výhody registrácie

1. Kniha Mojžišova

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

1Moj 30, 1-43

1 Keď Ráchel videla, že Jákobovi nerodí, žiarlila na svoju sestru a povedala Jákobovi: Daj mi deti; ak nie, zomriem. 2 Tu Jákob vzbĺkol hnevom proti Ráchel a povedal: Či som ja namiesto Boha, ktorý ti odoprel plod života? 3 Ona odpovedala: Tu, hľa, je moja slúžka Bilha, vojdi k nej; nech porodí na mojich kolenách, a tak sa aj ja dožijem z nej synov. 4 Dala mu svoju slúžku Bilhu za ženu a Jákob vošiel k nej. 5 Bilha počala a porodila Jákobovi syna. 6 Ráchel povedala: Boh usúdil, vyslyšal môj hlas a dal mi syna. Preto ho pomenovala Dánom. 7 Ráchelina slúžka Bilha znova počala a porodila Jákobovi druhého syna. 8 Vtedy Ráchel povedala: Boží boj som so svojou sestrou bojovala a aj som zvíťazila. Tak ho pomenovala Naftálím. 9 Keď však Lea videla, že prestala rodiť, vzala svoju slúžku Zilpu a dala ju Jákobovi za ženu. 10 A Leina slúžka Zilpa porodila Jákobovi syna. 11 Vtedy Lea povedala: Prišlo šťastie; a pomenovala ho Gádom. 12 Potom Leina slúžka Zilpa porodila Jákobovi druhého syna. 13 Tu Lea povedala: Som blažená, lebo ženy ma budú volať blaženou. Tak ho pomenovala Ašérom. 14 Keď raz Rúben išiel na pole v čase žatvy pšenice, našiel na poli jabĺčka mandragory a priniesol ich svojej matke Lei. Vtedy Ráchel povedala Lei: Daj mi z mandragorových jabĺčok svojho syna. 15 Ona jej však odpovedala: Máli sa ti, že si mi vzala muža, chceš mi vziať i mandragorové jabĺčka môjho syna? Nato Ráchel povedala: Nech si teda Jákob ľahne k tebe tejto noci za mandragorové jabĺčka tvojho syna. 16 Keď večer Jákob prišiel z poľa, Lea mu vyšla naproti a riekla mu: Vojdi ku mne, lebo som si ťa najala za mandragorové jabĺčka môjho syna. Tak ležal s ňou tej noci. 17 A Boh vyslyšal Leu: počala a porodila Jákobovi piateho syna. 18 Vtedy Lea povedala: Boh mi dal odmenu za to, že som svojmu mužovi dala svoju slúžku. Tak ho pomenovala Jissáchárom. 19 Lea znova počala a porodila Jákobovi šiesteho syna. 20 Vtedy Lea povedala: Boh ma obdaril výborným darom. Teraz sa už môj muž znesie so mnou, lebo som mu porodila šesť synov. A pomenovala ho Zebulúnom. 21 Potom porodila dcéru a pomenovala ju Dínou. 22 Vtedy sa Boh rozpomenul na Ráchel. Boh ju vyslyšal a otvoril jej život. 23 Ona počala, porodila syna a povedala: Boh odňal moju potupu. 24 A pomenovala ho Jozefom hovoriac: Kiežby mi tak Hospodin pridal i druhého syna. 25 Keď Ráchel porodila Jozefa, povedal Jákob Lábánovi: Prepusť ma, rád by som odišiel domov do svojej krajiny. 26 Daj mi moje ženy, za ktoré som ti slúžil, i moje deti, aby som mohol ísť; veď ty vieš, ako som ti slúžil. 27 Lábán mu však povedal: Kiežby som tak našiel priazeň v tvojich očiach! Veštbou som sa dopátral, že Hospodin ma požehnáva pre teba. 28 Urči si odmenu a dám ti ju. 29 On však odvetil: Ty vieš, ako som ti slúžil a čo sa stalo z tvojho stáda pri mne; 30 lebo to málo, čo si mal pred mojím príchodom, sa hojne zveľadilo, a pri každom mojom kroku teba Hospodin požehnal. Kedy budem môcť už teraz pracovať pre vlastnú domácnosť? 31 On sa ho opýtal: Čo ti mám dať? Jákob odpovedal: Nič mi nedávaj! Znova ti budem pásť a strážiť ovce, ak mi splníš túto podmienku: 32 Dnes prejdem celým tvojím stádom; vylúč odtiaľ každý fľakatý a strakatý kus, každý černastý kus spomedzi jahniat i strakatú a fľakatú spomedzi kôz, a to mi bude odmenou. 33 Keď pôjde o moju mzdu, pred tebou bude za mňa hovoriť moja statočnosť. Všetko, čo nie je fľakaté alebo strakaté medzi mojimi kozami, a čo nie je černasté medzi jahňatmi, pokladaj za krádež. 34 Lábán povedal: Dobre, nech sa stane podľa tvojho slova. 35 Vtedy, toho dňa vylúčil pruhovaných a strakatých kozlov a všetky fľakaté a strakaté kozy, všetko, na čom bolo niečo biele, i všetko, čo bolo černasté medzi jahňatmi, a dal ich svojim synom do opatery. 36 Potom dohodol medzi sebou a Jákobom vzdialenosť na tri dni cesty; a Jákob pásol ostatné stádo Lábánovo. 37 Jákob si však vzal čerstvé prúty z topoľa, mandľovníka a platana; vyrežuc na nich biele prúžky, obnažil bielu dreň na prútoch; 38 tak ich kládol pred stádo do válovov a do vodných žľabov, kam stáda prichádzali piť; a párili sa, keď prichádzali piť. 39 Tak sa stáda párili pred prútmi a donášali pruhované, fľakaté a strakaté mláďatá. 40 Jahňatá však Jákob odlúčil a ovce obracal smerom k pruhovaným a ku všetkým černastým v Lábánovom stáde; tak si utvoril svoje osobitné čriedy, ktoré nepripojil k Lábánovmu stádu. 41 A vždy, keď sa párili silné ovce, Jákob kládol prúty do válovov stádu pred oči, aby sa párili pri prútoch. 42 Keď však ovce boli slabé, nekládol nič, tak že sa slabé ovce dostali Lábánovi a silné Jákobovi. 43 Tak sa tento muž nesmierne vzmohol, mal veľké stáda, slúžky aj sluhov, ťavy aj osly.

