výhody registrácie

Kniha Genezis

Biblia - Sväté písmo

(RST - Ruský - Synodálny)

Gn 5, 1-32

1 Вот родословие Адама: когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его, 2 мужчину и женщину сотворил их, и благословил их, и нарек им имя: человек, в день сотворения их. 3 Адам жил сто тридцать лет и родил сына по подобию своему по образу своему, и нарек ему имя: Сиф. 4 Дней Адама по рождении им Сифа было восемьсот лет, и родил он сынов и дочерей. 5 Всех же дней жизни Адамовой было девятьсот тридцать лет; и он умер. 6 Сиф жил сто пять лет и родил Еноса. 7 По рождении Еноса Сиф жил восемьсот семь лет и родил сынов и дочерей. 8 Всех же дней Сифовых было девятьсот двенадцать лет; и он умер. 9 Енос жил девяносто лет и родил Каинана. 10 По рождении Каинана Енос жил восемьсот пятнадцать лет и родил сынов и дочерей. 11 Всех же дней Еноса было девятьсот пять лет; и он умер. 12 Каинан жил семьдесят лет и родил Малелеила. 13 По рождении Малелеила Каинан жил восемьсот сорок лет и родил сынов и дочерей. 14 Всех же дней Каинана было девятьсот десять лет; и он умер. 15 Малелеил жил шестьдесят пять лет и родил Иареда. 16 По рождении Иареда Малелеил жил восемьсот тридцать лет и родил сынов и дочерей. 17 Всех же дней Малелеила было восемьсот девяносто пять лет; и онумер. 18 Иаред жил сто шестьдесят два года и родил Еноха. 19 По рождении Еноха Иаред жил восемьсот лет и родил сынов и дочерей. 20 Всех же дней Иареда было девятьсот шестьдесят два года; и онумер. 21 Енох жил шестьдесят пять лет и родил Мафусала. 22 И ходил Енох пред Богом, по рождении Мафусала, триста лет и родил сынов и дочерей. 23 Всех же дней Еноха было триста шестьдесят пять лет. 24 И ходил Енох пред Богом; и не стало его, потому что Бог взял его. 25 Мафусал жил сто восемьдесят семь лет и родил Ламеха. 26 По рождении Ламеха Мафусал жил семьсот восемьдесят два года и родил сынов и дочерей. 27 Всех же дней Мафусала было девятьсот шестьдесят девять лет; ион умер. 28 Ламех жил сто восемьдесят два года и родил сына, 29 и нарек ему имя: Ной, сказав: он утешит нас в работе нашей и в трудах рук наших при возделывании земли, которую проклял Господь. 30 И жил Ламех по рождении Ноя пятьсот девяносто пять лет и родил сынов и дочерей. 31 Всех же дней Ламеха было семьсот семьдесят семь лет; и он умер. 32 Ною было пятьсот лет и родил Ной Сима, Хама и Иафета.

Gn 5, 1-32

Verš 1
Вот родословие Адама: когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал его,
Gn 1:26 - И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию Нашему,и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле.
Gn 9:6 - кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека: ибо человек создан по образу Божию;
1Kor 11:7 - Итак муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия; а жена есть слава мужа.

Verš 2
мужчину и женщину сотворил их, и благословил их, и нарек им имя: человек, в день сотворения их.
Gn 1:26 - И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию Нашему,и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле.
Mt 19:4 - Он сказал им в ответ: не читали ли вы, что Сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их?
Mk 10:6 - В начале же создания, Бог мужчину и женщину сотворил их.

Verš 4
Дней Адама по рождении им Сифа было восемьсот лет, и родил он сынов и дочерей.
1Krn 1:1 - Адам, Сиф, Енос,

Verš 6
Сиф жил сто пять лет и родил Еноса.
Gn 4:26 - У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя: Енос; тогда начали призывать имя Господа.

Verš 9
Енос жил девяносто лет и родил Каинана.
1Krn 1:2 - Каинан, Малелеил, Иаред,

Verš 18
Иаред жил сто шестьдесят два года и родил Еноха.
1Krn 1:3 - Енох, Мафусал, Ламех,

Verš 21
Енох жил шестьдесят пять лет и родил Мафусала.
Júd 1:14 - О них пророчествовал и Енох, седьмый от Адама, говоря: „се, идет Господь со тьмами святых Ангелов Своих –

Verš 22
И ходил Енох пред Богом, по рождении Мафусала, триста лет и родил сынов и дочерей.
Heb 11:5 - Верою Енох переселен был так, что не видел смерти; ине стало его, потому что Бог переселил его. Ибо преждепереселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу.

Verš 24
И ходил Енох пред Богом; и не стало его, потому что Бог взял его.
2Kr 2:11 - Когда они шли и дорогою разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илия в вихре на небо.
Heb 11:5 - Верою Енох переселен был так, что не видел смерти; ине стало его, потому что Бог переселил его. Ибо преждепереселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу.

Gn 5,1 - "Zoznam", hebr. séfer, značí síce v prvom rade ,knihu', ale aj akýkoľvek ,menší spis, záznam', teda aj ,zoznam'.

Gn 5,2-32 - V rodostrome Setitovcov od Adama až po Lamecha, otca Noemovho, je desať generácií. Udané sú roky tých mužov, čo predstavovali jednotlivé generácie. Na prvý pohľad by sa teda zdalo, že ľahko možno určiť čas od stvorenia sveta do potopy sveta, od Adama po Noema. Stačilo by sčítať celkové roky desiatich predstaviteľov spomenutých generácii a došli by sme k presnému poznaniu času od stvorenia prvého človeka až po potopu sveta. Treba si však uvedomiť, že svätopiscovi nešlo tak o určenie času, o chronológiu, ako skôr o to, aby poukázal na pôvod jednotlivých rodín od Adama po Noema, potom od Noema po Abraháma a napokon od Abraháma po Jakuba a izraelský národ; v tomto národe sa vyplní protoevanjelium, ktoré sa medzičasom znova a znova prísľubom Božím potvrdzuje. Na dokázanie tohto faktu stačí uviesť, že v Svätom písme sú genealógie na niektorých miestach neúplné, nezhodujú sa ani v menách (Mt 1,8 n.; 1 Krn 3,10 n. atď.). Preto právom možno predpokladať, že v rodostrome sú vynechané niektoré generácie, ako keby v reťazi vypadli niektoré ohnivká. – O mimoriadne dlhom veku patriarchov možno povedať iba toľko, že ho nachádzame len v najstaršej vrstve Pentateuchu, kde sa s obľubou narába so symbolickými číslami, ktoré my už dnes nerozriešime. Babylonské záznamy uvádzajú pri starých kráľoch ešte oveľa vyšší vek.

Gn 5,21-24 - Henoch sa líši od ostatných patriarchov tým, že jeho život je znateľne kratší, počet jeho rokov sa dokonale zhoduje s počtom dní slnečného roku, Písmo o ňom hovorí, že "chodil s Bohom", ako neskôr o Noemovi a "Boh ho vzal", ako Eliáša. Preto je veľkou postavou židovskej tradície, ktorá ho stavia za príklad svojej nábožnosti.