výhody registrácie

3. Kniha Mojžisova

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

3Moj 8, 1-36

1 Hospodin hovoril Mojžišovi: 2 Vezmi Árona a s ním jeho synov aj šaty, olej na pomazanie, junca na obeť za hriech, dva barany, kôš nekvasených chlebov 3 a zhromaždi celý zbor ku vchodu do svätostánku. 4 Mojžiš urobil, ako mu prikázal Hospodin, a zbor sa zhromaždil ku vchodu do svätostánku. 5 Vtedy Mojžiš povedal zboru: Toto je to, čo Hospodin prikázal urobiť. 6 Mojžiš predviedol Árona i jeho synov a umyl ich vodou. 7 Dal mu spodné rúcho, opásal ho pásom, obliekol mu plášť, dal mu efód, opásal ho stuhou efódu a obopäl ho ňou. 8 Potom položil na neho náprsník a do náprsníka vložil urím a tummím. 9 Na hlavu mu položil turban, na turban pripevnil spredu zlatú ozdobu, posvätnú čelenku, ako Hospodin prikázal Mojžišovi. 10 Potom Mojžiš vzal olej na pomazanie, pomazal príbytok i všetko, čo bolo v ňom, a posvätil ho. 11 Pokropil ním oltár sedem razy, pomazal oltár i všetko jeho náčinie, aj umývadlo s jeho podstavcom, aby ich posvätil. 12 Z oleja na pomazanie nalial na hlavu Áronovu a pomazal ho, aby ho vysvätil. 13 Nato Mojžiš predviedol Áronových synov, obliekol im spodné rúcho, opásal ich pásom a priviazal im kňazské klobúky, ako Hospodin prikázal Mojžišovi. 14 Potom priviedol junca, určeného na obeť za hriech, a Áron so svojimi synmi položil ruku na hlavu junca určeného na obeť za hriech. 15 Mojžiš ho zabil, vzal krv, pomazal prstom rohy oltára dookola, a tak očistil oltár od hriechu. Ostatnú krv vylial na spodok oltára, a tak ho posvätil, aby mohol na ňom vykonať obrad zmierenia. 16 Vzal všetok tuk, ktorý bol na vnútornostiach, lalok pečene, obe obličky aj s tukom a spálil na oltári. 17 Junca však, jeho kožu, mäso a trus spálil ohňom mimo tábora, ako Hospodin prikázal Mojžišovi. 18 Potom priviedol barana určeného na spaľovanú obeť a Áron a jeho synovia položili ruky na hlavu barana; 19 Mojžiš ho zarezal a oltár dookola pokropil krvou. 20 Barana rozsekal na kusy, spálil hlavu, kusy i tuk. 21 Vnútornosti a nohy umyl vodou. Potom Mojžiš spálil celého barana na oltári. Bola to spaľovaná obeť príjemnej vône, ohňová obeť Hospodinovi, ako prikázal Hospodin Mojžišovi. 22 Priviedol aj druhého barana určeného na vysviacku. Áron so svojimi synmi položil ruky na hlavu barana. 23 Potom ho Mojžiš zarezal, vzal niečo z jeho krvi a Áronovi pomazal boltec pravého ucha, palec pravej ruky a palec pravej nohy. 24 Potom Mojžiš predviedol synov Áronových a pomazal im krvou boltec pravého ucha, palec pravej ruky a palec pravej nohy; Mojžiš pokropil krvou oltár dookola. 25 Vzal tuk, tučný chvost a všetok tuk na vnútornostiach, lalok pečene, obe obličky s ich tukom i pravé stehno. 26 Z koša s nekvasenými chlebmi, ktorý bol pred Hospodinom, vybral jeden nekvasený koláč, jeden peceň chleba na oleji, jeden posúch a položil ich na tuk a na pravé stehno. 27 Potom toto všetko dal Áronovi a jeho synom do rúk, zamával tým ako mávanou dávkou pred Hospodinom. 28 Potom im to vzal z rúk, spálil to na oltári po spaľovanej obeti. To je vysviacačná obeť príjemnej vône: to je ohňová obeť Hospodinovi. 29 Potom Mojžiš vzal hruď, zamával ňou na spôsob mávanej dávky pred Hospodinom. Dostala sa Mojžišovi za podiel z barana určeného na vysviacačnú obeť, ako Hospodin prikázal Mojžišovi. 30 Mojžiš vzal z vysviacačného oleja a z krvi, ktorá bola na oltári, pokropil Árona a jeho šaty a s ním jeho synov i šaty jeho synov. Tak vysvätil Árona a jeho šaty a s ním aj jeho synov aj ich šaty. 31 Vtedy povedal Mojžiš Áronovi a jeho synom: Uvarte mäso pri vchode do svätostánku a zjedzte ho tam i s chlebom, ktorý je v koši na vysviacačnú obeť, ako som prikázal: Nech ho zje Áron a jeho synovia. 32 Zvyšok mäsa a chleba spáľte ohňom. 33 Neodíďte od vchodu do svätostánku za sedem dní, kým neprejde čas vašej vysviacky, lebo vaša vysviacka má trvať sedem dní. 34 Ako sa konalo dnes, tak prikázal Hospodin konať na získanie zmierenia pre vás. 35 Zostaňte teda sedem dní vo vchode do svätostánku vo dne i v noci a zachovávajte nariadenie Hospodinovo, aby ste nezomreli; lebo taký príkaz som dostal. 36 A Áron so svojimi synmi urobil všetko, čo prikázal Hospodin prostredníctvom Mojžiša.