1Moj 30, 1-43

Gn 30,1 - Ráchel sa rozhoduje pre podobný skutok ako kedysi Sára (16,2). Dáva svojmu mužovi za vedľajšiu ženu svoju slúžku Balu.

Gn 30,3 - Nech porodí na mojich kolenách, to značí, že keď Ráchel vezme narodené dieťa na kolená, uzná ho za svoje. Pozri pozn. k 16,1–7.

Gn 30,5-6 - Ráchel považuje svoju sestru Liu za nepriateľku, pretože tým, že Lia darovala Jakubovi už štyroch synov, robila si akoby väčší nárok na Jakuba. Teraz, keď konečne aj ona má syna, hoci nevlastného, hovorí, že Boh jej prisúdil spravodlivo, odňal od nej hanbu, ktorú vždy cítili bezdetné. Dan značí sudcu, teda Pán rozhodol v prospech Ráchelin.

Gn 30,8 - Neftali, doslovne ,môj boj', t. j. Ráchel zvíťazila nad svojou sestrou. Obidve prostredníctvom detí bojovali o muža. Ráchel si myslí, že teraz sa Jakub nebude starať o Liu, keď ona už má dvoch synov a keď Lia prestala rodiť.

Gn 30,11 - Gad ,šťastie' alebo ,prinášajúci šťastie'. Narodením tohto syna dostáva sa Lii šťastia, pretože sa obávala, že Ráchel ju celkom zatlačí do úzadia. Aser ,blažený', lebo toľko synov – to už bolo naozaj veľké požehnanie pre semitskú ženu.

Gn 30,14-21 - Plody láskavca (Mandragore vernalis) sú žlté a sladké. Táto rastlina sa v Palestíne často vyskytuje. Plody dozrievajú v máji–júni, teda ku koncu palestínskej žatvy. Hebrejsky sa volá dúdaim. Podľa ľudového názoru plody tejto rastliny získavali lásku mužovu a pri neplodnosti mali prinášať šťastie pre rodičov, čiže dietky. Keď Ruben našiel láskavec, Lia videla v tom dobré znamenie pre seba. Ale aj Ráchel chcela mať z plodov "zázračnej" rastliny. Lia jej ich prepustila pod podmienkou, že Ráchel sa zriekne na jednu noc Jakuba. To je znakom, že Lia bola opäť zanedbávaná. Isachar – jéšsákhár – ,získaný za odmenu', za cenu. Lia považuje tohto syna ako odmenu od Pána. Ale ani po narodení Isacharovom veci sa neobrátili v prospech Lie. Pre vplyv Ráchelin totiž Jakub jej nevenoval veľa pozornosti. Prezrádza to meno šiesteho vlastného syna Liinho. Dala mu meno Zabulon, mysliac si, že aspoň po príchode tohto syna Jakub bude u nej bývať. Zabulon značí ,príbytok', ale aj ,obyvateľ'. U bohatých beduínov každá žena mala svoj vlastný stan. Lia dúfala, že napokon si úplne nakloní muža. Dina je odvodená od Dan, teda ,prisúdená' alebo ,tá, čo dosiahla (Lia) svoje právo'. Jakub mal isto viac dcér (46,7), ich mená sa však neuvádzajú. O Dine je už tu zmienka, lebo bude o nej i ďalej reč (34).

Gn 30,22 - Ráchel dosiaľ nemala svojho vlastného syna. Aj ju Pán vypočul a odňal od nej hanbu neplodnosti. Svojmu prvorodenému dáva meno Jozef, čo môže byť od slova ,asaf' ,odňal' alebo od ,jásaf' ,rozmnožiť, pridať'. Oba významy sú teda zahrnuté v mene Jozef: odňal jej Pán bezdetnosť a samotným menom svojho syna prosí, aby jej dal ešte ďalšieho syna: ,pridaj mi – jósef – ešte syna'.

Gn 30,31-34 - Jakub navrhuje pre seba za odmenu naoko dosť málo. Lakomý Laban pristáva na jeho podmienku. V Sýrii sú ovce zväčša biele a len málo je čiernych alebo strakatých. Kozy sú zasa čierne a len zriedkakedy bodkasté a strakaté. Jakub chce mať za odmenu to, čo nabudúce uliahne sa bodkasté a strakaté. Teda žiada si len zriedkavé; normálne zafarbené zvieratá ostanú Labanovi. Ktože by nepristal na takú podmienku? Pre majiteľa bola veľmi výhodná.

Gn 30,35-43 - Lakomý Laban oddelil strakaté a bodkasté kusy od ostatných čried a dal ich do opatery svojim synom, aby takto zamedzil Jakubovi všetku možnosť získať ovce a kozy z párenia strakatých zvierat. Jakub však verí Pánovi.