výhody registrácie

Kniha Genezis - 1. Mojžišova

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Gn 24, 1-67

1 Abrahám bol starec vo vysokom veku a Hospodin ho vo všetkom požehnával. 2 Abrahám povedal najstaršiemu sluhovi vo svojom dome, ktorý mu spravoval celý majetok: Polož svoju ruku pod moje bedrá! 3 Zaväzujem ťa prísahou pred Hospodinom, Bohom neba i zeme, že nevezmeš pre môjho syna ženu z dcér Kanaánčanov, medzi ktorými bývam, 4 ale pôjdeš do mojej vlasti k môjmu príbuzenstvu a tam vyberieš ženu pre môjho syna Izáka. 5 Sluha mu odpovedal: Ak tá žena nebude chcieť ísť so mnou do tejto krajiny, mám potom zaviesť tvojho syna späť do krajiny, z ktorej si odišiel? 6 Abrahám mu povedal: Neopováž sa zaviesť ta môjho syna! 7 Hospodin, Boh nebies, ma vyviedol z domu môjho otca, z mojej rodnej krajiny, oslovil ma a prisahal mi: Túto krajinu dám tvojmu potomstvu. On pošle pred tebou svojho anjela a ty budeš môcť vybrať ženu pre môjho syna. 8 Keby však tá žena s tebou nechcela ísť, táto prísaha ťa nebude zaväzovať. Len môjho syna ta nezaveď! 9 Nato sluha položil ruku pod bedrá svojho pána, Abraháma, a odprisahal mu to. 10 Sluha vzal desať tiav zo stáda svojho pána a odišiel. Mal so sebou aj rôzne drahocennosti od svojho pána. Vydal sa na cestu do Aram-Naharajima, do Náchorovho mesta. 11 Podvečer, keď ženy obvykle vychádzajú čerpať vodu, nechal ťavy pred mestom odpočívať pri studni. 12 Povedal: Hospodin, Boh Abraháma, môjho pána, dopraj mi dnes šťastné stretnutie a preukáž láskavosť môjmu pánovi, Abrahámovi. 13 Pozri, stojím tu pri prameni a dcéry mužov mesta vychádzajú čerpať vodu. 14 Deva, ktorej poviem: Nachýľ svoj džbán, aby som sa napil, nech odpovie: Napi sa a ja napojím aj tvoje ťavy. Nech je to tá, ktorú si prichystal svojmu služobníkovi Izákovi. Podľa toho poznám, že si preukázal láskavosť môjmu pánovi. 15 Sotva to dopovedal, keď s džbánom na pleci prichádzala Rebeka, ktorá sa narodila Betúelovi, synovi Milky, ženy Abrahámovho brata Náchora. 16 Bola to deva na pohľad veľmi krásna, panna, ktorú muž dosiaľ nepoznal. Zostúpila k prameňu, naplnila si džbán a vystúpila. 17 Sluha jej pribehol v ústrety a povedal: Daj sa mi napiť trochu vody zo svojho džbána! 18 Ona odvetila: Napi sa, pane; rýchlo zložila džbán na ruku a dala sa mu napiť. 19 Keď sa napil, dodala: Aj tvojim ťavám načerpám vody, aby sa dobre napili. 