3Moj 8, 1-36

Verš 2
Vezmi Árona a s ním jeho synov aj šaty, olej na pomazanie, junca na obeť za hriech, dva barany, kôš nekvasených chlebov
Ex 28:1 - Privolaj k sebe spomedzi Izraelcov svojho brata Árona i s jeho synmi, aby mi konali kňazskú službu: Áron, Nádáb, Abíhú, Eleázár a Itámár, synovia Áronovi.
Ex 30:25 - Z toho priprav olej na posvätné pomazanie, miešanú masť, ako robia olejkári; to bude posvätný olej na pomazanie.

Verš 5
Vtedy Mojžiš povedal zboru: Toto je to, čo Hospodin prikázal urobiť.
Ex 29:4 - Potom priveď Árona a jeho synov ku vchodu do svätostánku - a umy ich vodou.

Verš 7
Dal mu spodné rúcho, opásal ho pásom, obliekol mu plášť, dal mu efód, opásal ho stuhou efódu a obopäl ho ňou.
Ex 28:4 - Toto rúcho mu zhotovia: náprsník a efód, plášť a vyšívaný spodný odev, turban a opasok. Posvätné rúcho zhotovia tvojmu bratovi Áronovi i jeho synom, aby mi konali kňazskú službu.

Verš 8
Potom položil na neho náprsník a do náprsníka vložil urím a tummím.
Ex 28:30 - Do náprsníka pre súdne výroky vlož aj urím a tummím; budú Áronovi na srdci, keď bude vchádzať pred Hospodina; tak nech nosí Áron súdne rozhodnutie Izraelcov na svojom srdci stále pred Hospodinom.

Verš 9
Na hlavu mu položil turban, na turban pripevnil spredu zlatú ozdobu, posvätnú čelenku, ako Hospodin prikázal Mojžišovi.
Ex 28:36 - Zhotov aj čelenku z čistého zlata a vyry na ňu, ako sa ryje pečať: Svätý Hospodinovi.
Ex 29:6 - Na hlavu mu daj turban a na turban polož posvätný diadém.

Verš 12
Z oleja na pomazanie nalial na hlavu Áronovu a pomazal ho, aby ho vysvätil.
Ž 133:2 - Ako výborný olej na hlave, čo steká na bradu, Áronovi na bradu, čo steká na okraj jeho rúcha.

Verš 13
Nato Mojžiš predviedol Áronových synov, obliekol im spodné rúcho, opásal ich pásom a priviazal im kňazské klobúky, ako Hospodin prikázal Mojžišovi.
Ex 29:9 - Opáš ich pásom, Árona i jeho synov, a polož im klobúky na hlavu. Kňazstvo nech je pre nich večným ustanovením. Tak uveď Árona a jeho synov do ich kňazskej služby.

