výhody registrácie

Kniha Genezis

Biblia - Sväté písmo

(B21 - Český - Bible 21)

Gn 21, 1-34

1 Hospodin navštívil Sáru, jak řekl, a Hospodin pro Sáru udělal, co slíbil. 2 Sára i přes Abrahamovo stáří počala a v době, kterou mu Bůh předpověděl, porodila syna. 3 Abraham dal svému synovi narozenému ze Sáry jméno Izák, Smíšek. 4 Když bylo Izákovi osm dní, Abraham svého syna obřezal, jak mu Bůh přikázal. 5 Když se mu narodil syn Izák, bylo Abrahamovi sto let. 6 Sára řekla: "Bůh mi daroval smích! Všichni, kdo o tom uslyší, se budou smát se mnou." 7 Řekla také: "Kdo by byl Abrahamovi řekl, že Sára bude kojit děti? Ale porodila jsem mu syna - i přes jeho stáří!" 8 Když dítě povyrostlo, přestalo se kojit. V den, kdy se Izák přestal kojit, vystrojil Abraham velikou hostinu. 9 Sára pak viděla, že syn, kterého Abrahamovi porodila Egypťanka Hagar, je posměvač. 10 Řekla tedy Abrahamovi: "Vyžeň tu děvečku i jejího syna. Syn té děvečky přece nebude dědit spolu s mým synem, s Izákem!" 11 Abrahama ta slova velmi trápila. Šlo přece o jeho syna. 12 Bůh ale Abrahamovi řekl: "Netrap se kvůli chlapci ani kvůli své děvečce. Poslechni Sáru ve všem, co ti řekla, protože tvé símě bude povoláno v Izákovi. 13 I ze syna děvečky však učiním národ, neboť je tvým potomkem." 14 Abraham vstal časně ráno, vzal chléb a měch s vodou, naložil to Hagar na záda a poslal ji i s dítětem pryč. Odešla tedy a bloudila Beeršebskou pouští. 15 Když jí voda v měchu došla, složila dítě pod jedním keřem 16 a šla si sednout naproti, co by lukem dostřelil, neboť si řekla: "Nemohu se dívat, jak dítě umírá." Usedla naproti a dala se do pláče. 17 Bůh uslyšel chlapcův hlas a Boží anděl zavolal na Hagar z nebe: "Co je ti, Hagar? Neboj se, neboť Bůh uslyšel chlapcův hlas tam, kde je. 18 Vstaň, vezmi chlapce a postarej se o něj, protože z něj učiním veliký národ." 19 Tehdy jí Bůh otevřel oči a uviděla pramen vody. Šla tedy, naplnila měch vodou a dala chlapci napít. 20 Bůh pak byl s chlapcem a ten rostl. Bydlel na poušti a stal se z něj velký lučištník. 21 Bydlel v Paranské poušti a jeho matka mu vybrala ženu z Egypta. 22 Někdy v té době Abimelech s velitelem svého vojska Píkolem řekl Abrahamovi: "Bůh je s tebou ve všem, co děláš. 23 Proto mi teď při Bohu odpřisáhni, že neoklameš mne ani mého nástupce a potomka a že se ke mně a k zemi, v níž jsi pobýval, budeš chovat tak přátelsky, jako jsem se zachoval já k tobě." 24 Abraham řekl: "To odpřisáhnu." 25 Abraham si tehdy Abimelechovi stěžoval kvůli studni s vodou, kterou mu Abimelechovi služebníci násilím vzali. 26 Abimelech však řekl: "Nevím, kdo by udělal něco takového. Sám jsi mi to neřekl a já jsem o tom až do dneška neslyšel." 27 Abraham pak vzal ovce a voly, dal je Abimelechovi a vstoupili spolu do smlouvy. 28 Když Abraham postavil sedm jehňat ze stáda zvlášť, 29 zeptal se ho Abimelech: "Co znamená těch sedm jehňat, která jsi postavil zvlášť?" 30 "Těch sedm jehňat ode mě dostaneš na svědectví, že jsem tu studnu vykopal já," odpověděl mu Abraham. 31 (A tak to místo dostalo jméno Beer-šeba, Studna přísahy, neboť si tam oba přísahali.) 32 Poté, co vstoupili v Beer-šebě do smlouvy, Abimelech vstal a vrátil se s velitelem svého vojska Píkolem do filištínské země. 33 Abraham zasadil v Beer-šebě tamaryšek a vzýval tam jméno Hospodina, Věčného Boha. 34 Abraham potom ještě dlouho bydlel ve filištínské zemi.

Gn 21, 1-34

Verš 1
Hospodin navštívil Sáru, jak řekl, a Hospodin pro Sáru udělal, co slíbil.
Gn 17:19 - Bůh však řekl: "Nikoli! Tvá manželka Sára ti vskutku porodí syna a dáš mu jméno Izák, Smíšek. Jemu potvrdím svou smlouvu, aby byla věčnou smlouvou pro jeho budoucí símě.
Gn 18:10 - Na to host řekl: "Za rok touto dobou se k tobě jistě vrátím a hle, tvá manželka Sára bude mít syna!"Sára však poslouchala vzadu u vchodu do stanu.

