výhody registrácie

Kniha Genezis

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Gn 46, 1-34

1 A tak se Izrael se vším, co měl, vydal na cestu. Když přišel do Beer-šeby, přinesl oběti Bohu svého otce Izáka. 2 Tu noc Bůh Izraelovi dal vidění. Zavolal: "Jákobe! Jákobe!" "Zde jsem," odpověděl. 3 "Já jsem Bůh, Bůh tvého otce," řekl on. "Neboj se odejít do Egypta, neboť tam z tebe učiním veliký národ. 4 Já půjdu do Egypta s tebou a já tě odtud znovu přivedu; tvé oči zatlačí svou vlastní rukou Josef." 5 Tehdy se Jákob odvážil opustit Beer-šebu. Izraelovi synové posadili svého otce Jákoba i své děti a ženy na povozy, které farao poslal, aby je přivezli, 6 vzali svá stáda i svůj majetek, jehož nabyli v Kanaánu, a přišli do Egypta - Jákob a veškeré jeho potomstvo. 7 Jeho synové i vnukové přišli s ním, také jeho dcery a vnučky. Přivedl s sebou do Egypta veškeré své potomstvo. 8 Toto jsou jména Izraelových synů, kteří přišli do Egypta - Jákob a jeho synové: Ruben, Jákobův prvorozený. 9 Rubenovi synové: Chanoch, Palu, Checron a Karmi. 10 Šimeonovi synové: Jemuel, Jamin, Ohad, Jachin, Cochar a Šaul, syn kanaánské ženy. 11 Synové Leviho: Geršon, Kehat a Merari. 12 Synové Judy: Er, Onan, Šela, Peres a Zerach (Er a Onan však v kanaánské zemi zemřeli). Peres měl syny Checrona a Chamula. 13 Synové Isacharovi: Tola, Pua, Jašub a Šimron. 14 Synové Zabulonovi: Sered, Elon a Jachleel. 15 To jsou potomci Léy, které Jákobovi porodila v Padan-aramu stejně jako dceru Dínu - celkem 33 synů a dcer. 16 Synové Gádovi: Cefon, Chagi, Šuni, Esbon, Eri, Arodi a Areli. 17 Synové Ašerovi: Jimna, Jišva, Jišvi, Beria. Měli také sestru Serach a Beria měl syny Chebera a Malkiela. 18 To jsou potomci Zilpy, kterou Lában daroval své dceři Lée, a ty zplodila Jákobovi - celkem 16 osob. 19 Synové Ráchel, Jákobovy manželky: Josef a Benjamín. 20 Josefovi se v Egyptě narodili synové Manases a Efraim, které mu porodila Asenat, dcera Putifery, kněze z Heliopole. 21 Synové Benjamínovi: Bela, Beker, Ašbel, Gera, Naaman, Echi, Roš, Mupim, Chupim a Ard. 22 To jsou potomci, kteří se Jákobovi narodili z Ráchel - celkem 14 osob. 23 Syn Danův: Chušim. 24 Synové Neftalímovi: Jachceel, Guni, Jecer a Šilem. 25 To jsou potomci Bilhy, kterou Lában daroval své dceři Ráchel. Ty zplodila Jákobovi - celkem 7 osob. 26 Celkový počet těch, kdo vyšli z Jákobových beder a přišli s ním do Egypta (kromě manželek Jákobových synů) - 66 osob. 27 Dále pak synové Josefovi, kteří se mu narodili v Egyptě - 2 osoby. Celkem tedy přišlo z Jákobova domu do Egypta 70 osob. 28 Juda byl vyslán napřed, aby od Josefa získal pokyny k cestě do Gošenu. A když tam dorazili, 29 Josef zapřáhl do svého vozu a vyrazil do Gošenu vstříc svému otci Izraelovi. Jakmile se před ním objevil, padl mu kolem krku a dlouho plakal v jeho objetí. 30 Izrael tehdy Josefovi řekl: "Teď mohu zemřít. Vždyť vidím tvou tvář - ty opravdu žiješ!" 31 Josef pak řekl svým bratrům a celé rodině svého otce: "Půjdu dát faraonovi zprávu, že za mnou z Kanaánu přišli moji bratři a otec s rodinou. Řeknu mu: 32 ‚Ti lidé jsou pastevci. Chovají dobytek, a tak s sebou vzali svůj brav, skot a vše, co mají.' 33 Až si vás potom farao zavolá a zeptá se, jaké máte zaměstnání, 34 odpovíte: ‚Tvoji služebníci byli odjakživa chovateli dobytka - jak my, tak naši otcové.' To proto, aby vás nechal bydlet v kraji Gošen." (Egypťané totiž chovají ke všem pastevcům odpor.)

Gn 46, 1-34

Verš 34
odpovíte: ‚Tvoji služebníci byli odjakživa chovateli dobytka - jak my, tak naši otcové.' To proto, aby vás nechal bydlet v kraji Gošen." (Egypťané totiž chovají ke všem pastevcům odpor.)
Gn 43:22 - Přinesli jsme ještě další stříbro na nákup jídla. Nevíme, kdo nám to stříbro dal do vaků!"
Ex 8:26 - Nato Mojžíš odešel od faraona a modlil se k Hospodinu.