20 Rýchlo z džbána vyliala vodu do napájadla a odbehla k studni znova nabrať, aby napojila všetky jeho ťavy. 21 Muž ju pritom mlčky pozoroval, aby poznal, či Hospodin doprial jeho ceste úspech, alebo nie. 22 Keď sa ťavy napili, muž vytiahol zlatý krúžok do nosa vážiaci pol šekela a dva zlaté náramky na jej ruky vážiace desať šekelov zlata, 23 a spýtal sa: Povedz mi, čia si ty dcéra? Našlo by sa v dome tvojho otca miesto, kde by sme mohli prenocovať? 24 Odvetila mu: Som dcéra Betúela, syna Milky, ktorá ho porodila Náchorovi, 25 a dodala: Slamy a krmiva máme dosť aj miesta na nocľah. 26 Muž padol na kolená, klaňal sa Hospodinovi 27 a povedal: Nech je zvelebený Hospodin, Boh Abraháma, môjho pána, ktorý neodňal svoju láskavosť a vernosť môjmu pánovi. Hospodin ma doviedol do domu príbuzných môjho pána. 28 Deva potom odbehla a rodine svojej matky oznámila, čo a ako sa stalo. 29 Rebeka mala brata Lábana. Lában vybehol k mužovi pri prameni. 30 Keď videl krúžok v nose i náramky na rukách svojej sestry Rebeky a počul jej slová, ako sa muž s ňou zhováral, prišiel k mužovi, ktorý ešte stál pri ťavách nad prameňom, 31 a povedal: Poď, Hospodinov požehnaný, prečo stojíš vonku? Ja som už pripravil príbytok i miesto pre ťavy. 32 Vtedy muž vošiel do domu. Lában odsedlal ťavy, dal im slamu i obrok. Mužovi a tým, čo boli s ním, dal vodu na umytie nôh. 33 Keď mu však predložil jedlo, povedal: Nebudem jesť, kým nevysvetlím, prečo som prišiel. Oni povedali: Hovor! 34 Vravel teda: Som Abrahámov sluha. 35 Hospodin hojne požehnal môjho pána, takže je bohatý; dal mu ovce a dobytok, striebro a zlato, sluhov a slúžky, ťavy a osly. 36 Sára, žena môjho pána vo svojej starobe porodila môjmu pánovi syna, ktorému odovzdal všetko, čo mal. 37 Môj pán ma zaviazal touto prísahou: Neber pre môjho syna ženu z dcér Kanaánčanov, v krajine ktorých žijem, 38 ale choď do domu môjho otca a priveď pre môjho syna ženu z môjho príbuzenstva. 39 Keď som sa svojho pána spýtal: Čo ak tá žena nebude chcieť ísť so mnou?, 40 povedal mi: Hospodin, pred ktorého tvárou chodím, pošle s tebou svojho anjela, aby si mal na ceste úspech a priviedol si pre môjho syna ženu z môjho príbuzenstva, z domu môjho otca. 41 Keď prídeš k mojim príbuzným a oni ti ju nedajú, vtedy ťa prísaha nebude zaväzovať a mojej kliatby budeš zbavený. 42 Keď som dnes prišiel k prameňu, povedal som si: Hospodin, Boh Abraháma, môjho pána, kiež cesta, na ktorej sa nachádzam, je úspešná! 43 Pohliadni, som pri prameni. Deve, ktorá príde nabrať vodu, poviem: Daj sa mi napiť trocha vody z džbána. 44 Ak mi odpovie: Len sa napi a načerpám aj tvojim ťavám, to nech bude tá žena, ktorú prichystal Hospodin synovi môjho pána. 45 Sotva som to dopovedal, keď s džbánom na pleci prichádzala Rebeka a zostúpila k prameňu. Keď nabrala vody, povedal som jej: Daj sa mi napiť! 