výhody registrácie

Kniha Genezis - 1. Mojžišova

Biblia - Sväté písmo

(EKU - Ekumenický preklad)

Gn 49, 1-33

1 Potom si Jákob zavolal svojich synov a povedal: Zíďte sa a oznámim vám, čo vás čaká i v ďalekej budúcnosti: 2 zhromaždite sa a počúvajte, Jákobovi synovia, vypočujte svojho otca Izraela! 3 Rúben, ty si môj prvorodený, moja sila a prvotina mojej mužnosti. Oplývaš vznešenosťou, oplývaš silou. 4 Prekypel si ako voda, nebudeš prvý, pretože si vošiel na lôžko svojho otca a zneuctil si ho. Ľahol si si do mojej postele. 5 Šimeón a Lévi sú bratia, ich zbrane sú nástroje násilia. 6 Nech moja duša nevkročí do ich kruhu, nech sa moja sláva nespája s ich spoločenstvom, lebo v hneve povraždili mužov a v svojej roztopašnosti ochromili býky. 7 Nech je prekliaty ich hnev, lebo bol prudký, a ich zúrivosť, lebo bola krutá. Rozdelím ich v Jákobovi a rozptýlim v Izraeli. 8 Júda, teba budú chváliť tvoji bratia, tvoja ruka bude na šiji tvojich nepriateľov. Budú sa ti klaňať synovia tvojho otca. 9 Júda je levíča. Od koristi si sa zdvihol, syn môj, leží a odpočíva ako lev a levica; kto ho donúti, aby vstal? 10 Nevzdiali sa žezlo od Júdu ani vladárska berla od jeho nôh, kým z neho nevzíde vládca, ktorého budú poslúchať národy. 11 Svoje oslíča si priviaže na vinič, oslie mláďa k viničnému kmeňu, vo víne si operie rúcho a v hroznovej krvi svoj plášť. 12 Jeho oči budú tmavšie než víno, zuby belšie než mlieko. 13 Zebúlun bude bývať pri morskom pobreží, tam, kde pristávajú lode; hraničiť bude so Sidonom. 14 Jissákar je kostnatý osol, odpočíva medzi dvoma ohradami. 15 Videl, že odpočinok je dobrý, že krajina je rozkošná, zohol chrbát, nosil bremená a bol nútený konať otrocké práce. 16 Dán bude obhajovať právo svojho ľudu ako jeden z kmeňov Izraela. 17 Dán nech je hadom na ceste, rohatou zmijou na chodníku, ktorá uštipne koňa do päty, že jazdec padne dozadu. 18 Na tvoju spásu čakám, Hospodin! 19 Gád, hordy sa vrhajú naňho, on im však doráža na päty. 20 Ašér bude mať hojnosť potravy, poskytne kráľovské lahôdky. 21 Naftáli, vypustená jelenica, vydáva úchvatné zvuky. 22 Jozef je plodná ratolesť, plodná ratolesť pri prameni; ratolesti prerastajú múr. 23 Horkosťou ho napĺňali, šípy ho ohrozovali, lukostrelci ho napádali. 24 Jeho luk si zachová svoju pružnosť, jeho ruky svoju sviežosť. Z rúk Jákobovho Mocného vzíde Pastier, Skala Izraela. 25 Kiež ti pomáha Boh tvojho otca! Kiež ťa žehná Všemohúci požehnaním nebies zhora, požehnaním priepastnej hlbiny zdola a požehnaním pŕs a lona! 26 Požehnania tvojho otca prevýšia požehnania odvekých vrchov a večných pahorkov. Nech spočinú na Jozefovej hlave, na temene zasvätenca medzi bratmi! 27 Benjamín je dravý vlk, ráno požiera korisť a večer rozdeľuje úlovok. 28 Všetkých týchto izraelských kmeňov je dvanásť. Toto im povedal otec, keď ich požehnával. Každého z nich požehnal osobitným požehnaním. 29 Potom im prikázal: Keď budem pripojený k svojmu ľudu, pochovajte ma k mojim otcom do jaskyne, ktorá je na poli Chetitu Efróna, 30 do jaskyne, ktorá je na poli Makpéla, naproti Mamré v Kanaáne. To pole kúpil Abrahám od Chetitu Efróna, aby mal vlastné pohrebisko. 31 Tam pochovali Abraháma a jeho ženu Sáru, tam pochovali Izáka a jeho ženu Rebeku a tam som pochoval Leu. 32 To pole aj s jaskyňou bolo kúpené od Chetitov. 33 Keď Jákob dokončil príkaz svojim synom, položil si nohy na lôžko, skonal a bol pripojený k svojmu ľudu.

Gn 49, 1-33

Verš 33
Keď Jákob dokončil príkaz svojim synom, položil si nohy na lôžko, skonal a bol pripojený k svojmu ľudu.
Sk 7:15 - Jákob teda prišiel do Egypta; zomrel tam on aj naši otcovia.