Verš 3
"Já jsem Bůh, Bůh tvého otce," řekl on. "Neboj se odejít do Egypta, neboť tam z tebe učiním veliký národ.
Gn 26:24 - ukázal se mu téže noci Hospodin a řekl: "Já jsem Bůh tvého otce Abrahama. Neboj se, neboť jsem s tebou. Požehnám ti a rozmnožím tvé símě kvůli Abrahamovi, svému služebníku."
Gn 28:13 - Vtom nad ním stanul Hospodin a řekl: "Já jsem Hospodin, Bůh tvého otce Abrahama a Bůh Izákův. Zemi, na níž ležíš, dám tobě a tvému semeni.
Gn 32:9 - neboť si pomyslel: "Přijde-li Ezau k jednomu táboru a pobije ho, bude se ten druhý tábor moci zachránit."
Gn 13:16 - Způsobím, že tvého semene bude jako prachu země: bude-li možné sečíst zemský prach, půjde sečíst i tvé símě.
Gn 16:10 - Hospodinův anděl jí řekl: "Nesmírně rozmnožím tvé símě. Bude ho tolik, že nepůjde sečíst."
Gn 17:2 - Splním svou smlouvu s tebou a nesmírně tě rozmnožím."
Gn 22:17 - Nesmírně ti požehnám a nesmírně rozmnožím tvé símě - jako hvězdy na nebi a jako písek na břehu moře. Tvé símě ovládne brány svých nepřátel
Gn 26:24 - ukázal se mu téže noci Hospodin a řekl: "Já jsem Bůh tvého otce Abrahama. Neboj se, neboť jsem s tebou. Požehnám ti a rozmnožím tvé símě kvůli Abrahamovi, svému služebníku."
Gn 35:11 - Bůh mu řekl: "Já jsem Všemohoucí Bůh. Ploď se a množ se, a bude z tebe národ, dokonce svazek národů; i králové vyjdou z tvých beder.
Gn 48:4 - a řekl mi: ‚Hle, způsobím, aby ses rozplodil a rozmnožil. Učiním z tebe svazek národů a tuto zem dám tvému budoucímu semeni do věčného vlastnictví.'

Verš 4
Já půjdu do Egypta s tebou a já tě odtud znovu přivedu; tvé oči zatlačí svou vlastní rukou Josef."
Nm 20:15 - Naši otcové sestoupili do Egypta a v té zemi jsme dlouho bydleli. Egypťané ale s námi a s našimi otci začali nakládat zle.
Dt 10:22 - Tvoji otcové sestoupili do Egypta v počtu sedmdesáti osob, ale Hospodin, tvůj Bůh, tě tak rozmnožil, že je vás teď jako hvězd na nebi.
Joz 24:4 - a Izákovi jsem dal Jákoba a Ezaua. Ezaua jsem nechal usadit se v pohoří Seír, ale Jákob a jeho synové odešli do Egypta.
Ž 105:23 - Do Egypta tenkrát přišel Izrael, Jákob byl hostem v zemi Chamově.
Iz 52:4 - Toto praví Panovník Hospodin: Můj lid kdysi odešel bydlet do Egypta a nakonec ho utiskovala Asýrie.
Oz 11:1 - Když byl Izrael ještě dítětem, zamiloval jsem si jej; tehdy jsem povolal svého syna z Egypta.

Verš 5
Tehdy se Jákob odvážil opustit Beer-šebu. Izraelovi synové posadili svého otce Jákoba i své děti a ženy na povozy, které farao poslal, aby je přivezli,
Sk 7:15 - Jákob tedy sestoupil do Egypta, kde zemřel on i naši otcové.

Verš 8
Toto jsou jména Izraelových synů, kteří přišli do Egypta - Jákob a jeho synové: Ruben, Jákobův prvorozený.
Ex 1:2 - Ruben, Šimeon, Levi a Juda,
Ex 6:13 - Hospodin pak mluvil k Mojžíšovi a Áronovi a dal jim příkazy ohledně synů Izraele i ohledně egyptského krále faraona. Řekl jim, ať vyvedou Izraelity z Egypta.
Nm 26:5 - Synové Rubena, Izraelova prvorozeného: Chanoch a z něj rod chanošský, Palu a z něj rod paluský,
1Krn 5:1 - Synové Izraelova prvorozeného, Rubena. (Ten byl sice prvorozený, ale protože poskvrnil lože svého otce, prvorozenství bylo dáno synům Izraelova syna Josefa; proto není v rodopisu zaznamenán jako prvorozený.
1Krn 6:1 - Synové Leviho: Geršom, Kehat a Merari.
1Krn 7:1 - Synové Isacharovi: Tola, Pua, Jašub a Šimron - celkem čtyři.
1Krn 8:1 - Benjamín zplodil prvorozeného Belu, druhého Ašbela, třetího Achirama,

Verš 10
Šimeonovi synové: Jemuel, Jamin, Ohad, Jachin, Cochar a Šaul, syn kanaánské ženy.
Ex 6:15 - Synové Šimeonovi: Jemuel, Jamin, Ohad, Jachin, Cochar a Šaul, syn kanaánské ženy - to jsou Šimeonovy rodiny.
1Krn 4:24 - Synové Šimeonovi: Nemuel, Jamin, Jarib, Zerach a Šaul.