46 Ona rýchlo zložila z pleca džbán a povedala: Napi sa a napojím aj tvoje ťavy. Napil som sa a ona napojila aj ťavy. 47 Nato som sa jej spýtal: Čia si ty dcéra? Ona odpovedala: Som dcéra Betúela, Náchorovho syna, ktorého mu porodila Milka. Potom som jej do nosa vložil krúžok a na ruky som jej dal náramky, 48 padol som na kolená a poklonil som sa Hospodinovi a prosil som Hospodina, Boha môjho pána Abraháma, že ma viedol správnou cestou, aby som mohol priviesť dcéru príbuzného môjho pána pre jeho syna. 49 Teraz mi povedzte, či chcete môjmu pánovi preukázať láskavosť a vernosť. Ak nie, povedzte, a ja sa podľa toho obrátim napravo alebo naľavo. 50 Lában a Betúel odpovedali: Vyšlo to od Hospodina a my ti nemôžeme povedať ani áno, ani nie. 51 Pozri, tu je Rebeka. Vezmi ju a choď, nech sa stane ženou syna tvojho pána, ako povedal Hospodin. 52 Keď to počul Abrahámov sluha, poklonil sa pred Hospodinom až po zem. 53 Potom vybral strieborné a zlaté šperky i šaty a dal ich Rebeke. Vzácne dary dal aj jej bratovi i jej matke. 54 Potom jedli, pili a sluha s mužmi, čo boli s ním, tam aj prenocovali. Keď ráno vstali, sluha povedal: Prepustite ma k môjmu pánovi. 55 Jej brat a matka však odpovedali: Nech dievča zostane u nás aspoň desať dní, potom môže odísť. 56 On im však povedal: Nezdržujte ma, keď ma Hospodin úspešne viedol po ceste. Prepustite ma, aby som mohol ísť k svojmu pánovi. 57 Oni však odpovedali: Zavoláme dievča a dozvieme sa, čo povie. 58 Zavolali Rebeku a spýtali sa jej: Pôjdeš s týmto mužom? Ona odpovedala: Pôjdem. 59 Vtedy prepustili Rebeku, svoju sestru i jej varovkyňu, aj Abrahámovho sluhu a jeho mužov. 60 Požehnali Rebeku a povedali jej: Sestra naša, ty buď matkou tisícov, mnohých tisícov; nech tvoje potomstvo zaujme bránu svojich nepriateľov! 61 Rebeka i jej slúžky vstali, nasadli na ťavy a šli za mužom. Tak prevzal sluha Rebeku a odišiel. 62 Izák prichádzal od Beér Lachaj Rói; býval totiž v kraji Negev. 63 Na sklonku dňa si Izák vyšiel do poľa. Keď sa rozhliadol, zazrel prichádzať ťavy. 64 Aj Rebeka sa rozhliadla a zbadala Izáka. Zosadla z ťavy 65 a spýtala sa sluhu: Kto je ten muž, čo nám ide cez pole v ústrety? Sluha odpovedal: To je môj pán. Ona vzala závoj a zahalila sa. 66 Potom sluha porozprával Izákovi všetko, čo vykonal. 67 Izák zaviedol Rebeku do stanu svojej matky Sáry. Vzal si ju za ženu, obľúbil si ju a našiel v nej útechu po smrti svojej matky.

