výhody registrácie

Kniha Genezis

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Gn 7, 1-24

1 Hospodin potom Noemovi řekl: "Vejdi s celou svou domácností do archy. Viděl jsem totiž, že jsi přede mnou v tomto pokolení jediný spravedlivý. 2 Ze všech čistých zvířat vezmeš k sobě po sedmi párech, vždy samce a samici; ze všech nečistých zvířat však jen po páru, samce a samici. 3 Také z nebeského ptactva vezmeš po sedmi párech, vždy samce a samici, pro zachování jejich semene na zemi. 4 Už za sedm dní totiž na zem sešlu déšť, jenž potrvá čtyřicet dní a čtyřicet nocí. Vše, co jsem učinil, smetu z povrchu země." 5 A Noe učinil všechno tak, jak mu Hospodin přikázal. 6 Země byla zaplavena vodou, když bylo Noemovi šest set let. 7 Kvůli té vodní záplavě vešel Noe do archy a s ním jeho synové, jeho žena a ženy jeho synů. 8 Ze všech čistých i nečistých zvířat, ze všech ptáků i ze všeho, co leze po zemi, 9 vešli k Noemovi do archy vždy dva a dva, samec a samice, jak to Noemovi přikázal Bůh. 10 Po sedmi dnech pak byla země zaplavena vodou. 11 Stalo se to šestistého roku Noemova života, sedmnáctého dne druhého měsíce. Ten den vytryskly všechny prameny veliké propasti a nebeské průduchy se otevřely. 12 Průtrž vod trvala na zemi čtyřicet dní a čtyřicet nocí. 13 Noe, jeho synové Sem, Cham a Jáfet, Noemova žena a tři ženy jeho synů vešli onoho dne do archy. 14 Oni i všemožné druhy zvěře, dobytka, havěti lezoucí po zemi i ptactva, všichni ptáci a okřídlenci 15 přišli k Noemovi do archy. Ze všeho, v čem je duch života, přišli po jednom páru. 16 Z veškerého tvorstva přišel samec a samice, jak jim Bůh přikázal. A Hospodin za ním zavřel. 17 Na zemi pak během čtyřiceti dní nastala potopa. Vody přibývalo, až nadnesla archu, takže se zvedla od země. 18 Voda se na zemi mohutně vzdouvala, rychle jí přibývalo a archa plula po vodní hladině. 19 Voda se na zemi vzdouvala stále mohutněji, až přikryla všechny vysoké hory pode vším nebem. 20 A když byly hory přikryty, vzedmula se voda ještě o patnáct loktů. 21 Veškeré tvorstvo na zemi, vše, co se hýbe, zahynulo - ptactvo i dobytek, zvěř i veškerá havěť hemžící se po zemi, i všichni lidé. 22 Vše, co mělo v chřípí dech života, vše, co žilo na souši, pomřelo. 23 Bůh smetl všechny živé tvory z povrchu země. Vše od člověka až po dobytek, drobnou havěť i nebeské ptactvo bylo smeteno ze země. Zůstal jen Noe a ti, kdo s ním byli v arše. 24 Voda se na zemi vzdouvala sto padesát dní.

Gn 7, 1-24

Verš 1
Hospodin potom Noemovi řekl: "Vejdi s celou svou domácností do archy. Viděl jsem totiž, že jsi přede mnou v tomto pokolení jediný spravedlivý.
2Pt 2:5 - Neušetřil ani ten starý bezbožný svět, když jej zaplavil potopou, ale kazatele spravedlnosti Noema a sedm lidí s ním zachránil.
Gn 6:9 - Toto je Noemův příběh. Noe byl mezi svými současníky spravedlivý a poctivý člověk. Noe žil s Bohem.

Verš 2
Ze všech čistých zvířat vezmeš k sobě po sedmi párech, vždy samce a samici; ze všech nečistých zvířat však jen po páru, samce a samici.
Lv 11:1 - Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi:

Verš 5
A Noe učinil všechno tak, jak mu Hospodin přikázal.
Gn 6:22 - Noe tak učinil; učinil všechno přesně tak, jak mu Bůh přikázal.

Verš 7
Kvůli té vodní záplavě vešel Noe do archy a s ním jeho synové, jeho žena a ženy jeho synů.
Mt 24:38 - Stejně jako ve dnech před potopou jedli a pili, ženili se a vdávaly se až do dne, kdy Noe vešel do archy,
Lk 17:27 - Jedli a pili, ženili se a vdávaly se až do dne, kdy Noe vešel do archy. Pak přišla potopa a všechny zahubila.
1Pt 3:20 - těm, kteří kdysi za Noemových dnů nechtěli uposlechnout, zatímco Bůh trpělivě čekal, než se postaví archa, v níž se skrze vodu zachránilo jen několik (totiž osm) duší.

Verš 21
Veškeré tvorstvo na zemi, vše, co se hýbe, zahynulo - ptactvo i dobytek, zvěř i veškerá havěť hemžící se po zemi, i všichni lidé.
Lk 17:27 - Jedli a pili, ženili se a vdávaly se až do dne, kdy Noe vešel do archy. Pak přišla potopa a všechny zahubila.

Verš 23
Bůh smetl všechny živé tvory z povrchu země. Vše od člověka až po dobytek, drobnou havěť i nebeské ptactvo bylo smeteno ze země. Zůstal jen Noe a ti, kdo s ním byli v arše.
2Pt 2:5 - Neušetřil ani ten starý bezbožný svět, když jej zaplavil potopou, ale kazatele spravedlnosti Noema a sedm lidí s ním zachránil.

Gn 7,1-16 - Čas, určený na pokánie, sa míňal, ľudstvo sa však nespamätalo, veselilo sa a hrešilo "až do dňa, keď Noe vošiel do korába" (Mt 24,38). – Potopou sa svet vracia do "chaosu", to znamená do toho stavu, ktorý na zemi jestvoval, kým Boh neoddelil "vody, ktoré boli pod oblohou, od vôd, ktoré boli nad oblohou" (Gn 1,7). Teraz sa vody opäť spojili (porov. Gn 7,11), aby priviedli na zem potopu. Boh tým, že pri stvorení oddeľuje jednu vec od druhej, mení chaos na jeho opak: "A Boh videl, že je to dobré." (Gn 1,12) Biblický termín chaos znamená i hriech, ktorý bol príčinou potopy.