výhody registrácie

Kniha Genezis - 1. Mojžišova

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Gn 16, 1-16

1 Abrámova žena Sáraj nerodila. Mala však slúžku, Egypťanku menom Hagar. 2 Raz Sáraj povedala Abrámovi: Pozri, Hospodin mi zabránil rodiť. Vojdi teda k mojej slúžke. Možno, že z nej dostanem syna. Abrám prijal radu od Sáraj. 3 Po desiatich rokoch odvtedy, čo sa Abrám nasťahoval do Kanaánu, Abrámova žena Sáraj vzala svoju egyptskú slúžku Hagar a dala ju svojmu mužovi Abrámovi za ženu. 4 On vošiel k Hagar a ona počala. Keď spoznala, že počala, pohŕdavo hľadela na svoju paniu. 5 Sáraj povedala Abrámovi: Pre teba znášam príkorie. Dala som ti svoju slúžku do lona a teraz, keď vidí, že počala, mnou opovrhuje. Nech Hospodin rozsúdi medzi mnou a tebou! 6 Nato Abrám povedal Sáraj: Pozri, svoju slúžku máš vo svojej moci. Nalož s ňou, ako uznáš za dobré! Keď ju Sáraj sužovala, Hagar od nej ušla. 7 Keď ju Hospodinov anjel stretol pri prameni vody na púšti, pri prameni na ceste do Šúru, 8 povedal jej: Hagar, Sárajina slúžka, odkiaľ prichádzaš a kam sa uberáš? Ona odpovedala: Utekám od svojej panej Sáraj. 9 Hospodinov anjel jej povedal: Vráť sa k svojej panej a buď jej poddaná! 10 Hospodinov anjel jej ďalej oznámil: Rozmnožím tvoje potomstvo tak, že ho nebude možné spočítať. 11 Hospodinov anjel ešte dodal: Pozri, počala si, porodíš syna a dáš mu meno Izmael, lebo Hospodin ťa počul v tvojom pokorení. 12 Bude to človek ako divý osol, jeho ruka bude proti všetkým a ruky všetkých budú proti nemu; bude proti všetkým svojim bratom. 13 Hagar nazvala Hospodina, ktorý ju oslovil, Él Rói. Povedala totiž: Či som tu nezahliadla toho, ktorý ma vidí? 14 Preto sa tá studňa volá: Beér Lachaj Rói, a je medzi Kádešom a Beredom. 15 Hagar porodila Abrámovi syna. Abrám dal svojmu synovi, ktorého porodila Hagar, meno Izmael. 16 Abrám mal osemdesiatšesť rokov, keď mu Hagar porodila Izmaela.

Gn 16, 1-16

Verš 12
Bude to človek ako divý osol, jeho ruka bude proti všetkým a ruky všetkých budú proti nemu; bude proti všetkým svojim bratom.
Gn 25:18 - Jeho potomkovia bývali od Chavíly až po Šúr, na východ od Egypta, smerom k Asýrii. Bývali východne od všetkých svojich bratov.

Verš 14
Preto sa tá studňa volá: Beér Lachaj Rói, a je medzi Kádešom a Beredom.
Gn 24:62 - Izák prichádzal od Beér Lachaj Rói; býval totiž v kraji Negev.
Gn 25:11 - Po Abrahámovej smrti Boh požehnal jeho syna Izáka. Izák býval pri Beér Lachaj Rói.

Verš 15
Hagar porodila Abrámovi syna. Abrám dal svojmu synovi, ktorého porodila Hagar, meno Izmael.
Gal 4:22 - Lebo je napísané: Abrahám mal dvoch synov: jedného od otrokyne a druhého od slobodnej.

Gn 16,1-7 - Podľa platných zákonov v Chaldejsku a neskoršie aj v Izraeli žena, ktorá bola bezdetná, mohla dať svoju otrokyňu mužovi a deti, ktoré sa z nej narodili, považovali sa za zákonité potomstvo panej.

Gn 16,8-11 - Pánov anjel – tieto slová označujú niekedy samého Boha, ktorý sa zjavuje vo viditeľnej podobe (Gn 16,13; 18,1 n.; Ex 3,2 n.), inokedy anjela, posla Božieho. Zmysel výroku treba vždy určiť zo súvislosti textu. V tomto prípade je jasné, že označuje Boha. – Izmael ,Boh vyslyší' (,El Boh' ,jišma' ,počuje, slyší'). Boh vypočul Agar a pomohol jej v ťažkostiach a utrpení (v. 6).

Gn 16,12 - O Izmaelovi predpovedá Boh, že "bude to človek ako divý osol" (Vulgáta slovo osol vynecháva). Prirovnanie je prevzaté zo života beduínskeho, aký život viedol Abram a jeho najbližší potomci. Povahy bude neskrotnej, milovať bude slobodu a kočovnícky život. Arabskí beduíni dodnes považujú Izmaela za svojho praotca.