výhody registrácie

Kniha Genezis

Biblia - Sväté písmo

(RST - Ruský - Synodálny)

Gn 10, 1-32

1 Вот родословие сынов Ноевых: Сима, Хама и Иафета. После потопародились у них дети. 2 Сыны Иафета: Гомер, Магог, Мадай, Иаван, Фувал, Мешех и Фирас. 3 Сыны Гомера: Аскеназ, Рифат и Фогарма. 4 Сыны Иавана: Елиса, Фарсис, Киттим и Доданим. 5 От сих населились острова народов в землях их, каждый по языку своему, по племенам своим, в народах своих. 6 Сыны Хама: Хуш, Мицраим, Фут и Ханаан. 7 Сыны Хуша: Сева, Хавила, Савта, Раама и Савтеха. Сыны Раамы: Шева и Дедан. 8 Хуш родил также Нимрода: сей начал быть силенна земле. 9 Он был сильный зверолов пред Господом; потому и говориться: сильный зверолов, как Нимрод, пред Господом. 10 Царство его вначале составляли: Вавилон, Эрех, Аккад и Халне, в земле Сеннаар. 11 Из сей земли вышел Ассур, и построил Ниневию, Реховофир, Калах. 12 И Ресен между Ниневию и между Калахом; это город великий. 13 От Мицраима произошли Лудим, Анамим, Легавим, Нафтухим, 14 Патрусим, Каслухим, откуда вышли Филистимляне, и Кафторим. 15 От Ханаана родились: Сидон, первенец его, Хет, 16 Иевусей, Аморей, Гергесей, 17 Евей, Аркей, Синей, 18 Арвадей, Цемарей и Химарей. В последствии племена Ханаанские рассеялись. 19 И были пределы Хананеев от Сидона к Герару до Газы, отсюда к Садому, Гаморре, Адме и Цевоиму до Лаши. 20 Это сыны Хамовы, по племенам их, по языкам их, в землях их, в народах их. 21 Были дети и у Сима, отца всех сынов Еверовых, старшего брата Иафетова. 22 Сыны Сима: Елам, Асур, Арфаксад, Луд, Арам. 23 Сыны Арама: Уц, Хул, Гефер и Маш. 24 Арфаксад родил Салу, Сала родил Евера. 25 У Евера родились два сына; имя одному: Фалек, потому что во дни его земля разделена; имя брата его: Иоктан. 26 Иоктан родил Алмодада, Шалефа, Хацармавефа, Иераха, 27 Гадорама, Узала, Диклу, 28 Овала, Авимаила, Шеву, 29 Офира, Хавилу и Иовава. Все эти сыновья Иоктана. 30 Поселения их были от Меши до Сефара, горы восточной. 31 Это сыновья Симовы по племенам их, по языкам их, в землях их, по народам их. 32 Вот племена сынов Ноевых, по родословию их, в народах их. От них распространилисьнароды по земле после потопа.

Gn 10, 1-32

Verš 1
Вот родословие сынов Ноевых: Сима, Хама и Иафета. После потопародились у них дети.
1Krn 1:4 - Ной, Сим, Хам и Иафет.

Verš 2
Сыны Иафета: Гомер, Магог, Мадай, Иаван, Фувал, Мешех и Фирас.
1Krn 1:5 - Сыновья Иафета: Гомер, Магог, Мадай, Иаван, Фувал, Мешех и Фирас.

Verš 6
Сыны Хама: Хуш, Мицраим, Фут и Ханаан.
1Krn 1:8 - Сыновья Хама: Хуш, Мицраим, Фут и Ханаан.

Verš 8
Хуш родил также Нимрода: сей начал быть силенна земле.
1Krn 1:10 - Хуш родил также Нимрода: сей начал быть сильным на земле.

Verš 22
Сыны Сима: Елам, Асур, Арфаксад, Луд, Арам.
1Krn 1:17 - Сыновья Сима: Елам, Ассур, Арфаксад, Луд, Арам, Уц, Хул, Гефер и Мешех.
Gn 11:10 - Вот родословие Сима: Сим был ста лет и родил Арфаксада, чрез два года после потопа;

Verš 24
Арфаксад родил Салу, Сала родил Евера.
1Krn 1:18 - Арфаксад родил Салу, Сала же родил Евера.

