výhody registrácie

Kniha Genezis - 1. Mojžišova

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Gn 29, 1-35

1 Potom Jákob pokračoval v ceste a prišiel do krajiny obyvateľov Východu. 2 Zrazu uvidel na poli studňu, pri ktorej ležali tri stáda oviec. Z nej totiž napájali stáda. Kameň na otvore bol veľký. 3 Keď ta nahnali všetky stáda, kameň sponad otvoru odvalili a ponapájali ovce. Potom kameň privalili späť na otvor studne. 4 Jákob sa im prihovoril: Bratia, odkiaľ ste? Oni odpovedali: Sme z Cháranu. 5 Ďalej sa ich spýtal: Poznáte Náchorovho syna Lábana? Odvetili: Poznáme. 6 Potom sa ich spýtal: Má sa dobre? Oni odpovedali: Dobre. Pozri, jeho dcéra Ráchel práve prichádza s ovcami. 7 On povedal: Ešte je ďaleko do večera. Nie je čas zháňať dobytok. Napojte ovce a choďte ich pásť. 8 Oni odpovedali: Nemôžeme, kým nebudú pozháňané všetky stáda. Potom kameň sponad studne odvalíme a napojíme ovce. 9 Kým sa s nimi zhováral, prišla Ráchel aj s ovcami svojho otca. Pásla totiž ovce. 10 Keď Jákob uvidel Ráchel, dcéru brata svojej matky Lábana a jeho ovce, pristúpil, z otvoru studne odvalil kameň 11 a napojil ovce matkinho brata Lábana. Potom Jákob pobozkal Ráchel a hlasno zaplakal. 12 Jákob povedal Ráchel, že je príbuzný jej otca a Rebekin syn. Ona to bežala povedať svojmu otcovi. 13 Keď Lában počul, že prišiel Jákob, syn jeho sestry, vybehol mu v ústrety, objal ho, pobozkal a uviedol do svojho domu. On potom vyrozprával Lábanovi všetko, čo sa prihodilo. 14 Lában mu povedal: Ty si naozaj moja kosť a moje telo. Jákob zostal uňho celý mesiac. 15 Potom Lában povedal Jákobovi: Budeš mi azda zadarmo slúžiť len preto, že si môj príbuzný? Povedz mi, aká má byť tvoja mzda? 16 Lában mal dve dcéry. Staršia sa volala Lea a mladšia Ráchel. 17 Lea mala nevýrazné oči; Ráchel však mala peknú postavu a krásny vzhľad. 18 Jákob si zamiloval Ráchel a povedal: Za tvoju mladšiu dcéru ti budem slúžiť sedem rokov. 19 Lában odvetil: Bude lepšie, keď ju dám tebe než cudziemu mužovi. Zostaň u mňa. 20 Jákob teda slúžil za Ráchel sedem rokov, ale pripadalo mu to len ako niekoľko dní, lebo ju miloval. 21 Jákob povedal Lábanovi: Daj mi moju ženu, moja stanovená lehota sa naplnila, aby som mohol ísť k nej. 22 Lában zvolal všetkých miestnych mužov a pripravil hostinu. 23 Večer však vzal svoju dcéru Leu, uviedol ju k Jákobovi a ten vošiel k nej. 24 Lában dal svoju slúžku Zilpu do služby svojej dcére Lei. 25 Keď nastalo ráno, Jákob zbadal, že to bola Lea. Jákob vyčítal Lábanovi: Čo si mi to urobil? Či som ti neslúžil za Ráchel? Prečo si ma oklamal? 26 Lában odvetil: V našom kraji nie je zvykom vydávať najprv mladšiu a potom staršiu. 27 Dokonči tento svadobný týždeň s touto a dám ti aj druhú, za ktorú odslúžiš ďalších sedem rokov. 28 Jákob tak urobil a dokončil ten týždeň s ňou. Potom mu Lában dal svoju dcéru Ráchel za ženu. 29 Lában dal Ráchel za slúžku otrokyňu Bilhu. 30 Jákob vošiel k Ráchel a miloval ju viac ako Leu. Potom slúžil uňho ďalších sedem rokov. 31 Keď Hospodin videl, že Lea je zanedbávaná, otvoril jej lono. Ráchel však zostala neplodná. 32 Lea počala, porodila syna a dala mu meno Rúben. Povedala: Hospodin vzhliadol na moje utrpenie; môj muž ma už teraz bude milovať. 33 Opäť počala, porodila syna a povedala: Hospodin počul, že som zanedbávaná, preto mi dal aj tohto. Dala mu meno Šimeón. 34 Znova počala, porodila syna a povedala: Teraz sa už môj muž pritúli ku mne, lebo som mu porodila troch synov. Preto ho nazvali Lévi. 35 Zasa počala, porodila syna a povedala: Teraz budem velebiť Hospodina. Preto mu dala meno Júda. Potom prestala rodiť.

