výhody registrácie

Kniha Genezis - 1. Mojžišova

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Gn 14, 1-24

1 V tom čase šineársky kráľ Amráfel, ellásarský kráľ Arjók, élamský kráľ Kedorlaómer a kráľ národov Tideál 2 šli bojovať proti Berovi, sodomskému kráľovi, Biršovi, gomorskému kráľovi, Šineábovi, ademskému kráľovi, Šeméberovi, cebójimskému kráľovi a kráľovi z Bely, čo je Cóar. 3 Títo všetci sa ako spojenci zhromaždili v údolí Siddím, kde je teraz Soľné more. 4 Dvanásť rokov boli poddaní Kedorlaómerovi a v trinástom roku sa proti nemu vzbúrili. 5 V štrnástom roku šiel bojovať Kedorlaómer a spojeneckí králi a porazili Refájov v Aštarót-Karnajime a Zúzov v Háme, Émov v kirjatajimskej doline 6 a Chórov na seírskom pohorí až k Él-Páranu, na okraji púšte. 7 Potom sa obrátili a došli k Én-Mišpátu, teda do Kádeša, a na poli Amálekov a Amorejčanov pobili všetko, čo bývalo v Chacecón-Támare. 8 Nato vytiahli sodomský kráľ, gomorský kráľ, ademský kráľ, cebójimský kráľ a bélsky, teda cóarsky kráľ, a zoradili sa do boja proti nim v údolí Siddím, 9 totiž proti élamskému kráľovi Kedorlaómerovi, kráľovi národov Tideálovi, šineárskemu kráľovi Amráfelovi a ellásarskému kráľovi Arjókovi; štyria králi proti piatim. 10 V údolí Siddím bolo však mnoho asfaltových studní. Keď sodomský kráľ a gomorský kráľ utekali, spadli do nich. Ostatní ušli na pohorie. 11 Víťazi odvliekli zo Sodomy a Gomory všetok majetok, všetky potraviny a odtiahli. 12 Vzali aj Abrámovho synovca Lóta s jeho majetkom, lebo býval v Sodome, a odtiahli. 13 Jeden z tých, čo utiekli, prišiel a oznámil to Hebrejovi Abrámovi, ktorý býval pri duboch Amorejčana Mamrého, Eškólovho a Ánerovho brata. Týchto spájala s Abrámom zmluva o priateľstve. 14 Keď sa Abrám dopočul, že jeho synovca odviedli do zajatia, zvolal svojich tristoosemnástich vycvičených mužov, narodených v jeho dome, a prenasledoval útočníkov až po Dán. 15 V noci rozostavil proti nim svojich služobníkov, porážal ich a prenasledoval až po Chóbu, ktorá leží na sever od Damasku. 16 Priniesol späť všetok majetok, priviedol aj svojho synovca Lóta s jeho majetkom, ako aj ženy a ostatný ľud. 17 Keď sa po víťazstve nad Kedorlaómerom a kráľmi, ktorí boli s ním, vracal, sodomský kráľ mu vyšiel v ústrety do údolia Šáve, teda do Kráľovho údolia. 18 Šálemský kráľ Melchisedek priniesol chlieb a víno. Bol totiž kňazom najvyššieho Boha. 19 Požehnal ho a povedal: Nech Abráma požehná Najvyšší Boh, Tvorca neba i zeme. 20 Nech je zvelebený Najvyšší Boh, ktorý ti vydal do rúk tvojich nepriateľov. Vtedy mu Abrám dal desiatok zo všetkého. 21 Sodomský kráľ povedal Abrámovi: Daj mi ľudí, majetok si nechaj! 22 Abrám však sodomskému kráľovi odpovedal: Prísažne dvíham ruku k Hospodinovi, Najvyššiemu Bohu, Tvorcovi neba a zeme, 23 že nevezmem ani len nitku, ani remienok z obuvi, vôbec nič z čohokoľvek, čo je tvoje, aby si nepovedal: Obohatil som Abráma. 24 Nechcem nič, iba to, čo zjedlo služobníctvo, a podiel pre mužov Ánera, Eškóla a Mamrého, ktorí šli so mnou. Oni nech dostanú svoj podiel.

