výhody registrácie

3. Kniha Mojžisova

Biblia - Sväté písmo

(ECAV - Evanjelický preklad)

3Moj 14, 1-57

1 Hospodin hovoril Mojžišovi: 2 Toto bude zákon o malomocnom, určený na deň jeho očisťovania: Nech ho privedú ku kňazovi 3 a kňaz vyjde pred tábor. Keď zistí, že sa chorobný znak malomocenstva na malomocnom vyliečil, 4 rozkáže priniesť za toho, kto sa očisťuje, dva čisté živé vtáčiky, cédrové drevo, karmazínové farbivo a yzop; 5 kňaz rozkáže zarezať jedného vtáčika nad hlinenou nádobou s pramenitou vodou. 6 Potom nech vezme živé vtáča, cédrové drevo, karmazínové farbivo a yzop a všetko nech namočí aj so živým vtáčikom do krvi vtáčika zarezaného nad pramenitou vodou; 7 nech kňaz sedemkrát pokropí toho, kto sa očisťuje od malomocenstva; vyhlási ho za čistého a živé vtáča vypustí na pole. 8 Ten, kto sa očisťuje, nech si potom vyperie šaty, oholí všetky vlasy, umyje vodou, a tak bude čistý. Potom smie vstúpiť do tábora, ale sedem dní bude bývať mimo svojho stanu. 9 Na siedmy deň si oholí všetky vlasy z hlavy, bradu i obočie a vôbec všetky svoje chlpy, vyperie si šaty, umyje si telo vodou a bude čistý. 10 Na ôsmy deň vezme dva bezchybné baránky a jednu bezchybnú jedno ročnú ovečku, tri desatiny éfy jemnej múky zamiesenej olejom ako pokrmovú obeť a jeden log oleja. 11 Očisťujúci kňaz nech postaví toho, kto sa očisťuje, s týmito vecami pred Hospodina ku vchodu do svätostánku. 12 Potom nech kňaz vezme jedného baránka a predloží ho s logom oleja ako obeť za vinu a nech zamáva nimi ako mávanou dávkou pred Hospodinom. 13 Nech zabije baránka na mieste, kde sa zabíja obeť za hriech a spaľovaná obeť, na svätom mieste, lebo ako obeť za hriech tak aj obeť zadosťučinenia za vinu patrí kňazovi; ona je svätosvätá. 14 Nato nech kňaz vezme z krvi obete zadosťučinenia za vinu a pomaže pravý ušný boltec toho, kto sa očisťuje, i palec na jeho pravej ruke a palec na jeho pravej nohe. 15 Potom kňaz vezme z logu oleja a naleje na dlaň svojej ľavej ruky; 16 nech kňaz namočí prst svojej pravice do oleja, ktorý má na ľavej dlani, a z oleja na svojom prste nech rozkropí sedem razy pred Hospodinom. 17 Zo zvyšku oleja, ktorý je na kňazovej dlani, nech kňaz pomaže pravý ušný boltec toho, kto sa očisťuje, palec na jeho pravej ruke i palec na jeho pravej nohe, na mieste, kde je krv z obete zadosťučinenia za vinu. 18 Ostatný olej, ktorý má kňaz na ruke, vyleje na hlavu toho, kto sa očisťuje. Tak kňaz vykoná za neho obrad zmierenia pred Hospodinom. 19 Potom nech kňaz pripraví obeť za hriech, tak vykoná obrad zmierenia za toho, kto sa očisťuje od svojej nečistoty, a potom zabije spaľovanú obeť; 20 kňaz nech obetuje spaľovanú i pokrmovú obeť na oltári. Nech kňaz tak vykoná za neho obrad zmierenia a on bude čistý. 21 Ak je však chudobný a nedochodí mu, nech vezme jedného baránka na obeť zadosťučinenia za vinu na zamávanie a vykonanie obradu zmierenia za seba, desatinu éfy jemnej múky zamiesenej olejom na pokrmovú obeť a log oleja; 22 k tomu dve hrdličky alebo dve holúbätá, ak mu na to dochodí. Jedno z nich bude na obeť za hriech a druhé na spaľovanú obeť. 23 Nech ich prinesie na ôsmy deň po svojom očistení ku kňazovi do vchodu svätostánku pred Hospodina. 24 Kňaz nech vezme baránka, určeného na obeť zadosťučinenia za vinu, i log oleja a nech tým zamáva pred Hospodinom ako s mávanou dávkou. 