výhody registrácie

3. Kniha Mojžisova

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

3Moj 26, 1-46

1 Nerobte si bôžikov, ani vyrezávané modly, ani posvätné stĺpy si nestavajte, ani kamenné sochy nedovoľte vo svojej krajine, aby ste sa pred nimi klaňali, lebo ja, Hospodin, som váš Boh. 2 Zachovávajte moje dni sviatočného odpočinku, majte v hlbokej úcte moju svätyňu. Ja som Hospodin. 3 Ak budete chodiť podľa mojich ustanovení a budete zachovávať moje príkazy a plniť ich, 4 dám vám dažde v príhodnom čase a zem vydá svoju úrodu, i poľné stromy vydajú svoje ovocie, 5 mlatba bude trvať až do oberačky a oberačka bude trvať po sejbu; najete sa chleba do sýtosti a bezpečne budete bývať vo svojej krajine. 6 V krajine spôsobím pokoj, a keď si ľahnete, nik vás nevyruší. Odstránim škodlivú zver a meč neprejde vašou krajinou. 7 Vy budete prenasledovať svojich nepriateľov a oni podľahnú vášmu meču. 8 Piati z vás budú hnať sto ľudí a sto z vás bude hnať desaťtisíc; vaši nepriatelia padnú pred vami mečom. 9 Obrátim sa k vám, urobím vás plodnými, rozmnožím vás a uplatním svoju zmluvu s vami. 10 Budete jesť staré z predošlého roku a staré budete musieť vypratávať pred novým. 11 Postavím svoj príbytok medzi vami, nesprotivím si vás. 12 Budem chodiť medzi vami, budem vám Bohom a vy budete mojím ľudom. 13 Ja som Hospodin, váš Boh, ktorý som vás vyviedol z krajiny Egypťanov, aby ste im neboli otrokmi; polámal som ihlice vášho jarma a dal som vám chodiť so vztýčenou hlavou. 14 Ak ma však nebudete poslúchať a nebudete plniť všetky tieto moje príkazy, 15 ak zavrhnete moje ustanovenia a moje právne predpisy vám budú odporné, takže nebudete plniť všetky moje príkazy a narušíte moju zmluvu, 16 naložím s vami podobne. Uvediem na vás náhlu hrôzu, suchoty a horúčku, čo vyháša zrak a stravuje život; nadarmo budete siať svoje semeno, pojedia ho vaši nepriatelia. 17 Obrátim svoju tvár proti vám, takže vás porazia vaši nepriatelia a panovať budú nad vami tí, čo vás nenávidia; budete utekať, aj keď vás nikto nebude prenasledovať. 18 Keď ma ani potom nebudete poslúchať, sedemnásobne vás potrestám za vaše hriechy. 19 Tak zlomím vašu pyšnú moc a urobím vám nebo nad vami železom a vašu zem bronzom; 20 vaša sila sa nadarmo spotrebuje; vaša zem nevydá úrodu, ani stromy krajiny neprinesú ovocie. 21 Ak sa mi predsa postavíte na odpor a nebudete ma chcieť poslúchať, pridám vám sedemkrát toľko rán, ako je vašich hriechov. 22 Pošlem na vás divú zver a ona vás pripraví o deti, vyhubí váš dobytok a umenší váš počet, takže vaše cesty spustnú. 23 Ak sa ani týmto nedáte poučiť a postavíte sa mi na odpor, 24 aj ja sa vám postavím na odpor a budem vás sedemnásobne ťať za vaše hriechy. 25 Privediem na vás meč, ktorý pomstí porušenie zmluvy. Ak sa zhromaždíte do svojich miest, zošlem na vás mor a budete vydaní do rúk nepriateľa. 