Verš 11
Synové Leviho: Geršon, Kehat a Merari.
1Krn 6:1 - Synové Leviho: Geršom, Kehat a Merari.

Verš 12
Synové Judy: Er, Onan, Šela, Peres a Zerach (Er a Onan však v kanaánské zemi zemřeli). Peres měl syny Checrona a Chamula.
Gn 38:3 - Ona počala, porodila syna a dala mu jméno Er.
1Krn 2:5 - Synové Peresovi: Checron a Chamul.

Verš 16
Synové Gádovi: Cefon, Chagi, Šuni, Esbon, Eri, Arodi a Areli.
1Krn 5:11 - Synové Gádovi bydleli naproti nim v bášanském kraji až po Salchu:

Verš 17
Synové Ašerovi: Jimna, Jišva, Jišvi, Beria. Měli také sestru Serach a Beria měl syny Chebera a Malkiela.
1Krn 7:30 - Synové Ašerovi: Jimna, Jišva, Jišvi, Beria a jejich sestra Serach.

Verš 18
To jsou potomci Zilpy, kterou Lában daroval své dceři Lée, a ty zplodila Jákobovi - celkem 16 osob.
Gn 29:24 - (A Lában tenkrát své dceři Lée daroval svou otrokyni Zilpu jako děvečku.)

Verš 20
Josefovi se v Egyptě narodili synové Manases a Efraim, které mu porodila Asenat, dcera Putifery, kněze z Heliopole.
Gn 41:50 - Ještě než přišla léta hladu, se Josefovi narodili dva synové. Porodila mu je Asenat, dcera Putifery, kněze z Heliopole.
Gn 48:5 - Nyní tedy přijímám za své oba tvé syny, kteří se ti zde narodili před mým příchodem do Egypta: Efraim a Manases mi budou jako Ruben a Šimeon.

Verš 21
Synové Benjamínovi: Bela, Beker, Ašbel, Gera, Naaman, Echi, Roš, Mupim, Chupim a Ard.
1Krn 7:6 - Synové Benjamínovi: Bela, Becher a Jediael, celkem tři.
1Krn 8:1 - Benjamín zplodil prvorozeného Belu, druhého Ašbela, třetího Achirama,

Verš 24
Synové Neftalímovi: Jachceel, Guni, Jecer a Šilem.
1Krn 7:13 - Synové Neftalímovi: Jachaciel, Guni, Jecer a Šilem. To jsou potomci Bilhy.

Verš 25
To jsou potomci Bilhy, kterou Lában daroval své dceři Ráchel. Ty zplodila Jákobovi - celkem 7 osob.
Gn 29:29 - (Také jí Lában daroval děvečku - svou otrokyni Bilhu.)

Verš 27
Dále pak synové Josefovi, kteří se mu narodili v Egyptě - 2 osoby. Celkem tedy přišlo z Jákobova domu do Egypta 70 osob.
Dt 10:22 - Tvoji otcové sestoupili do Egypta v počtu sedmdesáti osob, ale Hospodin, tvůj Bůh, tě tak rozmnožil, že je vás teď jako hvězd na nebi.
Sk 7:14 - Josef pak k sobě pozval svého otce Jákoba i celé své příbuzenstvo v počtu sedmdesáti pěti osob.

Gn 46,1-7 - Bersabe – pozri 21,33; 26,23. Cesta do Egypta viedla práve cez Bersabu. Je to miesto, kde predtým Abrahám a Izák priniesli Pánovi obetu. Jakub prináša obetu, jednak aby sa poďakoval za zvesť o synovi, jednak aby sa vyzvedel, či je to vôľa Božia, žeby šiel do Egypta. Boh, ktorý bol zakázal jeho otcovi Izákovi ísť do Egypta (26,2), teraz prikazuje Jakubovi opustiť Kanaán a ísť do Egypta tak, ako kázal ísť Abrahámovi do krajiny Kanaán. Toto je posledná teofánia v epoche Patriarchov.

Gn 46,8-27 - Osôb, ktoré išli s Jakubom do Egypta, bolo podľa tu uvedeného údaja sedemdesiat (Ex 1,5; Dt 10,22). Ženy a služobníctvo sa do toho nepočítajú. Sedem a sedemdesiat sú posvätné čísla a značia úplnosť. Karavána Jakubova bola teda veľká.

Gn 46,28-34 - Jozef naúča svojich bratov, ako sa majú správať na audiencii u faraóna. Jozef mohol sám osadiť svojich bratov, kam chcel, jeho postavenie dávalo mu na to právo. Lenže išlo o príbuzných, preto Jozef chce, aby vec rozriešil sám faraón.