výhody registrácie

Kniha Genezis - 1. Mojžišova

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Gn 35, 1-29

1 Boh povedal Jákobovi: Vstaň, vystúp do Bétela a usaď sa tam! Postav tam oltár Bohu, ktorý sa ti zjavil, keď si utekal pred svojím bratom Ézavom. 2 Potom Jákob vyzval celú svoju rodinu: Odstráňte cudzích bohov, ktorých máte pri sebe, očistite sa a preoblečte sa. 3 Vstaňme, vystúpme do Bétela. Tam postavím oltár Bohu, ktorý ma vypočul v deň môjho súženia a sprevádzal ma po ceste. 4 Nato mu odovzdali všetkých cudzích bohov, ktorých mali, aj krúžky, čo im viseli na ušiach. Jákob ich zakopal pod dub, ktorý je pri meste Síchem. 5 Potom sa pohli. Strach pred Bohom zachvátil všetky okolité mestá, takže sa neodvážili prenasledovať Jákobových synov. 6 Jákob a všetok ľud čo bol s ním, prišli do Lúzu, teda do Bétela v Kanaáne. 7 Tam postavil oltár a nazval to miesto Él-Bét-Él, lebo tam sa mu zjavil Boh, keď utekal pred svojím bratom. 8 V tom čase zomrela Debóra, Rebekina dojka. Pochovali ju pod dub poniže Bétela. Dal mu meno Dub náreku. 9 Boh sa opäť zjavil Jákobovi po jeho návrate z Paddan Arama a požehnal ho. 10 Povedal mu: Dosiaľ si sa volal Jákob. Odteraz sa už nebudeš volať Jákob, budeš sa volať Izrael. Boh mu teda dal meno Izrael 11 a dodal: Som Boh Všemohúci. Ploď a množ sa! Z teba povstane národ, ba spoločenstvo národov. Aj králi vzídu z tvojich bedier. 12 Zem, ktorú som dal Abrahámovi a Izákovi, dám aj tebe; dám ju aj tvojmu potomstvu. 13 Potom Boh odišiel od neho z miesta, kde sa s ním zhováral. 14 Na tom mieste, kde sa s ním zhováral Boh, postavil Jákob kamenný stĺp. Priniesol na ňom nápojovú obetu a nalial naň olej. 15 Miesto, kde sa s ním zhováral Boh, Jákob pomenoval Bétel. 16 Z Bétela potom šli ďalej. Zostával im ešte kúsok cesty do Efraty, keď Ráchel začala rodiť. Mala veľmi ťažký pôrod. 17 Keď ťažko rodila, pôrodná babica ju utešovala: Neboj sa, aj teraz budeš mať syna. 18 Keď jej život vyhasínal a smrť sa približovala, dala svojmu synovi meno Ben-Oní; otec ho však nazval Benjamín. 19 Ráchel zomrela a pochovali ju pri ceste do Efraty, teda do Betlehema. 20 Nad jej hrob postavil Jákob pomník. Bol to náhrobný pomník pre Ráchel, ktorý stojí dodnes. 21 Izrael potom odtiaľ odišiel a rozložil stan za Migdal-Éderom. 22 Keď už býval v tejto krajine, Rúben odišiel a spal s Bilhou, vedľajšou ženou svojho otca. Izrael sa to však dozvedel. Jákob mal dvanásť synov. 23 Leini synovia boli: Rúben, Jákobov prvorodený, Šimeón, Lévi, Júda, Jissákar a Zebúlun. 24 Ráchelini synovia boli: Jozef a Benjamín. 25 Synovia Ráchelinej slúžky Bilhy: Dán a Naftáli. 26 Synovia Leinej slúžky Zilpy: Gád a Ašér. Toto sú Jákobovi synovia, ktorí sa mu narodili v Paddan Arame. 27 Potom Jákob prišiel k svojmu otcovi Izákovi do Mamré, do Kirjat-Arby, čo je Hebron, kde býval Abrahám a Izák. 28 Izák sa dožil stoosemdesiat rokov. 29 Zomrel zoslabnutý vekom, bol pripojený k svojmu ľudu ako starec vysokého veku. Pochovali ho jeho synovia Ézav a Jákob.

Gn 35, 1-29

Verš 1
Boh povedal Jákobovi: Vstaň, vystúp do Bétela a usaď sa tam! Postav tam oltár Bohu, ktorý sa ti zjavil, keď si utekal pred svojím bratom Ézavom.
Gn 28:12 - Vo sne videl rebrík postavený na zemi, ktorého vrchol sa dotýkal neba. Boží anjeli po ňom vystupovali a zostupovali.
Gn 27:43 - Teraz ma, syn môj, poslúchni: Ujdi k môjmu bratovi Lábanovi do Cháranu.

Verš 7
Tam postavil oltár a nazval to miesto Él-Bét-Él, lebo tam sa mu zjavil Boh, keď utekal pred svojím bratom.
Gn 28:19 - Tomu miestu dal meno Bétel. Pôvodne sa to mesto volalo Lúz.

Verš 9
Boh sa opäť zjavil Jákobovi po jeho návrate z Paddan Arama a požehnal ho.
Oz 12:4 - V lone matky uchopil brata za pätu, vo svojej sile zápasil s Bohom,

Verš 10
Povedal mu: Dosiaľ si sa volal Jákob. Odteraz sa už nebudeš volať Jákob, budeš sa volať Izrael. Boh mu teda dal meno Izrael
Gn 32:28 - Ten sa ho spýtal: Ako sa voláš? Odpovedal: Jákob.
2Kr 17:34 - Dodnes zotrvávajú v pôvodných zvykoch. Hospodina dôsledne neuctievajú ani sa neriadia jeho ustanoveniami, právnymi predpismi, zákonom a prikázaniami, ktoré vydal Hospodin synom Jákoba, ktorého pomenoval Izraelom.

