výhody registrácie

Kniha Genezis - 1. Mojžišova

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Gn 47, 1-31

1 Jozef odišiel a oznámil faraónovi: Môj otec a moji bratia prišli z Kanaánu so svojimi stádami, s dobytkom a s celým majetkom. Sú v kraji Góšen. 2 Potom spomedzi svojich bratov vybral piatich a predstavil ich faraónovi. 3 Faraón sa spýtal jeho bratov: Čím sa zamestnávate? Oni mu odpovedali: Tvoji sluhovia sú pastieri stád, ako boli aj naši otcovia. 4 Povedali mu ešte: Prišli sme bývať do tejto krajiny ako cudzinci, lebo pre stáda tvojich sluhov niet paše. Na Kanaán dolieha veľký hlad. Dovoľ teda, aby tvoji sluhovia mohli bývať v kraji Góšen. 5 Faraón povedal Jozefovi: Tvoj otec a tvoji bratia prišli k tebe. 6 Celý Egypt je vám otvorený. Usídli svojho otca a svojich bratov v najlepšom kraji. Nech teda obývajú kraj Góšen. Ak uznáš, že sú medzi nimi schopní muži, ustanov ich za správcov nad mojimi stádami. 7 Jozef uviedol svojho otca Jákoba, predstavil ho faraónovi a Jákob požehnal faraóna. 8 Faraón sa spýtal Jákoba: Koľko máš rokov? 9 Jákob odvetil faraónovi: Moja životná púť trvá stotridsať rokov. Krátke a zlé boli roky môjho života a nedosahujú dĺžky životnej púte mojich otcov. 10 Potom Jákob požehnal faraóna a odišiel od neho. 11 Jozef usídlil svojho otca a bratov a dal im majetok v Egypte, v jeho najlepšej časti, v kraji Raamsés, ako to rozkázal faraón. 12 Jozef sa postaral o živobytie svojho otca a bratov a celej otcovej rodiny podľa počtu detí. 13 V celej krajine nebolo chleba; hlad veľmi ťažko doliehal na Egypt a Kanaán a celkom ich zničil. 14 Jozef za predané obilie zhromaždil všetko striebro, čo bolo v Egypte a v Kanaáne a odviedol ho do faraónovho domu. 15 Keď však už peňazí v Egypte a v Kanaáne nebolo, všetci Egypťania prichádzali k Jozefovi a žiadali: Daj nám chlieb! Máme azda zomrieť len preto, že sa nám minuli peniaze? 16 Jozef im povedal: Keď nemáte peniaze, priveďte dobytok a budem vám predávať za dobytok. 17 Privádzali teda k Jozefovi svoj dobytok a on im dával chlieb za kone, ovce, dobytok a osly. V tom roku ich Jozef zásobil chlebom za všetky ich stáda. 18 Tak sa minul jeden rok. V nasledujúcom roku prišli znova a vraveli: Nechceme tajiť pred tebou, pane, že peniaze sa nám minuli a tvoje sú už aj naše stáda dobytka, pane. Nezostalo nám už nič, pane, iba naše telo a pôda. 19 Prečo máme hynúť pred tvojimi očami, my i naša pôda? Kúp si nás aj s našou pôdou za chlieb a budeme aj s pôdou faraónovými otrokmi. Len nám daj osivo, aby sme zostali nažive a nezomreli a nespustla naša pôda. 20 Takto skúpil Jozef všetku egyptskú pôdu pre faraóna. Všetci Egypťania predávali svoje polia, lebo hlad na nich ťažko doliehal. Takto sa dostala pôda do faraónovho vlastníctva. 21 Tým sa egyptský ľud dostal do otroctva od jedného konca krajiny po druhý. 22 Len kňazskú pôdu neodkupoval, lebo kňazi dostávali dôchodok od faraóna a žili z dôchodkov, ktoré im poskytoval faraón. Preto svoju pôdu nepredávali. 23 Jozef povedal ľudu: Dnes som kúpil pre faraóna vás i vašu pôdu. Tu máte osivo, aby ste mohli obsiať polia. 24 Pätinu úrody však odovzdáte faraónovi a štyri čiastky zostanú vám na obsiatie poľa a na obživu vašu, vašich domácností a vašich detí. 25 Oni povedali: Ty si nás udržal pri živote. Kiež by sme získali milosť v očiach svojho pána! Budeme faraónovými otrokmi. 26 Jozef vtedy vydal nariadenie o egyptskej pôde, ktoré je v platnosti dodnes: pätina patrí faraónovi; jedine pôda kňazov nemala patriť faraónovi. 27 Izraeliti sa usídlili v Egypte, v kraji Góšen, zaujali ho, rozmnožili sa a veľmi sa rozrástli. 28 Jákob žil v Egypte ešte sedemnásť rokov. Všetkých dní Jákobovho života bolo stoštyridsaťsedem rokov. 29 Keď sa blížili dni Izraelovej smrti, zavolal si svojho syna Jozefa a povedal mu: Ak som získal tvoju priazeň, polož svoju ruku pod moje bedro a preukáž mi láskavosť a vernosť: Nepochovaj ma v Egypte. 30 Keď spočiniem ako moji otcovia, odnes ma z Egypta a pochovaj v ich hrobke. On povedal: Urobím tak, ako hovoríš. 31 Jákob mu povedal: Prisahaj mi! Keď mu prisahal, Izrael sa úctivo sklonil k záhlaviu svojho lôžka.