Gn 29, 1-35

Verš 18
Jákob si zamiloval Ráchel a povedal: Za tvoju mladšiu dcéru ti budem slúžiť sedem rokov.
Oz 12:12 - S Gileádom je ničomnosť, akí sú len prázdni! V Gilgále obetovali dobytku a ich oltáre sú tak ako hromada kamenia na brázde oráčiny.

Gn 29,9 - Labanovi synovia sú ešte mladí, preto je- ho ovce pasie dcéra Ráchel (30,35). Ráchel značí ,ovca'.

Gn 29,13 - Rozprával o príčine svojej cesty, o roztržke s Ezauom.

Gn 29,14 - Pozri pozn. k 2,23.

Gn 29,17 - Lia-Lé 'ah ,ustatá, pomalá'.

Gn 29,18 - V starých časoch u rozličných národov dcéra bola považovaná za majetok. Budúci ženích si ju takrečeno kupoval. Keď nemal peniaze, ponúkol svoju službu ako protihodnotu. Tu si ju chcel vyslúžiť. Takýto zvyk ešte trvá u Arabov.

Gn 29,25 - Labanov podvod a Jakubov omyl podporil aj zvyk, že snúbenica si pred snúbencom zahaľovala tvár až do svadobnej noci, porov. 24,65.

Gn 29,28 - Mnohoženstvo u patriarchov Pán trpel, ale mnohoženstvo ani vtedy nemalo byť. Dve sestry dať jednému mužovi za ženy zákon Hamurapiho (starobabylonský) dovoľoval, no Mojžiš tento zvyk celkom zakáže (Lv 18,18). Predtým však tento zákon nezaväzoval.

Gn 29,31-35 - Jakub dostal Liu za ženu proti svojej vôli. Bolo preto prirodzené, že väčšiu pozornosť venoval Ráchel. Lia sa cítila odstrčenou a k tomu pristúpila ešte aj žiarlivosť na mladšiu sestru. Lia sa trápila a trpela. Tu prichádza na pomoc Pán. Požehnáva Liu jedno za druhým štyrmi synmi. A to bolo pre ňu, východnianku, veľkým vyznačením. Ráchel zatiaľ ostáva neplodnou. Mená synov Liiných označujú okolnosti, za akých sa narodili. Ruben, dosl. ,Hľaďte, syn!'. Doplniť si treba: ,Hľaďte, syn, čo mi dal Pán! Hľaďte, Pán je so mnou, a keď som darovala syna svojmu mužovi, teraz ma bude ľúbiť aspoň kvôli nemu!' Simeon, od slovesa šáma, teda ,vyslyšanie'. Boh ju vypočul a pomocou synov získa si Lia priazeň mužovu. Lévi, od láváh, pripojiť sa, primknúť, teda ,pripojenie, primknutie'. Júda, od slovesa jádáh ,chváliť, sláviť', teda ,chválený, oslávený'. To jest: Nech je Pán chválený za požehnanie!