Verš 3
Rúben, ty si môj prvorodený, moja sila a prvotina mojej mužnosti. Oplývaš vznešenosťou, oplývaš silou.
Gn 29:32 - Lea počala, porodila syna a dala mu meno Rúben. Povedala: Hospodin vzhliadol na moje utrpenie; môj muž ma už teraz bude milovať.

Verš 4
Prekypel si ako voda, nebudeš prvý, pretože si vošiel na lôžko svojho otca a zneuctil si ho. Ľahol si si do mojej postele.
Gn 35:22 - Keď už býval v tejto krajine, Rúben odišiel a spal s Bilhou, vedľajšou ženou svojho otca. Izrael sa to však dozvedel. Jákob mal dvanásť synov.
1Krn 5:1 - Synovia Rúbena, prvorodeného Izraelovho. Bol síce prvorodený, no keď poškvrnil lôžko svojho otca, právo prvorodeného prešlo na synov Jozefa, syna Izraelovho, takže v rodovom zozname nevystupoval ako prvorodený.

Verš 6
Nech moja duša nevkročí do ich kruhu, nech sa moja sláva nespája s ich spoločenstvom, lebo v hneve povraždili mužov a v svojej roztopašnosti ochromili býky.
Gn 34:25 - Na tretí deň, keď mali bolesti, dvaja Jákobovi synovia a Dínini bratia, totiž Šimeón a Lévi, vzali meče, nebadane vošli do mesta a pobili všetkých mužov.

Verš 7
Nech je prekliaty ich hnev, lebo bol prudký, a ich zúrivosť, lebo bola krutá. Rozdelím ich v Jákobovi a rozptýlim v Izraeli.
Joz 19:1 - Druhý lós pripadol Šimeónovi, kmeňu Šimeónovcov podľa ich rodov. Ich dedičné vlastníctvo bolo medzi dedičným vlastníctvom potomkov Júdovcov.
Joz 21:3 - Izraeliti dali Léviovcom zo svojho dedičného vlastníctva podľa Hospodinovho rozkazu tieto mestá aj s pasienkami:

Verš 9
Júda je levíča. Od koristi si sa zdvihol, syn môj, leží a odpočíva ako lev a levica; kto ho donúti, aby vstal?
Nm 24:9 - Uložil sa, odpočíva ako lev a levica. Kto ho vyruší? Kto ťa požehná, nech je požehnaný! Kto ťa prekľaje, nech je prekliaty!
Mi 5:8 - Nech je tvoja ruka vyvýšená nad tvojimi protivníkmi a nech sú vyhubení všetci tvoji nepriatelia.

Verš 10
Nevzdiali sa žezlo od Júdu ani vladárska berla od jeho nôh, kým z neho nevzíde vládca, ktorého budú poslúchať národy.
Mt 2:6 - A ty, Betlehem, v judskej krajine, vôbec nie si najmenší medzi judskými poprednými mestami,lebo z teba vyjde vodca,ktorý bude pastierom môjho ľudu, Izraela.

Verš 13
Zebúlun bude bývať pri morskom pobreží, tam, kde pristávajú lode; hraničiť bude so Sidonom.
Joz 19:10 - Tretí lós pripadol Zebúlunovcom podľa ich rodov. Územie ich dedičného vlastníctva siahalo po Sárid.

Verš 22
Jozef je plodná ratolesť, plodná ratolesť pri prameni; ratolesti prerastajú múr.
1Krn 5:1 - Synovia Rúbena, prvorodeného Izraelovho. Bol síce prvorodený, no keď poškvrnil lôžko svojho otca, právo prvorodeného prešlo na synov Jozefa, syna Izraelovho, takže v rodovom zozname nevystupoval ako prvorodený.

Verš 23
Horkosťou ho napĺňali, šípy ho ohrozovali, lukostrelci ho napádali.
Gn 50:20 - Vy ste proti mne osnovali zlo, Boh to však obrátil na dobro, aby sa stalo tak, ako je dnes, aby som zachránil životy mnohým ľuďom.

Verš 30
do jaskyne, ktorá je na poli Makpéla, naproti Mamré v Kanaáne. To pole kúpil Abrahám od Chetitu Efróna, aby mal vlastné pohrebisko.
Gn 23:9 - aby mi prepustil makpélsku jaskyňu, ktorá je na konci jeho poľa. Nech mi ju pred vami predá na rodinný hrob za plnú cenu v striebre.
Gn 23:16 - Abrahám s tým súhlasil a odvážil Efrónovi štyristo strieborných šekelov podľa bežnej kupeckej váhy, ako to žiadal pred Chetitmi.