Verš 14
Potom priviedol junca, určeného na obeť za hriech, a Áron so svojimi synmi položil ruku na hlavu junca určeného na obeť za hriech.
Ex 29:1 - Toto urob s nimi: posväť ich, aby mi konali kňazskú službu: Vezmi jedného junca a dva bezchybné barany,

Verš 17
Junca však, jeho kožu, mäso a trus spálil ohňom mimo tábora, ako Hospodin prikázal Mojžišovi.
Ex 29:14 - Mäso z junca, jeho kožu a kal z čriev spáľ v ohni mimo tábora. To je obeť za hriech.
Lv 4:11 - Kožu junca však a všetko jeho mäso i s hlavou, nohami, ako aj vnútornosti i s trusom,

Verš 21
Vnútornosti a nohy umyl vodou. Potom Mojžiš spálil celého barana na oltári. Bola to spaľovaná obeť príjemnej vône, ohňová obeť Hospodinovi, ako prikázal Hospodin Mojžišovi.
Ex 29:18 - Celého barana spáľ na dym na oltári; to je spaľovaná obeť Hospodinovi, príjemnej vône; to je ohňová obeť Hospodinovi.

Verš 25
Vzal tuk, tučný chvost a všetok tuk na vnútornostiach, lalok pečene, obe obličky s ich tukom i pravé stehno.
Ex 29:22 - Potom vezmi chvost a tuk barana, ktorý obaľuje vnútornosti, lalok z pečene a obe obličky s tukom, ktorý je na nich, i pravú lopatku, lebo je to baran pri ustanovení za kňaza,

Verš 27
Potom toto všetko dal Áronovi a jeho synom do rúk, zamával tým ako mávanou dávkou pred Hospodinom.
Ex 29:24 - Toto všetko vlož do rúk Áronovi a do rúk jeho synov a zamávaj s tým ako mávanou dávkou pred Hospodinom.

Verš 29
Potom Mojžiš vzal hruď, zamával ňou na spôsob mávanej dávky pred Hospodinom. Dostala sa Mojžišovi za podiel z barana určeného na vysviacačnú obeť, ako Hospodin prikázal Mojžišovi.
Ex 29:26 - Vezmi hruď barana z Áronovho ustanovenia a zamávaj ňou ako mávanou dávkou pred Hospodinom; nech to bude tvojím podielom.
Lv 7:33 - Pravé stehno bude patriť ako podiel tomu zo synov Áronových, ktorý obetuje krv z obete spoločenstva a tuk.

Verš 30
Mojžiš vzal z vysviacačného oleja a z krvi, ktorá bola na oltári, pokropil Árona a jeho šaty a s ním jeho synov i šaty jeho synov. Tak vysvätil Árona a jeho šaty a s ním aj jeho synov aj ich šaty.
Ex 29:21 - Naber z krvi, čo je na oltári, a z oleja na pomazanie, pokrop Árona a jeho rúcho aj jeho synov a ich rúcha; bude posvätený on so svojím rúchom i jeho synovia so svojimi rúchami.

Verš 31
Vtedy povedal Mojžiš Áronovi a jeho synom: Uvarte mäso pri vchode do svätostánku a zjedzte ho tam i s chlebom, ktorý je v koši na vysviacačnú obeť, ako som prikázal: Nech ho zje Áron a jeho synovia.
Ex 29:32 - Áron a jeho synovia budú jesť mäso z barana a z chlebov v koši pri vchode do svätostánku.
Lv 24:9 - Bude to patriť Áronovi a jeho synom. Nech to zjedia na posvätnom mieste, lebo z ohňových obetí Hospodinových je to svätosvätá časť pre neho; to je večné ustanovenie.

Lv 8,1 - Rozprava opisuje vykonanie rozkazu Božieho, ktorý dal Pán Mojžišovi v Ex 29,1–37. Porov. poznámky k tomuto miestu.

Lv 8,6-7 - Ľanová ríza je tunika, košeľa, ktorú nosievali na samom tele (Ex 28,39).

Lv 8,8-9 - Porov. Ex 28.

Lv 8,23-24 - Obrad s krvou chce naznačiť, že kňaz je zasvätený vonkoncom Pánovi.

Lv 8,28-32 - Výnimka s pravou lopatkou, ktorá pri pokojných obetách patrila kňazovi, je pochopiteľná. V tomto prípade všetko patrí Bohu, preto všetko mäso spaľovali. Len prsia pripadli Mojžišovi. Dal mu ich Pán z obety posvätenia (pozri vyššie vv. 14–21 a Ex 29,31–34). Mäso, čo sa malo variť, bolo z obetného baránka, z barana "posvätenia" (vv. 22 n.). Svätenie sa skončilo obetnou hostinou, na ktorej sa zúčastnili len kňazi. Hostinou sa naznačuje spojenie medzi Bohom a kňazmi.