Verš 2
Sára i přes Abrahamovo stáří počala a v době, kterou mu Bůh předpověděl, porodila syna.
Gal 4:23 - Ten z otrokyně se ale narodil jen podle těla, kdežto ten ze svobodné skrze zaslíbení.
Heb 11:11 - Vírou také neplodná Sára i přes svůj pokročilý věk přijala moc k početí potomka, přesvědčena o věrnosti Toho, který dal zaslíbení.
Gn 18:10 - Na to host řekl: "Za rok touto dobou se k tobě jistě vrátím a hle, tvá manželka Sára bude mít syna!"Sára však poslouchala vzadu u vchodu do stanu.
Gn 18:14 - Je snad pro Hospodina něco nemožné? V daný čas, za rok touto dobou, se k tobě vrátím a Sára bude mít syna."

Verš 4
Když bylo Izákovi osm dní, Abraham svého syna obřezal, jak mu Bůh přikázal.
Gn 17:10 - Toto je má smlouva s vámi a s tvým budoucím semenem, toto budete zachovávat: každý, kdo je u vás mužského pohlaví, bude obřezán.

Verš 33
Abraham zasadil v Beer-šebě tamaryšek a vzýval tam jméno Hospodina, Věčného Boha.
Gn 4:26 - Také Setovi se pak narodil syn a dostal jméno Enoš, Člověk. Tehdy začalo vzývání Hospodinova jména.

Verš 10
Řekla tedy Abrahamovi: "Vyžeň tu děvečku i jejího syna. Syn té děvečky přece nebude dědit spolu s mým synem, s Izákem!"
Gal 4:30 - Co ale říká Písmo? "Vyžeň otrokyni i jejího syna. Syn otrokyně nebude dědit se synem svobodné!"

Verš 12
Bůh ale Abrahamovi řekl: "Netrap se kvůli chlapci ani kvůli své děvečce. Poslechni Sáru ve všem, co ti řekla, protože tvé símě bude povoláno v Izákovi.
Rim 9:7 - Ne všichni jsou jeho dětmi jen proto, že jsou símě Abrahamovo. Říká přece: "Tvé símě bude povoláno v Izákovi."
Heb 11:18 - o němž bylo řečeno: "Tvé símě bude povoláno v Izákovi."

Verš 13
I ze syna děvečky však učiním národ, neboť je tvým potomkem."
Gn 16:10 - Hospodinův anděl jí řekl: "Nesmírně rozmnožím tvé símě. Bude ho tolik, že nepůjde sečíst."
Gn 17:20 - Vyslyšel jsem tě i ohledně Izmaele. Hle, požehnám mu a způsobím, aby se nesmírně rozplodil a rozmnožil; zplodí dvanáctero knížat a učiním z něj veliký národ.

Verš 18
Vstaň, vezmi chlapce a postarej se o něj, protože z něj učiním veliký národ."
Gn 16:10 - Hospodinův anděl jí řekl: "Nesmírně rozmnožím tvé símě. Bude ho tolik, že nepůjde sečíst."
Gn 17:20 - Vyslyšel jsem tě i ohledně Izmaele. Hle, požehnám mu a způsobím, aby se nesmírně rozplodil a rozmnožil; zplodí dvanáctero knížat a učiním z něj veliký národ.

Verš 23
Proto mi teď při Bohu odpřisáhni, že neoklameš mne ani mého nástupce a potomka a že se ke mně a k zemi, v níž jsi pobýval, budeš chovat tak přátelsky, jako jsem se zachoval já k tobě."
Gn 14:23 - že ze všeho, co ti patří, si nevezmu nic - ani nitku, ani sandálový řemínek - abys neřekl: ‚Já jsem obohatil Abrama.'

Gn 21,3 - Izák-jischaq – ,smial sa', pomenovanie Izáka je pripomienkou na Sárin smiech (18,12).

Gn 21,6 - Opäť slovná hračka s menom Izák (ako 17,17 a 18,12–15).

Gn 21,8 - Čas dojčenia trval dva-tri roky (2 Krn 31,16; 2 Mach 7,27). Na východe sa aj dnes odstavenie dieťaťa oslavuje hostinou.

Gn 21,9 - Posmieval sa – doslovne hral sa, teda robil žarty: nová narážka na Izákovo meno (17,17).

Gn 21,14 - Keď sa zákonitej manželke narodili deti, mohol muž podľa obyčají starého Orientu otrokyňu a jej deti obdariť a poslať ich z domu preč. Otrokyňu však pri tom musel prepustiť na slobodu. Agar sa dáva na cestu do svojej vlasti, do Egypta, ale na ceste zablúdi a anjel Boží ju nachodí pri Bersabe, ktorá je na juhozápad od Mŕtveho mora.

Gn 21,17 - Narážka na meno Izmael (pozri 16,11).

Gn 21,21 - Púšť Fáran je severnou časťou Sinajského polostrova.

Gn 21,31 - Bersabe, hebr. Be ,er-šába', čo značí jednak ,studňa prísahy', jednak ,studňa siedmich'.