Verš 31
Tam pochovali Abraháma a jeho ženu Sáru, tam pochovali Izáka a jeho ženu Rebeku a tam som pochoval Leu.
Gn 25:9 - Jeho synovia, Izák a Izmael, ho pochovali naproti Mamré do makpélskej jaskyne na pozemku Efróna, syna Chetitu Cóchara.
Gn 35:29 - Zomrel zoslabnutý vekom, bol pripojený k svojmu ľudu ako starec vysokého veku. Pochovali ho jeho synovia Ézav a Jákob.
Sk 7:16 - Preniesli ich do Síchemu a uložili v hrobe, ktorý kúpil za peniaze Abrahám od synov Chamóra v Sícheme.

Gn 49,3 - O význame jednotlivých mien Jakubových synov porov. 29,31 – 30,22. Ruben je Jakubovou silou, prvotina jeho mužskosti, čiže jeho plodnej sily. Ruben, ako prvorodený, mal obsiahnuť plnosť požehnania, ale nestáva sa tak. Stal sa totižto nehodným tejto veľkosti pre svoj mrzký prečin (49,3 n.; 35,21 n.).

Gn 49,5 - Aj Simeon a Lévi, nasledujúci po Rubenovi, sú vytvorení z požehnania prvorodeného, oni sa prehrešili krutosťou voči Sichemským (34,25–31), a tak stratili lásku u svojho otca.

Gn 49,6 - Hoci boli vlastní bratia a hoci takú jednotu preukázali vo svojej ukrutnosti, neujdú trestu, budú od seba oddelení a rozdelení medzi ostatné kmene. Vyplnilo sa to najmä na potomstve Léviho, ktoré nedostalo v Kanaáne ani len vlastný podiel… Potomkovia Simeonovi miznú čoskoro, stanú sa súčasťou Júdovcov.

Gn 49,8 - Júda, štvrtý syn Jakubov, stane sa účastným mimoriadnej milosti a otcovského požehnania; z jeho potomstva sa má narodiť prisľúbený Spasiteľ. Aj Júda zhrešil (38), no neskoršie sa ukázal veľkodušný (38,26); zachraňuje Jozefa od smrti (37,26) a ani za Benjamína sa neváha obetovať (44,18 n.). Júda značí ,pochválený'. Teda v pôvodine je tu slovná hračka: Pochválený, chváliť ťa budú…

Gn 49,10 - Žezlo, doslovne palica, je odznakom panovníckej moci. Vládca ho držiaval medzi kolenami, keď sedel na tróne, inakšie sa oň opieral. Júda bude mať vládu nad ostatnými kmeňmi, nie síce nad všetkými, a to až dotiaľ, kým nepríde ten, ktorého je to žezlo, kým nepríde Mesiáš, kým nepríde ten, ktorého je (žezlo). Júda teda bude mať žezlo ako zástupca toho, koho je žezlo, až dotiaľ, kým si ho sám neprevezme, kým nepríde Kráľ Mesiáš, ktorý má neobmedzené a absolútne kráľovstvo. Toto je okrem Protoevanjelia najstaršie miesto, kde sa v Biblii hovorí o osobnom Mesiášovi.

Gn 49,13 - Proroctvo o Zabulonovi sa tiež vyplnilo. Kmeň Zabulonov osadil sa na severe Palestíny v blízkosti Sidonu a bol neďaleko mora (Joz 19,10–16).

Gn 49,14 - Isacharovi bude prináležať žírna pôda, a tak aj bolo, patrila mu Ezdrelonská nížina a južná Galilea. A pretože cez Ezdrelonskú nížinu viedla obchodná cesta, Isacharovci vypomáhali v doprave. Preto ho Jakub prirovnáva k pracovitému oslovi. Mal z čoho žiť, obchod mu nebol potrebný, dal sa naň však dobrovoľne.

Gn 49,16 - Dan ,sudca' uháji a zaobstará právo svojmu ľudu, svojim príslušníkom. Slovná hračka ako 30,6. Rohatá zmija je piesočná zmija, veľmi jedovatá.

Gn 49,22-26 - O Jozefovi naznačuje Jakub niečo z minulosti, niečo mu predpovedá do budúcnosti. Potomstvo Jozefovo bude vzrastať ako chránený strom, ktorého vetvy prerastú aj záhradnú ohradu. Požehnanie nebies zhora je dážď a rosa. Požehnanie hlbín sú mnohé vodné pramene, ktoré budú na území Jozefovho panstva. Požehnanie pŕs a lona je početné potomstvo a hojnosť zvierat.

Gn 49,27 - Hoci Benjamín bol najmenším kmeňom, splnilo sa na ňom Jakubovo proroctvo. Ukázal sa odvážnym, ako to vysvitá z dejín sudcov a prvého kráľa v Izraeli Šaula (Sdc 3,15 n.; 5,14; 2 Sam 2,15 atď.).

Gn 49,29 - Pozri 25,8.

Gn 49,30 - O jaskyni Makpele porov. 23,9-18.

Gn 49,33 - Tak sa pripojil… pozri 25,8.17; 35,29.