26 Keď vám zlámem oporu chleba, desať žien bude piecť váš chlieb v jednej peci a podľa váhy vám vrátia váš chlieb, takže budete jesť, ale sa nenasýtite. 27 Ak ma ani na toto nebudete poslúchať a postavíte sa mi na odpor, 28 i ja sa vám s hnevom postavím na odpor a potrestám vás sedemnásobne za vaše hriechy. 29 Budete jesť mäso svojich synov a svojich dcér. 30 Spustoším vaše obetné výšiny, zotnem vaše kadidlové oltáriky a vaše mŕtvoly pridám k mŕtvolám vašich modiel; budem mať odpor voči vám. 31 Vaše mestá zmením na rumovisko a spustoším vaše svätyne; nechcem voňať vaše obete príjemnej vône. 32 Sám spustoším krajinu tak, že sa zhrozia nad ňou vaši nepriatelia, ktorí budú bývať v nej. 33 Vás rozptýlim medzi národy a za vami na vás vytasím meč, vaša krajina bude púšťou a vaše mestá rumoviskom. 34 Vtedy krajina po celý čas spustnutia, kým vy budete v krajine svojich nepriateľov, dostane náhradu za svoje dni sviatočného odpočinku. Vtedy si krajina odpočinie a dostane náhradu za svoje dni sviatočného odpočinku. 35 Po celý čas spustnutia bude odpočívať, ako neodpočívala za vašich dní sviatočného odpočinku, pokiaľ ste bývali v nej. 36 Tým, ktorí z vás ešte zostanú, uvediem v krajine ich nepriateľov malomyseľnosť do sŕdc, takže ich bude prenasledovať šelest zaviateho lístia, budú utekať, ako sa uteká pred mečom, a padnú, aj keď ich nik nebude prenasledovať. 37 I budú padať jeden cez druhého akoby na úteku pred mečom, hoci nikto ich nebude prenasledovať, a nebudete môcť obstáť pred svojimi nepriateľmi. 38 Tak zahyniete medzi svojimi nepriateľmi a krajina vašich nepriateľov vás požerie. 39 Tí, ktorí zostanú, zhnijú za svoje previnenia v krajinách vašich nepriateľov; ba i za viny svojich otcov zhnijú spolu s nimi. 40 I budú vyznávať svoje viny a viny svojich otcov, i neveru, ktorej sa dopustili proti mne, aj to, že sa mi postavili na odpor. 41 I ja sa im postavím na odpor a uvediem ich do krajiny ich nepriateľov. Keď sa potom pokorí ich neobrezané srdce a ponesú trest za svoje viny, 42 rozpomeniem sa na svoju zmluvu s Jákobom, aj na svoju zmluvu s Izákom, aj na svoju zmluvu s Abrahámom sa rozpomeniem, a rozpomeniem sa aj na krajinu. 43 Keď krajina bude spustošená a bez nich, dostane náhradu za svoje sviatočné dni odpočinku, keďže bude spustnutá a bez nich, oni však ponesú trest za svoje viny, pretože zavrhli moje právne predpisy, voči mojim ustanoveniam cítili odpor. 44 Ale ani pri tom všetkom ich nezavrhnem, keď budú v krajine svojich nepriateľov, a nebudem cítiť voči nim odpor natoľko, že by som ich úplne zničil a zrušil svoju zmluvu s nimi, lebo ja som Hospodin, váš Boh. 45 Rozpomeniem sa kvôli nim na zmluvu s ich predkami, ktorých som pred očami národov vyviedol z Egypta, aby som bol ich Bohom; ja som Hospodin. 46 Toto sú ustanovenia, právne predpisy a zákony, ktoré Hospodin ustanovil medzi sebou a medzi Izraelcami na vrchu Sinaj prostredníctvom Mojžiša.

