiply on the face of the earth, and daughters were born unto them, 2 "That the sons of God saw the daughters of men that they were fair; and they took them wives of all which they chose. " 3 And the LORD said, My spirit shall not always strive with man, for that he also is flesh: yet his days shall be an hundred and twenty years. 4 "There were giants in the earth in those days; and also after that, when the sons of God came in unto the daughters of men, and they bare children to them, the same became mighty men which were of old, men of renown. " 5 And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. 6 And it repented the LORD that he had made man on the earth, and it grieved him at his heart. 7 "And the LORD said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth; both man, and beast, and the creeping thing, and the fowls of the air; for it repents me that I have made them. " 8 But Noah found grace in the eyes of the LORD. 9 These are the generations of Noah: Noah was a just man and perfect in his generations, and Noah walked with God. 10 And Noah brings forth three sons, Shem, Ham, and Japheth. 11 The earth also was corrupt before God, and the earth was filled with violence. 12 "And God looked upon the earth, and, behold, it was corrupt; for all flesh had corrupted his way upon the earth. " 13 "And God said unto Noah, The end of all flesh has come before me; for the earth is filled with violence through them; and, behold, I will destroy them with the earth. " 14 "Make you an ark of gopher wood; rooms shall you make in the ark, and shall pitch it within and without with pitch. " 15 And this is the fashion which you shall make it of: The length of the ark shall be three hundred cubits, the breadth of it fifty cubits, and the height of it thirty cubits. 16 "A window shall you make to the ark, and in a cubit shall you finish it above; and the door of the ark shall you set in the side thereof; with lower, second, and third stories shall you make it. " 17 "And, behold, I, even I, do bring a flood of waters upon the earth, to destroy all flesh, wherein is the breath of life, from under heaven; and every thing that is in the earth shall die. " 18 "But with you will I establish my covenant; and you shall come into the ark, you, and your sons, and your wife, and your sons' wives with you. " 19 "And of every living thing of all flesh, two of every sort shall you bring into the ark, to keep them alive with you; they shall be male and female. " 20 Of fowls after their kind, and of cattle after their kind, of every creeping thing of the earth after his kind, two of every sort shall come unto you, to keep them alive. 21 "And take you unto you of all food that is eaten, and you shall gather it to you; and it shall be for food for you, and for them. " 22 "Thus did Noah; according to all that God commanded him, so did he. "

Gn 6, 1-22

Verš 9
These are the generations of Noah: Noah was a just man and perfect in his generations, and Noah walked with God.
Gn 5:22 - And Enoch walked with God after he brings forth Methuselah three hundred years, and brings forth sons and daughters:

Verš 18
"But with you will I establish my covenant; and you shall come into the ark, you, and your sons, and your wife, and your sons' wives with you. "
1Pt 3:20 - Which sometime were disobedient, when once the longsuffering of God waited in the days of Noah, while the ark was a preparing, wherein few, that is, eight souls were saved by water.
2Pt 2:5 - "And spared not the old world, but saved Noah the eighth person, a preacher of righteousness, bringing in the flood upon the world of the ungodly; "

Verš 5
And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually.
Gn 8:21 - "And the LORD smelled a sweet savour; and the LORD said in his heart, I will not again curse the ground any more for man's sake; for the imagination of man's heart is evil from his youth; neither will I again strike any more every thing living, as I have done. "
Jób 15:16 - How much more abominable and filthy is man, which drinks iniquity like water?
Prís 6:14 - "Perverseness is in his heart, he devises mischief continually; he sows discord. "
Jer 17:9 - The heart is deceitful above all things, and desperately wicked: who can know it?
Mt 15:19 - For out of the heart proceed evil thoughts, murders, adulteries, fornications, thefts, false witness, blasphemies:
Rim 3:10 - As it is written, There is none righteous, no, not one:
Rim 8:6 - "In order to be carnally minded is death; but to be spiritually (o. pneuma) minded is life and peace. "

Verš 22
"Thus did Noah; according to all that God commanded him, so did he. "
Gn 7:5 - And Noah did according unto all that the LORD commanded him.
Heb 11:7 - "By faith Noah, being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house; by the which he condemned the world, and became heir of the righteousness which is by faith. "

Gn 6,1-7 - Príčinou, prečo Boh tresce ľudstvo potopou, je ľudská zloba, najmä skaza mravov. Biblický text sa vracia k naratívnemu rozprávaniu najprv o Božích synoch a o obroch, aby podčiarkol tému rozvíjajúceho sa zla. Ide tu zrejme o spomienku na prastarý mýtus o jednote božských a ľudských bytostí a ich potomkov (porov. Nm 13,33). "Boží synovia" sú pravdepodobne Setiti, medzi ktorými sa zbožnosť udržala za dlhší čas ako u iných potomkov Adamových. Ľudské dcéry zasa Kainovo potomstvo. – "Pán oľutoval, že stvoril človeka na zemi". Tento výraz o ľútosti Božej neslobodno brať v pravom slova zmysle, veď Boh nič nemôže ľutovať, lebo sa nemôže meniť. Písmo veľa ráz hovorí o Bohu ako o ľuďoch.

Gn 6,9-11 - Noe značí "pokoj" alebo prinášajúci pokoj, potechu, radosť. Noe bol muž spravodlivý a zbožný, žil podľa vôle Božej a "chodil s Bohom" ako Henoch (5,22).

Gn 6,18 - "S tebou však uzavriem zmluvu." Nie dvojstrannú dohodu, ale láskavú záruku, ktorou sa Boh zaviaže voči tým, ktorých si vyvolil. Neskôr prídu takéto zmluvy s Abrahámom (Gn 15,17), s celým národom (Ex 19,1) v očakávaní novej zmluvy, ktorú Boh uzavrie v plnosti času (Mt 26,28; Hebr 9,15).