Gn 24, 1-67

Verš 2
Abrahám povedal najstaršiemu sluhovi vo svojom dome, ktorý mu spravoval celý majetok: Polož svoju ruku pod moje bedrá!
Gn 47:29 - Keď sa blížili dni Izraelovej smrti, zavolal si svojho syna Jozefa a povedal mu: Ak som získal tvoju priazeň, polož svoju ruku pod moje bedro a preukáž mi láskavosť a vernosť: Nepochovaj ma v Egypte.

Verš 3
Zaväzujem ťa prísahou pred Hospodinom, Bohom neba i zeme, že nevezmeš pre môjho syna ženu z dcér Kanaánčanov, medzi ktorými bývam,
Gn 28:1 - Izák si zavolal Jákoba a požehnal ho. Prikázal mu: Neber si ženu spomedzi Kanaánok.

Verš 7
Hospodin, Boh nebies, ma vyviedol z domu môjho otca, z mojej rodnej krajiny, oslovil ma a prisahal mi: Túto krajinu dám tvojmu potomstvu. On pošle pred tebou svojho anjela a ty budeš môcť vybrať ženu pre môjho syna.
Gn 12:1 - Hospodin povedal Abrámovi: Odíď zo svojej krajiny, od svojho príbuzenstva a z domu svojho otca do krajiny, ktorú ti ukážem.
Gn 12:7 - Abrámovi sa zjavil Hospodin a povedal mu: Túto krajinu dám tvojmu potomstvu. Potom tam postavil oltár Hospodinovi, ktorý sa mu zjavil.
Gn 13:15 - Celú krajinu, ktorú vidíš, dám tebe a tvojmu potomstvu naveky.
Gn 15:18 - V ten deň uzavrel Hospodin zmluvu s Abrámom a povedal: Tvojmu potomstvu dám túto krajinu od Egyptského potoka až po Veľkú rieku, rieku Eufrat,
Gn 26:4 - Rozmnožím tvoje potomstvo ako nebeské hviezdy a tvojmu potomstvu dám všetky tieto krajiny. V tvojom potomstve budú požehnané všetky národy zeme.
Ex 32:13 - Rozpomeň sa na Abraháma, Izáka a Izraela, svojich služobníkov, ktorým si prisahal sám na seba a ktorým si prisľúbil: Rozmnožím vaše potomstvo ako hviezdy na nebi a celú túto krajinu, o ktorej som vám hovoril, dám vášmu potomstvu, aby ju navždy vlastnilo.
Dt 34:4 - Hospodin mu povedal: Toto je krajina, ktorú som pod prísahou sľúbil Abrahámovi, Izákovi a Jákobovi, keď som povedal: Dám ju tvojmu potomstvu. Dovolil som ti ju uvidieť na vlastné oči, do nej však nevojdeš.
Sk 7:5 - V nej mu nedal dedičný podiel ani na stopu nohy, ale prisľúbil, že túto krajinu dá do vlastníctva jemu a po ňom jeho potomstvu, hoci nemal dieťa.

Verš 15
Sotva to dopovedal, keď s džbánom na pleci prichádzala Rebeka, ktorá sa narodila Betúelovi, synovi Milky, ženy Abrahámovho brata Náchora.
Gn 22:23 - Betúelovi sa narodila Rebeka. Týchto ôsmich porodila Milka Abrahámovmu bratovi Náchorovi.

Verš 24
Odvetila mu: Som dcéra Betúela, syna Milky, ktorá ho porodila Náchorovi,
Gn 22:23 - Betúelovi sa narodila Rebeka. Týchto ôsmich porodila Milka Abrahámovmu bratovi Náchorovi.

Verš 62
Izák prichádzal od Beér Lachaj Rói; býval totiž v kraji Negev.
Gn 16:14 - Preto sa tá studňa volá: Beér Lachaj Rói, a je medzi Kádešom a Beredom.
Gn 25:11 - Po Abrahámovej smrti Boh požehnal jeho syna Izáka. Izák býval pri Beér Lachaj Rói.

Gn 24,1-9 - Postarať sa o ženbu syna bolo otcovou povinnosťou a právom. Abrahám nerobí to sám, ale poveruje svojho sluhu, správcu, Eliezera (15,2). "Polož svoju ruku pod moje bedrá, aby som ťa sprisahal" – bedrá, slabiny, považovali sa za miesto plodivej sily (Gn 46,26; Ex 1,5; Sdc 8,30). Takto Abrahám nezrušiteľne zaväzuje svojho sluhu. Podobne prisahajú aj dnešní Arabi.

Gn 24,10 - Aram Naharaim – Aram (Sýria) dvoch riek je kraj na hornom Eufrate. Nachorovo mesto je Charan na východ od Eufratu. Zdá sa, že i Nachor sa ta presťahoval po Abrahámovi, lebo pri odchode Táreho a Abraháma z Uru o Nachorovi niet ešte zmienky (11,31).

Gn 24,22 - Podobné okrasy nosia orientálne ženy dodnes. Dar bol značný. Bol odmenou za ochotu dievčaťa, s ktorou mu podalo vodu, ale aj preddavkom a zárukou, že ho v dome rodičov budúcej Izákovej manželky, teda jeho budúcej panej, vľúdne prijmú.

Gn 24,62-67 - Lachaj roi pozri 16,13–14. Vzala závoj – na Východe je zvykom, že ženích vidí tvár svojej snúbenice veľmi často až po svadbe.