3Moj 26, 1-46

Verš 1
Nerobte si bôžikov, ani vyrezávané modly, ani posvätné stĺpy si nestavajte, ani kamenné sochy nedovoľte vo svojej krajine, aby ste sa pred nimi klaňali, lebo ja, Hospodin, som váš Boh.
Ex 20:4 - Neurobíš si vyrezávanú modlu ani podobu ničoho, čo je na nebi hore, čo je na zemi dolu, alebo čo je vo vode pod zemou!
Dt 5:8 - Neurobíš si tesanú modlu ani podobu ničoho, čo je na nebi hore, čo je na zemi dolu, alebo čo je vo vode pod zemou.
Dt 16:22 - Nepostav si nijaký posvätný stĺp, ktorý nenávidí Hospodin, tvoj Boh.
Ž 97:7 - Všetci sa zahanbia, čo slúžia modlám a chvastajú sa ničomnými bôžikmi; klaňať sa Mu budú všetci bohovia.

Verš 2
Zachovávajte moje dni sviatočného odpočinku, majte v hlbokej úcte moju svätyňu. Ja som Hospodin.
Lv 19:30 - Zachovávajte moje dni sviatočného odpočinku a majte v úcte moju svätyňu; ja som Hospodin.

Verš 3
Ak budete chodiť podľa mojich ustanovení a budete zachovávať moje príkazy a plniť ich,
Dt 28:1 - Ak naozaj poslúchneš hlas Hospodina, svojho Boha, a budeš zachovávať a plniť všetky Jeho príkazy, ktoré ti dnes dávam, Hospodin, tvoj Boh, ťa vyvýši nad všetky národy zeme.

Verš 5
mlatba bude trvať až do oberačky a oberačka bude trvať po sejbu; najete sa chleba do sýtosti a bezpečne budete bývať vo svojej krajine.
Lv 25:19 - Krajina bude vydávať svoje ovocie a vy sa budete môcť najesť do sýtosti a budete v nej bezpečne bývať.

Verš 6
V krajine spôsobím pokoj, a keď si ľahnete, nik vás nevyruší. Odstránim škodlivú zver a meč neprejde vašou krajinou.
Jób 11:18 - A budeš dúfať, lebo je nádej, môžeš sa ohliadať i bezpečne spávať.

Verš 8
Piati z vás budú hnať sto ľudí a sto z vás bude hnať desaťtisíc; vaši nepriatelia padnú pred vami mečom.
Joz 23:10 - Jediný muž z vás poženie pred sebou tisíce, lebo Hospodin, váš Boh, sám bojuje za vás, ako vám zasľúbil.

Verš 11
Postavím svoj príbytok medzi vami, nesprotivím si vás.
Ez 37:26 - Uzavriem s nimi zmluvu o pokoji, bude to pre nich večná zmluva. Usadím ich a rozmnožím a naveky dám svoju svätyňu do ich stredu.
2Kor 6:16 - Aké spojenie medzi chrámom a modlami? A my sme predsa chrám Boha živého, ako povedal Boh: Prebývať budem v nich a prechádzať sa, a budem im Bohom, a oni mi budú ľudom.

Verš 44
Ale ani pri tom všetkom ich nezavrhnem, keď budú v krajine svojich nepriateľov, a nebudem cítiť voči nim odpor natoľko, že by som ich úplne zničil a zrušil svoju zmluvu s nimi, lebo ja som Hospodin, váš Boh.
Dt 4:31 - Lebo Hospodin, tvoj Boh, je milosrdný Boh, neopustí ťa, ani ťa nezahubí, ani nezabudne na zmluvu s otcami, ktorú im potvrdil prísahou.
Rim 11:1 - Spytujem sa teda: Či Boh zavrhol svoj ľud? Vôbec nie! Veď aj ja som Izraelita, z potomstva Abrahámovho, z kmeňa Benjamínovho!
Rim 11:26 - A tak celý Izrael bude spasený, ako je napísané: Príde zo Siona vysloboditeľ, odvráti bezbožnosť od Jákoba;

Verš 34
Vtedy krajina po celý čas spustnutia, kým vy budete v krajine svojich nepriateľov, dostane náhradu za svoje dni sviatočného odpočinku. Vtedy si krajina odpočinie a dostane náhradu za svoje dni sviatočného odpočinku.
Lv 25:2 - Hovor s Izraelcami a povedz im: Keď prídete do krajiny, ktorú vám dávam, nech krajina zachová slávnostný odpočinok Hospodinovi.