25 Potom nech kňaz zabije baránka, určeného na obeť zadosťučinenia za vinu, vezme trochu z krvi obete zadosť učinenia za vinu, a pomaže boltec pravého ucha toho, čo sa očisťuje, aj palec na jeho pravej ruke a palec na jeho pravej nohe. 26 Z oleja nech kňaz naleje na svoju ľavú dlaň 27 a prstom svojej pravice sedem razy rozfŕka pred Hospodinom z oleja, ktorý má na ľavej dlani. 28 Potom nech kňaz pomaže časťou oleja, ktorý má na dlani, boltec pravého ucha toho, kto sa očisťuje, aj palec na jeho pravej ruke a palec na jeho pravej nohe na mieste, kde je krv z obete zadosťučinenia za vinu. 29 Ostatný olej, ktorý má kňaz na dlani, nech vyleje na hlavu toho, kto sa očisťuje, na vykonanie obradu zmierenia za neho pred Hospodinom. 30 Potom nech z jednej hrdličky alebo jedného holúbäťa, na ktoré mu dochodí, 31 urobí obeť za hriech, z druhého spaľovanú obeť a pokrmovú obeť. Tak kňaz vykoná pred Hospodinom obrad zmierenia za toho, kto sa očisťuje. 32 Toto je zákon pre postihnutého chorobným znakom malomocenstva, ktorému nedochodí na výdavky pri očisťovaní. 33 Hospodin hovoril Mojžišovi a Áronovi: 34 Keď vojdete do Kanaánu, ktorý vám dávam do vlastníctva, a keď dám chorobný znak malomocenstva na niektorý dom v krajine vášho vlastníctva, 35 nech vlastník domu príde a oznámi kňazovi: Na dome sa mi ukázal chorobný znak. 36 Vtedy nech kňaz rozkáže vyprázdniť dom skôr, ako príde kňaz prezrieť chorobný znak, aby sa neznečistilo všetko, čo je v dome. Potom nech kňaz vojde prezrieť dom 37 a nech prezrie chorobný znak. Ak sa chorobný znak javí na stenách domu ako zelenkavé alebo červenkavé prehĺbeniny, ktoré sú napohľad hlbšie ako okolitá stena, 38 nech kňaz vyjde z domu k jeho dverám a zavrie dom na sedem dní. 39 Na siedmy deň nech kňaz opäť príde, a keď zistí, že sa chorobný znak na stenách domu rozšíril, 40 nech rozkáže kamene s chorobným znakom vytrhnúť a vyhodiť na nečisté miesto za mestom; 41 dom dá zvnútra dookola oškrabať; hlinu, ktorú zoškrabú, nech vysypú na nečisté miesto za mestom. 42 Nech vezmú iné kamene a vložia na miesto starých kameňov; nech vezmú inú hlinu a ňou vymažú dom. 43 Ak po vytrhnutí kameňov, po oškrabaní a vymazaní domu, chorobný znak opäť vyrazí na dome, 44 nech kňaz vojde, a ak zistí, že sa chorobný znak na dome rozšíril, je to zhubné malomocenstvo na dome; je nečistý. 45 Nech zbúrajú dom, kamene a drevo z neho aj všetku hlinu z domu nech vynesú na nečisté miesto za mestom. 46 Kto vstúpi do domu v čase, keď je uzavretý, bude nečistý až do večera. 47 Ak by niekto spal v tom dome, musí si oprať šaty; kto by jedol v dome, musí si oprať šaty. 48 Ale ak kňaz vojde a zistí, že chorobný znak na dome sa po vymazaní domu nešíri, nech vyhlási dom za čistý, lebo jeho chorobný znak sa stratil. 49 Nech vezme na očistenie domu dva vtáčiky, cédrové drevo, karmazín a yzop; 50 nech zareže jedno vtáča nad hlinenou nádobou s pramenitou vodou. 51 Potom nech vezme cédrové drevo, yzop, karmazín a živé vtáča, nech ich namočí do krvi zarezaného vtáčaťa a do pramenitej vody a nech dom sedem razy pokropí; 52 tak očistí dom od hriechu krvou vtáčaťa a pramenitou vodou, živým vtáčaťom, cédrovým drevom, yzopom a karmazínom. 53 Potom vypustí živé vtáča z mesta na pole. Tak vykoná obrad zmierenia za dom, a ten bude čistý. 54 Toto je zákon o všetkých chorobných znakoch malomocenstva, o chrastavosti, 55 o malomocenstve na šatách a domoch, 56 o opuchlinách, vyrážkach a škvrnách 57 na poučenie, kedy je niečo nečisté alebo čisté. Toto je zákon o malomocenstve.