Gn 14, 1-24

Verš 18
Šálemský kráľ Melchisedek priniesol chlieb a víno. Bol totiž kňazom najvyššieho Boha.
Heb 7:1 - Tento Melchisedek, kráľ Šálemu, kňaz najvyššieho Boha, vyšiel v ústrety Abrahámovi, keď sa Abrahám vracal z víťaznej bitky proti kráľoma požehnal ho.

Verš 5
V štrnástom roku šiel bojovať Kedorlaómer a spojeneckí králi a porazili Refájov v Aštarót-Karnajime a Zúzov v Háme, Émov v kirjatajimskej doline
Gn 15:20 - Chetitov, Perizzejov a Refájov,
Dt 2:10 - Predtým tam bývali Émi, veľký a početný ľud vysokej postavy ako Anákovia.

Verš 13
Jeden z tých, čo utiekli, prišiel a oznámil to Hebrejovi Abrámovi, ktorý býval pri duboch Amorejčana Mamrého, Eškólovho a Ánerovho brata. Týchto spájala s Abrámom zmluva o priateľstve.
Gn 13:18 - Abrám vzal svoj stan a odišiel bývať k Mamrého dubom, ktoré sú v Hebrone, a postavil tam oltár Hospodinovi.

Gn 14,5-7 - Trestná výprava šla z Mezopotámie cez Damask, cez Bášan na juh, cez Moabsko, popri vrchoch Seiru, južne od Mŕtveho mora až ku zálivu Elatskému. Potom sa obrátila na sever a tam sa stretla v údolí Sidim s odporom piatich kanaánskych kráľov. Cieľom výpravy nebolo potrestanie piatich nepatrných kniežat, ale utuženie moci v krajoch západne od Jordána.

Gn 14,17-24 - Údolie Save treba hľadať niekde v blízkosti Jeruzalema. Melchizedech – kráľ spravodlivosti (Hebr 7,2) – bol kráľom Salema, čiže Jeruzalema-Urusalima (Ž 76,3; 110,4). Skutočnosť, že kráľ je aj kňazom, neprekvapuje, veď tak to bolo skoro u všetkých starých národov. V Egypte bol faraón najvyšším kňazom, ostatní kňazi ho len zastupovali, podobne to bolo aj u Sumerov, Babyloncov a Asýrčanov, ktorých králi mali tiež titul "kňaza". Melchizedech je však kňazom Boha Najvyššieho, teda Boha, v ktorého verí Abram; a Abram veril v jediného Boha. Melchizedech je záhadnou osobou, kňaz a kráľ, predobraz Mesiáša, ktorý sa v Písme menuje aj "kňazom naveky podľa radu Melchizedechovho" (Hebr 5,6). Melchizedechov kmeň aspoň čiastočne si zachoval vieru v pravého Boha. Tomuto kráľovi a kňazovi, ktorého rodokmeň, počiatok a koniec života Písmo neudáva, sám Abram dáva desiatky z vojnovej koristi a prijíma od neho požehnanie. Abram osobne neobetuje Bohu, hoci prináležalo by sa poďakovať za skvelé víťazstvo. Inokedy videli sme Abrama obetovať (12,7.8; 13,18), teraz túto úlohu prenecháva Melchizedechovi. Toto všetko naznačuje, že Abram Melchizedecha uznával za kňaza Najvyššieho (hebr. Eljon). Melchizedech je jedným z najkrajších predobrazov Mesiáša, ktorý priniesol obetu svojho tela a svojej krvi a nekrvavým spôsobom ju denne prináša pod spôsobom chleba a vína. Chlieb a víno, čo obetoval Melchizedech, sú predobrazom Najsv. Sviatosti oltárnej. O tom, či Melchizedech naozaj obetoval chlieb a víno, nemožno pochybovať (Ž 110,4; Hebr 5 – 7 a sv. Otcovia).