Verš 11
a dodal: Som Boh Všemohúci. Ploď a množ sa! Z teba povstane národ, ba spoločenstvo národov. Aj králi vzídu z tvojich bedier.
Gn 17:1 - Keď mal Abrám deväťdesiatdeväť rokov, zjavil sa mu Hospodin a povedal: Ja som Él-Šaddaj, choď stále predo mnou, buď bezúhonný.
Gn 28:3 - Kiež ťa Boh Všemohúci požehná, urobí plodným a rozmnoží, aby si sa stal spoločenstvom národov.
Gn 48:3 - Jákob povedal Jozefovi: Boh Všemohúci sa mi zjavil v Lúze, v Kanaáne, a požehnal ma.
Gn 17:6 - Preveľmi ťa rozmnožím a urobím z teba národy a vyjdú z teba aj králi.
Gn 17:16 - Ja ju požehnám a dám ti z nej syna. Požehnám ju a stane sa matkou národov; vyjdú z nej králi národov.
Mt 1:6 - Izaj splodil kráľa Dávida. Dávid splodil s Uriášovou manželkou Šalamúna,

Verš 14
Na tom mieste, kde sa s ním zhováral Boh, postavil Jákob kamenný stĺp. Priniesol na ňom nápojovú obetu a nalial naň olej.
Gn 28:18 - Jákob včasráno vstal, vzal kameň, čo mal položený pod hlavou, postavil ho ako posvätný stĺp a zvrchu ho polial olejom.

Verš 19
Ráchel zomrela a pochovali ju pri ceste do Efraty, teda do Betlehema.
Gn 48:7 - Keď som šiel z Paddana, v Kanaáne na ceste neďaleko Efraty mi zomrela Ráchel. Pochoval som ju tam pri ceste do Efraty, teda do Betlehema.

Verš 22
Keď už býval v tejto krajine, Rúben odišiel a spal s Bilhou, vedľajšou ženou svojho otca. Izrael sa to však dozvedel. Jákob mal dvanásť synov.
Gn 49:4 - Prekypel si ako voda, nebudeš prvý, pretože si vošiel na lôžko svojho otca a zneuctil si ho. Ľahol si si do mojej postele.

Verš 23
Leini synovia boli: Rúben, Jákobov prvorodený, Šimeón, Lévi, Júda, Jissákar a Zebúlun.
Gn 46:8 - Toto sú mená Izraelových synov, ktorí prišli do Egypta — teda Jákoba a jeho synov: Jákobov prvorodený syn bol Rúben.
Ex 1:2 - Rúben, Šimeón, Lévi a Júda;

Verš 29
Zomrel zoslabnutý vekom, bol pripojený k svojmu ľudu ako starec vysokého veku. Pochovali ho jeho synovia Ézav a Jákob.
Gn 25:8 - potom skonal. Abrahám zomrel v úctyhodnej starobe, v pokročilom veku, sýty života a bol pripojený k svojmu ľudu.

Gn 35,1 - Po tom, ako sa Jakubovi synovia tak nepriateľsky zachovali k obyvateľom Sichemu, Jakub nemohol sa tam dlhšie zdržovať. Aj Pán vyžaduje od Jakuba, aby sa pobral na miesto, kde mu prisľúbil pred odchodom do Mezopotámie svoju pomoc a ochranu (28,10 n.).

Gn 35,2-4 - Vtedy Jakub plní aj sľub, čo bol urobil už dávno predtým, že totiž bude slúžiť len pravému Bohu, Pánovi (28,21.22). Cudzí bohovia sú terafim, čo Ráchel vzala z otcovského domu, a tiež nejaké sošky, ktoré Jakubovi synovia odniesli ako korisť zo Sichemu. Krúžky neboli len ozdobou, ale aj amuletmi, čo mali zaručiť istotu pre toho, ktorý ich nosieval. Teda bola to povera, ktorá mala za podklad mnohobožstvo. Išli na posvätné miesto, mali sa teda očistiť: umyť a preobliecť. Vonkajšok však mal vyjadrovať vnútro.

Gn 35,16-20 - Efrata je staršie pomenovanie Betlehema. Efrata značí Krajinu plodov, Betlehem zasa Dom chleba.

Gn 35,21-22 - Veža stáda, hebr. migdal'éder, takto sa volala preto, že slúžila pastierom za prístrešie, keď v noci strážievali stáda. Stála medzi Betlehemom a Hebronom (Lk 2,9 n.). Jakuba už zarmútili dvaja synovia, Simeon a Lévi (34,30), a teraz ho zarmucuje Ruben hanebným skutkom, ktorý Jakub nezabudne a zbaví preň Rubena práva prvorodeného (49,4).

Gn 35,27-29 - Mambre pozri 13,18, Kirjat-Arbe (23,2). Pripojil sa k svojmu ľudu – pozri 25,8. Izáka pochovali v jaskyni Makpele (49,31, porov. s 25,9 a 23,19). – Jakub mal pri otcovej smrti 120 rokov (25,26) a Jakub mal 108 rokov, keď predali sedemnásťročného Jozefa (37,2), teda Izák žil ešte po predaní Jozefa dvanásť rokov, keďže všetkých rokov Izákových bolo 180. Svätopisec opisuje smrť Izákovu vopred a len potom udalosti, ktoré sa zbehli okolo Jozefa.