Verš 14
Ak ma však nebudete poslúchať a nebudete plniť všetky tieto moje príkazy,
Dt 28:15 - Ale ak nebudeš poslúchať hlas Hospodina, svojho Boha, a nebudeš zachovávať všetky Jeho príkazy a Jeho ustanovenia, ktoré ti dnes dávam, naplnia sa na tebe všetky tieto kliatby a budú ťa stíhať:
Nár 2:17 - Hospodin urobil, čo si zaumienil, splnil, čo povedal, čo rozkázal v dávnych časoch; zrúcal neúprosne; nepriateľovi spôsobil radosť nad tebou, zdvihol roh tvojich protivníkov.
Mal 2:2 - Ak neposlúchnete a ak si to nevezmete k srdcu, aby ste vzdávali česť môjmu menu - vraví Hospodin mocností - tak na vás zošlem kliatbu a na kliatbu zmením vaše požehnanie. Ba už som ho aj zmenil na kliatbu, lebo nieto medzi vami takých, ktorí by si to vzali k srdcu.

Verš 17
Obrátim svoju tvár proti vám, takže vás porazia vaši nepriatelia a panovať budú nad vami tí, čo vás nenávidia; budete utekať, aj keď vás nikto nebude prenasledovať.
Prís 28:1 - Bezbožný uteká, hoci ho nikto neženie, ale spravodlivý sa cíti bezpečný ako levíča.

Verš 24
aj ja sa vám postavím na odpor a budem vás sedemnásobne ťať za vaše hriechy.
2Sam 22:27 - Ty voči čistému javíš sa čistým, ale s prevráteným divne nakladáš.
Ž 18:26 - Ty voči zbožnému sa javíš zbožným a voči úprimnému počínaš si úprimne.

Verš 29
Budete jesť mäso svojich synov a svojich dcér.
Dt 28:53 - Počas obliehania a v tiesni, ktorou ťa stiesni tvoj nepriateľ, budeš jesť plod svojho života, mäso svojich synov a dcér, ktoré ti dal Hospodin, tvoj Boh.
2Kr 6:28 - Potom sa jej kráľ opýtal: Čo ti je? Odpovedala: Táto žena ma nahovorila: Daj svojho syna, zjeme ho dnes. Môjho syna zjeme zajtra.
Nár 4:10 - Ruky žien, čo bývali milosrdné, uvarili vlastné deti; ony sa im stali pokrmom pri skaze dcéry môjho ľudu.

Verš 30
Spustoším vaše obetné výšiny, zotnem vaše kadidlové oltáriky a vaše mŕtvoly pridám k mŕtvolám vašich modiel; budem mať odpor voči vám.
2Krn 34:7 - zbúral oltáre a ašéry, tesané modly rozbil na márne kusy, vysekal všetky kadidlové oltáre na celom území Izraela. Potom sa vrátil do Jeruzalema.

Lv 26,1-2 - Zakazuje sa modloslužba, aj to, čo by mohlo k modloslužbe viesť: Izraeliti nesmeli si zhotoviť sochu alebo obraz znázorňujúci pravé ho Boha (Ex 20,4). O pomníkoch, stĺpoch (masseba) porov. Gn 28,18; Ex 24,4; 34,13; Nm 33,52. Pripomínajú sa dva základné články starozákonného náboženstva: jednobožstvo a zasvätenie soboty, ktorá je znamením zmluvy medzi Pánom a národom izraelským.

Lv 26,4 - V Palestíne prší len od konca októbra do apríla. Ak tento dážď nebol hojný, neurodilo sa skoro nič.

Lv 26,14 - Boh poslušnosť a vernosť svojich odmení pozemskými dobrotami, neveru a neposlušnosť potresce rozličnými trestmi. A tresty sa budú stupňovať, ak Izrael ostane tvrdošijný vo svojej neposlušnosti.

Lv 26,26 - Oporu výživy, dosl. "palicu vášho chleba", teda potrebný a dostatočný chlieb, ktorý je podporovateľom, udržovateľom na životnej ceste (Ž 105,16; Ez 4,16 atď.). – Za riadnych pomerov má každá gazdiná svoju pec.

Lv 26,30 - Výšiny, kultové miesta na vrchoch, kde boli svätyne pohanských bohov (Dt 29,17; Ez 6,4.6). Slnečné stĺpy boli symbolmi Bála, ktorého uctievali najmä Feničania ako boha slnka (Iz 17,8; 27,9; 2 Krn 14,2). Nebude ani pohanskej modloslužby, ani pravej bohoslužby.