3Moj 14, 1-57

Verš 2
Toto bude zákon o malomocnom, určený na deň jeho očisťovania: Nech ho privedú ku kňazovi
Mt 8:4 - Povedal mu Ježiš: Nehovor o tom nikomu, ale choď, ukáž sa kňazovi a ľuďom a obetuj dar, ktorý prikázal Mojžiš, im na svedectvo.
Mk 1:44 - Nehovor o tom nikomu. Ale choď, ukáž sa kňazovi a obetuj za svoje očistenie, čo nariadil Mojžiš, na svedectvo ľuďom.
Lk 5:14 - I rozkázal mu Ježiš: Nehovor o tom nikomu, ale choď, ukáž sa kňazovi a ľuďom na svedectvo obetuj za svoje očistenie, ako nariadil Mojžiš.
Lk 17:14 - Keď ich videl, povedal im: Choďte, ukážte sa kňazom! A keď šli, boli očistení.

Verš 12
Potom nech kňaz vezme jedného baránka a predloží ho s logom oleja ako obeť za vinu a nech zamáva nimi ako mávanou dávkou pred Hospodinom.
Ex 29:24 - Toto všetko vlož do rúk Áronovi a do rúk jeho synov a zamávaj s tým ako mávanou dávkou pred Hospodinom.

Verš 13
Nech zabije baránka na mieste, kde sa zabíja obeť za hriech a spaľovaná obeť, na svätom mieste, lebo ako obeť za hriech tak aj obeť zadosťučinenia za vinu patrí kňazovi; ona je svätosvätá.
Lv 7:7 - Obeť za hriech ako obeť zadosťučinenia za vinu podlieha tomu istému zákonu. Bude patriť kňazovi, ktorý ňou koná obrad zmierenia.

Lv 14,1 - Malomocenstvo bolo symbolom hriechu a smrti. Vylučovalo človeka z pospolitosti a zabraňovalo mu zúčastniť sa na obetách alebo vstúpiť do nádvoria okolo stánku. Preto vyliečený z malomocenstva musel sa dvakrát očisťovať. Po prvý raz, aby mohol prísť medzi ostatných Izraelitov (2–9), po druhý raz, žeby sa mohol zúčastniť na obetách a vôbec na bohoslužbe (10–20). Malomocného musel kňaz prezrieť a len kňaz ho vyhlásil za zdravého (Mt 8,4; Lk 5,14).

Lv 14,10 - O efe pozri 5,11. Tri desatiny, čiže tri gomery (gomer 3,64. litra), teda približne 11 litrov. Log bola najmenšia židovská miera, merala 0,506 litra. O podávacej obete pozri 5,14 n. a 7,1 n.

Lv 14,14-18 - Pomazanie krvou je podobné ako pri svätení kňaza (8,23.24). Vyliečený pomazaním krvou a olejom, obetou tak celostnou, ako i potravinovou, prijímal sa medzi Boží ľud, do spoločenstva vyvoleného národa. Tieto obrady robili ho schopným zúčastňovať sa na Božej službe.

Lv 14,33-53 - Nejde o pravé malomocenstvo. Obrady očisťovania podobali sa tým, aké sa konali pri človeku, čo sa vyliečil z malomocenstva.