Gn 47, 1-31

Verš 31
Jákob mu povedal: Prisahaj mi! Keď mu prisahal, Izrael sa úctivo sklonil k záhlaviu svojho lôžka.
Heb 11:21 - Vo viere Jákob, keď umieral, požehnal každého z Jozefových synov a poklonil sa opretý o vrch svojej palice.

Verš 1
Jozef odišiel a oznámil faraónovi: Môj otec a moji bratia prišli z Kanaánu so svojimi stádami, s dobytkom a s celým majetkom. Sú v kraji Góšen.
Gn 45:10 - Budeš bývať v kraji Góšen, teda blízko mňa, so svojimi synmi a vnukmi, so svojimi stádami, s dobytkom a so všetkým, čo máš.

Verš 3
Faraón sa spýtal jeho bratov: Čím sa zamestnávate? Oni mu odpovedali: Tvoji sluhovia sú pastieri stád, ako boli aj naši otcovia.
Gn 46:34 - odpovedzte mu: Tvoji sluhovia sú chovatelia stád od svojej mladosti až dodnes, ako boli naši otcovia. Poviete to preto, aby ste mohli zostať v kraji Góšen, lebo Egypťania majú odpor voči každému pastierovi oviec.

Verš 29
Keď sa blížili dni Izraelovej smrti, zavolal si svojho syna Jozefa a povedal mu: Ak som získal tvoju priazeň, polož svoju ruku pod moje bedro a preukáž mi láskavosť a vernosť: Nepochovaj ma v Egypte.
Gn 24:2 - Abrahám povedal najstaršiemu sluhovi vo svojom dome, ktorý mu spravoval celý majetok: Polož svoju ruku pod moje bedrá!

Verš 9
Jákob odvetil faraónovi: Moja životná púť trvá stotridsať rokov. Krátke a zlé boli roky môjho života a nedosahujú dĺžky životnej púte mojich otcov.
Ž 119:19 - Som len hosť na zemi, neskrývaj predo mnou svoje príkazy!
Heb 11:9 - Na základe viery sa usadil v prisľúbenej zemi ako v cudzej a býval v stanoch s Izákom a Jákobom, spoludedičmi toho istého prisľúbenia.
Heb 11:13 - Títo všetci umierali vo viere, aj keď nedosiahli to, čo bolo prisľúbené, ale iba zdiaľky to videli a pozdravovali. Vyznávali, že sú na zemi cudzincami a pútnikmi.

Gn 47,11 - Rameses bolo hlavné mesto kraja; porov. 45,10.

Gn 47,20 - Právne všetok ich majetok patril faraónovi a oni sa stali len jeho zamestnancami. Staré egyptské správy prezrádzajú, že boli obdobia, keď všetka pôda a statok bol majetkom štátnym. Poddaní odvádzali zo všetkého pätinu.

Gn 47,22 - Kňazi nemuseli kupovať obilie, dostávali prídely. Aj mimobiblické pramene súhlasne hovoria, že egyptskí panovníci podporovali kňazov a chrámy.

Gn 47,23 - Jozef vydáva ľudu obilie aj na siatbu. Je to v siedmom neúrodnom roku. Teraz sa dá očakávať nová úroda.

Gn 47,26 - Rozumej za časov Mojžiša.

Gn 47,29 - O podobnom spôsobe prísahy pozri pozn. 24,1–9.

Gn 47,31 - Izrael sa poklonil… Jakub ďakuje Bohu, že mu vyplňuje posledné želanie. Už je chorý, nevládze sa pokloniť na zemi, ako je to zvykom na východe: kľaknúť si na obe kolená a potom čelom dotknúť sa zeme, preto túto poklonu robí na svojom lôžku.