Gn 10,1-32 - V tejto hlave rozpráva svätopisec, ako sa z potomkov Noemových, Sema, Chama a Jafeta, opäť rozrástlo ľudské pokolenie. Takto Mojžiš poukazuje na pôvod Semitov, a teda aj izraelského národa, skrze Noema k Setovi, a tým sa viaže s Adamom. Pretože potomci Jafetovi budú najďalej bývať od Izraela, potomka Semovho, autor hovorí najprv o nich a až nakoniec o Semových potomkoch, lebo ich dejiny bude aj naďalej zaznačovať. Rodostromy troch synov Noemových sú známe aj pod menom "tabula gentium", čiže "listina národov". Je to najstarší doklad o rozdelení a pôvode národov. Tento cenný záznam prevzal Mojžiš zo starých dokumentov azda celý alebo aspoň sčiastky, zostavil ho podľa podania, ktoré treba hľadať u Abraháma. On ho mohol priniesť, keď sa vysťahoval z Chaldejska. Dôkazom toho by bola aj tá okolnosť, že stredom v tejto rozprave je nie Egypt, ale Chaldejsko. "Listina národov", ako sa všeobecne pripúšťa, nie je úplná.

Gn 10,6-7 - Vo veršoch 6–21 uvádzajú sa národy, ktoré pochádzajú od Chama. Je ich tridsať. – Je osobitosťou takýchto starých zoznamov, že sa v nich aj mestá a krajiny uvádzajú ako osoby. Podľa hebrejského spôsobu myslenia majú aj mestá a krajiny svojich "praotcov".

Gn 10,8-12 - V pravlasti všetkých národov, niekde pri Tigrise a Eufrate, vznikli najstaršie štáty. Tu vyniká známa postava, Nimród. On sa postupne stal hrdinom Mezopotámie, ktorú však ťažko identifikovať.

Gn 10,16-20 - Potomstvo Kanaánovo sa rozvetvilo na tieto národy: "Sidon", ktoré bolo síce slávne mesto, lež týmto menom označovala sa aj krajina, neskoršie južná Fenícia. "Hetejci" – o týchto sa donedávna nevedelo skoro nič. Dnes vieme, že pôvodne sídlili v Malej Ázii, oni rozbili niekdajšiu ríšu Hamurapiho. Po r. 1500 tiahli až do Egypta a cestou sa osadzovali aj v dnešnej Palestíne (Hebron, Jeruzalem atď.). "Jebuzejci" obývali okolie dnešného Jeruzalema. Meno "Amorejčania" – Amuri označovalo pôvodne východné národy, neskoršie je to vlastné meno ná rodov, čo sa osadili v južnej a východnej Palestíne, kam prišli od severu. "Gergezejčania" bývali možno v Palestíne, no presnejšie určiť to nevieme. "Hevejci" sa zmocnili kraja v okolí Hermonu, severne od Genezaretského jazera, blízko nich boli "Arachejčania" a "Sinijci". Aj ostatné tri národy osadili sa vo Fenícii. Ako vieme, všetky tieto národy sa prisťahovali zo severovýchodu, teda z územia, kde sa naznačuje miesto biblického raja. – Svätopisec určuje aj hranice Kanaánu, zaiste preto, aby naznačil už teraz tú zem, ktorú Boh prisľúbil patriarchom.

Gn 10,21-30 - Sem bol starším bratom Jafetovým, ale svätopisec ho uvádza posledného, lebo ďalej v Písme bude reč skoro výhradne o jeho potomkoch, pretože Sem bol "praotcom všetkých Heberových synov" – čiže Hebrejov, a tým aj Abrahámovým, z ktorého prostredníctvom Izáka, Jakuba a jeho synov vyvinul sa v Egypte izraelský národ. Teda Hebreji pochádzajú zo Sema. Ako sa zdá, "Hebreji" – Habiru boli pôvodne osobitný národ, meno je známe už v 3. tisícročí pr. Kr. aj z mimobiblických pamiatok. Kmene, známe pod týmto menom, prišli z Malej Ázie do Amorejska a aj do Kanaánu. V Písme sa menuje i Abrahám od Kanaánčanov "Hebrejom" a napokon i všetci Izraeliti, ktorí prišli za Jozueho do Kanaánu, ba niekedy týmto menom sa označujú všetky nasťahované národy do Kanaánu. "Heber" odvádzajú od slovesa ,abar' čo značí ,prejsť' (pravdepodobne cez Eufrat do Západnej Sýrie alebo cez Jordán do Palestíny). V Nm 24,24 pod menom Heber rozumie sa časť Mezopotámie na oboch brehoch Eufratu. A odtiaľ prišiel Abrahám, z Uru Chaldejského.